Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

11 minuten leestijd

ELISA DE MAN GODS, door C. van Rijswijk; serie: Het Woord van de Koning, deel 2; Uitg. Gebr. Koster-Barneveld; ill. Rino Visser; geb.; AVI 6, Brus 40-50; 46 pag.; prijs f 12, 50.

In dit mooie boekje is het verhaal verteld dat we kunne lezen in 2 Koningen 2:19-25a. De profeet Elisa bezoekt de profetenschool te Jericho en maakt daar het water gezond, . In Bethel ontmoet hij spottende kinderen. Hij vloekt hen in de Naam des Heeren. Twee beren uit het woud verscheuren 42 kinderen. Elisa gaat vandaar naar Karmel om troost te zoeken bij de Heere. De Heere bemoedigt Zijn knecht.

Het verhaal is eenvoudig beschreven, zodat ook jonge kinderen het kunnen begrijpen. Vanaf drie lettergrepen zijn de woorden met streepjes in lettergrepen verdeeld. Zulke woorden komen weinig voor. De regels zijn niet langer dan vijf woorden: de zinnen wel, zodat een zin soms drie of vier regels beslaat. De korte regels zullen pas beginnende lezers en lezers die het nog niet zo vlot kunnen, wel uitnodigen. Daar werken de prachtige, eerbiedige illustraties zeker aan mee. Van harte aanbevolen.

JONA EN DE GROTE VIS, door C. van Rijswijk; serie: Het Woord van de Koning, deel 3; Uitg. Gebr. Koster-Barneveld; ill. Rino Visser; geb.; AVI 5, Brus 40-50; 46 pag.; prijs f 12, 50.

Het verhaal van Jona wordt op eenvoudige wijze naverteld. In het laatste hoofdstuk wordt gewezen op de Heere Jezus. Die meer is dan Jona. Het verhaal wordt soms afgewisseld met versjes. Psalmverzen of gedichtjes over Jona.

De opbouw en de uitvoering van dit boekje is net zoals die van de andere deeltjes van de serie. Korte regels, eenvoudig woordgebruik en prachtige illustraties. Een boekje dat uitnodigt tot (voor)lezen. Van harte aanbevolen.

DAVID EN DE REUS GOLIATH, door C. van Rijswijk; serie: Het Woord van de Koning, deel 4; Uitg. Gebr. Koster-Barneveld; ill. Rino Visser; geb.; AVI 4, Brus 30-40; 46 pag.; prijs f 12, 50.

Het Bijbelverhaal uit 1 Samuel 17 wordt op eenvoudige wijze naverteld. In het laatste hoofdstuk wordt de lijn doorgetrokken naar de Heere Jezus. Davids grote Zoon.

De zinnen zijn eenvoudig, de regels kort. Ook beginnende lezers kunnen het verhaal zelf lezen. De mooie illustraties zullen daartoe zeker uitnodigen. Van harte aanbevolen.

JOHN, DE VRIEND VAN DE INDIANEN, door C. van Rijswijk; serie: Op weg naar het Vaderhuis, deel 6; Uitg. Gebr. Koster-Barneveld; ill. Jaap Kramer; geb.; AVI 6, Brus 40- 50; 46 pag.; prijs f 9, 95.

John Eliot mag in het oude vaderland niet preken van de koning. Hij wordt meester in de school van dominee Thomas. Als deze naar Amerika trekt, volgt John hem. Daar ontmoet hij al gauw indianen. De nood van deze heidenen wordt hem opgebonden. Hij leert hun taal en verkondigt hun het Woord des Heeren. De Heere werkt onder de indianen. Er worden mensen tot de Heere

bekeerd. John bezoekt de indianen steeds weer. Geen moeite is hem teveel, de gevaren telt hij niet. De indianen bouwen dorpen, zodat ze een vaste woonplaats en een meer geregeld leven krijgen. Het zijn de blanken die het werk van John tegenstaan. Aan het eind van zijn leven kan John aan de indianen het Woord des Heeren in hun eigen taal geven: hij heeft de Bijbel vertaald. Op hoge leeftijd, na een veelbewogen leven, sterft John Eliot. Op eenvoudige wijze wordt dit zendingsverhaal verteld. De illustraties ondersteunen de tekst. Van harte aanbevolen.

JOM KIPPOER, door M. Kanis; uitg. De Banier - Utrecht; ill. Jaap Kramer; 166 pag.; geb.; AVI 8, Brus 60-70; leeft. v.a. 12 j.; prijs ƒ 14, 75

Op de Grote Verzoendag. Jom Kippoer, wordt Israël onverwachts aangevallen door Egypte en Syrië. In de Sinaï-woestijn vechten Asjer Cohen en zijn zoon Ilan (bekend uit de vorige delen van de serie). Asjer wordt ernstig gewond. Zijn zoon is bij hem als hij sterft. Asjer sterft heel rustig in het Joodse geloof. "De Almachtige heeft me veel gegeven. Nu vraagt Hij mijn leven, 't Is goed." Ilan zegt de gebeden der stervenden op volgens de Joodse gebruiken. Dit wordt eerbiedig, zonder commentaar van de schrijver, beschreven als de gewoonte van de gelovige Joden.

Op de Golan vechten de zonen van Sam Katan. de zwager van Asjer. tegen de Syriërs. Ook hier wordt bloedig gevochten. De vijand wordt teruggedreven. Door ingrijpen van Rusland en Amerika komt er een eind aan de oorlog. IN een korte afsluiting wordt een overzicht gegeven van "wat daarna gebeurde" in 1979, 1981 en 1994.

Een boeiend verhaal over de Jom Kippoer oorlog. Voor jongere lezers had er mijns inziens wel op gewezen moeten worden dat er ook voor een Jood buiten Christus geen behoudenis is (eventueel als aantekening of noot van de schrijver). Voor het overige aanbevolen

DIE EENVOUDIGEN WIJSHEID LEERT, deel 7: DE HEERE REGEERT en deel 8: HOE DE HEERE HOORT, door Ada Verrips; uitg. De Banier - Utrecht; ill. Ben Horsthuis; 58 pag.; geb.; prijs ƒ 12, 50 per deel.

Deel 7 geeft de verhalen over Simson, Ruth en Samuël, deel 8 over Saul. David en Salomo. De verhalen worden eenvoudig verteld aan verstandelijk gehandicapten. Boven elk verhaal staat waar het in de Bijbel te vinden is, er onder een kerntekst. Zo wordt duidelijk naar de Bijbel verwezen. Er is ook in ieder hoofdstuk een persoonlijke vraag ter toepassing. Bijvoorbeeld: Heb jij de Heere al lief? Of: Is de Heere jouw Koning al? Slechts in enkele verhalen wordt gewezen op de boosheid van eigen hart en op de noodzakelijkheid van bekering. Wie de boekjes gebruikt zal naar aanleiding van de verhalen moeten komen tot een gesprek waarin op deze zaken gewezen wordt. De tekeningen zijn eenvoudig en duidelijk. Alleen Simson lijkt meer op een woeste reus uit een sprookjesboek dan op een held uit Hebreeën 11 ln de zin: "De Heere wil je dit (een nieuw hart) nog geven", zou ik "wil" vervangen door "kan" (deel 8, pag. 51).

De serie is ook wel te gebruiken voor jonge kinderen, hoewel er meer dan eens naar de doelgroep verwezen wordt. Wie met deze mensen te maken heeft, zal de boekjes goed kunnen gebruiken en daarnaast zelf moeten aanvullen. Aanbevolen.

M. van der Spek

CHARLES HADDON SPURGEON, door A. Dallimore; uitg. De Groot Goudriaan-Kampen, 1995; 222 pag.; prijs ƒ 59, 50.

Dit boek is een vertaling uit het engels door A.T. van Blijderveen van "Spurgeon: a new biography". verschenen bij The Banner of Truth Trust in Edinburgh in 1985. Hoewel er ook in Nederland reeds biografieën over Spurgeon verschenen zijn, is de huidige, helder geschreven, redelijk beknopte uitgave zeer geschikt voor degenen die een indruk willen krijgen van de vele aspecten van het leven van Spurgeon (1834 - 1892).

Spurgeon werd geboren in 1834 in Kelvedon. de hoofdstad van het graafschap Essex. Zowel zijn vader als grootvader waren predikant. Reeds op zeer jeugdige leeftijd was hij al bezig in de boeken van zijn vader en grootvader. Zijn bekering op 15-jarige leeftijd wordt beschreven in hoofd-

stuk 2. Geruime tijd leefde hij onder een ernstig schuldbesef. Geheel onverwacht kwam hij in een kerkje van de Primitieve Methodists waar een ouderling sprak over "Wendt u naar Mij toe, wordt behouden alle gij einden der aarde". (Helaas in de nieuwe vertaling weergegeven). Aan het eind van de preek wijst de voorganger naar Spurgeon en zegt: "Jongeman, kijk naar Jezus Christus. Kijk! Kijk! Kijk! Je hoeft alleen maar te kijken om te leven!" (N B. In het Engels staat er "Look unto me. and be yu saved, all the ends of the earth"). Volgens Spurgeon verdween onmiddellijk de "wolk" en gehoorzaamde hij Gods Woord en leidde hem deze tekst naar het kruis van Christus. Hij zag zich een bevrijd mens. een erfgenaam van de hemel, verzoend en aanvaard in Jezus Christus... Hoewel Gods leidingen verschillend zijn. mis ik hier toch de gangen zoals we die in onze Heidelbergse Catechismus kunnen vinden (zie bijv. de zondagen 4 en 5). Nergens lees ik in dit boek van een levend Godsgemis, een afgesneden zaak. enz. Hoewel van huisuit geen baptist en door zij grootvader gedoopt, kwam hij tot de overtuiging dat volgens hem iedere dopeling waarover de Bijbel spreekt, een gelovige was. Hij werd dan ook baptist en liet zich op 15-jarige leeftijd door onderdompeling opnieuw dopen.

Reeds op school bleek zijn uitzonderlijke begaafdheid. Een zondagsschoolleider onderkende zijn buitengewone talent van spreken in het openbaar. Reeds op jeugdige leeftijd sprak hij in verschillende gemeenten en op 17-jarige leeftijd werd hij reeds predikant te Waterbeach waar de kleine gemeente tot grote bloei kwam. Nimmer heeft hij een opleiding tot predikant gevolgd. Op 19-jarige leeftijd verbond hij zich aan een sterk in ledenaantal teruggelopen gemeente in Londen. Na enige jaren sprak hij. in een nieuw kerkgebouw, reeds elke zondagvoor 6000 toehoorders. Eenmaal heeft hij zelfs (zonder microfoon!) gepreekt voor 23000 personen. Het was zelfs nodig dat alleen personen met een toegangsbewijs de diensten konden bijwonen. Er wordt geschat dat hij in Londen alleen al in zijn eigen gemeente in de loop der jaren heeft gepreekt voor 20 miljoen toehoorders.

Ongetwijfeld was hij een persoon met uitzonderlijke oratorische gaven, een geweldige werkkracht en bijzonder organisatietalent. Een groot aantal organisaties werden onder zijn leiding tot stand gebracht zoals een predikantenopleiding, een colporteursnetwerk, wees-en armenhuizen, enz.: op zijn 50e verjaardag werd een lijst gepresenteerd met 66 organisaties waarvan hij de leiding had. Naast de vele preekbeurten die hij in en buiten Londen vervulde, besteedde hij veel tijd aan redactionele werkzaamheden. Wekelijks maakte hij, bijgestaan door twee secretarissen, een preek gereed voor de pers en schreef zo n 500 brieven. Bovendien gaf hij een maandblad uit "Het Zwaard en de Troffel" en schreef een groot aantal boeken (140 titels). Zijn belangrijkste werk is een zevendelig commentaar op de Psalmen waarvan tijdens zijn leven al 148000 delen waren verkocht. Hij had een encyclopedische kennis. Voor het schrijven van een boek nam hij soms 3000 tot 4000 boeken door. Hij had dan ook een bibliotheek met 12000 titels. Van zijn preken zijn er miljoenen verkocht. Ze werden bovendien in verschillende talen vertaald. Hij weigerde tractement en leefde van de inkomsten van zijn uitgaven, waarvan hij overigens het grootste gedeelte besteedde voor zijn vele organisaties. Zijn zeer arbeidzaam leven tastte zijn gezondheid aan. Reeds vroeg was hij een aantal malen overwerkt. Later werd hij bovendien geplaagd door jicht en depressies, hetgeen hem noodzaakte vaak de winters in Zuid-Frankrijk door te brengen, waar hij ook is overleden.

Spurgeon had de gave op zodanige wijze te preken dat de predikaties begrijpelijk waren voor de gewone werkman maar ook voor de hoger opgeleiden. In zijn preken deed hij een dringend appèl op de mensen en vroeg en smeekte en spoorde de zondaar aan hun verlorenheid te erkennen en om tot Christus te komen. Spurgeon leerde het vrije aanbod van genade aan alle mensen. Niets moest hij hebben van de zogenaamde hyper-calvinisten die menen dat het Evangelie alleen mag worden verkondigd aan bewuste zondaren. Het gevolg van zijn preekwijze was dat wekelijks tientallen door Jezus "kozen". Op dinsdagmiddag werd onderzocht of de "bekeringen”

overgenomen konden worden. Tijdens de avondbidstond werden de namen voorgelezen van degenen van wie men mocht geloven dat ze wedergeboren waren. Na korte tijd vond dan de doop door onderdompeling plaats.

Het geheel ademt een geest die we niet zo gewoon zijn en meer in evangelische kring zouden zoeken. Nergens vinden we iets van het arme zondaarsleven, een opwas in de genade, enz. Men heeft altijd het "wildbraad" zeer snel gevonden en leeft vervolgens altijd uit Christus. Ook andere zaken komen ons vreemd voor. Wat te denken van "laten we God danken voor de lach" en het door hem vaak aangehaalde dat wanneer hij in de hemel zou komen "hij zou gaan staan op een straathoek en aan de engelen het oude verhaal van Jezus en Zijn liefde zou vertellen"? Ik geloof toch dat het Gods volk daar te doen is om eeuwig God te loven (vergelijk Psalm 89).

Samenvattend geeft dit boek een goed beeld van deze veelzijdig begaafde man. Laten we echter niet mee doen aan de verafgoding die in bepaalde kring plaatsvindt. We moeten ons ook niet blind staren op het "succes" van deze prediker. Voorzichtigheid bij het lezen van zijn werken is geboden. In dit boek wordt een geestelijk klimaat geschetst dat niet past in de rechterflank van de gereformeerde gezindte.

W. Verboom

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 1996

Criterium | 59 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 1996

Criterium | 59 Pagina's

PDF Bekijken