Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VRAGENBUS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VRAGENBUS

3 minuten leestijd

Correspondentie i'ooi deze rubriek aori : I T MOLENAAR. Leede 18. Rotterdam Zuid

(Vervolg)

Hebben we in het eerste artikel gesproken over cle waarde van de leer, daarbij de leervrijheid veroordeeld, nu willen wij zulks bevestigen met uitspraken uit cle voor-en narede van cle Dordtse leerregelen. We moeten goed de indruk krijgen, dat onze vaderen niet voor niets de 5 artikelen tegen cle Remonstranten hebben saamgesteld.

O Hier volgt dan een enkel woord uit cle

voorrede. „Met gelijke weldaad heeft onze getrouwe Zaligmaker Zijn genadige tegenwoordigheid aan de kerk van Nederland, die enige jaren zeer verdrukt is geweest, in deze tijd bewezen. Want deze kerk, van cle tyrannie des Roomse antichrist en cle schrikkelijke afgoderij des Pausdoms door Godes arm verlost en in cle gevaren van zo langdurige oorlog menigmaal wonderlijk bewaard zijnde en in eendracht cler ware leer en tucht tot lof van haar God, tot Wonderlijke wasdom van het gemeenebest, en vreugde van cle gehele Geref. wereld zeer heerlijk bloeiende, is van Jacobus Arminius en zijn navolgers, dragende cle naam van Remonstranten, door verscheidene zo oude als nieuwe dwalingen, eerst heimelijk daarna openbaarlijk, aangevochten en door ergerlijke twisten en scheuringen hardnekkig verstoord zijnde, in groot gevaar gebracht, dat deze zeer bloeiende kerken door een verschrikkelijke brand van tweedracht en verdeeldheden ten laatste zou verteerd geworden zijn, ten ware de ontfermingen onzes Zaligmakers ter bekwamer tijd daartussen ware gekomen.

Doch geprezen zij in eeuwigheid cle Heere, welke nadat Hij Zijn aanschijn een ogenblik tijds van ons (clie op me nigerlei wijze Zijn toorn en gramschap hadden verwekt) verborgen luidde, voor de ganse wereld heeft bewezen, clat Hij Zijns Verbonds niet vergeet en het zuchten cler zijnen niet veracht." Even verder lezen we: „Over deze weldaad Godes is liet dat de Nederlandse kerken zich verheugen en de getrouwe ontfermingen haars Zaligmakers ootmoediglijk bekennen en dankbaar roemen."

Nu nog een kleine greep uit cle narede. Ten laatste vermaant de Synode (dat is de beroemde Synode van 1618—1619), alle mede-dienaars in het Evangelie van Christus, clat zij zich in het verhandelde van deze leer, beide in scholen en kerken Godvruchtig en Godsdienstiglijk gedragen; dezelve zowel met cle tong als met de pen tot Gods eer, heiligheid des levens en vertroosting cler verslagene gemoederen richten; clat zij met de Schriftuur naar cle regelmaat des geloofs niet alleen gevoelen, maar ook spreken en eindelijk van alle zulke wijzen van spreken zich zullen onthouden, die de palen van cle rechte zin der heilige Schriftuur ons voorgesteld, te buiten gaan.

De Zone Gods, Jezus Christus, Die ter rechterhand Zijns Vaders zittende cle mensen gaven geeft, heilige ons in de Waarheid, brenge dergenen clie verdwaald zijn tot cle Waarheid; stoppe de lasteraars van cle gezonde leer hun mond en begiftige cle getrouwe dienaars Zijns Woords met de Geest der wijsheid en des onderscheids, opdat al hun redenen mogen gedijen ter ere Gods en tot stichting der toehoorders."

We hebben gemeend u dit niet te moffen onthouden, temeer daar we in een tijd leven zo verschillend als in de bloeitijd van cle kerk. Veel noemt zich tegenwoordig Gereformeerd, maar is het beslist niet. Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat predikanten van Geref. Kerken niet alleen mede optrekken naar het stadion, om Billy Graham te horen, maar daadwerkelijk meewerken om de samenkomsten te leiden en in combinatie van mannen als het Leger des Heils een ieder bekeerling (met een vraagteken) de weg wijzen, clie hij voorts te gaan heeft.

In een volgend artikel hoop ik op het e werk van Billy Graham verder in te gaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 april 1957

Daniel | 8 Pagina's

VRAGENBUS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 april 1957

Daniel | 8 Pagina's

PDF Bekijken