Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

AUGUSTINUS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

AUGUSTINUS

6 minuten leestijd

Over het leven van de kerkvader Augustinus .zijn we goed ingelicht. We weten meer van hem dan van andere kerkvaders. In alle kerkgeschiedenisboeken is zijn levensverhaal te vinden. Dat we zoveel van hom. weten, is in hoofdzaak te danken aan het feit, dat hij zelf veel geschreven heeft. Om Augustinus' leven en werken te begrijpen, moeten we beden-ken, dat hij in een heel andere tijd leefde dan wij. Zijn maatschappij verschilde niet alleen op sociaal en economisch gebied van de onze, maar ook in de geestelijke struktuur vond men nog de typische kenmerken van de Grieks-Romeinse beschaving.

Zijn leven

Augustinus werd op 13 november 354 geboren in Thagaste (het huidige Soukh Ahras in Algerië), 75 km van de stad Carthago. Zijn vader was de heidense Patricius en zijn moeder de bekende Monica.

Uit zijn werken kunnen we opmerken, dat Augustinus een ondeugende jongen was. Op

school was hij niet ijverig en hij trachtte zich door allerlei leugentjes aan het leren te ontrekken. Monica heeft haar kind in de vreze des I-Ieeren opgevoed, doch vader Patricius lachte om de ondeugende streken van zijn zoon.

Augustinus was begaafd met verstand en zijn ouders wilden dan ook dat, hij verder zou leren. Op 11-jarige leeftijd' ging hij naar de stad Madaurus, om. daar de lessen van de grammatikus bij te wonen. Na 4 jaar kon hij daar niets meer leren en kwam weer thuis. Zijn vader had. echter geen geld, om hem naar Carthago' te sturen. In die tijd slenterde hij met vrienden door de stad en haalde allerlei, kattekwaad uit. Datzelfde jaar stierf zijn vader, doch een rijk man uit Thagaste: ontfermde zich over Augustinus, zodat deze weer kon studeren. In Carthago koos hij als vak de leer van de welsprekendheid (rhetorica). Carthago was een goddeloze stad en Augustinus leidde er een losbandig leven. Hij was op 18-jarige leeftijd vader van Adeotus zonder met de moeder van zijn zoon getrouwd te zijn.

In Carthago kwam: hij in aanraking met de leer van de Manicheeën en al spoedig werd hij een aanhanger van deze leer.

Na zijn studententijd gaf hij een jaar les in Thagaste als grammatikus. Zijn moeder had veel verdriet over zijn dwaalleer. Echter redeneren kon zij niet met hem; zij kon niet anders doen dan bidden voor hem. Bisschop Ambrosius zou later tegen haar gezegd hebben: „Een kind van zoveel gebeden kan niet verloren gaan". Na dat jaar vertrok hij weer naar Carthago^ en werd daar leraar in de rhetorica. Aan het einde van zijn 9-jarig verblijf in deze stad, heeft hij ingezien dat dë leer van de Manicheeën een dwaalleer was.

Zijn vrienden probeerden hem over te halen om naar Rome te gaan, omdat hij daar meer kansen zou hebben als leraar in de rhetorica. Hij zou erover nadenken, doch op het onverwachtst, zonder dat iemand het wist, vertrok hij 's nachts uit Carthago en stapte op de boot naar Rome, In deze wereldstad' heeft hij zich echter nooit thuis gevoeld en toen in Milaan de betrekking van stedelijk leraar in de rhetorica vakant werd, trok hij daarheen.

Een van de bekendste inwoners was bisschop Ambrosius. Toen Augustinus in Milaan kwam, bracht hij een beleefdheidsbezoek aan deze bisschop. Door zijn grote vriendelijkheid maakte Ambrosius diepe indruk op hem. Ambrosius was begaafd met weisprekendheid en vanwege vakbelangstelling ging Augustinus meerdere malen bij hem ter kerk. Van lieverlee geraakte hij echter onder de invloed van de prediking. Hij wees nu de Heilige Schrift niet meer hoogmoedig af, maar aanvaardde wat daarin stond 1 als waarheid. Augustinus heeft zelf uitvoerig over zijn bekering geschreven. De woorden uit Rom, 13 : 13 en 14 brachten een ommekeer in zijn leven. Tot zijn doop bleef hij in Milaan, waar inmiddels zijn moeder, zijn zoon en enkele vrienden hem gevolgd waren. Hierna wilden zij terug naar Afrika, maar voordat het zover was overleed Monica in de havenplaats van Rome.

Na. een afwezigheid van 5 jaar kwam hij weer in Thagaste^. Hij verkocht de landerijen, die hij van zijn vader geërfd had en schonk het bedrag aan de armen. Na enige tijd moest hij zijn kloosterleven in Thagaste beëindigen en ging. hij naar Hippo Regius, waar hij presbyter werd. Toen de bisschop van Hippo Regius overleed, trad Augustinus in zijn plaats. Hij is daar nog 39 jaar geweest. Zijn dagelijkse leven bestond uit werken en nog eens werken. Toen hij als bijna 76-jarige grijsaard stierf, had hij sinds hij in Hippo Regius kwam geen andere vakantie gehad: , dan enige malen een noodgedwongen ziekteverlof.

Zijn werken

liet belangrijkste deel van zijn levenswerk is gelegen in zijn arbeid als schrijver. Hij heeft in totaal 101 werken, verdeeld in 250 boeken geschreven. Hiervan zijn 90 werken in 237 boeken overgebleven. Daarnaast zijn er nog meer dan 500 preken en 223 brieven van hem gevonden.

Hij is vooral beroemd geworden door twee werken: zijn „Belijdenissen" en zijn boek over „De Staat Gods".

Zijn Belijdenissen zijn in veel talen vertaald, tot zelfs in het japans toe. Op aandringen van veel vrienden schreef hij deze Belijdenissen. Echter het mocht geen levensbeschrijving van hemzelf zijn. Gods barmhartigheid moest in het middelpunt staan. Hij koos een vorm, die toen nog niet bekend was in de literatuur, de vorm

van het gebed. Zo is niet. Augustinus het middelpunt, maar het gaat over God en wat Hij gedaan heeft met het leven en de ziel van een zondig mens.

Na de Belijdenissen is Augustinus' bekendste werk De Staat Gods. Hij schreef dit werk naar aanleiding van de val van Rome door de West-Goten. De verwoesting van Rome trachtten de heidenen te schuiven op rekening van do Christelijke godsdienst. Zij begonnen de ware God nog scherper en bitterder te lasteren dan voorheen. Tegen deze lasteringen en dwalingen schreef Augustinus De Staat Gods. Hij stelde de kerk en de staat tegenover elkaar als het rijk van God en het rijk van de duivel.

Betekenis

Augustinus is van grote betekenis geweest voor de kerk. Vele van zijn gedachten reiken tot in onze tijd. In zijn leven heeft Augustinus moeten strijden tegen verschillende dwaalleren, zoals het Manichaeïsme, het Donatisme en het Pelagianisme. Augustinus heeft daarom duidelijke stellingen, aangenomen over de kerk, de leer van het Heilig Avondmaal en de leer van de genade.

Zijn gedachten over kerk en staat hebben veel invloed gehad in de Middeleeuwen. DG nadruk, welke hij legde op Gods genade, heeft de Hervormers gesteund in hun strijd tegen Rome. Uit zijn gehele leven kunnen we opmerken, dat hij niet alleen een diep denker was, maar dat hij openstond voor alle invloeden van het leven. Hij nam niet alleen onbewust, maar ook bewust en met grote belangstelling waar, wat hij zag en opmerkte. Hij was een man met een diep psychologisch inzicht; niet alleen in eigen leven, maar ook in dat van anderen.

Oc-k ons heeft zijn leven iets te zeggen. Hoe diep Augustinus ook gezonken was in zijn jeugd, God haalde hem eruit en Hij heeft hem een rijk en diep leven gegeven. Nu is God; nog dezelfde. Wat Hij vroeger deed, kan Hij nu nog. Daarom behoeven we nooit te wanhopen, maar moeten vragen, of God ons uit het leven van de zonde wil 'halen en ons wil leren te leven naar Zijn wil en naar Zijn Woorcl.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 januari 1979

Daniel | 24 Pagina's

AUGUSTINUS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 januari 1979

Daniel | 24 Pagina's

PDF Bekijken