Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vertellende de loffelijkheden des Heeren - pagina 18

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vertellende de loffelijkheden des Heeren - pagina 18

Gedenkschrift, bevattende eenige grepen uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerk te Delfzijl, gedurende de eerste eeuw vanaf de afscheiding in 1835

10 minuten leestijd

§ 8. J A K O B U S K L O K . De n a a m van d e z e n m a n is in d e g e s c h i e d e n i s der a f s c h e i d i n g a l g e m e e n b e k e n d g e w o r d e n v a n w e g e zijn werkje, getiteld : „ d e Evangelische G e z a n g e n getoetst en gewogen en te licht b e v o n d e n , door J a k o b u s Klok, verver en k o o p m a n te Delfzijl", dat voorzien v a n een voorrede van Ds. H. d e Cock, heel wat opzien b a a r d e en een ongunstige beoordeeling vond. Z e l f s een van d e C o c k ' s v r i e n d e n uit d e n H a a g , een vijand der G e z a n g e n , gaf h e m zijn a f k e u r i n g te k e n n e n over het uitgeven v a n zulke werkjes. Heel veel moeite h e e f t d e g e m e e n t e hier m e t dezen b r o e d e r g e h a d . Naar we ons h e r i n n e r e n was Klok terstond bij de institueering der g e m e e n t e tot ouderling verkozen, d o c h al heel spoedig, in 1836 reeds, werd hij uit het a m b t ontzet. Z o o a l s we vroeger z a g e n b e h o o r d e Klok van meet af tot d e t e g e n s t a n d e r s ter z a k e het gebruik m a k e n v a n het K . B . '36. AI viel dit s t a n d p u n t o p zich zelf te w a a r d e e r e n , d e wijze w a a r o p Klok optrad is zeker van dien a a r d geweest, dat m e n o o r d e e l d e dat hij niet als ouderling kon g e d u l d worden. Hij w a s een m a n met een lastig karakter, een m a n die a a n o n u i t s t a a n b a r e vitzucht leed ( R u l l m a n n ) . Uit gevoerde c o r r e s p o n d e n t i e t u s s c h e n h e m en d e n kerkeraad blijkt hoe hij telkens weer in s c h e r p e b e w o o r d i n g e n allerlei o n g e g r o n d e b e s c h u l d i g i n g e n inbracht tegen d e kerk en hare leeraars. Jarenlang is hij d e n kerkeraad k o m e n lastig vallen. O p Prov. en Alg. S y n o d e s h e e f t hij zijn protesten laten hooren. W e l k e u i t s p r a k e n echter ook g e d a a n w e r d e n door d e kerkelijke vergaderingen. Klok viel niet te overtuigen. Allerlei p o g i n g e n om h e m weer in v e r z o e n d e betrekking tot d e g e m e e n t e te stellen b l e k e n vruchteloos. Klok, bijgestaan door eenige a n d e r e leden, rustte niet. En ziedaar — n a een strijd van 14 jaren gaat d e kerker a a d van 1850 nog eens n a u w k e u r i g o n d e r z o e k e n welke d e g r o n d e n van Klok's afzetting geweest zijn en s p r e e k t d a n in een vrij b r e e d r a p p o r t uit dat hij onwettig en o n r e c h t v a a r d i g is g e c e n s u r e e r d ; d a t d e z e c e n s u u r eerder h a d m o e t e n toegepast worden o p d i e g e n e n die v a n het rechte spoor w a r e n a f g e w e k e n en die door een laakb a a r gedrag alle rechtvaardige eischen tot vereeniging k w a m e n tegen te werken en dat d e kerkeraad vanaf h e d e n h e m als

ouderling zal e r k e n n e n evenals of deze o n r e c h t v a a r d i g e c e n s u u r n i m m e r op h e m w a s toegepast. T e n bewijze d a t wederzijds genoegen werd g e n o m e n met d e z e uitspraak, werd het r a p p o r t g e t e e k e n d door d e n kerkeraad en m e d e o n d e r t e e k e n d door J. J. Klok. W a s hij alzoo volkomen in het gelijk gesteld, 14 d a g e n later, w a n n e e r h e m copie v a n het r a p p o r t wordt ter h a n d gesteld, b e d a n k t hij voor het o u d e r l i n g s c h a p . 't Blijkt wel dat Klok n o g niet rustig is en met enkele leden zich tegenover kerkeraad en g e m e e n t e blijft stellen T e l k e n s grijpt hij weer terug o p wat vroeger h e e f t p l a a t s g e v o n d e n . Steeds spreekt hij uit dat hij met de zijnen niet als afgescheidenen willen aangemerkt w o r d e n , m a a r dat ze willen blijven wat m e n w a s : d e G e r e f o r m e e r d e kerk. — Een half jaar n a d a t d e v e r z o e n i n g w a s getroffen, komt er eene classikale commissie om o n e e n i g h e d e n t u s s c h e n kerkeraad en g e m e e n t e o p te lossen. Len oplossing wordt g e v o n d e n , m a a r niet n a g e l e e f d , zoodat d e classis ten 2e m a l e een commissie moet b e n o e m e n . Klok verklaart d e a f g e s c h e i d e n kerk voor üalsch ; d u r f t uitspreken dat de Waarheid is verkocht, d a t d e leeraars geen g e r e f o r m e e r d e leeraars zijn enz. V a n lieverlede waren Klok c.s. zich aan d e s a m e n k o m s t e n der g e m e e n t e g a a n onttrekken en hielden ze h u n g e z e l s c h a p p e n , w a a r a a n volgens m e d e d e e l i n g ook wel enkele b r o e d e r s of zusters uit a n d e r e p l a a t s e n ( S i d d e b u r e n b.v.) d e e l n a m e n . In d e vergadering van den k e r k e r a a d komt d a a r o m nu en d a n d e vraag ter s p r a k e hoe met d e z e l e d e n moet g e h a n d e l d worden, waarbij m e n telkens weer tot d e slotsom komt, dat w a t g e d u l d met hen moet g e o e f e n d . De classis k e u r d e deze h o u d i n g door d e n kerkeraad j a r e n l a n g i n g e n o m e n , goed. Eindelijk is d e z e stroom geheel v e r z a n d . V a n Klok wordt niet weer g e s p r o k e n , terwijl van enkele zijner m e d e s t a n d e r s vermeld staat, dat ze zich, zeker n a Klok's dood, weer m e t d e g e m e e n t e h e b b e n vereenigd. Wel h e e f t alzoo d e jeugdige kerk in d e eerste jaren m e t vele m o e i l i j k h e d e n te worstelen g e h a d . Vervolging en v i j a n d s c h a p van buiten — o n e e n i g h e d e n van b i n n e n Maar d e K o n i n g der kerk heeft zijn g e m e e n t e s t a a n d e g e h o u d e n en uitgebreid. Hij t o o n d e

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1935

Brochures (TUA) | 28 Pagina's

Vertellende de loffelijkheden des Heeren - pagina 18

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1935

Brochures (TUA) | 28 Pagina's

PDF Bekijken