Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Huwelijksinzegening  door paters en  predikanten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Huwelijksinzegening door paters en predikanten

4 minuten leestijd

Het komt in onze tijd steeds meer voor, dat paters en predikanten een huwelijk inzegenen. Dat noemt men dan een oecumenisch huwelijk. Het laatste geval deed zich kort geleden voor te Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland in Zeeland. Een rooms-katholiek mijnbouwingenieur uit Delft huwde met een hervormd meisje uit Ouwerkerk, wat in de Hervormde Kerk aldaar werd „ingezegend" door ds. E. P. Kuin, hervormd legerpredikant te Apeldoorn en door pater S. Schotten S.C.J. studentenmoderator te Delft. De predikant volgde de orde van de hervormde liturgie en pater Schotten volgens het roomse ritueel, die ook de ringwisseling verrichtte.

In een rooms huwelijk wordt bij de huwelijksinzegening — de roomsen spreken van inzegenen, wij van bevestigen — aan het bruidspaar de vraag gesteld, (waarop zij met ja moeten antwoorden) dat zij hun kinderen rooms-katholiek zullen opvoeden. Bij een oecumenisch huwelijk tussen rooms en protestant wordt alleen gevraagd, de kinderen een „christelijke" opvoeding te geven. Met een gemengde huwelijkssluiting op bovengenoemde manier menen de partners de verplichte rooms-katholieke doop van hun kinderen te ontgaan en ze in z.g.n. christelijke vrijheid te kunnen opvoeden. Het blijkt echter geheel anders te zijn.

Verontrust over het verschijnsel der z.g. „oecumenische huwelijken", heeft het hoofdbestuur van Protestants Nederland aan een Hervormde kerkeraad, die een dergelijk huwelijk in de kerk had laten voltrekken, een waarschuwend schrijven gezonden en eens goed uit de doekjes gedaan, hoe clit nu eigenlijk met Rome zit. Allereerst wordt in dit schrijven, dat in de pers is gepubliceerd gezegd, dat aan protestantse zijde te weinig beseft wordt, hoezeer de r.k. bepalingen betreffende het z.g.n. gemengde huwelijk de gewetensvrijheid der gemengd gehuwden bedreigen en de weg openen tot contra-reformatie ten opzichte van het toekomende geslacht, welke faciliteiten de r.k. kerk met betrekking tot d.e huwelijkssluiting ook moge verlenen.

Protestants Nederland vestigt er verder de aandacht op, dat de bepalingen betreffende het gemengde huwelijk, vervat in de Codex Iuris Canonci, het kerkelijk wetboek der r.k. kerk, nog onlangs nader zijn vastgelegd in de instructie over de gemengde huwelijken van 18 maart 196G, zodat het zeker nodig is gemengd gehuwden of huwenden met deze bepalingen op de hoogte te brengen. Zij moeten weten:

1) dat „christelijke opvoe-

ding" naar r.k. interpretatie een r.k. opvoeding betekent (dit blijkt o.m. uit de pauselijke „Verklaring betreffende de Christelijke opvoeding" cid. 28 okt. 1965);

2) dat de r.k. partij volgens „goddelijk recht" verplicht is voor r.k. doop en opvoeding van eventuele kinderen te zorgen en dat daarvan geen dispensatie mogelijk is (zie canon 10G0);

3) dat de r.k. partij, die een kind door een niet-r.k. godsdienstbedienaar laat dopen of in een niet-r.k. godsdienst laat onderrichten, geëxcommuniceerd wordt en bovendien verdacht is van ketterij (vgl. canon 2319);

4) dat een in „canonieke vorm" maar zonder dispensatie en zonder de bekende „beloften" gesloten gemengd huwelijk (zoals tegenwoordig wel wordt gepropageerd) naar r.k. recht wel geldig is, maar ongeoorloofd, zodat de r.k. partij van de sacramenten uitgesloten blijft tot hij van de bisschop dispensatie van deze straf verkregen heeft (canon 2370).

Volgens het handboek „Traité de droit canonique" onder directie van R. Naz, deel IV par. 1269, verkrijgt men vrijstelling van die straf ais men besloten is al zijn kinderen roomskatholiek op te voeden en zich „niet te laten bederven" (door de niet-roomse huwelij kspartner!).

In de praktijk blijkt over deze zaken grote verwarring te heersen. Gevreesd moet worden, dat gemengd huwende protestanten niet of niet voldoende cp de hoogte zijn gebracht met de consequenties van het r.k. kerkelijke (canonieke) recht; en de medewerking van predikanten aan zogenaamde oecumenische huwelijken, die zuiver r.k. canonieke huwelijken blijken te zijn, is zowel voor het huwende paar ais voor hun familiekring misleidend.

Het is prijzenswaard dat de Vereniging Protestants Nederland de kerkeraden voor deze misleiding waarschuwt en er op aandringt geen medewerking te verlenen aan deze z.g. oecumenische huwelijken. Anderzijds moet gezegd worden dat wij in kerkelijk Nederland al ver weg zijn, dat roomse priesters in de protestantse kerken de kansels beklimmen en men Rome op deze wijze de hand reikt. Snelle afloop als der wateren! Het is een verloochening van de Reformatie, toen onze vaderen goed en bloed veil hadden voor de Naam en de zaak des Heei-en, om Hem in waarheid, in vrijheid van geweten, verlost van de roomse dwinglandij en van het roomse on-en bijgeloof te kunnen dienen. Hebben de brandstapels toen vergeefs gerookt? Laten wij niet vergeten dat Rome Rome is gebleven, wat ook wel blijkt uit de uiteenzetting van Protestants Nederland. Het is een waarschuwing die wel zeer op zijn plaats is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 29 July 1966

Daniel | 16 Pagina's

Huwelijksinzegening  door paters en  predikanten

Bekijk de hele uitgave van Friday 29 July 1966

Daniel | 16 Pagina's

PDF Bekijken