Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

8 minuten leestijd

Ds. P. Blok, Getuigenis der waarheid, gebonden 201 blz., € 12,95, Uitgave Gereformeerde Bijbelstichting, ISBN 978-90-72186-56-0.
De in dit boek opgenomen meditaties van bestuursleden en oud- bestuurleden van de Gereformeerde Bijbelstichting zijn eerder verschenen in het blad van de Gereformeerde Bijbelstichting “StandVastig” waarvan nu de 45e jaargang aan het verschijnen is. Elke week kan een meditatie worden gelezen, want er zijn er 52 opgenomen. Bij de samenstelling is rekening gehouden met de gang van het kerkelijke jaar. Uiteraard zijn ook meditaties van Christelijke Gereformeerde predikanten die deel uitmaken of uitgemaakt hebben van het bestuur opgenomen: ds. M. Baan, ds. P. Beekhuis, ds. A. van Heteren, ds. K. Hoefnagel en ds. H. van Leeuwen. Voor weinig geld wordt in dit boek veel geboden.

Bij de Gereformeerde Bijbelstichting zijn twee nieuwe boekjes voor de kinderen verschenen. Het eerste boekje heeft als titel “Een huis voor Samuël”, door Leidy Molenaar- de Jager, gebonden, 60 blz., € 5,95, ISBN 978-90-72186-57-7.
Het gaat over een jongetje dat met zijn ouders moest vluchten uit het land waar hij woonde en nu in Nederland is terechtgekomen. Het tweede boekje is een nieuw deeltje uit de Jef- serie getiteld “Het komt goed, Jef” , door Geesje Vogelaar- van Mourik, gebonden, 98 blz., € 6,25, ISBN 978-90-72186-58-4. Ook deze boekjes zullen hun weg wel weer vinden onder de kinderen.

Ing. E. Versteeg en G. van der Zwaan, Zijn Naam ter eer, Schetsen uit het leven van ds. J.P. Verkade (1921- 2008), gebonden, 269 blz., € 19,90, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-90-336-0811-7.
Het keurig uitgevoerde boek met veel foto’s bevat een beschrijving van het leven van ds. J.P. Verkade, die de hervormde gemeenten van Gameren, Nieuwe Tonge, Montfoort en Elspeet heeft gediend. Ds. Verkade heeft over zijn eigen leven bijna niets geschreven. Er is geput uit het laatste interview dat ds. Verkade gaf waarin hij de hoofdzaken uit zijn leven en werk tekende. Ds. Verkade wilde dat het boek de titel zou dragen: ‘Zijn Naam ter eer.’ Op blz. 16 wordt een bekende uitspraak van ds. Verkade geciteerd: “De waarheid is zo diep dat zij geen enkele geleerde behoeft te vervelen en tegelijkertijd zo eenvoudig dat een kind haar kan begrijpen.” In zijn prediking drong ds. Verkade aan op beleving van het vreemdelingschap. Voor in het boek is een ets van Rembrandt opgenomen over de terugkeer van de verloren zoon. Ds. Verkade vond de gelijkenis van de verloren zoon belangrijk voor prediking en pastoraat. De waarachtige bekering wordt hierin getekend: inkeer, afkeer en terugkeer. Naast de levensbeschrijving zijn drie preken van ds. Verkade opgenomen. Een preek over Matth. 13:44 ‘De schat in de akker’, een preek over Lukas 13:1-5 ‘De oordelen Gods’ ter nagedachtenis van de watersnoodramp van 1953 en een preek over 1 Koningen 10:1-3 over de koningin van Scheba. Het inhoudsvolle boek bevat ook een verslag van de begrafenis en de rouwdienst. Tenslotte geven we een citaat uit het slot van de preek over Matth. 13:44 “Een schuldige, verloren zondaar heeft een geschonken Zaligmaker nodig. O, aan zo’n mens, bij wie alles schuld geworden is en die met die schuld bij God terechtkomt, schenkt God Zijn Zoon. Zo krijgt hij deel aan deze schat. Welk een onschatbare waarde heeft Gods genade! Deze richt de nederige op uit het stof, verleent toegang tot de troon der genade, schenkt het geloof dat verenigt met de Heere en werkt de gemeenschap der heiligen. Met Christus’ zoen- en kruisverdiensten voldoet de begenadigde zondaar aan Gods gerechtigheid en kan hij God in vrede ontmoeten. Ja waarlijk, God is Israël goed.”

Weet Magazine is een tweemaandelijks populair wetenschappelijk tijdschrift voor jongvolwassenen voor wie de Bijbel een centrale rol heeft in het leven. De redactie bespreekt de interessantste feiten uit de wetenschap, natuur en techniek vanuit een Bijbels perspectief. Een jaarabonnement kost € 25,-- (6 nrs.). Brigittenstraat 1, 3512 KJ Utrecht – 030 230 3508 – abonnement@weet. magazine.nl
De tweede aflevering van dit blad is ter recensie toegestuurd. Het ziet er keurig verzorgd uit, bevat veel mooie kleurenfoto’s en geeft veel informatie. In dit nr. wordt bijvoorbeeld geschreven over een alternatief voor de oerknaltheorie, over de hof van Eden en de boom des levens, wat bij veel culturen bekend blijkt te zijn, zelfs bij inheemse volkeren die volgens de (evolutionistische) wetenschap toentertijd geen contact met ander mensen gehad kunnen hebben. We lezen over de invloed van vulkanen op het ontstaan van een ijstijd. Van het eerste nr. van Weet Magazine zijn er 50.000 exemplaren in omloop. Het blad blijkt aan te slaan. Het tweede nr. bevat 52 pagina’s en heeft een oplage van 12.000 exemplaren. We hebben het met belangstelling en instemming gelezen en kunnen niet anders dan dit blad van harte aanbevelen. Onzes inziens geeft dit blad gedegen wapens in de strijd tegen onbijbelse theorieën aangaande schepping, zondvloed etc.

Dagboekkalender 2011, 735 pag., gebonden, € 10,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-90- 336-09169.
Dit dagboek is geschreven door veel onder ons bekende predikanten. Per dag wordt een meditatie gegeven en er zijn korte verhalen en gedichten opgenomen. Deze onder ons bekende uitgave zal ook het komende jaar ongetwijfeld weer aftrek vinden.

Ds. J.T. Doornenbal, Levenskracht, Troost uit Psalmen, 72 blz., gebonden, € 10,90, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-90-336-09336. Het keurig uitgevoerde boekje bevat 11 korte overdenkingen van ds. J.T. Doornenbal (1909-1975) .
Hij schreef deze overdenkingen in de eerste jaren van zijn predikantschap voor de kerkbodes van de hervormde gemeenten van Woubrugge en Kesteren. De tweede overdenking gaat over de tekst ‘Genees mijn ziel’ Psalm 41:5b. Dit betekent niet dat de dichter zijn gedachten niet goed kan ordenen, dat hij ziek in zijn gedachten zou zijn, maar het houdt in dat hij beleeft tegen de Heere gezondigd te hebben. Zijn ziel lijdt aan de kwaal van de zonde. De auteur stelt terecht dat het noodzakelijk is dat wij de vreselijkheid van deze dodelijke kwaal moeten leren kennen om het juiste medicijn te vinden. De dichter van Psalm 41 mocht beide kennen. Hij kende zichzelf als melaats van het hoofd tot de voeten en hij leed eronder. Maar hij kende ook de Heelmeester en wist wat hij nodig had tot genezing. De Heelmeester is gewillig en machtig om te genezen. De ontdekking aan en de inleving van de zielsmelaatsheid is een voortgaande zaak. We lezen op blz. 19 en 20 “Steeds meer worden ze ontdekt aan de ongeneeslijkheid van hun kwaal in zichzelf en leren ze dat al hun eigen pogen tevergeefs is. Steeds meer krijgen ze daarom nodig de enige balsem der vertroosting, dat is de Persoon van de Medicijnmeester Zelf. Ze leren dat er buiten Jezus geen leven is, maar slechts een eeuwig zielsverderf. Steeds meer strekt hun verlangen zich uit naar dat land, waar geen inwoner meer zal zeggen: ‘Ik ben ziek’, omdat daar de zonde en de gevolgen van de zonden niet meer wezen zullen.” Een mooi boekje om weg te geven.

Charles Haddon Spurgeon, Liefde en trouw, gebonden, 88 blz., € 10,90, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-90-336-09589. Dit geschenkboekje is samengesteld door J. Kranendonk- Gijssen.
De liefhebbers van Spurgeon zullen het graag cadeau krijgen. Er zijn gedeelten uit het werk van Spurgeon geselecteerd die gaan over liefde en trouw. Op blz. 51 over liefde in de kastijding: “U weet dat een boer die de oogst van een akker wil verzamelen, die akker eerst omploegt. De akker zou kunnen klagen en zeggen: Waarom doorsnijden deze ploegscharen mij? Zo is het ook in ons leven. Er kan niet gezaaid worden, voordat er geploegd is. Scherpe ploegscharen maken diepe voren voor het goede zaad.” Op de blz. 51 en 52 lezen we: “O, ik bid u, lees toch niet verkeerd in het boek van Gods voorzienigheid. Als u er goed in leest, zult u er dit in vinden: ‘Ik wil deze persoon genadig zijn, daarom heb ik hem of haar geslagen en verwond. Zo velen Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik.’ ‘Komt en laat ons wederkeren tot de HEERE, want Hij heeft verscheurd en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden’ (Hos. 6:1).” Over de trouwe zorg des Heeren lezen wij op blz. 85 “Als wij ons toevertrouwen aan de trouwe zorg van de Hemel, kunnen we rustig leven en zalig sterven. Elke keer moeten wij alles wat we hebben en alles wat we zijn aan de trouwe hand van Jezus toevertrouwen. Dan kan het zijn dat ons leven aan een zijden draad hangt, of dat de tegenheden en zorgen vermenigvuldigen als het zand van de zee, maar dan zal onze ziel in vrede wonen en zich verlustigen in stille, rustige plaatsen. Hij zorgt getrouw.”

Voor Hart en Huis, Bijbels dagboek 2011.
Medewerkers: ds. D.J. Budding, ds. A. van Heteren, ds. G.S.A. de Knegt en ds. H. Paul. Er is een uitgave met kleine letters en met grote letters. Uitgeverij Groen- Heerenveen. Velen zullen dit dagboek ook in 2011 D.V. lezen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 oktober 2010

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 oktober 2010

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken