Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Mag de linkerhand tòch weten wat de rechterhand doet?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Mag de linkerhand tòch weten wat de rechterhand doet?

8 minuten leestijd

Belastingen. Gitten. Biddag. Rentmeesterschap.

Zo maar een paar woorden die me te binnen schieten, als mij het verzoek bereikt iels te schrijven over de vraag of jc giften mag aftrekken van dc belastingen.

Maart!

Het is dc maand waarin heel wal Nederlanders zwoegen om hun aangiftebiljet voor dc inkomstenbelasting in te vullen. Immers, elk jaar vóór 1 april moeten zij ten gerieve van de Ncdcdandse schatkist ccn opgave doen van hun inkomsten en uitgaven in het vorige jaar. De Nederlandse fiscus kan aan dc hand van deze opgave bepalen of ze nog moeten bijbetalen dan wel of ze geld terugkrijgen.

Misschien is er bij jou (of bij jouw ouders) ook wel zo'n bruine envelop op dc vloermat gerold waarin zich de blauwe rctourenvelop voor de belastingen bevond. En als jc vorig jaar via een vakantiebaantje geld hebt verdiend waarop loonbelasting is ingehouden, dan zou het wel eens de moeite waard kunnen zijn om na tc gaan of jc jc belastinggeld kunt terugkrijgcn.

Maart!

Het is de maand waarin we dc biddag voor gewas en arbeid mogen houden. Misschien mag ik zeggen ..vieren", dat wil zeggen ..in rust doorbrengen". Het is een dag van afzondering waarop jij. ik en de gehele gemeente samenkomen in de kerk om dc Heere tc vragen of Hij in het komende jaargetijde het werk van onze handen wil zegenen, zowel op dc akker als in dc fabriek, op het kantoor cn thuis. Ik hoop dal je op die dag probeert vrij te krijgen van jc werk. Offer cr maar een verlofdag voor op.

Voorkom, dat jc na ccn drukke werkdag 's avonds nog even naar dc kerk gaal om biddag ic houden. Of laat jij je kursus tóch voorgaan? Ik weet wel. het lukt niet altijd om vrij tc krijgen. Maar heb jc cr echt moeite voor gedaan?

Wat kan het ccn verademing zijn om midden in ccn drukke werkweek een dag rondom Gods Woord te hebben. Een dag om Gods aangezicht te zoeken. Om zó jc diepe alliankclijkheid van dc Heere te erkennen!

Eigenaar of rentmeester?

Biddag getuigt van Gods heerschappij. Psalm 24 zingt ervan: .Al d' aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heeren". God dc HEERE heeft als Eigenaar van dc hele schepping dc mens in dc Hof van Eden gezet om die te bouwen cn die te bewaren (Gen. 2 : 15). Wel zullen wij met smart van hel aardrijk eten cn zullen wij in hel zweel onzes aanschijns brood eten, totdat wij lot stof zullen wederkeren. Maar. God heeft dc mens — jou en mij —-niet ontheven van zijn rentmeesterschap. Hel Griekse woord voor rentmeester is ..oikonomos".

Ons woord ckonoom is daarvan afgeleid. Hel betekent „huisbewaarder". Dc rentmeester is geen eigenaar, maar tijdelijk belast met hel beheer over het goed van zijn meester. Daarom heeft hij ook ee n vc ra n twoo rd i ngs p 1 ich l. Wat heelt hij gedaan met het bezit van zijn meester? Anderen benadeeld of anderen geholpen'.'

In 1 Petrus 4 : 10 wordt hel woord oikonomos vertaald met ..uitdelcr". Dal beperkt zich daar niet lol dc ambtsdragers, maar alle Christgclovigcn worden daaronder begrepen. De Heilige Geest roept, bij monde van Petrus, op tot herbci'gzaamheid en \crmaant dc gemeente om aan anderen hun gave te bedienen, naar de gave die zij zelf hebben ontvangen, als goede rentmeesters van dc menigerlei genade van God. Het rcntmecslcrschap wordt dus evenzeer beoefend in de omgang met elkaar, in dc dienst aan elkaar cn in de vriendelijkheid jegens elkaar.

Het rcnlmccsterschap omval alles cn duurt ons leven lang.

Wanneer wij nu terugzien op hel menselijk handelen in de schepping vanaf ons verdreven zijn uit het Paradijs, komt dan niet openbaar dat wij ons hebben gedragen als eigenaren? Wij builen de schepping uil cn gedragen ons als absolute heersers van al het geschapene in plaats van dit te beheren als rentmeesters. Wal zijn wij door onze val toch volkomen ontaard!

En leg nu jóuw leven eens naast dit rentmeester zijn. Hoe vaak zeggen wc niet: ..Hel is toch mijn geld. mijn brommer, mijn auto"? ..Nee." zegt de psalmdichter van

psalm 24. „het is alles het wettig eigcntlom \'an tic Hccfe". Hij stelt het ons ter beschikking om het tc besteden ten dienste en ten nutte van onze naaste cn onszelf, maar ook tot dc verheerlijking van Zijn Naam.

Weet. dat wij ons zullen moeten verantwoorden voor de wijze waarop wij met het ons ter beschikking gestelde, het geschapene, zijn omgegaan.

Deze verantwoording kan heel onverwacht gevraagd worden. De heer des huizes kan midden in dc nacht thuiskomen (Lukas 12 : 42).

Laat het jouw cn mijn bede zijn: ..Heere. maak mij toch eigenaar al", want dan heb ik gestolen goed. cn maak mij tot Uw rentmeester, opdat ik zó weer mag gaan beantwoorden aan het doel waartoe Gij mij hebt geschapen!"

Wie zo bidt. gebruikt hetgeen hem gegeven is niet in willekeurige of egoïstische zin. maar stelt dit dienstbaar in allerlei verbanden waarin hij verkeert.

Een blijmoedige gever

Hierover Iccs jc in 2 Korinthe 9 : 7. In dit cn het daaraanvooratgaande hoofdstuk wordt gesproken over het afzonderen van ccn bijdrage voor dc broeders (gemeente) elders.

Hier tref jc ccn konkrctisering van het rentmeesterschap aan. In dit kader zet ik dc beantwoording van dc vraag of jc giften van de belastingen mag aftrekken.

Bij het invullen van een aangiftebiljet kom jc ook een vraag over die giftenaftrek tegen. De belastingwctgcvcr heeft met het toestaan van deze aftrek voor ogen gehad het geven van giften door partikuliercn cn bedrijven aan kerkelijke cn liefdadigheidsinstellingen tc stimuleren. Zo wordt er naast de direkte subsidiëring door dc overheid op indirekte wijze b e 1 a s t i n ggc I d . .o vc rgc h c vc ld" naar dergelijke instellingen.

Met name in ccn tijd waarin de overheid zich terugtrekt uit subsidie-land lijkt het mij goed om deze bedoeling van dc giftenaftrek voor ogen te houden.

Maximaal tien procent van ons inkomen staat dc belastingwet ons toe om af tc trekken. Wel wortlcn er eisen gesteld aan het bewijs van betaling, zodat kollekte-bijdragen niet aftrekbaar zijn. zij het dat dit eventueel via kollcktcbonncn (die tegen ccn kwitantie kunnen worden gekocht) valt op tc lossen.

Giften via bank of giro zijn aftrekbaar.

Kom ik door mijn giften via dc belastingen af tc trekken niet in strijd met hetgeen Christus zegt in Mattheüs 6 : 3: .Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet."?

Het verband waarin deze tekst staat, geeft duidelijk weer. dat we er voor worden gewaarschuwd om niet in het openbaar onder vele getuigen van onze milddadigheid blijk te geven. Calvijn zegt bij deze tekst; „Met deze uitdrukking bedoelt Christus, dat wij te-

vreden moeien zijn mei Ciod alleen lot onze getuige ic hebben en zó gezind om Hem tc gehoorzamen, dat wij door geen ijdelheid daarvan worden atgclrokken. Want hel gebeurt menigmaal, dat de mensen meer aan zichzelf dan aan God offeren. Christus wil. dat wij ons rechtstreeks uitstrekken naar dit doel. namelijk God met ccn zuiver geweten te dienen." ..Christus veroordeelt niet het weldoen voor het oog der mensen, maar het maken van een vertoning daarbij."

Als je dc bedoeling van de wetgever goed in het oog houdt cn daarnaast de uitleg van Calvijn in jc overwegingen betrekt, dan is cr op dc vraag naar de geoorloofdheid van dc giftenaftrek slechts één antwoord mogelijk: het benutten van deze fiscale faciliteit is geoorloofd, mits je dit niet gebruikt om jezelf ervoor op de borst te slaan én mits jc bij het vaststellen van dc hoogte van dc gift rekening houdt met het belastingvoordeel dat je geniet. Zou jc zonder deze aftrek bijvoorbeeld f 1 ()().geven, dan behoor je bij het benutten van deze aftrek je b e I a s t i n gvoo rd c c 1. bi] vo o r-beeld /'25.-. ook tc geven, zodat dc kerkelijke instelling op / 125.-kan rekenen. Steek je dit Noordccl in eigen zak, dan doe jc de Hccrc tekort. Je gedraagt jc niet als ccn goed rentmeester. De geschiedenis van .Xnanias cn Saffira zij ons ter waarschuwing.

Maart 1988

Een maand waarin dc Heere ons — jou en mij — bijzonder bepaalt bij ons rentmeesterschap. Of schud jc dit van jc at? .Allemaal vroom gedoe! Of: daar moetje bekeerd voor zijn! Het laatste is zeker waar. Maar het ontslaat je niet van je verantwoordelijkheid. Ik wilde wel. dat dat dc nood van je leven werd. Dat jc ging inzien dat je je nog steeds als eigenaar beschouwt, maar dat je in feite dc duivel volgt.

Satan het Christus alle koninkrijken der aarde zien en deed alsof hij eigenaar was. ..Al deze dingen zal ik U geven." Maar hij toonde gestolen goed. tin wanneer dit ons enige bezit is. staat het cr povertjes bij. Want dit raken wij eenmaal kwijt.

Maar ik bid. dat dc Hccrc door Zijn Woord en Geest jou laat zien. dal dc haper ligt in ons als God willen zijn. Want als je dat gaat zien. ga jc bidden: ..Heere, leert U mij af U gelijk te willen zijn: leert U mij ccn rentmeester van U tc zijn!" Dan ontstaat er ware vroomheid. praxis piëtatis. de praktijk der godzaligheid. Dan ga je God verheedijken in jc hele leven, al is het niet in die mate als jc zou willen. Zie jc daar naar uit? Is dat dc begeerte van jc hart? Dan neuriet het misschien wel in jc binnenste:

„Nu zal ik voor dc weldaan die "k genoot, / Aan Hem naar mijn geloften eer bewijzen. / Hem onder al Zijn orlj' gu n s tge n O t c n p rij ze n."

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 maart 1988

Daniel | 32 Pagina's

Mag de linkerhand tòch weten wat de rechterhand doet?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 maart 1988

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken