Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 36

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 36

7 minuten leestijd

onbekeerlijk, leeft, — zelfs j a r e n l a n g in de zonde v o o r t l e e f t — toch wel w e d e r g e b o r e n k a n zijn, en . . . d u s ook wel in den hemel zal k o m e n , o m d a t w e d e r g e b o r e n e n niet v e r l o r e n g a a n ; d. hij l a a t alleen te voorschijn t r e d e n en tot bewustzijn komen, w a t reeds v a n eeuwigheid werkelijk — niet in het besluit — m a a r werkelijk is. D a t riekt n a a r het p a n t h e ï s t i s c h d e t e r m i n i s m e , " A c t a 1896, blz. 139. I n v e r b a n d met den doop: „ O o k deze leerstelling . . . is zeer bedenkelijk,... b. o m d a t het n a a r die leer onzeker is, of i e m a n d wel gedoopt is; f. w i j gelooven zelfs, d a t a a n deze o p v a t t i n g een doopersche g e d a c h t e ten g r o n d s l a g w o r d t gelegd. I m m e r s , de dooperschen m a k e n het geloof tot grond v a n den doop, en D r . K u y p e r de wedergeboorte en het geloofsvermogen." Acta 1896, blz. 141. P r o f e s s o r Wielenga h e e f t in „De B a z u i n " ook zijn stem laten hooren. I n het no. v a n 4 O c t o b e r 1901 s c h r i j f t hij o.m.: „Ik vrees wel eens, d a t er een n i e u w soort Nicodemiten in a a n t o c h t is en d a t wel zonder d a t het oude geslacht nog geheel is uitgestorven. Neen, niet slechts in a a n tocht, m a a r d a t het reeds in breede s c h a r e n onder ons is opgetreden. D e N i c o d e m i t e n n.1. tot wie de Heere Jezus in N i c o d e m u s n a a r J o h a n nes 5 : 7 het b e s c h a m e n d e en o n t d e k k e n d e w o o r d r i c h t t e : Verwonder u daarover niet, dat ik u gezegd, heb: gijlieden moet wederom geboren worden. Nicodemus a c h t t e zich met zijn mede-Israelieten behouden. Zij w a r e n A b r a h a m s zaad. Zij w a r e n in het v e r b o n d Gods begrepen. De b e l o f t e n v a n d a t v e r b o n d w a r e n a a n h e n beteekend en verzegeld in de besnijdenis. D a a r o m v e r w o n d e r d e n ze zich, d a t de Heere Jezus tot hen, k i n d e r e n der b e l o f t e en k i n d e r e n des verbonds, zeide: gijlied e n moet w e d e r g e b o r e n w o r d e n . D a t soort Nicodemiten, die zich met Nicodemus v e r w o n d e r e n over zulk een woord des Heeren, g e s p r o k e n te m i d d e n v a n hen en tot hen, die het teeken en liet zegel des v e r b o n d s h e b b e n o n t v a n g e n , schijnt helaas! k r a c h t i g te herleven." P r o f e s s o r Wielenga vertelt d a n d a t m e n in zijn tijd een prediker, die liet uitk o m e n , d a t er in de gemeenten nog o n w e d e r g e b o r e n e n zijn, a c h t e r l i j k noemde. En d a n s c h r i j f t P r o f e s s o r Wielenga v e r d e r : „Met Nicodemus, als echte Nicodemiten, v e r w o n d e r e n ze zich, zoo niet erger, d a t het woord w e e r k l o n k : gijlieden moet wederom geboren worden. Mogen w i j deze en dergelijke Nicodemiten a a n r a d e n om eens a a n d a c h t i g en b i d d e n d te lezen, het W o o r d des H e e r e n : Rom. 3 : 25-29. E n m o c h t het d e n Heere b e h a g e n h e n door zijn H. Geest te o n t d e k k e n a a n h u n n e n geestelijken doodstaat in den eersten A d a m , gelijk ook N i c o d e m u s d a t noodig h a d . " W i j v i n d e n ook een veroordeeling v a n d e hier bestreden leer i n : „ O u d - en N i e u w Calvinisme", door Ds. L. J. H u l s t en P r o f e s s o r G. K. Hemkes, d i e n a r e n in de Christelijke G e r e f o r m e e r d e K e r k in A m e r i k a . Zij wijzen op de a n t i n o m i a a n s c h e g e v a r e n (bladzijde 39) en op de gevolgen v a n die leer voor de p r e d i k i n g en de bediening der s a c r a m e n t e n . O p bid. 40 lezen wij: „En als zij consequent zijn, d a n k u n n e n de „ S u p r a ' s " onmogelijk met eene „ I n f r a " - b e d i e n i n g m e d e doen. M a a r , zoo het schijnt, h e c h t e n zij een hooge w a a r d e a a n de r e s u l t a t e n Van 34

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1937

Brochures (TUA) | 46 Pagina's

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 36

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1937

Brochures (TUA) | 46 Pagina's

PDF Bekijken