Bekijk het origineel

VRAGENRUBRIEK

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VRAGENRUBRIEK

7 minuten leestijd

Geslachtsregisters

Wij hebben de goede gewoonte om dagelijks uit de Bijbel te lezen. En we lezen Gods Woord van voor naar achter. We krijgen de Bijbel nooit uit, want na Openbaring 22 komt Genesis

1. Zijn er echter geen bijbelgedeelten, die we beter kunnen overslaan? Er is een vraag daarover naar aanleiding van de soms lange geslachtsregisters in de Bijbel. Als we met een gezin aan tafel zitten, is het dan echt nodig, dat we ook hardop die hoofdstukken voorlezen? Graag wil ik daar op ingaan!

Het eerste wat ik wil zeggen is dat we bij ons persoonlijk bijbellezen niets mogen overslaan. Dan moeten we ook de hoofdstukken met de soms tientallen (moeilijke) namen lezen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan hoofdstukken als 1 Kronieken 1 tot en met 9 en delen uit de boeken Ezra en Nehemia. Als we die hoofdstukken lezen en daarbij vele namen tegenkomen, moeten we bedenken dat die namen alle bekend zijn bij de Heere. Wij zien geen bekende personen voor ons, maar de Heere wel. Een mens kan zich onder de miljarden medebewoners op onze planeet eenzaam voelen. Maar de Heere kent alle mensen, ook mij dus! Lees maar eens Psalm 33:13 en 14. Daar staat: “De HEERE schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Hij ziet uit van Zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde”.

Groter is het echter dat ik persoonlijk van eeuwigheid door de Heere gekend ben en het in ons leven waar mag zijn of worden: “Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn”.

Als een schepsel Zijner handen kent Hij mij dus. Zo mag ik tot Hem gaan en Hem vragen of ik ook Zijn genade persoonlijk zou mogen ontvangen! Dan maken we van het feit dat Hij ons deed geboren worden, een pleitgrond of we wederom geboren mogen worden! Want zowel de natuurlijke geboorte als de wedergeboorte zijn wonderen van Zijn hand.

Vervolgens zou ik willen zeggen, en u hebt dat tot uw verrassing ook wel eens gemerkt misschien, dat u bij het doorworstelen van al die namen, soms voor verrassingen komt te staan. Dan zou het u kunnen gebeuren dat een opmerking tussendoor u treft! Die opmerkingen of aanvullende gegevens in die geslachtsregisters zijn ook het Woord van God! Ook die woorden zijn van de Heere ingegeven en heeft de Heilige Geest voor ons willen bewaren, de vele eeuwen door! Ik zal wat voorbeelden geven.

Het bekendste voorbeeld van een verrassend woord, zo tussen al die namen door, is 1 Kronieken 4:9 en 10. Daar leest u van Jabez, die de God van Israel aanriep. Daar hebt u vast wel eens over horen preken. Bij de namen Seled en Jether in 1 Kronieken 2:30 en 32 wordt vermeld dat zij kinderloos stierven. Het kruis van de kinderloosheid is door de Heere opgemerkt! Ook komen we in 1 Kronieken 7 de droevige geschiedenis van Efraim tegen.

Ook de droefheid in het hart van die vader is de Heere niet voorbijgegaan. Ook weet ik van ongedachte en rijke troost toen iemand de laatste woorden van Jozua 21 las. Het is een hoofdstuk vol namen. Was het overgeslagen om der namen wil, dan was ook voorbijgegaan aan de laatste woorden: “Er viel niet één woord van al de goede woorden, die de HEERE gesproken had tot het huis van Israel; het kwam altemaal”.

Dus nog eens: bij het persoonlijk bijbellezen dus niets overslaan. Het zou ons tot verwondering kunnen zijn dat de Heilige Geest alles zo zuiver en accuraat bewaard heeft. Het zou ons kunnen doen bedenken dat zo van ieder mens bij de Heere ook alles als het ware te boek staat en dat er een gedenkboek voor Zijn Aangezicht is! Daar is David op een gegeven ogenblik door getroost geworden. Hoor hem maar zeggen: “Gij hebt mijn omzwerven geteld; leg mijn tranen in Uw fles; zijn zij niet in Uw register?”, Psalm 56:9. Maar laten we ook de andere kant bedenken. Straks gaan de boeken open. En als er dan geen verzoening plaats gevonden heeft, zal ons alles aangerekend worden!

Bij het bijbellezen aan tafel in gezelschap van jong en oud moeten we niet te gauw zijn in het overslaan van bijbelgedeelten. We mogen niet naar eigen inzicht of willekeurig hier en daar maar wat lezen, maar in principe alles! Wel zou het goed zijn als degene die aan tafel uit Gods Woord leest, de hoofdstukken, waar we het dan nu speciaal over hebben, van tevoren zelf doornam. Is dan bijvoorbeeld 1 Kronieken 1 aan de beurt, dan kan ik me voorstellen dat u het overslaat. Maar dan zegt u dat wel. En u kunt dan wel even de vinger leggen bij opmerkingen zoals in vers 19. Als u het hoofdstuk tevoren inziet, dan ziet u soms ook dat er stukjes in staan, die u niet mag overslaan. Is bijvoorbeeld 1 Kronieken 5 aan de beurt, dan hebt u reeds gezien wat er staat in de verzen 18 tot en met 22.

Al gaat de vraag expliciet over de hoofdstukken met de geslachtsregisters, toch wil ik ook op wat anders ingaan. Kunnen wij bijvoorbeeld aan tafel met een gezin van opgroeiende kinderen de geschiedenis van Juda en Thamar uit Genesis 38 lezen? En wat te denken van de gedeelten uit het boek Hooglied, waar bruid en bruidegom de schoonheid van eikaars lichaam bezingen? En in Jesaja 20 en Ezechiel 16 en 23 bijvoorbeeld worden dingen genoemd, waarvan je niet weet wat het effect is bij je kinderen als het hardop wordt voorgelezen! Hoe daarmee om te gaan?

Ook van deze dingen geldt dat het Gods Woord is, door de Heilige Geest geinspireerd. Laat dat altijd het uitgangspunt zijn. En dat sommige gedeelten, zoals net genoemd, bepaalde zondige gedachten oproepen, ligt niet aan Gods Woord, dat zuiver en heilig is, maar ligt aan de verdorvenheid van ons hart. Het is wijs om voor het lezen van deze hoofdstukken er op in te gaan en te zeggen wat er komt. Er op voorbereid zijn dat er in bijvoorbeeld Jesaja 20 gesproken wordt over blote billen kan al het één en ander voorkomen. Maar een voorafgaande uitleg dat het daar gaat om een ernstige straf van de Heere over de zonde en een waarschuwing dat de Heere zo alle zondaren die zich niet tot Hem bekeren, zal vernederen, kan onder Gods zegen ook voorkomen dat er gegiecheld zou worden onder het bijbellezen.

Het is nodig onze kinderen eerbied bij te brengen voor Gods Woord. We moeten ze daarin voorgaan door eerbiedig te lezen en het zou kunnen zijn dat u bepaalde gedeelten meent (voorlopig) nog over te slaan, juist om de eerbied onder het bijbellezen te bevorderen. Gelukkig als we ook in deze zaken wijsheid van de Heere begeren. Maar ons uitgangspunt moet zijn: alles lezen! Want “al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is”, 2 Tim. 3:16.

Hartelijke groeten en tot het beantwoorden van vragen altijd bereid!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juni 2006

Bewaar het pand | 12 Pagina's

VRAGENRUBRIEK

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juni 2006

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken