Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jozef beproefd en bewaard

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Jozef beproefd en bewaard

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd . . . . En dc JIcere was met Jozef. (Gen. 39 : 1-2)

Dat Jozef in Egypte kwam in liet huis van Potifar was cle voorbereiding voor het behoud van Jakob en Israël. Gods wegen zijn menigmaal duister, maar het einddoel is zeker en God vergist Zich nimmer. Dc Heere heeft jozef aan het begin het einde laten zien n.1. in zijn dromen, clat Hij heerschappij zou uitoefenen, maar de weg waarin en waardoor dit verkregen zou worden, is voor Jozef verborgen gehouden. Door het geloof mocht Jozef leven en vertrouwen clat Hij, Die het beloofd heeft, het ook waar zal maken. Het geloof is cle kracht en sterkte die Gods volk het hoofd omhoog doet houden temidden van alle ellende en tegenspoeden.

In Potifar's huis, voegde Jozef zich met getrouwheid in cle staat waartoe de Heere hem vernederd had. Het voornaamste was, clat cle Heere met Jozef was, ook in zijn ondergeschikte positie, ook temidden zijner vijanden. En als hoofd van cle huishouding wordt Jozef voorbereid voor zijn grote taak om straks Israël te behouden en Egypte te regeren. Met cle nabijheid van God in het hart en met cle troost des Heeren kan men alles dragen. Omdat de Heere met |ozef was, was jozef er beter aan toe als slaaf, clan Potifar als koninklijk hoveling. Ja, alle tegenspoed behoeft nog geen bewijs van.des Heeren ongenoegen te zijn, en alle uiterlijke voorspoed is nog altijd geen werkelijke zegen.

Ook in het huis van Potifar probeert de satan Gods werk onmogelijk te maken. Waar cle Heere Zijn kerk bouwt, richt dc satan zijn kapel op. Satan, zegt Luther, is een na-aper van Christus. Zwaarder en bitterder dan de benauwdheid in cle kuil, is thans zijn aanslag op de godvruchtige Jozef. Zachte en strelende middelen, speculerend op de menselijke verdorvenheden, voeren meestal dc satan tot zijn grootste succes, waarom ook Christus Zijn kerk heeft leren bidden: Leidt ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Alles heeft jozef tegen: jeugd en schoonheid, zijn ongehuwde staat, dag aan dag in cle eenzaamheid met en in cle nabijheid van cle tot het kwaad verlokkende vrouw van Potifar. Dag bij dag wordt haar aandrang groter maar.... de Heere was met Jozef. Want alleen genade deed Jozef staande blijven. Alleen genade en godsvrucht deed Jozef wijzer zijn dan menige oude man. Genade geeft cle hoogste zieleadel en openbaart cle koninklijke heerschappij in het staan blijven temidden der verzoekingen, in het overwinnen van de zonden. Genade doet niet alleen weten wat goed en rein is, maar doet het ook in beoefening brengen. Genade wil liever het leven verliezen, dan het leven behouden in de zonden.

Jozef verliest wel zijn kleed, maar niet zijn lichaam. Hij behoudt echter zijn wijsheid en zijn vroomheid. „Hoe zou ik zo groot kwaad doen, en zondigen tegen God? " Het is cle Godsvrucht als dc genade van Christus, clie alle handelingen des mensen ziet in het licht van Gods nabijheid en heiligheid, in het licht van Gods heilige wet. Zondigen tegen zijn meester, clie hem zulk een groot vertrouwen gaf, wilde Jozef niet, maar bovenal geen zondigen tegen God, Die hij beminde en aanbad.

En de Heere was met Jozef. Van God bewaard is wel bewaard. Beter kleed en rijkdom te verliezen, clan de ziel te ver-Jiezen in een eeuwige rampzaligheid. Beter vluchten van cle zonden, clan al pratend zich inweven in het net van verzoeking en verleiding tot een eeuwige rampzaligheid.

Mijn jonge vrienden: vermijdt cle gelegenheden en cle strikken van het kwaad. Geeft uw ziel niet over aan onreine woorden, onreine boeken en onreine plaatsen en daden. Vliedt cle begeerlijkheden des levens en zoekt het koninkrijk der hemelen. Beter een goede consciëntie met God en minder in de wereld, clan een bezoedelde consciëntie met uiterlijke voorspoed. Bovenal smeekt cle Heere om cle genade, die ook Jozef onverdiend heeft gekregen. De Heere, in Christus, kan schenken, wat hij ook Jozef heeft gegeven en wat ook Jozef deed staande blijven in cle verleidingen van cle boze. Zoekt cle Heere reeds in uw prille jeugd en bedenkt het woord van Paulus: Want cle bezoldiging (het loon) der zonde is cle dood, maar cle genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Ja, behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn cle uitgangen des levens. Wijk niet ter rechter-of ter linkerhand, wend uw voet van het kwade.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 september 1956

Daniel | 8 Pagina's

Jozef beproefd en bewaard

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 september 1956

Daniel | 8 Pagina's