Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

8 minuten leestijd

Jeremias Hollebeek, Gods Woord in zijn dierbaarheid aangeprezen, paperback, 73 blz, € 3,75, Gereformeerde Bijbelstichting, Leerdam, ISBN 978-90-72186-71-3. Deze verhandeling verscheen voor het eerst in 1746 en is daarna, behoudens een fotomechanische uitgave, niet meer herdrukt. De heer Joh. A. Bunt uit Rhenen heeft de verhandeling in de hedendaagse spelling overgezet. Hollebeek leefde van 1689- 1775. Hij diende de gemeenten van Haamstede en Leiderdorp. In 1740 ging hij ten gevolge van een ongeval met emeritaat. Tijdens zijn emeritaat publiceerde hij diverse boeken waaronder de nu opnieuw uitgegeven verhandeling die voor het eerst werd gedrukt in 1746 te Leiden. De volledige titel luidt: ‘Gods Woord in zijn dierbaarheid een heilbegerig Christen tot een naarstig en godvruchtig onderzoek en betrachting voorgesteld en aangeprezen. We onderstrepen een zin die we lezen op blz. 73: “Dus hebben wij ons werkje door Gods hulp uit Sion en Zijn ondersteuning uit het heiligdom volbracht. Behaagde het God over dit gezaaide te geven een geestelijke regen met een hemelse zonneschijn! Dan zou het niet onvruchtbaar zijn in het hart van mijn heilbegerige broeders en zusters in de Heere.”

Janny Klein, Adem Liz, hardcover, 152 blz., € 12,50, Uitgeverij Om Sions Wil, Gouda, ISBN 978-94- 91586-18-7.
Dit boek bevat het indrukwekkende verhaal van de geboorte van een kindje van 24 weken. In het eerste ziekenhuis, waarin de zwangere vrouw wordt opgenomen, ziet men het nut van een behandeling niet en wordt voorgesteld een abortus te verrichten. Op blz. 36 vinden we een beschrijving van de gruwelijke manier waarop een abortus plaatsvindt. Man en vrouw weigeren abortus te laten plegen. Een week later wordt de kleine geboren in een ander ziekenhuis dat is gespecialiseerd in het behandelen van te vroeg geboren kinderen. Maanden van hoop, vrees en gebed gaan voorbij. Er is grote onzekerheid over de vraag of het kindje zal blijven leven. Dankzij de goede medische zorg, maar bovenal door Gods zegen, mag het kindje opgroeien tot een gezond meisje. Een lezenswaardig boek dat is gebaseerd op de werkelijkheid.

J.C. Ryle, Voorwaar, Ik zeg u, gebonden, 69 blz., € 9,90, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 978-90-331- 25515.
De ondertitel luidt: ‘Woorden van waarschuwing en belofte.’ Ryle (1816-1900) was predikant in de Anglicaanse Kerk. Later was hij bisschop in Liverpool. Hij heeft veel geschriften nagelaten. In dit boekje is een selectie gemaakt van wat Ryle schreef over teksten waarin het woordje ‘voorwaar’ voorkomt. Er is voornamelijk geput uit het commentaar dat Ryle schreef op het Evangelie naar Mattheüs en Johannes. ‘Voorwaar’ is de vertaling van het Hebreeuwse woordje ‘amen’. Johannes 8:51 luidt ‘Voorwaar, voorwaar zegt ik u: Zo iemand Mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid.’ We lezen dan op blz. 48 en 49 het volgende: “We moeten niet vergeten dat deze heerlijke belofte het bijzondere eigendom is van degene die Christus’ woorden zal bewaard hebben. Het is duidelijk dat deze belofte niet geldt voor naamchristenen, die niets kennen van het Evangelie en er zich niet om bekommeren. Maar ze past bij hen die de hemelse boodschap van de Heere Jezus in hun harten ontvangen en in hun leven gehoorzamen.”

Dr. H.J. Agteresch, Ziekten en genezing in de Bijbel, paperback, 166 blz., € 17,50, Uitgeverij Den Hertog, Houte, ISBN 978-90-331-2592-8.
De auteur heeft geneeskunde gestudeerd en is werkzaam als internist- hematoloog aan het ziekenhuis in Goes en Vlissingen. Dit boek is een bundeling van artikelen die van tijd tot tijd verschenen in de Saambinder, het landelijke kerkblad van de Gereformeerde Gemeenten, onder de titel ‘Ziekten in de Bijbel’. Diverse ziekten worden beschreven. Melaatsheid en bezetenheid komen ook aan de orde. De Heere wil met ziekten geestelijke lessen leren. Op blz. 151 lezen we over ziekenzalving het volgende: “In de bijbelse tijd was olijfolie het gebruikelijke middel voor onder andere spierpijn, wonden en huidaandoeningen. Olie heeft een verzachtende werking. De barmhartige Samaritaan behandelde de gewonde met olie. Meermalen wordt olie in de Schrift ook zinnebeeldig gebruikt en symboliseert het de reinigende en genezende kracht van de Geest van Christus.” De auteur bespreekt de vraag of ziekenzalving ook in onze tijd zou moeten worden toegepast. Hij schrijft daarover op blz. 154 “Persoonlijk denk ik dat het daarom helemaal niet nodig is de ziekenzalving weer in te voeren. Dr. L. Floor verwoordt het treffend en kernachtig: ‘Al valt de symbolische handeling weg, daarmee is dat wat de handeling symboliseert nog niet verdwenen’ (Jakobus. Brief van een broeder, blz. 186). Ook vandaag geneest de Heere…op het gebed! De gebeden van de zieke zelf, de ambtsdragers in de ziekenkamer en in de gemeente moeten we niet zomaar zien als een gewoonte, maar als een bijbelse opdracht!”

H. Bor, Gedenkt de gevangenen, paperback, 175 blz., € 14,50, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 978-90- 331-2587-4.
De auteur, lerend ouderling in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Poederoijen, was van 1978-2010 evangelist in Gent. In 1993 begon hij met zijn werk in de gevangenis van Gent. Dit werk heeft hij gedaan tot begin 2012. Momenteel verricht br. Bor pastoraat in de gevangenis van Hoogstraten. De titel van het boek is ontleend aan Hebr. 13:3 waar staat: ‘Gedenkt de gevangenen alsof gij mede gevangen waart.’ De ondertitel luidt: ‘Ervaringen met mensen in de marge.’ De auteur geeft meerdere zaken weer die hij in de gevangenis heeft meegemaakt. Hij heeft geprobeerd gevangenen te wijzen op hun schuld en gesproken over de noodzaak van schuldbelijdenis. Ook heeft hij gewezen op Christus Die een vloek is geworden opdat ook criminelen zalig zouden worden. Het boek geeft een goede indruk van het moeilijke maar ook mooie werk dat jarenlang in de gevangenis gedaan mocht worden.

Ds. P. van Ruitenburg, Moed houden, gebonden, 69 blz., € 9,90, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 978-90- 331-2596-6.
De Bijbel geeft talrijke voorbeelden van mensen die, terecht of onterecht, moedeloos waren. In dit boekje staat de auteur bij enkele voorbeelden stil. Terecht wordt erop gewezen dat bekering het allermeest noodzakelijk is. We lezen op blz. 9 “We zijn God kwijtgeraakt en het meest essentiële is om God terug te krijgen, niet alleen om wat moed te verzamelen.” In 32 stukjes laat de auteur zien wat een worsteling het leven soms is en wat ons hoofd boven water kan houden. In het leven van Gods kinderen werken alle dingen mede ten goede. We lezen op blz. 13 “Alles heeft een doel, niets is toevallig. Wat een troost als je alles in Gods handen kunt laten omdat het daar veilig is. Ondanks verdriet en pijn mag er ook troost zijn.”

\Ds. J. Catsburg, Verloren en gevonden, paperback, 90 blz., € 7,50, Uitgeverij Om Sions Wil, Gouda, ISBN 978-94-91586-08-8.
Dit boekje bevat acht preken over de gelijkenis van de verloren zoon. Ds. Catsburg heeft daar in Garderen over gepreekt. De eigen stijl van de auteur is duidelijk terug te vinden in deze preken. Ter kennisname nemen we enkele regels over van blz. 18 “Deze jongste zoon, levend op het erf van het verbond, wie is hij? Hij is ook die jongen en dat meisje, die man en die vrouw, die door innerlijke Godsvervreemding ver van God verwijderd is. Hij is die man en die vrouw, die door de onbekeerlijkheid van het hart inwendig steeds verder van God afzwerft. U en ik, wij leven allen op het erf van het verbond, onder de prediking van het Evangelie, onder de Vaderlijke zorgen Gods. En wat doen wij? Levend op het erf van het verbond keren wij een goeddoend God de rug toe…Waar we zijn? Ver van huis! Zeg dat eens tegen uzelf, zachtjes. ‘Ik ben ver van huis.’ Dat is wat…Op het erf, en toch ver van huis. Onder de Vaderlijke zorgen, en toch ver van God verwijderd.” Neem en lees.

Ds. P. van Ruitenburg, Handen samen, gebonden, 93 blz., € 14,90, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 978-90-331-2595-9.
Ds. Van Ruitenburg wil in dit boekje laten zien wat de kern van het bidden is. Hij schrijft over moeilijkheden die overwonnen moeten worden en over hoe de Heere leert bidden. Enkele regels op blz. 11 willen we doorgeven: “Om echt te bidden moeten we onze nood kennen, weten hoe kwetsbaar, hoe sterfelijk en vooral hoe schuldig we zijn. Wie zichzelf kan beschermen en onderhouden, wie zichzelf zijn zonden vergeven heeft, of het allemaal wel gelooft, bidt alleen voor de vorm. Maar dat is natuurlijk geen bidden.” Op blz. 16 staat terecht: “Bidden is een van de duidelijkste kenmerken van het nieuwe leven.”

D.J. Vogelaar, Ken je Bijbel, paperback, 365 blz., € 13,50, Uitgeverij om Sions Wil, Gouda, ISBN 978-94- 91586-24-8.
Het is een jongerendagboek voor de leeftijd van 13-15 jaar. Het meest worden geschiedenissen behandeld uit de volle breedte van de Schrift. Elk dagstukje bevat een bezinnend en een bevindelijk element. Dus elke dag een persoonlijke toespitsing. Dit jongerendagboek zal zijn weg onder de jeugd wel weten te vinden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 10 december 2013

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 10 december 2013

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken