Bekijk het origineel

BOEKBESPREKINGEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BOEKBESPREKINGEN

6 minuten leestijd

Laura van den Berge-Goudzwaard, Vogels zijn overal, en andere (zendings)verhalen, gebonden, 136 blz., € 9,95, Uitgeverij De Ramshoorn, Goes, ISBN 90-76466-47-5. Deze verhalenbundel is het derde deel van de Klavertjevier - serie van uitgeverij De Ramshoorn. Vier bekende auteurs publiceren een verhaal: naast Laura van den Berge- Goudzwaard zijn dit: Hans Mijnders, J.F. van der Poel en Eveline Bergwerf. Hun bijdrage is aangevuld met nieuw talent: Henriëtte Duel, Elza Oosterwijk en Andrea Verschuure- Westrate. De titel van dit boek is ontleend aan het eerste verhaal wat gaat over de vervolgingen in Noord- Korea. Drie dingen kun je in dat land beter niet doen: kritiek hebben op de grote leider, in God geloven en het land proberen te ontvluchten. Wie een van deze drie dingen doet kan in de gevangenis of in een strafkamp komen of zelfs gedood worden. Een alleszins verantwoord boek voor 12 jaar en ouder om te lezen.

Wilhelmus a Brakel, Toekomst voor Israel, paperback, 67 blz., € 7,95, Uitgeverij Frits Hardeman, Ede, ISBN 90-76430-39-x. Het boekje bevat een hoofdstuk uit de ‘Redelijke Godsdienst’ van Wilhelmus a Brakel: hoofdstuk 6 uit het derde deel. Het is herschreven door ds. C.J. Meeuse die het boekje ook van een uitvoerige inleiding voorzag.

In de inleiding wordt gesteld dat Brakel ten onrechte van chiliasme wordt beschuldigd vanwege zijn positieve toekomstverwachting voor de kerk in het algemeen en voor het Joodse volk in het bijzonder. We lezen op blz. 7 “Brakel stond in zijn uitspraken over de dingen die naar zijn verwachting gebeuren zouden, dichter bij de opvattingen van andere godgeleerden in zijn dagen dan veel mensen weten. En hij bleef ver verwijderd van de fantasierijke, speculatieve beschouwingen, die ook toen al in sektarische kringen leefden. Het was een veelvoorkomend gevoelen dat Gods kerk nog een bloeitijd zou doormaken voor de voleinding der wereld.” Eveneens lezen we op blz. 7: “Wat de verwachte bekering van het Joodse volk betreft, waarover in dit boekje gehandeld wordt, die werd op grond van de bekende Schriftgegevens door bijna alle theologen van de Nadere Reformatie aangenomen. Door invloed van vooral Abraham Kuyper is deze verwachting in de negentiende en twintigste eeuw zowat teloor gegaan, hoewel ze aanwezig bleef bij degenen die de ‘oudvaders’ lazen. Trouwens ook onze kanttekenaren hebben bij Romeinen 11:26a, waar Paulus schrijft: En alzo zal geheel Israel zalig worden, aangetekend: “D.i. niet enige weinigen, maar een zeer grote menigte, en gelijk als de ganse Joodse natie.”“Brakel schrijft zei fover de bekering van Israel: “Niet dat ze allen in waarheid wedergeboren en de eeuwige zaligheid zouden deelachtig worden, maar dat zij allen erkennen en belijden zouden dat Jezus is de Christus, de beloofde Messias, de Zaligmaker.” Chiliastische denkbeelden wees Brakel af. Hij geloofde bijvoorbeeld niet in een tweeërlei wederkomst van Christus. Volgens Brakel zal Christus niet wederkomen aan het begin van de duizend jaren en de martelaren zullen niet lichamelijk opstaan. Er zullen volgens Brakel nog veel onbekeerden in de kerk zijn en de gelovigen zullen net als voorheen ook sterven. Hij verwacht een geestelijk koninkrijk, maar dan wel in een heerlijke bloeitijd. Hij geloofde ook dat het Joodse volk zou terugkeren naar Palestina. Maar hij geloofde niet dat de tempel herbouwd zou worden. Brakel denkt dat er een heerlijke Joodse staat zal zijn in een vruchtbaar Kanaan. De inwoners zullen uitstekend godzalig leven en zullen deel uit maken van de heerlijke staat der kerk in de duizend jaren die beloofd zijn. Brakel stelt duidelijk dat de Joden niet veracht mogen worden. We dienen hen met liefde tegemoet te treden. Hij wekt ook op tot medelijden jegens de Joden en stelt dat men moet bidden om hun bekering. Men dient hen ook door een heilig leven tot jaloersheid te verwekken. Men dient toenadering te zoeken door middel van een vriendelijk gesprek. Men moet over de Messias spreken, maar ook over de verschrikkelijkheid van de zonde en over de verdoemenis. Duidelijk dient gesteld te worden dat zij niet door de werken gerechtvaardigd kunnen worden voor God. We dienen aan te tonen vanuit het Oude Testament dat alleen de Messias voor de zonden kan voldoen. Brakel wil zijn toekomstverwachting voor Israel op de Bijbel stoelen.

Het nu verschenen werkje is overzichtelijk ingedeeld. Er is een tekstregister opgenomen om het naslaan van aangehaalde of verklaarde teksten te vergemakkelijken.

We sluiten van harte aan bij het slot van de inleiding van ds. Meeuse: “Moge de uitgave van het door Brakel geschrevene niet alleen bijdragen aan een Bijbelse toekomstverwachting voor Israel, maar ook liefde wekken of verwakkeren om de ‘beminden om er vaderen wil’ het Evangelie te verkondigen. Geen Jood zal immers de zaligheid beërven op een andere wijze dan wie dan ook van ons. Het zal zijn, zoals onze vaderen aantekenden bij-hun verklaring van Romeinen 11:26: ‘Door de predikatie van het Evangelie krachtiglijk beroepen en door het geloof gerechtvaardigd zijnde.’”

Van harte aanbevolen. We hopen eveneens dat het lezen van dit boekje een middel mag zijn tot het lezen van de ‘Redelijke Godsdienst’ zelf.

(Vervolg boekbesprekingen)

B. Hoogwerff, Uw hoop, Uw kudde woonde daar, 267 blz.,22,50, gebonden, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 90-331-1927-7. Dit keurig verzorgde en rijk geïllustreerde boek, beschrijft het leven van Jansje Fortuyn uit Strijensas. Zij leefde van 18801960. Jansje is heel lang ziek geweest, waardoor zij 23 jaar aan bed gebonden was. Zij werd wonderlijk door de Heere genezen. Naast deze levensschets biedt het boek veel gegevens over vrienden en bekenden van Jansje Fortuyn, ondermeer de families Dekker, Vermeulen en Paans (Werkendam). Ook onder ons bekende predikanten komen er in voor: wijlen ds. N. de Jong, wijlen ds. D. Slagboom, wijlen ds. C. Smits en ds. M.C. Tanis. In het voorwoord komt duidelijk naar voren dat het de schrijver niet te doen is geweest om personen te verheerlijken. De beschreven personen waren mensen met fouten en gebreken. Dat mochten zij zelf door genade ook erkennen, hun brieven, die door de auteur zijn gebruikt voor de samenstelling van dit boek, getuigen daar ook van. Maar anderzijds mocht het werk Gods in hun leven openbaar komen. De titel van het boek is ontleend aan psalm 68:5 (berijmd). De waarde van dit boek is dat herinneringen aan het gezelschapsleven in en buiten de Hoeksche Waard zijn vastgelegd. We hebben het boek met belangstelling gelezen. Het zal zijn weg wel weten te vinden onder hen die Jansje Fortuyn gekend hebben of personen gekend hebben die tot de vriendenkring van Jansje behoord hebben.

Dr. O. Noordmans over de kerk als moeder, Dr. J.D.Th. Wassenaar, papar-back, 56 blz.,4,30, Uitgave Willem de Zwijgerstichting, ISBN 90-7246239-4, druk Buijten & Schipperheijn. In dit boekje wordt in kort bestek geschreven over de bekende uitdrukking “de kerk als moeder” allereerst in de kerkgeschiedenis: o.a. Cyprianus, Au-gustinus en Calvijn. Daarna komt de opvatting van Noordmans ter sprake.. Ook wordt een korte schets gegeven van het leven en werk van Noordmans, zijn theologische ontwikkeling en kerkelijke positie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 september 2006

Bewaar het pand | 12 Pagina's

BOEKBESPREKINGEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 september 2006

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken