Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KOSTBARE MIDDELEN TEGEN SATANS LISTEN- 8

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

KOSTBARE MIDDELEN TEGEN SATANS LISTEN- 8

7 minuten leestijd

De vijfde list van de satan is het gebrek en de armoede van Gods kinderen voor ogen te stellen.

De satan wijst erop dat zij die in Gods wegen wandelen de armste, geringste en meest verachte personen in de wereld zijn.

Het eerste middel hiertegen is te overwegen dat Gods kinderen uitwendig wel arm kunnen zijn, maar inwendig rijk kunnen zijn. Gods kinderen kunnen arm zijn aan aardse goederen, zij zijn rijk in hemelse goederen. Al hebben Gods kinderen weinig bezittingen, zij hebben een heerlijk Koninkrijk in het vooruitzicht. Gods kinderen willen deze rijkdom niet ruilen voor rijke aardse bezittingen.

Het tweede middel is te overwegen dat er kinderen Gods in het verleden zijn geweest die rijk, wijs, voornaam en geeerd geweest zijn. We kunnen denken aan Abraham, Jakob, Job en David. De eeuwen door is dit het geval geweest.

Het derde middel is te bedenken dat de geestelijke rijkdommen de aardse schatten verre overtreffen. Geestelijke rijkdommen gaan mee de gevangenis in, het ziekbed op, gaan mee in het graf en eeuwig mee in de hemel. De schatten van de wereld kunnen de ziel niet verzadigen.

Het vierde middel is te overwegen dat hoewel de heiligen een klein getal vormen tegenover de menigte van onbekeerden, zij uiteindelijk een schare zullen vormen die niemand tellen kan.

Het vijfde middel Is te overwegen dat na een korte tijd van verachting de heiligen helderder zullen blinken dan de zon. Op blz. 159 lezen we een treffend voorbeeld. “Ingo, een koning uit oude tijden, richtte eens een groots feestmaal aan. Hij gebood zijn edelen, die heidenen waren, in een achterzaal te gaan zitten, en beval dat een aantal arme christenen met en bij hem in de feestzaal aan tafel zouden zitten. Toen dit verwondering wekte, zei de koning: Ik acht dat ware christenen, hoe arm zij ook zijn, een groter sieraad aan mijn tafel zijn en mijn gezelschap meer waard zijn dan de voornaamste edelen, die God verachten. De laatsten kunnen en zullen in de hel geworpen worden, terwijl de eersten mijn metgezellen in de hemel zullen zijn.” Zo handelt de Heere ook met de mensenkinderen.

Het zesde middel is te bedenken dat de hoon en smaad van Gods kinderen eens geheel weggenomen zullen worden. Zelfs in dit leven kan het al gebeuren dat een arm kind van God tot grote rijkdom mag komen. In die rijkdom mag dan Gods gunst genoten worden. Bovendien zal de Heilige Geest hen ervoor bewaren dat die rijkdom tot een strik zal worden voor hen.

De zesde list is het voorbeeld van goddelozen te tonen.

Satan wijst er dan op dat de voornamen en de rijken, de edelen en de aanzienlijken, de geleerden en wijzen zich niet druk maken om de wegen des Heeren. Dan wil de duivel wijs maken dat u er beter aan toe zou zijn als u doet wat de meesten doen, namelijk zich niet bekommeren om de wegen des Heeren.

Het eerste middel is die Schriftgedeelten te overdenken die verbieden het zondige voorbeeld van zulke mensen na te volgen. De Bijbel waarschuwt voor het komen op het pad der goddelozen en het treden op de weg der bozen. We lezen op blz. 163 “De weg om voor eeuwig verloren te gaan is breed en goed geplaveid. De weg om voor eeuwig verloren te gaan is: te doen zoals de meesten doen. De menigte is het zwakste en slechtste argument, zegt Seneca.”

Het tweede middel is te bedenken dat indien u met de massa zondigt u met de massa ook zult lijden. Dat zullen engelen en mensen niet kunnen verhinderen. Wie gemeenschap heeft aan de zonden van goddelozen, zal ook delen in hun plagen.

Het derde middel is de waarde en de uitnemendheid van uw onsterfelijke ziel te overwegen. Ziel verloren is al verloren. Dan bent u voor eeuwig verloren. Het is zeer dwaas de nek van de ziel te breken en te verdoemen ter wille van verkeerd gezelschap. De weg waarop de menigte wandelt dient gewantrouwd te worden. Of wilt u in de afgrond vallen waaruit de engelen u niet kunnen redden? Het is beter alleen op een rechte weg te wandelen dan in gezelschap op kromme wegen te gaan. Het is beter alleen naar de hemel te gaan, dan in gezelschap naarde hel.

De zevende list is dat de satan veel ijdele gedachten inwerpt terwijl de ziel bezig is God te zoeken en op God te wachten.

Zulke ijdele gedachten grieven en verwarren de ziel, doen de ziel beven. Zulke gedachten verhinderen het levendig, ijverig en vurig dienen van God.

Het eerste middel is diepe indrukken in uw hart zoeken te verkrijgen van de grootheid, heiligheid, majesteit en heerlijkheid van God met Wie u te doen hebt in uw heilige oefeningen. Brooks wijst erop dat een mens niet met een veertje zou durven spelen als hij met een koning spreekt. Door indrukken van de grootheid, heiligheid, majesteit en heerlijkhheid van God worden ijdele gedachten verdreven.

Het tweede middel is door te gaan met uw heilige oefeningen ondanks de afzwervende gedachten waarmee uw ziel gekweld wordt. Ga door met bidden, luisteren, mediteren en gemeenschap zoeken met de heiligen. De ervaring leert dat volharden in deze zaken het inwerpen van ijdele gedachten doet stoppen.

Het derde middel is te bedenken dat gedachten die ingeworpen worden geen zonden in de ziel zijn, al zijn ze wel kwellingen in de ziel. Zulke gedachten zijn tot een kwelling voor de ziel, tot een last, ja tot een hel. De duivel kan de genade in de ziel niet wegnemen door het inwerpen van ijdele gedachten. De genade wordt wel verdonkerd door het plaats geven aan en het koesteren van ijdele gedachten. Daarom dient de vraag gesteld te worden: Hoe sta ik tegenover ijdele gedachten? Verafschuw ik die gedachten, of geef ik plaats aan die gedachten en koester ik zelfs die gedachten. IJdele gedachten worden in de beste harten aangetroffen, maar in de slechtste harten krijgen ze een vaste plaats en worden daar geliefkoosd.

Het vierde middel is te bedenken dat echte genade blijkt uit het waken tegen zondige gedachten, het tegenstaan van die gedachten, en het bewenen van die gedachten. Het vernieuwde hart begeert immers de Heere te behagen. Wie de ijdele gedachten niet kan kwijtraken dient toch tegenstand te bieden tegen het eerste oprijzen van die gedachten. Bedenk dat de Heere alle gedachten kent. Zondige gedachten verontreinigen en bezoedelen de ziel. Zij misvormen de inwendige schoonheid en heerlijkheid der ziel. We lezen op blz. 169 “O, waak daarom tegen hen; blijf ze voortdurend weerstaan; klaag en ween over hen; dan zullen ze u niet beschadigen, al kunnen ze u voor een tijd wel kwellen. En bedenk dit, dat hij die dit doet, meer doet dan de meest snoevende en glinsterende huichelaar in de wereld doet. Inwendige bloedingen doden menig mens, en dit zullen ook de zondige gedachten doen, indien men ze steeds de vrije loop laat.”

Het vijfde middel is ernaar te zoeken steeds meer vervuld te worden met de volheid Gods en met alle geestelijke en hemelse dingen verrijkt te worden. De engelen hebben geen ijdele gedachten omdat zij met de volheid Gods vervuld zijn. Hoe meer wijn er in een vat is, hoe minder plaats er is voor water. “O, verzamel dan veel van God, van Christus, van de dierbare beloften en de zoete ondervindingen in uw hart; dan zult gij minder met ijdele gedachten geplaagd worden.” (blz. 170).

Het zesde middel is heilige en geestelijke genegenheden levendig te houden. Wat een mens het meest liefheeft, is het meest in zijn gedachten. Zij die God en Zijn wet beminnen zullen vaak aan de Heere en een Zijn wet denken.

Het zevende middel is de veelheid van de aardse beslommeringen te vermijden. Wie het minste door aardse beslommeringen gekweld wordt, leeft gewoonlijk het dichtst bij God. Zo mochten Romeinse soldaten geen landbouw of handel drijven. Ze waren alleen voor de dienst in het leger bestemd.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 28 september 2002

Bewaar het pand | 12 Pagina's

KOSTBARE MIDDELEN TEGEN SATANS LISTEN- 8

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 28 september 2002

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken