Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

7 minuten leestijd

Ds.J. Lohtiis, Debriefaan tic Galaten, gebonden, 156 biz., €13,90 , Uitgeverij De Banter, Apeldoor-n, ISBN 978-90-336-0843-8.
De ondertitel van her boekje verschenen in de serie 'Aan u geschreven' luidt: Staat dan in de vrijheid. In de brief aan de Galaten komt duidelijk naar voren de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. We geven u door middel van een citaat een indruk van de inhoud van dit boekje. Bij Galaten 2:19 Iezen we het volgende: "Nee, Paulus is gestorven aan de wet. Hij is een dode voor de wet. Wat wil dat zeggen? Wel, in de eerste plaats dat hij erachter is gekomen dat hij door de wet niet zalig kan worden. Hij heeft geprobeerd de wet te onderhouden. En dat lukte aardig zolang hij zonder de wet leefde (Rom. 7). Dat betekent: zolang hij leefde in zijn natuurstaat. Ongevoelig voor God en Zijn wet en mer een grote eigendunk. Maar toen het gebod kwam, toen de Heilige Geest hem aansprak op de geestelijkheid van de wet en hij daardoor de verdoemende eis van de wet voelde, toen werd de zonde levend. Toen zag hij dat hij een overtreder was van al Gods geboden. Hij zag de zonden als ontelbaar en elke zonde veroordeelde hem op zo'n manier dat Paulus stierf. Hij erkende daf hij onrechtvaardig en onheilig was. Zonder Christus is zonder (geestelijk) leven. Verloren! In de tweede plaats betekent het gestorven zijn aan de wet: de verlossing van de verdoemende kracht van de wet. Denk maar aan een gevangene die veroordeeld is en in de gevangenis zit. Als hij sterft, is hij vrij van het vonnis van de wet. Hij hoeft niet als een dode de rest van het vonnis uit te zitten'. Hij wordt dadelijk uit de gevangenis gehaald en weggebracht. Zo is Paulus ook een dode voor de wet geworden in Romeinen 7. En volgens dat hoofdstuk mag hij trouwen met de andere Man. Dat is Christus. Hertrouwen terwijl de man nog leeft, is overspel. Maar indien de eerste man gestorven is, is de vrouw vrij om te hertrouwen. Dan pas leeft Paulus voor God."

Ds. J.A. Anderson e.a., Brood op bet water, gebonden, 192 biz., €19,95, Uitgeverij 'de Ramshoom\ Lange Voorststraat 21, Goes, ISBN 9870- 76466-897.
Het keurig uitgevoerde boek is een herdenkingsbundel van de Mbumazending met 12 preken van Schotse predikanten en levensbeschrijvingen. De predikanten van wie preken zijn opgenomen hebben de Free Presbyterian Church of Scotland gediend. De preken zijn uit het Engels vertaald door dhr H. van Vliet (1926-2007). Het boek begint met een voorwoord van ds. Tj. de Jong, dan volgt een meditatieve inleiding van Ds. C.C. Mackintosh over de persoonlijke bediening van Christus'. Daarna volgen de preken en de levensbeschrijvingen. De bundel besluit met een meditatie over 'Het persoonlijk voordeel van de zendingsijver van ds. R.M. MacCheyne en een kort overzicht van de geschiedenis van ruim 100 jaar Mbumazending in voormalig Rhodesië, nu Zimbabwe. Het interessante boek is voorzien van veel foto's. De opbrengst van het boek is bestemd voor de zending in Zimbabwe en Kenia.

R.M. McCheyne, Andrew Gray, Matthew Henry en Thomas Watson, Meditaties rondom het Heilig Avondmaal, gebonden, Vergoten voor u, 70 blz,
€ 10,90 Uitgeverij de Banier, Apeldoorn, ISBN 978-90-336-30163.

Dir boekje bevat korte meditaties tot zelfonderzoek en onderwijs voor de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Het is samengesteld door J. Kranendonk- Gijssen. Er zijn gedichten opgenomen van Johannes Groenewegen en een onbekende dichter. Op biz. 9 en 10 lezen we treffende zinnen van Thomas Watson: "Nodig is dat de wolk van smart zal druppen van tranen. Wij moeten zowel smart hebben over de onreinheid als over de liefdeloosheid in elke zonde die is bedreven regen de liefde van Christus, Die voor ons gestorven is. Toen Petrus indachtig werd dat de liefde van Christus hem had geroepen uit zijn onbekeerde staat, dat Hij hem tot een apostel had gesteld en dat Christus hem had meegenomen op de berg der verheerlijking, waar hij de heerlijkheid van de hemel in een visioen had gezien, en hoe hij daarna Christus had verloochend. verbrak dat zijn hart en weende hij bitterlijk." Andrew Gray schrijft op blz. 40 dat een christen nog veel liefde kan hebben tot de dingen van deze wereld. "Tenslotte wijzen we u nog op de plaag van de heerschappij van onze begeerlijkheden. De christen zegt: 'O, wat zal mij van die begeerlijkheden genezen? Wat kan mij van die ziekte genezen?' Het antwoord is: Slechts een blik op Christus kan u daarvan verlossen...Een blik op Christus zal het nest van al onze begeerlijkheden. die heerschappij voeren in onze ziel, uitroeien. Een blik op Hem zal ons genezen van onze plagen!"

Ds. I. Kievit Onder Elims palmboom, gebonden, 275 biz., € 18,50, Uitgeverij Van Horssen B.V. Putten, ISBN 90-978-6505-077-0.
Ds. I. Kievit leefde van 1887-1954 en was hervormd predikant. Hij diende de gemeenten van Garderen, Benschop, Lunteren en Baarn. Van 1931- 1950 verzorgde hij wekelijks bijdragen in het Gereformeerd Weekblad. Ds. Kievit: schreef ook tweeërlei kinderen des verbonds en verwerpelijke- onderwerpelijke prediking. De preken in dit boek zijn in hedendaagse spelling weergegeven. Ze zijn het lezen zeker waard. Om u een indruk te geven citeren wij het slot weer uit de preek over Psalm 40: "De tijden zijn donker, maar toch zal door Zijn hand het welbehagen des Heeren gelukkig voortgaan. Merk nu ook op het onderscheid tussen de wet en het evangelie, of de stem van God in de wet en de stem van God in her evangelie. De wet kan buiten Christus niets dan vloek en toorn brengen. maar in Christus eist zij vrede en leven. Daarom is er blijdschap in het geloven.Jezus in u de hoop der heerlijkheid met de wet van God in Zijn ingewand. Hij is de Opstanding en het Leven. Wie de stem van de Zoon des Mensen zal gehoord hebben, die zal leven. De Geest werkt naar en met de rol des Boeks. Hij bouwt Jeruzalem op, vergadert Israëls verdrevenen. Hij boodschapt de gerechtigheid in de grote gemeente en Zijn lippen bedwingt Hij niet. Hij is de blijde Boodschapper: Hij is de Leraar der gerechtigheid. Hij boodschapt vrede door gerechtigheid. De ijver van Gods huis heeft Hem verteerd. Is deze Jezus uw deel? Gij, o Heere, zult Uw barmhartigheden van mij niet onthouden, laat Uw trouw en weldadigheid mij gedurig behoeden. In deze bedding is de wet van God slechts ten dele verwezenlijkt in het hart van Gods kinderen. maar de tijd haast te komen, dat zij zullen ingaan in de vrede om volmaakt Die God te dienen en Hem te aanbidden Die hen kocht door het bloed des Lams en zij zuilen hun kronen werpen aan de voeten van het Lam. Amen."

G.C. den Hertog en T.M. Hofman, Aspecten van het werk van J.P. Versteeg paperback, 111 biz-, € 10, Uitgave Theologische Universiteit, Apeldoorn, ISBN 978-90-75847-30-7.
P. Versteeg is hoogleraar Nieuwe Testament geweest in Apeldoorn vanaf 1968 tot 1987. Hij overleed plotseling op de teeltijd van bijna 49 jaar. Op 18 mei 2008 zou Johannes Pieter Versteeg de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt. Ter gelegenheid daarvan heeft de Theologische Universiteit Apel doorn op 7 juni van dat jaar een symposium belegd, dat gewijd was aan diverse aspecten van zijn werk. De referaten die op die dag gehouden werden, treft u in min of minder bewerkte vorm in deze bundel aan: het gaat over de verhouding van Chrisrus en de Geest, het gezag van de Schrift, met name van de evangeliën, het geheimenis met het oog op Israël over Romeinen 9-11, kerk en ambt, de missionaire opdracht van de kerk en vroomheid en gebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 maart 2011

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 maart 2011

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken