Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

7 minuten leestijd

J.H. Mauritz en W. Visser, Met eerbied vervuld paperback, 95 biz., €8,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-90-336-0850-6.

De auteurs hebben al meer voor jongeren geschreven en zijn betrokken bij jongeren door middel van catechese, jeugdwerk en Iezingen. Dit boekje is bestemd voor jongeren vanaf 17 jaar, De volgende onderwerpen worden behandeld: Eerbied voor je Schepper, eerbied voor de Bijbel, eerbied in de kerk, eerbied en Godsvreze, eerbied en je ouders en eerbied voor de medemens. In het hoofdstukje over eerbied voor de Bijbel komt aan de orde Bijbelstudie en eerbied. Met instemming wordt dan het antwoord uit het bekende vragenboekje van Hellenbroek aangehaald. Hoe moet jc de Heilige Schrift onderzoeken? Het antwoord is dan: a.Godvrezend; b.met een biddend hart; c.eerbiedig; d.aandachtig en met een geestelijk oordeel. Over eerbied in de kerk lezen we op biz. 35: "Ook tijdens het zogenoemde 'grote gebed' is de staande houding aan tc bevelen. Dat is vele malen beter dan een slaaphouding aan te nemen. Of met het hoofd op de bank te gaan liggen, terwijl de Koning der koningen wordt aangesproken. Dan kun je niet met je mobiele telefoon spelletjes doen of elkaar sms'en. Alweer: en dat terwijl de Koning der koningen wordt aangeroepen! Met grote klem roept de Heere ons op met diepe eerbied mee te bidden. Het is fijn als jongeren meezingen en meelezen en echt meedoen in de kerk. Laten we ons nooit voor elkaar schamen! Tijdens dc EK- en WK- voetbalwedstrijden hoor je op de straten hoe men zich in het openbaar nit, met betrekking rot de afgodendienst. Zullen wij dan zwijgen als er gezongen wordt over Zijn dienst? En dan gaat het bij ons nog niet eens over in het openbaar voor Zijn Naam uitkomen! Het is goed om samen de Psalmen aan te heffen, die lieflijk zijn en harten treffen. Het heeft me tijdens kerkdiensten al vaak getroffen hoe rijk van inhoud dc Psalmen zijn. Ze sluiten zo mooi aan op de preek en ze vertolken soms zo treffend wat er in je eigen hart omgaat. Zing ze gerust mee!" Op biz. 48 wordt onze tijd gerekend: "Je zou de tijd van Obadja kunnen vergelijken met onze tijd. Jij leeft in een wereld waarin het christelijk geloof een randverschijnsel is geworden.Je hoeft de krant maar open te slaan en je leest dat in de politiek, in het onderwijs, in de maatschappelijke verbanden geen plaats meer is voor Christus en Zijn Kerk. Er zijn nog wel allerlei vormen van religie, maar dat is volgens velen een prive-zaak. Vervelend dat er nog christenen zijn die het nodig vinden dat de winkels op zondag gesloten blijven, die met de Bijbel aankomen als het over abortus, euthanasie en homoseksualiteit gaat. Dat alles moet zo snel mogelijk verdwijnen." Ook over de zogenaamde pedagogische tik lezen we behartenswaardige dingen op de biz. 57 en 58: "Onlangs hoorde ik van de kinderen van de Amish dat die een opmerkelijke gehoorzaamheid aan de dag legden. Niet slaafs, niet uit angst voor een pak slaag, maar uit respect voor hun ouders. En zeker, de ouders kastijden hun kinderen wel consequent, maar uit liefde. Niet driftig en uit wraak, maar bijbels. Maar je weet ook dat heel Nederland op z'n kop staat als er ouders zijn die hun kinderen een pedagogische tik geven. Wie heeft er erg in dat God ook niet graag straft, maar het Zijn kinderen wel doet, omdat Hij hen liefheeft? Anders gaat het echt fout met Zijn kinderen. Ouders moeten dus van God straffen met liefde en smart: 'Mijn kind ik geef je nu straf omdat ik je niet over heb voor de hel.'"

Gisbertus Voetius, Bron van troost, Verdediging van de gereformeerde leer, gebonden, 138 biz., € 15,90, Uitgeverij De Banter, Apeldoorn, ISBN 978-90-336-0783-7.
In 1998 verscheen een reprint van dit boekje bij de Schatkamer, Rumpt, met als basis een uitgave van 1936. Nu is een hertaling hiervan verschenen. Dit betekent dat grote gedeelten uit het oorspronkelijke werk zijn weggelaten waarin Voetius rechtstreeks reageert op de opvattingen van Tilenus. Soms zijn ook in de hertaalde gedeelten zinnen weggelaten die regelrecht betrekking hebben op Tilenus. Oude woorden zijn zoveel mogelijk vervangen, lange zinnen zijn soms gesplitst en hier en daar is een woord of zinsdeel toegevoegd. Het boek is een verdediging van de gereformeerde leer tegen de opvattingen van Daniel Tilenus, eerst een overtuigd contra-remonstrant, later een felle arminiaan die een strijdschrift schreef tegen de leer van de predestinatie en de leer van de volharding der heiligen zoals die verwoord was op de Dordtse Synode. Voetius toont aan dat de ware praktijk van de godzaligheid niet gezocht moet worden bij de oude filosofen en ook niet bij de hypocrieten. Daarna legt hij uit wat de ware praktijk der godzalig heid is. Dan verdedigt Voetius de grote waarde van de gereformeerde leer tegenover het semi-pelagiaanse gedachtegoed. Hij doet dat aan de hand van de Dordtse Leerregels. Hij toont de nutteloosheid van de leer van de remonstranten aan, eerst in het algemeen en dan aan de hand van de vijf artikelen van de remonstranten. In de laatste vier hoofdstukken van dit boek toont Voetius de noodzakelijkheid van de gereformeerde leer aan wat hij uitwerkt aan de hand van de vijf artikelen tegen de remonstranten. Voetius toont in dit boek duidelijk aan dat de remonstrantse leer niet troost en niet verbetert. De gereformeerde leer doet dit wel. Op biz. 85 lezen we over de troost van de verkiezing zoals de martelaar Woodman dat formuleerde: "'Ik ben', zegt hij, 'in de gevangenis geweest, waar ik in zware boeien op de kale grond lag, gebonden met touwen, zodat mijn hele lichaam opgezwollen was. Ik heb verdrietig heen en weer gedwaald door bossen en velden. Ik ben voor officieren, hooggeleerde heren en bisschoppen geleid. Ik ben een duivel genoemd, een ketter. Ja, degenen die mijn brood zaten, hebben mij verraden. Maar bovenal prijs ik mijn God, Die mij van moeders lijf af aan afgezonderd heeft. Dit alles is voor mij niet zwaar geweest, maar vol vreugde en vermaak.'" Wat de verbetering betreft lezen we bijv. op biz. 106 en 107: "Hoe moeten we die zonden als een zware last boven ons hoofd voelen, die de Zoon van God tot de hel toe neergedrukt hebben! Hoe nauwgezet en voorzichtig moeten we ook zijn om niet opnieuw te zondigen! Zou de dierbare Zaligmaker voor de zonden zijn gestorven, en zouden wij de zonden dan gemakkelijk uitleven? Zou Hij geopenbaard zijn om de werken van de duivel teniet te doen, en zouden wij die weer oprichten door de zonde?" We besluiten met een citaat van biz. 124 en 125 "Zalige ogen, die over al hun ongeluk heen kunnen kijken en die dwars door het kwaad heen een zekere weg en uitkomst zien. Zalige oren, die te midden van het gewoel en kabaal van alle beroering en de bloedige strijd tegen zoveel geestelijke en tijdelijke vijanden de roep van hun Koning horen dat Hij niet zal aflaten hun wel te doen (zie Jer. 32:40). Ook al bent u vervolgd, u bent niet verlaten (zie 2 Korinthe 4:9). Hier beneden kan alles gaan en komen, wisselen en veranderen, bezwijken en eindigen, wankelen en falen, overwinnen en overwonnen worden, maar zij voor wie de Heere een Rots is geworden, zullen vast zijn als de berg Sion (Zie Psalm 125:1). De uitkomst van hun strijd is niet onzeker."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 september 2010

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 september 2010

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken