Bekijk het origineel

Johannes Beukelman

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Johannes Beukelman

6 minuten leestijd

Johannes Beukelman werd 11 maart 1704 in Hoorn geboren. Hij studeerde in Utrecht en Leiden. Hij werd als predikant bevestigd te Driehuizen toen hij nog maar net 22 jaar was. Vervolgens heeft hij in Alblasserdam gestaan. In 1729 werd hij beroepen in Zierikzee. In 1737 werd hij predikant in zijn geboorteplaats Hoorn. In 1749 deed hij in Rotterdam intrede. s Gravenhage werd zijn laatste standplaats. Hij stierf daar op 17 augustus 1757. Hij was toen nog maar 53 jaar. In de laatste ogenblikken van zijn leven hijgde zijn aan de wereld gestorven ziel met alle krachten naar het ontslag uit het aardse lichaam om in de dood het echte leven en de grootste winst te ontmoeten. Zo mocht hij de eeuwige heerlijkheid ingaan. We mogen nog heel wat preken van hem in ons bezit hebben. Kort geleden hebben we iets aangehaald uit de toepassing van een paaspreek, we willen nu iets uit de toepassing aan u doorgeven uit een pinksterpreek over Handelingen 2:1-4.

In de toepassing spreekt Beukelman over de trouw van de Heiland Jezus in het vervullen van Zijn beloften. De Zaligmaker had beloofd dat de Heilige Geest uitgestort zou worden en dat is op het gebed geschied . Dit noemt Beukelman een groot wonderwerk ter bevestiging van het dierbaar en eeuwig Evangelie. Hij schrijft daarover “Daar gaat hemels licht in hun hart op, er komt verstand in hun ziel en een bekwaamheid in hun tong, om met een deftigheid in allerlei talen het Evangelie te verkondigen.” Vervolgens wordt onderstreept dat een rechte dienaar van het Evangelie vervuld moet zijn met de Heilige Geest. Daar dienen de hoorders om te bidden. Daarbij zou ik (AvH) de volgende vraag willen stellen: hoe staat het met het gebed voor Gods knechten? Wordt er veel gebeden om de verlichting door Gods Geest en de bearbeiding door Gods Geest? Is dat gebed u niet vreemd? Weet u daarvan? Ik hoorde eens zeggen: indien er onder de hoorders van het Woord van God net zoveel gebed voor de prediking zou zijn als commentaar op de verkondiging van het Woord van God, dan zou het er heel anders uitzien. Beukelman spreekt ook eerlijk over het gebrek aan eenheid onder de hoorders. De hoorders worden onderscheiden aangesproken. Wat de onbekeerden betreft lezen we in de toepassing het volgende: “Arme mensen die dit alles missen en de Geest van God niet hebben. Wat zal ik tot u zeggen? Wie de Heilige Geest niet heeft, is nog dood in de zonden en misdaden, want de Geest alleen maakt de ziel levend. Wie de Heilige Geest niet heeft, wordt nog geregeerd door een andere boze geest. Wie de Heilige Geest niet heeft, die kan door Christus niet zalig worden, want ‘die de Geest van Christus niet heeft, komt Hem, Jezus-Zelf, niet toe’ Romeinen 8:9b. Rampzalige ellendigen! Indien u de Heilige Geest niet hebt, wie of wat zal u zalig maken? O arme mensen, gave God dat dit woord van overtuiging uw harten eens mocht raken, om uzelf als zulke ellendigen te erkennen, en, terwijl u nog leeft onder bediening des Geestes, de HEERE met ernst en aanhoudendheid om Zijn Geest aan te lopen, en daartoe ook eendrachtig onder de openbare godsdienst steeds met de gelovigen te vergaderen, omdat de HEERE daar beloofd heeft Zijn Heilige Geest uit te storten.”

Vervolgens gaat Beukelman de bekommerden aanspreken. Kenmerken worden genoemd waaraan men kan weten of men deel heeft aan de werking van de Heilige Geest. Hij wijst daarbij duidelijk op de Heere Jezus. Hij spreekt over het kiezen van de Heere Jezus geheel en al, over het geven van het hart aan de Heere Jezus en over het nodig hebben van Hem in de strijd tegen de vijanden. Hij legt de grond niet in iets van de mens, maar in Christus alleen. We geven dit door ter overdenking en zelfonderzoek. “Maar wat u belangt, oprechten, die nog vaak bekommerd bent, of u de Heilige Geest al in waarheid ontvangen hebt, laat ik u tot vaststelling enige kengronden voorhouden. Wie de Heilige Geest heeft, wordt ook Zijn werking in de ziel gewaar. Die is ontdekt geworden aan zichzelf. Die is overtuigd van zijn vloekwaardigheid, en daarbij ook veranderd in verstand, in oordeel, in wil en in genegenheden. Hij kiest nu de Heere Jezus geheel en al, en neemt Hem door het geloof aan: ‘zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden’, Joh. 1:12a. Hebt u dat ondervonden, oprechten? Ik weet, dat u dat kent. Wie de Heilige Geest heeft, gevoelt een strijd van binnen in zich tussen vlees en Geest, Gal. 5:17. Die geeft zijn hart gedurig aan de Heere Jezus en roept Hem in zijn hart in om van Hem strijden te leren en door Hem geholpen te worden. Weet u daarvan? U wel, oprechten, dat weet ik. Wie de Heilige Geest heeft, kent, oefent en betracht geestelijke werkzaamheden, als geloofsonderhandelingen tussen Jezus en zijn ziel, het jagen naar heiligmaking en wat dies meer zij. Zo deze dingen in u zijn, dan hebt u de Heilige Geest bij aanvang ook al ontvangen.

Tenslotte worden Gods kinderen aangesproken. Er dient onderzoek gedaan te worden naar de oorzaken van de geesteloosheid Ontdekkend spreekt Beukelman erover dat de schuld wordt afgeschoven. Er is niet genoeg eendracht. Hij wekt Gods kinderen op als geestelijke mensen te leven. Ook lezen we dat Gods kinderen met vrijmoedigheid door de Heilige Geest mogen toegaan tot de troon der genade. We citeren Beukelman: “Maar moeten wij hier nu niet een geschrei aanheffen, en daarop een klacht laten volgen, over de geesteloze dagen die wij tegenwoordig beleven? Hoognodig is het dat elk van Gods volk naar de redenen vraagt. Zouden het onder andere deze ook niet zijn dat ieder de schuld van zichzelf afschuift en op deze of gene legt, waardoor elk buiten de schuld voor de Heere blijft en niet recht ootmoedig gemaakt wordt, door met zichzelf te veel op te hebben, waardoor de Heilige Geest in Zijn werk gestuit wordt, door niet genoeg eendrachtig bijeen te zijn en de openbare godsdienst de voorrang boven alles te geven of door wereldsgezindheid? O, zoekt toch deze stukken onder het oog te houden! Om u op te wekken, gelovigen, o leeft toch zoals het geestelijke mensen betaamt. Zoekt hoe langer hoe meer met de Heilige Geest vervuld te worden. Bidt met David veel om de Geest: ‘Leer mij Uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God; uw goede Geest geleide mij in een effen land’ Psalm 143:10. Bedroeft de Heilige Geest ook niet, Efeze 4:30. Gelovigen! Weet dit tot uw heil en uw troost: U mag met vrijmoedigheid door de Geest tot de troon der genade gaan. Paulus zegt tot de gelovigen: ‘Want gij hebt niet ontvangen de Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen de Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: ‘Abba, Vader!’” . Rom. 8:15. De Geest zal uw zwakheid te hulp komen, en in u bidden met onuitsprekelijke zuchtingen, Rom. 8:26. En eindelijk zal de Heilige Geest u, waarmee ik thans besluit, ook opvoeren in de eeuwige heerlijkheid.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 mei 2010

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Johannes Beukelman

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 mei 2010

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken