Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KOSTBARE MIDDELEN TEGEN SATANS LISTEN 7

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KOSTBARE MIDDELEN TEGEN SATANS LISTEN 7

11 minuten leestijd

De twaalfde list is dat de satan kwaad gezelschap doet kiezen en ermee om doet gaan.

Hierdoor wil de satan tot goddeloosheden en boosheden brengen.

Het eerste middel hiertegen is teksten te overdenken die waarschuwen tegen het gezelschap der goddelozen en bozen. Zo lezen we in Efeze 5: 11 “En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.” En in Spreuken 4: 14 en 15 lezen we “Kom niet op het pad der goddelozen, en treedt niet op den weg der bozen. Verwerp dien, ga er niet door, wijk ervan en ga voorbij.”

Het tweede middel is te overdenken dat het gezelschap der goddelozen zeer besmettelijk en gevaarlijk is. Een zeeman zal rotsen en zandbanken ontwijken, zo dient het gezelschap der goddelozen geschuwd te worden. Het is dwaas indien een zeeman zomaar op rotsen en zandbanken zou afstevenen.

Daarmee zou hij zijn leven in gevaar brengen. Zo is het dwaas en zeer gevaarlijk het gezelschap der goddelozen niet te mijden.

Het derde middel is te denken aan de namen waarmee de Bijbel de goddelozen aanduidt: leeuwen, beren, draken, honden, wolven, schorpioenen, adders, doornen, distelen, stoppels, drek, kaf, stof, slijk, rook en schuim. Zie de goddelozen zoals de Schrift hen tekent. Leeuwen zijn grimmig, beren zijn wreed, draken zijn afschuwelijk, honden zijn onrein, wolven zijn sluw. Gods kinderen doen er wijs aan het gezelschap van zulken te mijden.

Het vierde middel is te bedenken dat het gezelschap der goddelozen een zware last en een groot verdriet is geweest voor hen die genade kenden en nu de zaligheid mogen genieten. Lot kwelde dag op dag zijn rechtvaardige ziel door het zien en horen van de ongerechtige werken van de inwoners van Sodom. De goddelozen maakten zijn leven tot een last. Mag u hier door genade ook weet van hebben? Een begenadigde edelvrouw die stervende was riep uit: “O Heere, laat mij niet naar de hel gaan, waar de goddelozen verkeren; want Heere, Gij weet dat ik hier op aarde nooit hun gezelschap begeerde en bemind heb.”

SATANS LISTEN OM DE ZIEL VAN HEILIGE PLICHTEN EN OEFENINGEN TE WEERHOUDEN.

De eerste list is dat de satan de wereld in een schoon gewaad aan de ziel voorstelt en daardoor de ziel verstrikt.

De satan stelt de wereld in al haar schoonheid en heerlijkheid voor. Dat is betoverend voor de mensen. Wat kan dit de ziel bekoren. De eer, de pracht en al de heerlijkheid van de wereld is zoet vergif, dat in groot gevaar brengt.

Het eerste middel is te overdenken hoe machteloos en zwak alles hier beneden is. Een gouden kroon kan nieteens hoofdpijn genezen. Rijkdom beveiligt niet tegen ziekte en dood. Zouden zaken die hier geen rust kunnen geven u uit de hemel moeten houden?

Het tweede middel is te letten op de ijdelheid, de leegheid en de machteloosheid van alle aardse goederen. Denk aan het onderwijs van Salomo: “Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid.” Zou u de ijdelheid najagen alsof er geen zaligheid is? De dingen hier beneden zijn zo hol en teleurstellend. Waarom zou u meer tijd en gedachten besteden aan de wereld dan aan Christus, de hemel en uw onsterfelijke ziel?

Het derde middel is de onzekerheid, de veranderlijkheid en de onstandvastigheid van alle dingen onder de zon te overdenken. De mens zelf is een arm, zwak en stervend schepsel. Alle aardse dingen vliegen voorbij. Rijkdom is ongestadig. De rijkdom, eer en heerlijkheid van deze wereld is niets dan rook, kaf of een droom. Het grote Babel is niet meer. De heerschappij van keizer Augustus is verleden tijd.. Hoeveel wereldrijken zijn er al niet verdwenen.

Het vierde middel is te overdenken dat de grootse dingen van deze wereld zeer verderfelijk en schadelijk zijn vanwege de verdorvenheden die in het hart wonen. De dingen van deze wereld beroven velen van hun rust, vrede, troost en vergenoeging. Rijkdom vult het hart met hoogmoed en doet God verachten. Er wordt veel tijd en kracht verspild aan de dingen van deze wereld. De rijkdom van de wereld verstikt het Woord zodat men onder de meest zieldoorzoekende en zielverrijkende middelen een magere ziel behoudt.

Een volle beurs gaat vaak gepaard met een leeg hart. Iemand kreeg eens van een vriend veel geld. Toen kreeg hij zoveel zorgen om dat geld te beveiligen en te behouden dat hij het gauw weer aan zijn vriend teruggaf, zeggende dat dat geld de moeiten die hij er reeds door ondergaan had, niet waard was.

Vaak heeft een mens zoveel te doen op aarde dat hij geen tijd heeft om naar de hemel op te zien. Er is een eiland met zoveel geurende bloemen dat jachthonden daar geen wild op kunnen sporen. “Zo zullen de zoete genoegens der wereld ons de reuk des hemels doen verliezen.” (blz. 132). De genoegens van de wereld verstikken nu in de tijd en straks in de eeuwigheid.

Het vijfde middel is te overwegen dat al het geluk van deze wereld gemengd is. Het is als met rozen die doornen dragen. Aardse vreugde is met droefheid gemengd.

Het zesde middel is meer kennis te nemen van gezegender en heerlijker dingen dan de dingen van deze wereld.. Gods kinderen mogen de stad verwachten die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is. Zij mogen zien op de vergelding des loons. Dat doet de wereld verachten. Het is nodig meer de dingen van de eeuwigheid te overdenken.

Het zevende middel is te overwegen dat het ware geluk en de ware voldoening niet te vinden is in het genot van aardse goederen. Dit kan alleen in God gevonden worden. Wat is de macht van een farao zonder genade? De zaligheid ligt niet in zaken die op een sterfbed niet kunnen troosten. Er ligt troost in het bloed, de Geest, de gunst en de liefde van Christus. Een cirkel kan niet met een driehoek vervuld worden, zo kan het hart niet met de wereld vervuld worden.

Het achtste middel is met ernst de waarde van de ziel te overwegen. De ziel van de mens is meer waard dan duizend werelden. Seneca, een heiden, zei: “Ik ben te voornaam en tot hoger dingen geboren, dan dat ik een slaaf van mijn lichaam zou worden, ”(blz. 136). De ziel is te waardevol, dan dat zij gebonden zou worden aan de aarde. Zo dient de ziel van Gods kind niet gebonden te worden aan de aarde, daar is de ziel te waardevol voor.

De tweede list van de satan is het gevaar, de verliezen en het lijden voor ogen te stellen.

Velen zijn bang voor gevaren, verliezen en lijden. Daar wil de satan misbruik van maken.

Het eerste middel is te overwegen dat al de verdrukkingen en moeiten Gods kind geen kwaad kunnen doen of beschadigen. De schat van een gelovige is veilig in de handen van Christus. Zijn leven, genade en ziel zijn veilig.

Het tweede middel is te overdenken dat Gods kinderen in het verleden volhard hebben in het waarnemen van hun oefeningen tot godzaligheid ondanks de gevaren die hen bedreigden. Paulus en anderen mochten volharden ondanks banden en gevangenissen.

Het derde middel is te overwegen dat de moeiten en de gevaren die gepaard gaan met de beoefening van heilige plichten slechts tijdelijk zijn en kort duren. De oefeningen der godzaligheid kunnen verzet van mensen oproepen, het nalaten ervan verwekt Gods toorn.

Een godzalige wandel kan beroven van tijdelijke genoegens. Een goddeloze wandel sluit uit van de hemelse heerlijkheid. Iemand gaf eens aan een koning de raad elke dag een kwartier lang na te denken over de tekst: ‘Wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade zijner ziel?’

Het vierde middel is te overdenken dat de Heere van verdrukkingen verlost door verdrukkingen, van gevaren weet te bevrijden door gevaren. Door moeiten en gevaren geneest de Heere van vleselijke gerustheid, hoogmoed, vormelijke godsdienst, lauwheid, eigenwaan, koudhartigheid en aardsgezindheid.

Het vijfde middel is te overwegen dat u in het dienen van God meer zult winnen dan verliezen. Gods kinderen kennen een spijze om te eten en een drank om te drinken die de wereld niet kent. Zij kennen verkwikkingen die zij voor al de rijkdom van de wereld niet zouden willen missen. Een christen kent uitwendige verliezen, maar daartegenover geestelijke winst. In de dienst des Heeren worden spelden verloren en parels gewonnen. Het is hier slechts een verdrukking van tien dagen en straks de hemel.

De derde list van de satan is dat hij de ziel voorhoudt dat de geestelijke, heilige oefeningen zo moeilijk te volbengen zijn. Zo probeert de satan er velen van te weerhouden de Heere te dienen en op Hem te wachten.

Het eerste middel is meer te letten op de noodzaak van de oefeningen dan op de moeilijkheden die ermee gepaard gaan. Al zijn de oefeningen zwaar en moeilijk, ze zijn zeer noodzakelijk tot eer van God en tot verheerlijking van Zijn Naam in deze wereld. Door de oefeningen wordt de zonde eronder gehouden en genade versterkt, de troost verlevendigd en het hart wordt verblijd.

Het tweede middel is te overwegen dat de Heere Jezus Zijn dienst licht voor u maakt, doordat Hij Zichzelf lieflijk aan uw ziel openbaart als u bezig mag zijn in Zijn dienst. Christus, de Overwinnaar staat aan de zijde der Zijnen, hoe zouden zij dan de overwonnen wereld vrezen? De Heere ondersteunt, bemoedigt en versterkt.

Het derde middel is de harde en moeilijke wegen te overdenken die Christus ging tot verlossing van Zijn Kerk. Christus heeft niet gezegd dat het kruis Hem te zwaar was om te dragen of dat de drinkbeker van het lijden te bitter was om te drinken.

Christus heeft gewillig de toorn Gods gedragen. Zanchius zegt (blz. 146) dat het niet betamelijk is dat, wanneer het Hoofd met doornen gekroond werd, Zijn leden met rozen gekroond zouden worden.

Het vierde middel is te bedenken dat heilige en hemelse oefeningen alleen voor het slechtste en onedele deel van een heilige moeilijk zijn. Naar het vernieuwde deel heeft hij een vermaak in de wet Gods. Al zou het nog zoveel kosten, de geboden en wegen van Christus zijn voor de nieuwe mens niet zwaar en verdrietig.

Het vijfde middel is met ernst te overwegen dat het dienen van God een grote vergelding des loons in zich heeft. De hemelse zaligheid zal alles vergoeden. We lezen op blz. 147 “O, als gij een uur, ja, een ogenblik in de hemel zijt, is dat reeds een volkomen vergoeding voor al de verdrukkingen die gij in de weg des Heeren ontmoet hebt.” De bijbelheiligen zagen op de vergelding des loons. Christenen behoren meer op de kroon dan op het kruis te zien, meer op de toekomstige heerlijkheid dan op de tegenwoordige ellende. De vreugde van Gods kinderen is hier al onuitsprekelijk groot. We lezen op blz. 148 “Als er in de woestijn reeds zoveel te krijgen is, wat zal er dan in het paradijs te verkrijgen zijn!”

De vierde list van de satan is dat hij de gelovigen verkeerde gevolgtrekkingen laat maken uit de gezegende en heerlijke dingen die Christus heeft gedaan.

De satan zegt dan dat Christus alles heeft gedaan voor de Zijnen zodat zij niets meer behoeven te doen. Zij hoeven geen heiige oefeningen meer te doen, Christus heeft immers alles gedaan.

Het eerste middel is te bedenken wat Christus heeft gedaan en er tevens bij stil te staan wat Christus van u eist. Het lichaam van Gods kinderen is een tempel van de Heilige Geest. De Heere dient met lichaam en ziel gediend te worden. De Heere spoort in de Bijbel aan tot oefeningen der godzaligheid.

Het tweede middel is dat het werk van Christus voor Zijn Kerk juist een beweegreden en aanmoediging is Hem te vrezen en te dienen. Het is volstrekt geen reden om zorgeloos en slordig te gaan wandelen. We lezen in Lukas 1: 74 en 75 “Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens.”

Het derde middel is te overdenken dat allen voor wie Christus geleden heeft en gestorven is zeer werkzaam en levendig geweest zijn in alle hemelse oefeningen. Wie heeft het Woord meer onderzocht en overdacht dan David? De wet des Heeren was zijn betrachting de ganse dag. We lezen op blz. 153 “Hij die over de hemel spreekt en niet de wil van God doet, gelijkt op iemand die naar de maan kijkt en daardoor in een put valt.”

Het vierde middel: Bedenk dat iemand die de rechtvaardigheid niet doet, niet uit God is. Het geloof zonder de werken is een dood geloof. Oefening van de godzaligheid is een bewijs van gemeenschap met de Heere. Holle woorden baten niet, het komt aan op een godvruchtig leven.

Het vijfde middel is te bedenken dat de oefeningen der heiligen hun rechtvaardiging bewijzen. Een ieder goede boom brengt voort goede vruchten. De vruchten tonen aan dat de boom goed is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 september 2002

Bewaar het pand | 8 Pagina's

KOSTBARE MIDDELEN TEGEN SATANS LISTEN 7

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 september 2002

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken