Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een dierbare Hoeksteen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een dierbare Hoeksteen

7 minuten leestijd

Daarom is ook vervat in (Je Schrift: Ziet, Ik leg in Zion een uitersten Hoeksteen, Die uitverkoren en (lierhaar is; en Die in Hem gelooft zal niet beschaamd worden ." (1 Petrus 2 : 6).

De Apostel vermaant in dit hoofdstuk tot aflegging van verscheidene ondeugden. Degenen nu die door Gods Geest en woord zijn wedergeboren, zijn begerig naar geestelijk voedsel en de onvervalste melk. Gelijk zuivere melk het rechte voedsel geeft, zo ook geeft het onvervalste woord Gods het rechte voedsel voor de ziel en de geestelijke mens. Hij zegt het in het 4de vers: „Tot Welken komende, als tot een levende Steen", dat is een geestelijke steen. Christus wordt zo genoemd tegenover de levenloze stenen van de ceremoniële tempel, die een afbeelding was van het geestelijke huis Gods, dat is van Zijn gemeente, waarin God met Zijn Geest en genade woont, waarvan Christus de fundament-en hoeksteen is, waarop zowel Joden als Heidenen tot een tempel Gods gebouwd worden. Van de mensen verworpen, dat is van een groot deel der mensen, n.l. wereldse en ongelovige, maar ook vooral van de Joden en hun oversten.

Nu gaat Petrus verder en zegt: „Nu wordt gij als levende steen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus, " hetwelk uitdrukt dat uw offeranden Gode niet kunnen behagen, dan alleen door Jezus Christus. Want gelijk onze personen Gode niet aangenaam zijn, dan door het geloof in Jezus Christus, zo ook kunnen onze werken vanwege hun onvolmaaktheid Gode niet behagen, dan in Christus Jezus en om Zijnen wil. Hoe leert het volk des Heeren door genade kennen, dat geen zucht noch gebed, noch enig goed werk hen voor God aangenaam kan maken. Neen! Alleen in Christus aanschouwt God Zijn Kerk. De leer der Apostelen en profeten wijst ons tot niemand anders in het stuk der zaligheid, als tot Jezus Christus en deszelfs voldoening en verdiensten. Dat is nu de grondslag der zaligheid welke Petrus hen voorstelt om God te kunnen ontmoeten en de eeuwigheid te kunnen aandoen. Daarom is ook vervat in de Schrift: „Ziet Ik leg in Zion, enz."

Wij lezen in Jesaja 28 : 16: Daarom alzo zegt de Heere Heere: iet, Ik leg een grondsteen in Zion, een. beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft zal niet haasten."

Zij hadden een verbond met de dood gemaakt en met de hel een voorzichtig verdrag, de leugens tot een toevlucht gesteld en onder de valsheid verborgen. De Heere klaagde niet alleen over des volks spotternij, maar ook dat zij steunden op iets dat hen ten schande zou brengen. Nu wijst de Heere het enige middel aan waarop zij bouwen en vertrouwen kunnen. Zo spreekt Paulus nu ook in dezelfde geest. Hij spreekt of schrijft, dat zij Christus als dc enige Messias verworpen hebben, er toch geen andere weg tot zaligheid is. Dat is de weg door God uitgedacht en in Zion gelegd. Christus is de grond-en hoeksteen. Hij komt voor als een grondsteen voorzover het gehele gebouw der kerk op Hem rust en aan het zelve Zijn vastigheid geeft. Hij is het enige fundament, geen ander kan gelegd worden. De zaligheid is. geen andere.

Hij is rechtvaardig mens en rechtvaardig God. Hij heeft door Zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid de vaste grondslag voor Zijn volk verworven. Hij is liet onwankelbare fundament. Ceen list des vijands noch het geweld der hel zal ooit dit fundament ondermijnen. De poorten der hel zullen Zijn gemeente niet overweldigen. Maar lezers, alles wat buiten dit fundament is, zal de proef niet kunnen doorstaan.

Iloevelen zijn er in onze dagen die een fundament hebben als een zandgrond en wanneer de stormwinden waaien zal het huis ineenstorten. Daarom is het noodzakelijk om naar binnen te keren en ons te onderzoeken, op welke grond onze zielen rusten en wij de eeuwigheid tegemoet gaan. De oprechte ziel is niet gerust met een belofte of met voorkomende waarheden. Neen, hij leert kennen dat het geen grond is voor de eeuwigheid. Hoe menigmaal is de klacht van een van God ontdekte zondaar: „O, Heere geef toch dat ik niet kan rusten voor dat Gij U aan mijn ziel geopenbaard hebt." Zij weten hoevelen er zijn die met een ingebeelde hemel verloren gaan. In ons tekstvers staat: uiterste Hoeksteen. Van ouds was het gebruikelijk de hoekstenen kunstig en sierlijk uit te houwen. Christus is de Hoeksteen, de uitnemende, maar ook zegt de kerk: „Hij is schoner dan de

mensenkinderen, al wat aan Hem is, is gans begeerlijk." Lezers, hebt u die schoonheid, die dierbaarheid van die Hoeksteen wel eens ingeleefd? Zo ja, dan zal de glans van de wereld, maar ook van u zelf en van uw eigen roem wel in het niet verdwenen zijn.

Door een hoeksteen worden de muren verenigd. Jood en Heiden zijn in Hem verenigd. Hij is de Hoeksteen die gegeven is tot een Licht der Heidenen en tot heerlijkheid van Israël. In Hem is geen onderscheid meer tussen Jood en Griek, besnijdenis en voorhuid, enz. Zie, Ik leg in Zion een grondsteen. God de Vader legt deze steen, gekend van voor de grondlegging der wereld, verordineerd tot Middelaar, geopenbaard in de laatste dagen. Zo weet dan het ganse huis Israël dat God Hem tot een Ileere en Christus gemaakt heeft.

Gelegd in Zion, een der bergen waarop Jeruzalem gebouwd is - en vervolgens wordt daardoor verstaan, het volk van Jeruzalem en dc Joodse natie. „Ik hebbe mijn Koning gezalfd over Zion, de berg mijner heiligheid." De kerk des Nieuwen Testaments wordt Zion genoemd. Hebr. 12 : 22: Maar gij zijt gekomen tot de berg Zion, en de stad des levenden Gods." Het is een uitverkoren en dierbare Steen. Van de mens wel verworpen, maar bij God dierbaar en uitverkoren. Jesaja spreekt van een beproefde steen. Christus is de uitverkorene maar ook de beproefde Steen. Hij heeft de beproeving doorworsteld, de toorn Gods gedragen en onder de vloek O O der Wet en de zonde van Zijn volk gebukt gegaan; de angsten der hel gedragen, maar overwonnen. Zo is Hij na Zijn opstanding de Hoeksteen die van geen wankelen weet. Dierbaar, gelijk Christus dierbaar is bij de Vader en in Ziehzelven, zo is Hij ook dierbaar voor degenen die in Hem geloven. Iets dat dierbaar is. heeft waarde en is in hoogachting. Ilij is hij de Vader dierbaar; niet alleen als de enige geboren en eigen Zoon des Vaders, maar ook het geen hier eigenlijk bedoeld wordt, dat Hij de grondsteen der kerk is. Hij heeft een dierbaar werk verricht n.1. de verlossing van Zijn volk, die hun verlossing niet konden uitwerken. Psalm 49 vers 8-9. „Niemand van hen zal zijn broeder immermeer kunnen verlossen; hij zal Gode zijn rantsoen niet kunnen geven; Want de verlossing hunner ziel is te kostelijk, en zal in eeuwigheid ophouden." Hoe wordt Hij nu voor dat volk dierbaar. „Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk." Die in Hem geloven zullen niet beschaamd worden en zullen in hun verwachting niet bedrogen uitkomen, noch te schande worden.

Maar die zullen beschaaitid worden die hun zaligheid buiten Christus zoeken. Dat wij van alles worden afgebracht en als een verlorene onze zaligheid in Hem mochten vinden. Dat volk zal niet beschaamd worden, noch in het geloof, noch in haar verzoekingen. Christus zeide: „Simon, Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden zal." Christus bewaart ze in de verzoeking en in de ure des doods zal Hij ze niet begeven. Welgelukzalig zijn allen die op de Heere betrouwen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 juli 1955

Daniel | 8 Pagina's

Een dierbare Hoeksteen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 juli 1955

Daniel | 8 Pagina's

PDF Bekijken