Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KOSTBARE MIDDELEN TEGEN SATANS LISTEN - 17

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KOSTBARE MIDDELEN TEGEN SATANS LISTEN - 17

7 minuten leestijd

Satan probeert Gods kinderen van elkaar te vervreemden, tracht hen bitter en jaloers op elkaar te maken opdat zij elkaar zouden verbijten en vereten.

Het eerste middel tegen deze list van de satan is dat we meer op eikaars genaden dan op eikaars zwakheden en gebreken moeten letten. Men is van zijn plaats als men graag naar de gebreken van anderen ziet. Genade is het aangenaamste, lieflijkste en heerlijkste voorwerp waarop een begenadigd oog zich kan vestigen. Het is dwaas meer naar de duisternis dan naar het licht te zien. De Heere zag meer naar de oprechtheid van David en Asaf, dan naar hun gebreken en zonden. De Heere zag ook meer op de lijdzaamheid van Job dan op zijn drift en ongeduld. Brooks spoort Gods kinderen aan hierin te gelijken op hun hemelse Vader.

Het tweede middel tegen deze list van de satan is te overwegen dat liefde en eenheid het meest de veiligheid en zekerheid bevorderen. Eenheid is de sterkste band tot veiligheid in kerk en staat. Brooks noemt het voorbeeld van een bundel pijlen. Als die bundel bijeengebonden is kun je de pijlen niet breken. Maak je de bundel pijlen los dan kunnen ze afzonderlijk gemakkelijk gebroken worden. Verdeeldheid onder Gods kinderen is gevaarlijk.

Heet derde middel is de geboden te overdenken die oproepen tot onderlinge liefde. Er valt te denken aan Johannes 13:34 “Een nieuw gebod geef Ik u dat gij elkander lief hebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander lief hebt.” In de eerste eeuwen van het christendom viel het de heidenen op dat christenen die geen familie van elkaar waren elkaar toch trouw bleven en naar elkaar omzagen.

Het vierde middel is meer te letten op de lieflijke en uitnemende dingen waarin Gods kinderen met elkaar overeenkomen dan op de dingen waarin zij van elkaar verschillen. Er is immers overeenkomst wat grote zaken betreft, zoals in die aangaande God, Christus, de Heilige Geest en de Schrift. Op blz. 247 haalt Brooks een gezegde van een heiden aan: “Er zijn geen beesten die zo boosaardig jegens mensen zijn als de christenen dit jegens elkaar zijn.”

Het vijfde middel is te overwegen dat God de God des vredes is, dat Christus de Vorst des vredes is en dat de Heilige Geest een Geest des vredes genoemd wil worden. De vrucht des Geestes is immers liefde, blijdschap, vrede...(Galaten 5:22). Waarom zouden de heiligen dan geen kinderen des vredes moeten zijn? De ouden waren gewoon de vrede af te beelden in de gedaante van een vrouw met de hoorn van overvloed in haar hand. Vrede vermenigvuldigt de zegeningen. Vrede en liefde onder Gods kinderen verijdelt de raadslagen der vijanden.

Het zesde middel is zoveel mogelijk de vrede met God te bewaren. Wat men weet wordt te weinig in praktijk gebracht. Laban en Ezau kwamen met kwade bedoelingen tot Jakob. Jakobs wegen behaagden de Heere. De Almachtige beschermde Jakob tegen hen. Wie de vrede met God breekt, wordt vervuld met afgunst, trots en twist. Het gevolg is bijten en vereten van elkaar totdat men elkaar verteerd heeft.

Het zevende middel is acht te geven op de nauwe betrekking die er bestaat tussen Gods kinderen onderling. De leden van het natuurlijke lichaam zijn dienstbaar en nuttig voor elkaar, zo dient het ook te zijn met Gods kinderen, die samen een geestelijk lichaam vormen. De leden van het geestelijk lichaam dienen elkaar niet te pijnigen en te verwoesten. Gods kinderen dienen onder de overste Leidsman, de Heere Jezus te strijden tegen de wereld, het vlees en de duivel. Gods kinderen zijn gezamenlijk op reis naar het nieuwe Jeruzalem en erfgenamen des hemels.

Het achtste middel is scherp te letten op de ellenden die door tweedracht ontstaan. Ontbinding is de dochter van de tweedracht. Tweedracht is tot droefheid voor eerstbeginnenden in de genade. Tweedracht geeft stof aan de goddelozen om kwaad van de Heere, van Zijn volgelingen en Zijn dienst te spreken. Tweedracht is een van de grootste struikelblokken voor anderen.

Het negende middel is te overdenken dat het geen vernedering voor u is om als eerste vrede en verzoening te zoeken. Het is eerder een eer hier de eerste mee te zijn. Wie het eerst de vrede begint na te jagen, lijkt het meest op God. De Heere zoekt immers vrede door Zijn Geest en gezanten met arme schepselen. God is de beledigde partij en zoekt het eerst vrede met zondaren. God gebiedt de vrede met anderen te zoeken. Er staat in Hebr. 12:14 “Jaagt de vrede na met allen, en de heiligmaking zonder welke niemand den Heere zien zal.” Najagen betekent net als wilde dieren en roofvogels handelen die hun prooi snel en ver achtervolgen om die te kunnen grijpen.

Het tiende middel is dat de heiligen zich verenigen en samen wandelen in de wegen der genade en der heiligheid, zover als zij overeenstemmen met elkaar, daarbij het Woord als richtsnoer nemend. Het is een goede zaak samen te bidden, te luisteren, te overleggen en te wenen. Het is dwaas als een weg voor 99 van de 100 kilometer samen loopt helemaal gescheiden op te trekken vanwege die ene kilometer verschil. Is het niet mogelijk alles samen te doen, doe dan samen wat samen gedaan kan worden. Oordeel alleen naar de regel van het Woord. Bij verschil van mening dient het Woord Gods de doorslag te geven.

Het elfde middel is veel bezig te zijn in het oordelen en veroordelen van zichzelf. Wie zichzelf het meest oordeelt is het meest bevreesd anderen te oordelen. Wie zichzelf oordeelt en veroordeelt, oordeelt met liefde over anderen. Brooks wijst in dit verband op Matth. 7:1-2 “Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt, want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met welke maat gij meet, zal u weder gemeten worden.”

Het twaalfde middel is met ootmoedigheid bekleed te zijn. Ootmoed maakt een mens vreedzaam onder broederen, vruchtbaar in weldoen, blijmoedig in lijden en bestendig in een heilige wandel. Ootmoed doet een mens degene die hem vervloekt zegenen en bidden voor degene die hem vervolgt. We lezen op blz. 256 “Een ootmoedig hart is een woning voor God, een leerling voor Christus, een metgezel der engelen, een bewaarplaats der genade, en een toebereider voor de heiligheid.” De ootmoed kan wenen over de zwakheid van anderen en zich verheugen over de genade van anderen. De ootmoed eert degene die sterk is in de genade en steunt degene die zwak is in de genade. Ootmoed laat veel goeds buiten zichzelf zien en weinig goeds in zichzelf vinden. Ootmoed geeft hoge gedachten van anderen en lage gedachten van zichzelf. Ootmoed laat een mens veel heerlijkheid en uitnemendheid in anderen zien en veel geringheid en zondigheid in zichzelf. Ootmoed maakt een mens uitnemend in het bedekken van gebreken van anderen, in het vermelden van hun goede daden en in het zich verblijden in hun genaden. We lezen aangaande de ootmoed op blz. 257 en 258 “Ze maakt een mens blij met ieder licht dat sterker straalt dan het zijne, en met iedere wind die waait ten goede van anderen. De ootmoed gelooft eerder de genade in anderen, dan dat ze die in twijfel trekt. Een ootmoedige ziel zegt: Ik oordeel dat het met deze christenen nu wel is, maar het zal hierna veel beter met hen zijn. Ze zijn nu aan de grenzen van het nieuwe Jeruzalem, en ze zullen welhaast Jeruzalem binnengaan. Een ootmoedige ziel is geneigd om te zeggen: De hemel is voor die mens meer dan voor mij; Christus is meer voor die gelovige dan voor mij, en God is meer zijn Verbondsgod dan de mijne. O, waren de christenen ootmoediger, dan zou er minder vuur en meer liefde onderhen zijn dan nu.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 maart 2003

Bewaar het pand | 8 Pagina's

KOSTBARE MIDDELEN TEGEN SATANS LISTEN - 17

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 maart 2003

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken