Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 33

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 33

8 minuten leestijd

H i j b e s p r e e k t deze dingen in v e r b a n d m e t de reeds genoemde b e z w a ren. H i j s c h r i j f t d a n o.a.: „Moet d a a r u i t niet dit k w a a d geboren worden . . . d a t trotsche p h a r i z e ë n zichzelven voor de k e r n h o u d e n , en de w a r e tollenaars, met v e r a c h t i n g voorbijzien?" (bladzijde 123). H i j beweert zelfs, d a t de s u p r a l a p s a r i ë r s weer in de w a t e r e n der r e m o n s t r a n t e n terecht k o m e n , (bladzijde 78). D e bewijsvoering v a n Ds. Hulst g a a n w i j voorbij. M a a r w i j k u n n e n de stelling wel begrijpen. Wie v a n de v e r o n d e r s t e l d e wedergeboorte u i t g a a t , g a a t uit v a n de v e r o n d e r stelde verkiezing en redeneert a l d u s : Ik moet m i j h o u d e n voor w e d e r geboren, d u s voor v e r k o r e n ; ik heb dus geloof en k a n d u s gelooven en geloof ook. I k neem Jezus a a n ; ik a a n v a a r d het v e r b o n d en ik betoon nieuwe g e h o o r z a a m h e i d . — M a a r w a t is dit alles anders, clan w e r k der d i e n s t b a a r h e i d ? W a t is dit alles a n d e r s d a n H a g a r s - v r u c h t ? W a t is dit a n d e r s d a n w e r k uit r e m o n s t r a n t e n - w o r t e l , al is die wortel anders benaamd? P r o f e s s o r W. Heijns s c h r i j f t in zijn G e r e f o r m e e r d e Geloofsleer, b l a d zijde 248: „Tegen de leer v a n de onmiddellijke wedergeboorte ..'. k a n het p r a k t i s c h b e z w a a r i n g e b r a c h t w o r d e n , d a t d a a r v a n een schadelijke invloed dreigt uit te g a a n . Het moet tot zorgeloosheid s t e m m e n o m t r e n t het g e b r u i k v a n g e n a d e m i d d e l e n , als dit w e r k des Geestes juist zoo goed geschieden k a n in de kroeg als onder de prediking. Er is geen d r a n g r e d e n om o n b e k e e r d e n te v e r m a n e n zich o n d e r de prediking te begeven . . . Nog meer dreigt de leer der d o r m a n t e w e d e r geboorte o n b e k e e r d e n tot zorgeloosheid te stemmen, j o n g e lieden die van het v e r b o n d a f w i j k e n , om n a a r het g o e d d u n k e n h u n s h a r t e n de zonde te dienen, w o r d e n d a a r d o o r voorzien v a n een g r o n d voor valsche gerustheid. Moeten a n d e r e n in weerwil v a n h u n zondig leven toch v a n hen veronderstellen, d a t zij w e d e r g e b o r e n zijn, w a a r o m zouden zij het d a n v a n zichzelven niet veronderstellen? E n d a n k u n n e n zij er gerust op zijn, d a t op zijn tijd alles terecht k o m e n z a l . " I n v e r b a n d met de bediening des W o o r d s schreef wijlen Professor Lindeboom, (Bewaar het p a n d u t o e v e r t r o u w d , b l a d z i j d e 80 en 81): „ D a t alzoo de bediening des W o o r d s en ook de E v a n g e l i e p r e d i k i n g a a n de heidenen nooit de s t r e k k i n g k a n h e b b e n , om voor de doode z o n d a r e n het middel tot w e d e r b a r i n g te w o r d e n , is m i j duidelijk en ik beef voor zulk een leer, die er toe leidt de n i e t - w e d e r g e b o r e n e n te b e h a n d e l e n als reeds v e r d o e m d e n . Zulk een p r e d i k i n g h e e f t geen enkel woord v a n blijde b o o d s c h a p (evangelie) voor de m e n s c h e n in en b u i t e n de gemeente, die nog v e r v r e e m d zijn v a n het leven Gods. Zij m o e t e n uit d e n Bijbel s c h r a p p e n , al w a t God s p r e e k t v a n vindenstijd, d a g der genade, geen lust in den dood des z o n d a a r s . Zij m o e t e n leeren en s t a a n d e h o u d e n , d a t b.v. P a u l u s , toen h i j een Godsl a s t e r a a r was, reeds het leven en het geloofsvermogen b e z a t . . . N a a r dit pliilosophisch b e g r i p m o e t e n de meest heldere getuigenissen en heel het organisme der S c h r i f t w o r d e n v e r w r o n g e n . O, broeders, die zulk een leer p r e d i k t , h o u d t toch op met zulk een verkeering der leer v a n C h r i s t u s ! " P r o f e s s o r L i n d e b o o m zet d a n het verschil der leer n a d e r uiteen en s c h r i j f t , d a t hij als deze leer g e r e f o r m e e r d is, er niet de allerminste v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d voor d r a g e n k a n en een verschil in belijdenis ziet. 31

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1937

Brochures (TUA) | 46 Pagina's

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 33

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1937

Brochures (TUA) | 46 Pagina's

PDF Bekijken