Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Briefwisseling met mijn jonge vrienden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Briefwisseling met mijn jonge vrienden

5 minuten leestijd

(12)

Waarde jonge Vriend,

Uil je brief bemerk ik, dat je lijdelijke omstandigheden je jonge hart in bekommering houdt. Dat kan ik goed begrijpen. Als me klein zijn, is ons ideaal om groot te morden. Ah we de school gaan verlaten, doet zich de vraag op: Wat willen we worden? Als we rondom ons blikken, zien we menschen. die een positie in het maatschappelijke leven hebben verworven. De één is verder gekomen dan de ander. Die het rijkst is, die het meest in de wereld te vertellen heeft, die het meest geacht is om zijn positie, die achten wij het gelukkigst. Die stellen wij ons tot voorbeeld. Vooral als zoo iemand

(Zie vervolg onderaan pag. 5)

uil een eenvoudigen kring opgeklommen is tot een hoogeren stand in hel leven, ah iemand hel dus oer gebracht heeft, wekt dit onze bewondering. En niet alleen onze bewondering; dikwijls ook onze afgunst. Hel prikkelt ons om le trachten óók zoo iels le bereiken. Als we nog moeten beginnen. als roe nog niets in de wereld zijn, zit ons hoofd en ons hart ooi idealen. We roillen vooruil.

Zou dal niet begrijpelijk zijn? Op zichzelf is er niels legen, dal een mensch vooruit wil in de wereld. Maatschappelijk gesproken zii er iets gezonds in. Als ieder bij de pakken neer bleef zitten, a/§ zich geen gezonde activiteit ontwikkelde onder de menschen, als ieder in luiheid en vadsigheid zijn dagen sleet, zou er geen welstand in de maatschappij kunnen zijn.

Toch heeft dit naar omhoog streven zijn grenzen. Als we daarbij geen maat houden, als wij. ten koste van alles, hel ons voorgestelde doel willen bereiken: of ook, als wij de bel rekkelijke waarde van al deze dingen uil het oog verliezen; als we daarbij middelen te baal nemen en wegen bewandelen, die ongeoorloofd zijn: als wij. kortom, geen maal daarbij welen le houden, dus niet wijs zijn tol matigheid, dan brengen wij een strik over ons.

Vooral jongelingen liggen voor dil gevaar bloot. Hel is niel voor niets dal daarom juist den jongen mannen matigheid wordI aanbevolen.

Het lijkt wel een ziekte vooral van onzen tegenwoord i gen tijd. Wie is er nog tevredeii mét den stand, waarin God hem heef! geplaatst? Voor de meesten staat het vast, dat ze meer moeten zijn en hooger moeten komen op den maal schap pel jj ken ladder dan hun ouders. Als dal niet gebeurI, dan zijn ze naar hun meening misluk! in de maatschappij. De kinderen moeien meer leeren dan hun ouders, ze moeten opgeleid worden voor hooge betrekkingen. Of ze begaafd zijn of niet, ze móeten vooruil. Ja, hoe meer soms ouders ervan overtuigd zijn, dal hun kind maar ma lig mei gaven bedeeld is. hoe meer ze er door allerlei toegen en middelen naar streven, om dezulken een maatschappelijke posilie'te bezorgen, waardoor ze tóch boven anderen uilsteken. Hun moet dan een finantieele machtspositie verschafI worden om boven anderen uil te kunnen steken. Zulke nietsnutters zijn een maatschappelijk kwaad. Er is verschil van rang en stand door God in het leven gesteld, dal behoeven wij niet loeg te cijferen. Soms is hel Kiods voorzienig bestel, eenvoudigen te oerhoogen en ze te zeilen naast prinsenzonen. Jozef werd van gevangene onderkoning van Egypte. David werd van achter de schapen lol koning verhoogd.

Maar dat zijn kennelijke wegen; ze hebben hel zelf niel gezocht. Maar overigens geldt ook hier: Die rijk willen worden vallen in veel verzoekingen en in den strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden. welke de menschen doen verzinken in verderf en ondergang.

Hoeveel jonge menschen hebben zich öm fortuin te maken uil hun omgeving losgemaakt, hebben zich begeven in wegen, die in strijd waren met Gods Woord: hebben de waarheid laten varen, omdat dil hun in den weg stond bij het najagen van

een positie in de wereld. Denk eens aan dit eene ding: Er zijn..soms betrekkingen open, mits men maar den Dag des Heeren schendt, of maar meegaat op plaatsen der ijdelheid, of maar bereid is met leugen en bedrog te handelen.

Mijn jonge vriend. Wat baat het een mensch, dat hij de geheele wereld gewint en schade lijdt aan zijn ziel? Bovendien, wat heeft men nóg, uIs ooervloed ons deel is? Hel is niet in den overvloed gelegen, dat een mensch leeft uit zijn goederen. De zegen des Heeren maakt rijk en Hij voegt er geen smarten b{j. -

Dan maar achteloos en lui zijn? Ganschelijk• niet. Doe wat je hand vindt om te doen, doe hel met al je macht. Let op de voorzienige wegen, die de Heere met je houdt; zoek eerst het koninkrijk der hemelen en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Sla geen toegen in, waarin je . van de waarheid wordt afgetrokken. Bid: Heere, leer mij Uwen weg. Begeer ivat tot het leven genoeg is; dat is onze dagelijksche nooddruft. Je moogt normaal begeeren, straks in staat gesteld te worden om een gezin te vormen, om getrouw en naarstig te arbeiden in je goddelijk beroep; „opdat gij uw huisgezin met God en met eere moogt onderhouden en ook daarenboven iels hebt, om aan de nooddruftigen mede (e deelen." ( Huwelijksformulier).

Lees een-s Prediker 2, hel kan een nuttige medicijn wezen voor het hart dat al te zeer haakt naar de rijkdommen der wereld.

Veel zou hiervan (e zeggen zijn. Maar mijn papier is vol. Neem dit weinige voor lief. De Heere geve m\jn vrienden en vriendinnen verstand in alle dingen. Ik verblijf,

Met hartelijke groeten,

Je vriend BARUCH.

Brieven aan „BARUCH" als volgt adresseeren: Aan „BARUCIl" p.a. Heereweg 294,

LISSE

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 april 1947

Daniel | 8 Pagina's

Briefwisseling met mijn jonge vrienden

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 april 1947

Daniel | 8 Pagina's

PDF Bekijken