Bekijk het origineel

BOEKBESPREKING

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

BOEKBESPREKING

ASPECTEN VAN MET MAATSCHAPPELIJK LEVEN IN BIJBELS LICHT

6 minuten leestijd

„Met het oog op ons welzijn", onder redactie van Ir. J. v. d. Graaf, 157 pag., prijs ƒ 17, 50.

Enige jaren geleden ging in Ede de Gereformeerde Sociale Academie „De Vijverberg" van start. De verwachting werd toen uitgesproken dat er vanuit deze academie een doordenking van allerlei vragen op maatschappelijk en sociaal gebied op gang zou kunnen worden gebracht binnen de Gereformeerde Gezindte. Daar was (en is) ook duidelijk behoefte aan. „Met het oog op ons welzijn" is een bundel artikelen van mensen die op een of andere wijze bij de G.S.A. betrokken zijn, velen al vanaf het eerste uur.

Het recenseren van een verzamelbundel is altijd moeilijk. Je kunt vanwege de plaatsruimte niet op elk artikel uitvoerig ingaan. Bovendien bevat een bundel een verscheidenheid aan bijdragen, terwijl de recensent vaak niet competent is op elk vakgebied van de diverse scribenten. Daarom eerst maar een opsomming wat er in deze bundei te vinden is en daarna enkele opmerkingen. Het boek bevat de volgende bijdragen:

— Ds. C. den Boer : Sociaal besef in het licht van het evangelie — Ir. J. v. d. Graaf : Samen leven in welvaart — W. Huizer : Zicht op welzijn — Prof. C. Veenhof : De leninistisch-marxistische mens — Prof. W. H. Velerna : Heil en herstel van relaties — Drs. B. J. Wiegeraad : Huidige visies op mens en maatschappij

Bij hot doorkijken van de inhoudsopgave trok het eerste artikel direkt mijn aandacht. Juist op het gebied van het sociale leven ligt immers nog een groot terrein braak voor de Gereformeerde Gezindte, 't Was Abraham Kuyper die na het winnen van de schoolstrijd, de eerste aanzet gaf om de vragen op sociaal gebied, opgeroepen door de opkomst van de moderne industrie, te belichten vanuit de Bijbel. Een heroriëntatie op wat sindsdien in Gereformeerde kring naar voren gebracht is, was echter dringend nodig, vooral gezien de bedenkelijke kanten van het cultuuroptimisme van Kuyper en het loslaten van art. 38 van de NGB in Gereformeerde kring (de koers van een man als Aantjes schijnt een logisch gevolg van deze zaken te zijn).

Duidelijk laat ds. den Boer uitkomen „hoe sociaal bewogen (...) heel de wetgeving van God aan Zijn volk Israël" was. Maar „God is niet de onvoorwaardelijke Partijganger der armen", zoals veel moderne „theologen" ons tegenwoordig willen doen geloven. Vanuit bijbelse begrippen als liefde, gerechtigheid en vrijheid komt ds. den Boer op een zeer evenwichtige wijze tot richtlijnen voor het handelen als christenen op het terrein van het sociale leven. Voor ieder die met vragen op dit terrein te maken heeft, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven of in de politiek, kan ik dit artikel van harte aanbevelen.

Over de andere bijdragen zal ik korter zijn. Je kunt zien dat Ir. J. van der Graaf een vlotte pen heeft. Zijn artikel is zeer lezenswaardig en toont de grote kennis van de schrijver op velerlei terrein, maar graaft duidelijk minder diep dan het eerste artikel. Het artikel van dhr. W. Huizer is een wat „technische" uiteenzetting over wat we onder welzijn moeten verstaan.

Prof. Veenhof beschrijft erg knap en helder, in zo'n kort bestek, hoe het leninismemarxisme de mens ziet. Hoe radikaal anti-bijbels en alles omvattend deze pseu.do-religie is, wordt duidelijk uiteengezet. Dat is wel nodig ook in een tijd als de onze, waarin zogenaamde christenen het nodig vinden een dialoog met het communisme aan te gaan. Dat is onmogelijk! Het communisme is principieel atheïstisch. De vele citatcn door Veenhof aangehaald zijn in dit verband zeer verhelderend.

Op de hem eigen, zorgvuldig afgewogen wijze gaat prof. Velema in op de vraag „welke de relatie is van het bijbelse heil en het herstel van intermenselijke verhoudingen". Prof. Velema verstaat de kunst om eerst een belangrijke vraag te stellen, vervolgens een aantal antwoorden de revue te laten passeren en dan tenslotte de lezer als het ware vanzelf te brengen tot het juiste, bijbelse antwoord. Er worden in zijn artikel veel vragen gesteld. Vragen die elke christen-maatschappelijk werker zich zelf zou moeten stellen. Hoe gevaarlijk aards gericht de moderne heilsopvatting is, wordt duidelijk gemaakt aan de hand van de visie van Kuitert.

Het laatste artikel, van drs. Wiegeraad, schetst kort de kerngedachten van de hoofdstromingen van onze tijd: liberalisme, marxisme, neomarxisme, fascisme en socialisme. De grondfout van al deze stromingen is de optimistische mensvisie die volkomen tegenstrijdig is aan Bijbel en praktijk. De schrijver tekent aan: „Terwijl men tracht de levensomstandigheden te verbeteren en zo te komen tot een welvarende maatschappij, worden er jaarlijks meer vernielingen aangericht, meer diefstallen gepleegd, stijgt de criminaliteit tot ongekende hoogte. (...)

We komen terecht in een tijd waarin ieder mag doen wat hij wil, en de overheid is ervoor om dat alles te subsidiëren. De mens leeft op deze wereld en wil het op deze aarde zo goed mogelijk hebben en zichzelf uitleven, want na de dood is er toch niets meer".

De Christus-belijder zal het steeds moeilijker krijgen. „Betekent dit dat we moeten vluchten in een soort catacomben-christendom? Moeten we met alle macht onze christelijke instituten handhaven, of volstaan met het Woord Gods te brengen en verder zien wat God ermee doet? " De schrijver geeft hierop geen antwoord. Hij wil de vragen wel graag stellen. Een boek met huiswerk dus. Aanbevolen.

G. P. P. Hogendoorn.

Prof. dr. W. van 't Spijker: De charismatische beweging. Uitgave van de Willem de Zwijgerstichting, Postbus 642 te Apeldoorn. Prijs: ƒ 6, —. Als je donateur wordt van de stichting voor minimaal ƒ 10, — per jaar, ontvang je het beekje gratis. Elk jaar komen er twee brochures uit die de blijvende aktualiteit van de Reformatie laten zien.

De schrijver maakt in deze brochure onderscheid tussen de Pinkstergroepen en de Charismatische beweging (de pinksterbeweging in de kerken). De eerste zijn allemaal uitgemond in eigen kerken, met uiteenlopende (zelfs tegengestelde) opvattingen. De charismatische beweging wil in de kerken blijven en is daardoor erg oecumenisch gericht. Ook in de R.K.-kerk heeft de beweging grote invloed.

Naast punten van waardering ziet de schrijver, en dat terecht, grote gevaren in deze beweging, zowel buiten als in de kerken, omdat de „geestelijke ervaringen" een eigen leven gaan leiden los van de geloofsgemeenschap met Christus. De ervaringen worden met behulp van een bepaalde methode opgeroepen en als grond voor het geloof beschouwd.

De brochure is erg evenwichtig geschreven, uit liefde waarschuwend, instruktief en waardevol. Van harte aanbevolen!

I. A. Kole.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 april 1978

Daniel | 24 Pagina's

BOEKBESPREKING

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 april 1978

Daniel | 24 Pagina's

PDF Bekijken