Bekijk het origineel

Twee-eenheid en Drie-eenheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Twee-eenheid en Drie-eenheid

Twee zijn beter dan één... Prediker 4:9a . En een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken. Prediker 4:12b

7 minuten leestijd

Om alleen door het leven te moeten gaan is voor menigeen een moeilijke zaak. Bijbels gezien is dat ook begrijpelijk. Staat er niet geschreven: “het is niet goed dat de mens alleen zij...”? Het gaat echter in Prediker 4 niet over gehuwd of ongehuwd zijn. Let maar op: een alleenstaande kan veel ontvangen in een naaste, met wie veel vriendschap en steun ondervonden wordt. Let maar op: uit het feit dat zoveel huwelijken vandaag op een scheiding uitlopen blijkt dat er ook in een huwelijk veel eenzaamheid ondervonden kan worden als man en vrouw langs elkaar heen zijn gaan leven. Er zijn echter mensen, die beslist het alleen-zijn zoeken. Ze willen niet anders en ze willen niets liever. Predker heeft het oog op egoïsten. In de Kanttekeningen wordt gewezen naar “vrekkige gierigaards, die zich nimmermeer laten genoegen, maar altoos liggen wroeten...” Mensen, die hard werken, om zoveel mogelijk voor zichzelf te houden. Alles draait om “ik, ik en nog eens ik”. Ze gaan helemaal op in zichzelf. Alles draait om henzelf. En als ze nog ergens om wakker liggen, dan gaat het alleen om de vraag wat er met het geld en goed gedaan moet worder. Maar... als God de ziel neemt, van wie zal dan die zijn? Er is nog een andere reden, die Prediker vermeldt. Ook dan is alleenzijn een kruis. Als je valt, als je verkleumd bent, als je in gevaar bent. Om dan alleen te zijn! Heb je dan een man of een vrouw, of een kind, een oude vader en/of moeder, als je dan een vriend of vriendin hebt, met wie je dan dat moeilijke samen kan dragen, dan wordt het gehalveerd, dan kan er gedeeld worden. Dan is er een klankbord, dan is er een troostende en bemoedigende hand. Is er vreugde en blijdschap, dan is er dubbele vreugde en blijdschap. De warmte van het meeleven van de één verdrijft de kilte van de ander. Maar let er ook op wie die ander is! Of die ander werkelijk je leven tot een zegen is of tot een vloek. We kunnen elkaar ten goede, maar ook ten kwade beïnvloeden. Je kan elkaar neerhalen, maar je kan de ander ook opheffen. Ga echter in Uw alleen-zijn en eenzaamheid niet mokken tegen God en de mensen. Lees dan eens in Johannes 5:7, waar de Heere Zich het lot aantrekt van de man, die zegt: “ik heb geen mens...”, Denk dan aan Hem, Die het vreselijkste alleen-zijn moest ondergaan: Jezus Christus. Hij had de hemelse gemeenschap en heerlijkheid er voor over gehad om zondaren in de gemeenschap met God te kunnen herstellen. Hij gaf als Borg en Zaligmaker Zichzelf. Hij moest van God, Zijn eigen Vader verlaten worden en verdrukt worden. Denk aan die woorden uit het Avondmaalsformulier: “opdat wij tot God zouden genomen en nimmermeer van Hem verlaten worden.” Wie stond Hem toen ter zijde? Als Borg en Middelaar wilde Hij vrijwillig, uit liefde tot God Zijn Vader en tot Zijn volk die weg gaan. Totdat Hij alles volbracht had. Daarom kan het van hemelswege klinken: “Ik ben met U...” Ja, wanneer door geloof dat ondervonden mag worden, geldt het in de volste zin: “twee zijn beter dan één”! Want dan zal Hij niet begeven en niet verlaten. Wie in Hem blijft, draagt veel vrucht. Maar zonder Hem kunt u niets doen. Zonder Hem kunt u niet wel getroost leven en zalig sterven. Kan er van zulk een twee-eenheid in uw of jouw leven sprake zijn? Want... hoeveel mensen we om ons heen hebben staan, tegenover God staat ieder mens in een heel persoonlijke relatie. Dan kan de één niet voor de ander, en de ander niet voor de één geloven. Persoonlijk zullen we voor Zijn rechterstoel komen te staan. Staan we daar dan als een vijand... of zijn we door genade van een vijand een vriend geworden? Waar Hij Zijn intrek neemt in het hart, daar brengt Hij alles mee. Daar krijgt Hij het voor het zeggen. Zoek dat te kennen in de weg van wedergeboorte, bekering en geloof. De Heere spreekt en werkt door Zijn Woord. Als twee mensen elkaar gevonden hebben kan het leven wederzijds verrijkt worden. Maar... een tweeeenheid zegt nog niet alles, zoals we zagen. Als twee criminelen in de gevangenis een verbond sluiten met elkaar, dan kunnen ze straks op vrije voeten een nog geraffineerder roofoverval plegen. En als er nog een derde bij hen zich zou aansluiten, dan kan er nog een verdere verslechtering ontstaan. Maar... laat het duidelijk zijn: daar wil de Heere hier in Zijn Woord niet naartoe als Hij zegt: “en een drievoudig snoer wordt niet haast verbroken.” Deze tekst is overbekend als trouwtekst. Een drievoudig snoer is een koord dat uit drie draden is samengevlochten. De eerste draad gespannen, de tweede draad getweernd, de derde draad gevlochten. De derde draad in dit snoer wil Hij zijn, Die in Prediker 12 wordt genoemd “de enige Herder”. Door en in Hem kan er een drie-eenheid zijn. Maar dan moet er wel een innerlijke band zijn met Hem. De banden der gemeenschap zijn alleen sterk door Hem met Wie ze samengevoegd zijn tot één lichaam. (I Kor. 12). Hoe kan de Heere immers gemeenschap hebben met zondige mensen, hoe kan de Heere onze levensdraden verbinden en het tot een drievoudig snoer maken? Van onze kant onmogelijk. Maar... van Gods kant zijn alle dingen mogelijk. Want door de overwinning van Christus op de dood en het graf, kan Hij het leven geven. Zijn levensdraad werd afgesneden, maar in die weg overwon Hij en Zijn opstanding is tot rechtvaardigmaking. Zijn Naam Immánuël: God met ons, geeft weer hoe de Heere Zijn gemeenschap en gunst wil schenken, zodat er van een twee-eenheid sprake kan zijn. En in dat opzicht kan inderdaad in een huwelijk, waarin man en vrouw samen de Heere vrezen van een drie-eenheid, een drievoudig snoer gesproken worden. Is dat niet de roeping, waar gehuwden voor staan? Om elkaar bij te staan in alle dingen, die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren? Ligt daar geen afgelegde belofte om heilig met elkaar te leven elkaar trouw en geloof te houden in alle dingen? Dat zijn toch de zaken, die we vanuit de vreze des Heeren elkaar verschuldigd zijn naar uitwijzen van het Heilig Evangelie? Waar dat ontvangen wordt is er een drievoudig snoer dat nooit verbroken kan en zal worden. Want waar Zijn Geest werk, daar werkt Hij leven, eeuwig leven. Hij laat nooit varen de werken Zijner handen. Die in het huis des Heeren geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods. Want:

De Heer’ betoont Zijn welbehagen
Aan hen, die need’rig naar Hem vragen
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden
En door Zijn hand zich laten leiden.


Zonder de schrikkelijkheid van onze dood in onze eerste, gevallen vader Adam te leren kennen, zullen we geen rechte vertroostingen uit die heerlijke tweede Adam, Christus Jezus, kunnen genieten; ja, zullen we die ook niet eens nodig achten. Eerst naar Adam, voor en aleer we Abrahams’ tent binnentreden. Ik vrees dat er in allerlei kerken en kringen heel wat over dat genadeverbond wordt gesproken en gefilosofeerd, en dat er heel wat gewichtigs over wordt voorgedragen, en dit alles terwijl men weinig of niets verneemt van ’s mensen midden in de dood liggen, in een verbroken werkverbond. Dit laatste moet voorop. De manier en wijze waarop de Heere dit in de harten, ook van jonge mensen, uitwerkt, kan onderscheiden zijn, maar de hoofdzaak, de kern, het wezen van deze dingen is onveranderlijk, en blijft gelijk.

G. Wisse, Uit de Verbondsschat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 26 november 2013

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Twee-eenheid en Drie-eenheid

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 26 november 2013

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken