Bekijk het origineel

OPENING VAN DE SYNODE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

OPENING VAN DE SYNODE

6 minuten leestijd

Op vrijdag 31 augustus 2007 kwam de generale synode in een eerste zitting bijeen in de Bethelkerk te Sliedrecht, nadat de avond daarvoor in dit kerkgebouw de bidstond was gehouden, waarin de preses van de vorige synode voorging, namelijk ds. J. Westerink..

De synode werd geopend door de preses van de roepende kerk Sliedrecht-Bethel, ds. J.P. Boiten. De opening van een synode is altijd een enigszins plechtig gebeuren. Gebruikelijk is dat in het openingswoord een kort overzicht wordt gegeven zowel van de locale ontwikkeling als van de plaatselijke kerkgeschiedenis.

Op uitnemende wijze heeft ds. Boiten zich van deze taak gekweten.

Allereerst wees hij erop dat het huidige Sliedrecht vroeger Over-Slydrecht werd genoemd. Oorspronkelijk lag Sliedrecht namelijk aan de overkant van de rivier de Merwede, aan de zuidkant dus. De eerste vermelding van de plaats Sliedrecht is aangetroffen in een oorkonde uit 1064. Bij de kerk van het oude Sliedrecht die aan de zuidelijke oever stond, is al zeer vroeg een kasteel gebouwd dat Crayestein heette. Daar woonden de Heren van Sliedrecht.

Na de St. Elisabethsvloed van 1421 - ten gevolge waarvan de huidige Biesbosch ontstond - vluchtten veel bewoners van Sliedrecht naar de overzijde. Daar ontwikkelde zich de plaats toen verder tot het huidige Sliedrecht.

Gelegen aan de drukst bevaren rivier van Nederland is Sliedrecht een echt dijkdorp. Er was een voortdurende strijd tegen het water. Dijken aanleggen en onderhouden vroeg permanente aandacht. Maar toen het zand dat door de rivier werd meegevoerd zich meer en meer in de benedenloop ging afzetten, ging men ertoe over dit aangeslibde zand weg te baggeren teneinde de rivier voor de scheepvaart open te houden.

Als baggeraars hebben de inwoners van Sliedrecht de naam van hun dorp over heel de wereld bekend gemaakt. Aan projecten als de aanleg van het Noord-zeekanaal, de Nieuwe Waterweg, de Moerdijkbrug, maar evenzeer projecten in het buitenland, hebben Sliedrechters hun bijdrage geleverd, met baggermolens en hopperzuigers.

Ds. Boiten sprak de volgende woorden: ‘Nu deze synode mede onder de naam Sliedrecht wordt gehouden en te boek zal staan, spreek ik de wens uit dat deze synode in die zin een echt “Sliedrechtse aangelegenheid” magworden. Daarmee bedoel ik dat we met dezelfde ijver en inzet als van de vroegere Sliedrechters aan het werk zullen gaan. Wij leven in een tijd van doorbrekende dijken. Golven van religieuze gedachten en wereldse invloeden spoelen de kerkelijke polders binnen. Grenzen worden verlegd en op allerlei fronten moet de kerk positie bepalen. In leerstellige en ethische zaken worden duidelijke Schriftuurlijke standpunten gevraagd.

Hebben we als synode niet de taak om dijken te bouwen en die te versterken tegen het opkomende water van de secularisatie en wetteloosheid?

Moeten we niet “baggeren” voor een goede bedding opdat de stroom van de genade door de verkondiging van het Evangelie op allerlei wijze goede voortgang zal hebben?’...

‘Geve de Heere ons Zijn genade en de leiding van Zijn Heilige Geest Dan hoeft het geen “baggersynode” te worden. Al zou het soms moeilijk zijn, en blijken standpunten ver uit elkaar te liggen, dan wordt er zelfverloochening en inzet van ons gevraagd ten behoeve van het welzijn van ons kerkelijke leven.’

De denkbeelden van Luther werden al in een vrij vroeg stadium (1523) in de omstreken van Sliedrecht verbreid maar vonden nog geen duidelijke ingang. De calvinistisch georiënteerde Hendrik van Brederode, heer van Vianen en Ameide, heeft in iets later tijd sterk bijgedragen aan de verbreiding van de calvinistische reformatie.

In juni 1853 wordt er in Sliedrecht een Christelijke Afgescheiden gemeente gesticht. Aan het eind van datzelfde jaar wordt deze gemeente door de overheid erkend. In 1856 kwam de eerste predikant: ds. Chr. Steketee. Later werd de gemeente onder meer gediend door de blinde ds. J. Juch. Na ds. Juch heeft van 1875 tot 1879 ds. J. Wisse Czn als predikant de christelijke gereformeerde kerk hier gediend. “Vader Wisse” is trouw gebleven aan het beginsel der Afscheiding en heeft als predikant en als docent in de jaren na de vereniging van 1892 veel betekend voor ons kerkelijke leven.

De Christelijke Gereformeerde Kerk gaat echter in 1892 mee met de vereniging. ‘Als we verder dit spoor volgen, komen we dus niet uit bij de huidige Christelijke Gereformeerde Kerk in Sliedrecht.’

De huidige Christelijke Gereformeerde Kerk is namelijk ontstaan uit een vrije gemeente, in 1876 gesticht. In februari 1894 deed ds. J. van Drunen hier zijn intrede. Al spoedig zocht men aansluiting bij de Christelijke Gereformeerde kerk. In september 1894 werd de gemeente van 140 leden opgenomen in dit kerkverband.

Samen met de leden van de zustergemeente in de Middeldiepstraat vormen de christelijke gereformeerden ongeveer 10 % van de bevolking van Sliedrecht.

Bij de opening van de vergadering had ds. Boiten uit Openbaring 1 gelezen. Hij plaatste de vergadering in het licht van de bemoediging die Johannes op Patmos krijgt van Zijn Borg en Koning in Openbaring 1. Johannes had reden om te vrezen, voor strijd en vervolging, voor gevaar en dood. Temidden van alle nood krijgt hij hemelse troost. Wij kunnen met vrees vervuld zijn over kerkelijke en geestelijke ontwikkelingen.

Knielend voor de hemelkoning, wordt ook ons toegeroepen: vrees niet! Ik ben de Eerste tot en met de Laatste! Hij omspant alles.

‘Broeders, synode houden onder die boog van Jezus’ macht en trouw. Besprekingen voeren onder deze belofte van Zijn genade. Besluiten nemen met het oog op Zijn toekomst. Dan zal ons werk niet tevergeefs zijn!’

Na dit openingswoord werden de synodeleden verzocht om staande hen te gedenken die sinds de vorige synode de kerken zijn ontvallen. De namen werden genoemd van Ds. P.N. Ribbers,

Prof. dr. M . Boertien, Ds. J.J. de Jonge, Ds. H. van Mulligen, Ds. J. Plantinga, Ds. P.J. Kok, Ds. T. Harder, Ds. J.H. Velema. Naaste deze predikanten werden ook andere broeders herdacht die onze kerken in breder verband hebben gediend. Staande werd Psalm 84: 4 en 6. gezongen.

Ds. Boiten besloot met de woorden: ‘Dat van al onze synodale arbeid mag gelden, wat Jezus Christus als afscheidswoord aan Zijn discipelen meegaf, Zijn rijke belofte: “Ziet Ik ben met u, al de dagen, tot de voleinding der wereld!” Zegene de Heere uw vergadering!

Hiermee verklaar ik namens de roepende kerk, de Generale Synode 2007 van de Christelijke Gereformeerde Kerken voor geopend!’

De synode kon aan het werk. Na enkele stemrondes werd als preses verkozen ds. D. Quant, als 1e scriba ds. G. van Roekel, als 2e scriba ds. PD. J Buijs en als assessor ds. J. Westerink. Hierna werd de vergadering geschorst zodat het moderamen zich kon beraden op de samenstelling van de commissies. Toen die waren ingedeeld kon de eerste synodedag worden afgesloten. De commissies hebben hun opdrachten meegekregen om de rapporten van deputaatschappen, ingekomen stukken en instructies door te nemen om de besprekingen ter synode voor te bereiden. Van 2 tot en met 5 oktober hoopt de synode weer te vergaderen

Wilt u die arbeid met uw gebeden omringen?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 september 2007

Bewaar het pand | 12 Pagina's

OPENING VAN DE SYNODE

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 september 2007

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken