Bekijk het origineel

DE TABERNAKEL

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

DE TABERNAKEL

6 minuten leestijd

Jong en oud weten dat het volk van Israel voordat het een tempel kreeg lange tijd de tabernakel heeft gehad. De Bijbel schrijft er uitvoerig over. Maar wat weten we er eigenlijk van? Wat verstaan we van de betekenis van de offers, de diensten en de priesters? Daarom is het een goede zaak van het boek van Levy M. David getiteld: “De Tabernakel” kennis te nemen. Het boek is keurig uitgevoerd, bevat veel kleurenillustraties met achterin een literatuuropgave en een register, wat het gebruik vergemakkelijkt.

Bestudering

In het voorwoord staat waarom men de tabernakel en zijn bedieningen zou moeten bestuderen: Bestudering van de tabernakel is noodzakelijk voor een juist begrip van Gods verlossingswerk, dat in de Heilige Schrift stap voor stap wordt geopenbaard.

Een goed begrip van de tabernakel geeft zondige mensen kennis over Gods heiligheid.

Kennis van de tabernakel is van wezenlijk belang voor een goed begrip van Christus’ vervulling van Gods verlossingswerk.

De tabernakel laat zien hoe een heilige God Zijn barmhartigheid en genade rechtvaardig aan zondige mensen kan openbaren.

De priesterbediening in de tabernakel laat zien hoe zondige mensen op aanvaardbare wijze tot een heilige God kunnen naderen.

Bestudering van het priesterschap is van wezenlijk belang voor een goed begrip van Christus’ priesterbediening. Inzicht in de functie van Israels priesterschap stelt christenen in staat hun eigen rol als priestergelovigen beter te begrijpen. Het offersysteem binnen de tabernakel onderwijst het enorme belang dat God hechtte aan een bloedoffer als boetedoening voor de zonde. Een juist begrip van de levitische offers geeft christenen een beter begrip van Gods kijk op de verschillende maten van zonde in het Oude Testament. Een goed begrip van de tabernakel is nodig om meer dan de helft van het boek Hebreeën en van andere delen van het Nieuwe Testament te begrijpen.

De auteur heeft geprobeerd het onderwerp van zijn boek op een eenvoudige, systematische en schriftuurlijke wijze te benaderen. De auteur heeft er niet naar gestreefd om een wetenschappelijk boek over de tabernakel te schrijven. Het was zijn bedoeling zo te schrijven dat een goed overzicht wordt geboden van de tabernakel. De auteur heeft beoogd een boek te vervaardigen dat uren studie kan opleveren voor gewone kerkmensen, voor leraren en predikanten. We mogen wel zeggen dat hij daarin is geslaagd. We willen dit boek dan ook van harte aanbevelen. Wij willen u nog enkele dingen doorgeven die ons troffen bij het doornemen van dit boek.

De Heilige Geest

Op blz. 42 lezen we over de zevenarmige kandelaar het volgende: “Het is interessant om de zevenvoudige bediening van de Heilige Geest te vergelijken met de zeven stelen van de kandelaar. In deze context wordt naar de Heilige Geest verwezen als de ‘Geest des HEEREN’ Die op Christus rust, waarbij Christus zou kunnen worden vergeleken met de middelste steel van de kandelaar. Vanuit die steel ontsproten aan elke kant drie stelen, die overeenkomen met de bediening van de Heilige Geest aan de Heere: de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vreze des HEEREN. Deze zevenvoudige bediening van de Heilige Geest werkt in het leven van christenen op dezelfde wijze. Ten eerste geeft Hij ons door de Schriften wijsheid en verstand. Ten tweede geeft Hij ons raad om ons leven richting te geven en sterkte om aanvallen van duivelse machten te weerstaan. Als laatste maakt Hij ons bekend met de kennis van Christus (Joh. 15:26; 16:15) en brengt in ons een eerbiedig respect voor God tot stand.”

Grote verzoendag

Behartenswaardige dingen lezen wij hierover op blz. 82vv. Als eerste offerde de hogepriester een stier als zondoffer voor zichzelf en voor zijn huis. Daarna werd de eerste bok als zondoffer geofferd. We lezen op de blz. 83 en 83 “De hogepriester offerde daarna de eerste bok als zondoffer. Het bloed werd verscheidene malen in de tabernakel gesprengd. Als eerste werd het voor het verzoendeksel in het heilige der heiligen gesprengd op dezelfde wijze als het bloed van de stier (Lev. 16:15). Als tweede sprengde hij zevenmaal de hoornen van het reukaltaar om het te reinigen van de overtredingen van Israel (Ex. 30:10). Als derde ging hij naar het koperen altaar, waar hij het bloed van de stier en dat van de geit in een kom mengde. Hij doopte zijn vinger in de kom bloed, sprengde de hoornen van het koperen altaar zevenmaal,om het te reinigen van de ongerechtigheden van Israel (Lev. 16;19).” Vervolgens werden de bebloede handen van de hogepriester op de kop van de zondebok gelegd, die vervolgens de woestijn in werd geleid om aan te geven dat de zonden van Israel, die God had vergeven, werden weggedragen (Lev. 16:20-22). We lezen dan in de Hebreeënbrief in de hoofdstukken 9 en 10 dat het bloed van stieren en bokken de zonden niet kon wegnemen, maar dat door het vergoten bloed van Christus de zonden van Gods Kerk volledig zijn uitgewist. We lezen op blz. 88 “Het verzoendeksel is niet slechts eens per jaar toegankelijk. Niet langer hebben wij een aardse hogepriester nodig om voor ons te bemiddelen. Niet langer hoeft er een offer voor ons te worden gebracht. Het voorhangsel is gescheurd. God nodigt ons vrijmoedig tot de genadetroon te naderen om in tijden van nood barmhartigheid en genade te zoeken.”

Urim en Thummim

Deze zaten in de zak van de borstlap, tegen het hart van de hogepriester aan, wanneer hij dienst deed voor de Heere. Urim betekent lichten. Thummim betekent volmaaktheden. Ze werden gebruikt om Gods wil te leren kennen. We lezen op blz. 149: “De Urim was een prachtig symbool voor Christus als het Licht van de gelovigen. Hij zei: ‘Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben’ (Joh. 8:12). Dit ‘licht der wereld’ kan alleen worden verkregen door te geloven in Zijn verzoenende werk aan het kruis. Jezus heeft duidelijk gesteld dat de wereld in zijn algemeenheid Hem niet als het licht des levens zal zoeken: ‘En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos’ (Joh. 3:19). Ware gelovigen kunnen door Jezus Christus beschikken over het volmaakte licht van Gods wil (Joh. 14-16). De Thummim staat symbool voor de volmaaktheid die in Christus te vinden is (1 Petrus 2:22). Hij is onze volmaakte Raadsman (Kol 2:3) en verlicht de weg die wij moeten gaan, waarbij Hij ons leidt.”

N.a.v. Levy M. David, De Tabernakel, gebonden, 221 blz.,17,50, Uitgeverij Groen, Heerenveen, ISBN 9058295680. De ondertitel luidt: “Beeld van Christus.” Daaronder staat weer: ‘Over offers, diensten en priesters.’

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 maart 2006

Bewaar het pand | 12 Pagina's

DE TABERNAKEL

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 maart 2006

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken