Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DE ARME TWIJFELENDE CHRISTEN TOT CHRISTUS GETROKKEN (2)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

DE ARME TWIJFELENDE CHRISTEN TOT CHRISTUS GETROKKEN (2)

7 minuten leestijd

Belemmeringen om tot Christus te komen.

Er zouden heel veel belemmeringen genoemd kunnen worden die verhinderen tot Christus te komen. Op blz. 32 lezen wij dat de zondaar zoveel boosheid in zichzelf kan gewaar worden dat hij niet tot Christus durft te naderen. Daarop antwoordt Hooker dat Christus niet voor rechtvaardigen is gekomen, maar voor arme zondaren, die zichzelf veroordelen en die zichzelf niet kunnen zaligmaken. In Christus is er een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Bovendien zegt de Bijbel nergens dat de grootheid van de menselijke zonde de genade Gods kan tenietdoen. Op blz. 34 lezen we dat de ziel kan tegenwerpen dat zijn zonden zwaarder zijn dan van wie dan ook, niet omdat er zoveel zonden zijn, maar omdat de barmhartigheid en de zaligheid die van dag tot dag werden aangeboden, versmaad zijn. Maar dit kan geen schade doen, mits de zondaar deze boosheden maar wil opmerken. “Want dan zal de Heere u, hoewel u de goedertierenheid des Heeren hebt verworpen, toch niet verwerpen. Indien u maar wilt komen en Hem ernstig en bij de voortduur wilt zoeken.”

Hulpmiddelen om tot Christus te komen.

Het eerste geneesmiddel voor beletselen om tot Christus te komen is niet zo langdurig of veelvuldig of op onverantwoorde wijze zich blindstaren op de inwendige verdorvenheden, zodat men daardoor ontmoedigd wordt om tot de rijkdom van Gods genade te komen (blz. 56). Door teveel te letten op de inwendige verdorvenheden wordt de sluisdeur voor de stroom van Gods beloften gesloten en een stroom van verdorvenheden binnengelaten. De Kana-nese vrouw toonde nederigheid en wijsheid. Ze erkende een hondeke te zijn, maar smeekte om een kruimeltje genade. We lezen dan op blz. 59 dat een gezicht van zonden dat de mens niet tot Christus om genade uitdrijft, te allen tijde zondig is.

Het tweede middel tot genezing bestaat hierin zich ervoor te wachten eigen staat te beoordelen door middel van vleselijke en ongegronde redeneringen. (blz. 61).

Het derde hulpmiddel is niet met de satan te gaan redetwisten over de verkiezing (blz. 66). De woorden van de koning van Nineve worden ten voorbeeld gesteld: ‘Wie weet, God mocht Zich wenden en berouw hebben en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen.’

Het vierde geneesmiddel is over zichzelf te oordelen overeenkomstig Gods Woord. (blz. 71).

Gebruik van de Bijbel tot vrede en zekerheid.

Het eerste is in alle dingen die de ziel betreffen de toevlucht te nemen tot het Woord Gods (blz. 75). De ziel dient zich alleen te toetsen aan het Woord Gods

Het tweede is werkzaam te zijn dat het geweten in de waarheid die uit het Woord Gods is ontvangen verzekerd en gerust mag worden. Dan zal het geweten getuigenis afleggen van het werk der genade in de ziel (blz. 77).

Het derde is ernaar te streven dat de harten overweldigd zouden worden met de bewijzen die het verstand en het geweten vertonen (blz. 80).

Het vierde is trouw te blijven aan het goede werk waaraan het hart zich heeft onderworpen (blz. 85).

Vanaf blz. 86 stelt Hooker aan de orde hoe een aangevochten ziel de beschuldigingen van de satan kan beantwoorden. De satan kan bijvoorbeeld influisteren dat men zichzelf bedriegt. Dan mag de ziel antwoorden dat de Heere haar niet zal bedriegen. We lezen op blz. 88 “Houd dus vast aan het Woord en de duivel zal u moe worden. Hij zal er gauw genoeg van krijgen en u verlaten.” Op blz. 88 lezen we “De zaak waar het om gaat is deze. Beoordeel uw ziel volgens het Woord. Kijk met betrekking tot deze heilige zaak in de spiegel hiervan en laat u hiervan getuigenis geven. En wat het Woord van God aan u ontdekt, volhard daarbij en luister niet naar iets, dat hiertegen ingaat. Dit is de enige weg om bestendige troost te ontvangen en om blijmoedig de loopbaan van een christen te lopen. Laten er twistzaken, ongemakken en verzoekingen komen, blijf toch binnenshuis en verlaat u op de rijkdom van de genade die in Christus Jezus is. Dan zult u voor eeuwig vertroost worden. Dan zult u zingend naar de hemel en uw dood tegemoet gaan, al zou u nog zoveel aanvechting en tegenstand ontmoeten op uw levensweg.”

Enige middelen om recht op de beloften te verkrijgen en deze tot ons voordeel aan te wenden.

Het eerste is zoveel mogelijk alle vleselijke en uitwendige steunsels, waar de ziel op leunt wegnemen. Alle bedrieglijke steunsels dienen weggenomen te worden om op Christus te steunen. Als het hart uitgehongerd is, zal het naar een Zaligmaker gaan zoeken (blz. 92). Zo was de bloedvloeiende vrouw al haar geld kwijtgeraakt. Toen was ze genoodzaakt Christus te zoeken. Wie geen rust meer kan vinden voor zijn ziel, zal zich tot Christus richten, de Ark Gods, en de toevlucht nemen tot de belofte.

Ten tweede dient ernaar gestreefd te worden dat het hart grondig in beslag genomen wordt door de volheid van het goed, dat de belofte bevat. Het hart dient overtuigd te worden van de vrijheid van de genade en de genoegdoening door Christus (blz. 94).

Hoe de beloften tot ons welzijn kunnen worden aangewend.

Het hart dient ervan doordrongen te worden dat er een grotere schat is in de belofte dan in de schatten van deze wereld (blz. 96).

Ten tweede dient overdacht te worden dat al zou u alles hebben wat de wereld biedt en de belofte niet, u dan niets zou hebben (blz. 99).

Het derde is het hart bekend te maken met het goede dat de belofte in het vooruitzicht stelt (blz. 100).

Het vierde is zich te onderwerpen aan de billijke voorwaarden van de belofte: kopen zonder geld (blz. 103). We lezen op blz. 108 “Breng slechts een ledig hart met u mee, dan zal de olie nooit ontbreken, het meel in de kruik zal nooit verminderen, maar u gedurig, zoals de arme weduwe, van al het nodige voorzien.”.

Hoe een mens moet leren dat hij deze bekwaamheid om te leven door het geloof deelachtig wordt.

Hooker noemt drie zaken op.

1 Wij moeten ernaar staan om stof of materiaal voor ons geloof te ontvangen om hiermee werkzaam te zijn.

2 Wij moeten ernaar staan het geloof bekwaam te maken tot het werk.

3 Wij moeten ernaar staan ons geloof op de rechte wijze te doen functioneren.

Wat deze laatste zaak betreft wil ik dit artikel gaan besluiten met een citaat van blz. 123 en 124 “Een molenaar maakt eerst zijn watermolen klaar en maakt alles voor de arbeid gereed. Als echter de molenstenen klaar zijn, zul- len ze nog niet gaan malen. Eerst moet de sluisdeur opengetrokken worden en het water, dat de molen in beweging brengt, gaan stromen. Zo is het ook gesteld met de ziel. Al is zij het met de Heere eens geworden en stemt zij met Zijn voorwaarden in, zij kan echter uit zichzelf niet gaan. Zij beschikt niet over het vermogen om te lopen. Maar zodra de sluisdeur van de belofte wordt opengedaan en het water het hart beroert, dan zal zij de ziel tot de Heere brengen. Wij kunnen dit ook zien in Lukas 19: 9, waar Jezus tot de tollenaar Zacheüs zei: “Heden is dezen huize zaligheid geschied. “Dat betrof niet de muren van het huis, maar de mensen die zich in dat huis bevonden. Zij kwamen niet tot de zaligheid, maar de zaligheid kwam tot hen. De Heere zond de zaligheid om het huis van de kleine Zacheüs te begroeten.”

Het boek is uitgegeven bij Uitgeverij Frits Hardeman, Ede, bevat 148 blz., enkost€ 11,50. Neem en lees.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 2002

Bewaar het pand | 8 Pagina's

DE ARME TWIJFELENDE CHRISTEN TOT CHRISTUS GETROKKEN (2)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 2002

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken