Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 32

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 32

7 minuten leestijd

Wij zullen dit bewijzen met citaten van predikanten en hoogleeraren uit de Gereformeerde Kerken. Niemand kan dan zeggen, dat wij eenzijdig oordeelen. I n v e r b a n d met de leer, d a t alle u i t v e r k o r e n e n reeds voor d e n doop w o r d e n wedergeboren, schreef wijlen D r . H. B a v i n c k (Roeping en Wedergeboorte, bid. 130), „ d a t w i j hier een terrein v a n gissingen betreden, w a a r de Heilige S c h r i f t ons geheel in den steek l a a t en we dus ieder oogenblik voor allerlei d w a l i n g e n b l o o t s t a a n . " En op bladzijde 153 v.v. v a n genoemd boek betoogt hij, d a t die leer allerlei geestelijke s c h a d e kan a a n r i c h t e n . „Ten eerste k a n zij gereede a a n l e i d i n g ertoe geven, d a t velen met een ingebeelden hemel v e r l o r e n g a a n . Als het z w a a r t e p u n t uit het geloof in de w e d e r g e b o o r t e w o r d t verlegd, k a n m e n zichzelf zeer spoedig geruststellen met de gedachte, d a t m e n in zijn j e u g d is w e d e r g e b o r e n en d a t d a t n i e u w e leven zich vroeger of later wel in geloof en bekeering zal o p e n b a r e n ; en zelfs al m o c h t d a t niet gebeuren, d a n is d a t nog niet beslissend, w a n t w e d e r g e b o o r t e is genoeg en leidt o n f e i l b a a r tot de eeuwige zaligheid. O p die wijze krijgt m e n d a n de zelfde t o e s t a n d e n v a n geestelijke o p p e r v l a k k i g h e i d als die er in de Roomsche en de L u t h e r s c h e K e r k h e e r s c h e n ; wie lid der k e r k en gedoopt is, w o r d t in den regel ook z a l i g . . . Zelfs is de a a n l e i d i n g tot eene valsche gerustheid op G e r e f o r m e e r d s t a n d p u n t in d a t geval (Dr. B a v i n c k bedoelt wedergeboorte voor d e n doop) nog grooter d a n op het Roomsche en L u t h e r s c h e , wijl hier de in d e n doop g e s c h o n k e n genade der wedergeboorte verliesbaar is, m a a r in de Geref o r m e e r d e k e r k e n als onverliesbaar w o r d t b e s c h o u w d . . . Ten tweede k a n de leer der wedergeboorte vóór den doop zeer licht de g e d a c h t e doen koesteren, d a t de d i e n a a r des W o o r d s met de noodiging tot geloof en bekeering zich alleen tot w e d e r g e b o r e n e n te r i c h t e n h e e f t . . . D e a n d e r e n zijn doof en k u n n e n toch niet h o o r e n . . . Deze o p v a t t i n g b e r o o f t echter de p r e d i k i n g des evangelies v a n h a a r ernst e n k r a c h t . . . En ten a n d e r e w o r d t de v e r k o n d i g i n g v a n het evangelie d a a r d o o r b e p e r k t op eene wijze, die met de S c h r i f t en met de belijdenis in strijd is." Wijlen Ds. T. Bos e r k e n d e ook, d a t die leer k o n leiden tot zorgeloosheid. Men kan, zonder d a t m e n het geloof in C h r i s t u s bezit, blijven veronderstellen, d a t m e n het wezen der z a a k bezit, al leeft m e n zelfs j a r e n l a n g in de zonde en in de wereld. (De D o r d t s c h e Leerregelen, bladzijde 50.) Ds. L. J. Hulst wees op het g e v a a r v a n te v e r v a l l e n tot de gruwelijke d w a l i n g v a n P o n t i a a n v a n H a t t e m , als m e n v a n het s u p r a - l a p s a r i s m e u i t g a a t (Supra en I n f r a , bladzijde 23). En op b l a d z i j d e 78 lezen w i j : „ D e s u p r a l a p s a r i ë r s willen den R e m o n s t r a n t o n t w i j k e n , doch zij g a a n d a a r t o e een weg op, w a a r b i j onwillekeurig Gods r e c h t en des m e n schen v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d in de s c h a d u w k o m e n , en voedsel w o r d t gegeven a a n labadistische en baptistische d w a l i n g e n , terwijl ook m y s t i e k e en a n t i n o m i a a n s c h e ziekten er zeer door b e v o r d e r d w o r d e n . " Ds. Hulst wijdt h o o f d s t u k I I I v a n zijn b o e k j e a a n het o n d e r w e r p : „ P r a c t i s c h e invloed". H i j wijst d a n op de E v a n g e l i e p r e d i k i n g ; d a a r n a b e s p r e e k t h i j deze z a a k in v e r b a n d met de s a c r a m e n t e n en de Kerk. H i j wijst ook op het in- en uitsluiten door de sleutelen des hemelrijks. 30

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1937

Brochures (TUA) | 46 Pagina's

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 32

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1937

Brochures (TUA) | 46 Pagina's

PDF Bekijken