Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Is het jou een zorg wat ze met je geld doen?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Is het jou een zorg wat ze met je geld doen?

8 minuten leestijd

Stel, Je ziet een advertentie in de krant waarin geld wordt gevraagd voor voedselhulp. In enkele kone zinnen wordt verteld naar wie de hulp gaat en hoe geholpen wordt. Een foto toont een broodmager ventje met een van honger opgezette huik. De naam van de organisatie komt Je niet bekend voor Maar Je wilt toch wat geven om te helpen dus Je pakt een girokaan en maakt een gift over naar het vernu'lde gironumnwr. Enkele weken later lees Je echter in de kram dat dezelfde organisatie geld dat voor een voed.selprojekt bestemd was. achterover heeft gedrukt. Nog een voorbeeld: er komt een man aan de deur met een grote kollektebus. Of Je iets wilt geven voor hulp aan drugsverslaafden. Nou, dat wil Je wel. Je trekt Je l)ortenu)nnee en stopt een briefje in de bus waar een naam van een onbekende stichting op vermeld .staat. Later hoor Je dat die .stichting er verre van christelijke werkwijzen op na houdt.

Twee gevallen die in de praktijk maar al te vaak voorkomen. Gevallen waarin Je geld geeft aan mensen die Je achteraf dat geld helemaal niet had willen geven. Situaties waarin Je organisaties steunt die Je eigenlijk niet moet of mis.schien zelfs niet mag .steunen. Had J daar van tevoren rekening mee moeten houden? I.s het eigenlijk wel de verantwoording van de gever dat het geld goed besteed wordt? In dit artikel zullen we proberen een amwoord op deze vraag te krijgen, door hem voor te leggen aan enkele organisaties die het moeten hebben van giften.

Als eerste belden we op naar het zcndingsburcau van dc G c re fo r m cc rdc G c m cc n tc n waarna wc dc direkteur. de heer Nieuwcnhuis aan de lijn kregen. Hoe denkt hij over dc vraag of dc gever verantwoordelijk is voor de besteding van dc gift?

„Aan de ene kant ben jc geroepen om tc geven aan jc behoeftige naaste. Aan dc andere kant ben jc ook verantwoordelijk voor wat er met je geld gebeurt. Ik vind daarom datje van tevoren altijd moet proberen om een beeld tc krijgen van de organisatie waar jc aan geeft.""

De direkteur van Woord cn Daad. dc heer Puttenstcin denkt cr ook zo over. Ook hij vindt dat je altijd moet proberen iets over dc orga-nisatie te weten te komen. „Dingen waar je dan op moet letten zijn: geven ze een regelmatige verslaggeving van de aktiviteiten. publiceren ze de cijfers cn worden zc regelmatig gekontrolccrd door ccn accountant."

Volgens de direkteur zijn in het wereldje van het ontwikkelingswerk organisaties die niet altijd even eerlijk hun geld uitgeven en te veel kosten in rckcnini}; bremzen.

Huisgenoten van het geloof

Houdt dat in dat je iedere ontwikkelingsorganisatie die voldoet aan die drie punten die u net noemde, zonder meer kunt steunen?

„Als jc Galaten 6 vers 10 leest dan staat cr dat je goed moet doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het geloof Wc moeten dus goed doen aan allen, en dan maakt het in principe niet uit via welke organisatie je dat doet. Maar als cr christelijke organisaties zijn die op hetzelfde terrein werken, ligt het volgens mij voor dc hand dat je via die organisaties jc geld geeft, dus eerst dc huisgenoten van het geloof Bovendien hebben niet alle organisaties dezelfde doelstelling. Dat is ook ccn e punt waar jc op moet letten." Stichting Friedensstimme Nederland werkt op een heel ander gebied dan Woord cn Daad. Zij steunt christenen in Rusland, en is daarmee een van de kleine honderd organisaties die voor Oost-Europa werken. De heer Uil van Friedensstimme stelt eveneens dat een ge\ er goed moet weten aan welke organisatie hij zijn geld geeft, al zegt hij erbij dat het moeilijk is ccn keuze te maken uit de vele organisaties. ..Iedereen is verantwoordelijk voor dc christenen in Oost-Europa. Maar het is erg moeilijk een keuze te maken uit de vele organisaties die cr zijn. Ik denk dat iedereen dat met zijn eigen geweten moet overeenkomen. Als je vraagt waar je als gever dan op moet letten, is dat in dc eerste plaats dc berichtgeving. Die moet in ieder geval evenwichtig zijn. Verder moet jc goed bekijken wat voor ccn organisatie het is; op wat voor grondslag werken zc cn wat doen ze."

Overdreven berichtgeving

Dat het aan een goede berichtizcvinu bij dc Oost-

Europa-organisatics nog al eens schort, bleek wel uit ccn aantal artikelen die vorig jaar in het reformatorisch opinieblad Koers verschenen. In ccn van die artikelen werd gezegd dat sommige organisaties in hun organen overdrijven en inspelen op het gevoel van de gevers. Is het voor een eenvoudige gever dan makkelijk te bepalen of dc berichtgeving van ccn organisatie goed is?

Volgens dc heer Uil niet. ..Maar ik denk dat het wel wat zegt als ccn organisatie binnen onze gemeenten werkt.""

Als jc ccn organisatie wilt steunen is hel dus zaak dal jc in dc gaten houdt wat zij met je geld doen. Vrijwel alle organisaties helpen de gevers daarmee, door in hun folders cn krantjes of op voorlichtingsbijeenkomsten „verantwoording af tc leggen van hun aktiviteiten". zoals dat heet. Dit betekent in dc meeste gevallen dal ze verlcllcn wat zc doen. hoeveel geld zc ontvangen en uitgeven cn waaraan zc het uitgeven.

ZOA vluchtelingenzorg, een organisatie die vluchtelingen uit Zuid-Oost-Azic steunt, besteedt daar veel aandacht aan volgens voorlichter Fokkcma.

„Wij publiceren ieder jaar een llnanciccl verslag in het ..ZOA-nicuws" dal heel begrijpelijk is opgesteld. Daar staal duidelijk in waar ons geld heen gaal. Bovendien geven wc ook nog nadere informalic over cic mccslc uilgiftcn. Verder houden wc veel sprcckbcurlcn. In de laalslc drie maanden \ an 1987 waren dal cr alleen al honderd."" Volgens Fokkcma wordl cr door de gevers nicl vaak om zo"n ..vcranlwoording"" gevraagd. Als ccn gever veel geld geeft, hijvoorbccid duizend of tienduizend gulden, dan krijgt hij ccn uitgebreid rapport met gegevens over de uitgaven.

Woord cn Daad en de zending van dc Gereformeerde Gemeenten werken op vrijwel dczcltuc manier. Dc laatste vertelt in het zendingsblad cn Paulus waar het geld aan uit n. wordt gegeven. Daarnaast worden regelmatig zendingsa vo n d c n gco rga n i sec rd.

Gericht geven

De stichting Friedensstimme is ccn ander soort organisatie. Zij is er niet in dc eerste plaats op uit om geld te werven. maar wil vooral dc nood van dc christenen in Rusland bij de mensen duidelijk maken. Het geld dat zij krijgen, wordt cchtcr ook gebruikt voor hulp achter het ijzeren

gordijn. „Wij willen daar echter geen cijfers over bekend maken", vertelt dc heer Uil, „om te voorkomen dat die gegevens in verkeerde handen vallen. Als jc geld overmaakt kun je echter wel aangeven voor welk doel wij het moeten gebruiken. Bovendien willen wij ontvangen giften sch ri I tel i jk bevestigen."

De meeste organisaties vragen ook gericht geld. Zi j plaatsen dan bijvoorbeeld een advertentie waarin zc geld vragen voor een speciaal projekt. zodat de gever clirekt weet waar zijn geld voor gebruikt wordt. Woord en Daad werkt ook zo.

Wat gebeurt er echter als er teveel geld binnenkomt voor het betreffende projekt?

Woord en Daad-direkteur Puttenstein: „Als cr meer geld binnenkomt dan we nodig hebben, proberen wc in de eerste plaats het projekt uit te breiden. Zo kregen we bijvoorbeeld laatst nog veel geld binnen voor een tehuis voor kankerpatiënten in India. We hoorden toen echter dat het tehuis nodig gerenoveerd moest worden, dus ben ik naar het bestuur gestapt met de vraag of we daar het overige geld voor mochten gebruiken. Wc vragen altijd eerst toestemming aan het bestuur voor zulke zaken. Kan het resterende geld echter niet voor hetzelfde projekt gebruikt worden, dan blijft het staan voor een volgende keer."

Ook ZOA breidt doorgaans het projekt gewoon uit als ze meer geld krijgen dan ze gevraagd hebben. „Als we meer geld krijgen, helpen wc gewoon meer vluchtelingen. We hebben dat laatst nog gedaan op dc Filipijncn". vertelt Fokkema.

Kontrole in het veld

De uitgaven op het werkterrein zelf worden door Woord en Daad ook goed in dc gaten gehouden. Regelmatig worden bezoeken gebracht aan dc plaatsen waar dc stichting projektcn steunt. Dc medewerkers moeten dan laten zien wat ze met het geld gedaan hebben. „Als cr in een land veel geld verdwijnt naar instanties of naar tic regering. dan stoppen we daar gewoon met ons werk", verklaart dc direkteur. „Daarom zijn wc in Indonesië ook gestopt. Fr bleef daar veel te veel geld hangen aan dc strijkstok van dc regering, en dan is de enige oplossing: gewoon kappen."

Dat er wel eens geld verloren gaat of ergens anders terecht komt dan bedoeld was. kan I voorlichter Fokkema van ZOA ook niet ontkennen. „Waar gewerkt wordt, vallen spaanders. Daar doe je niets tegen. Toch proberen wij dat zoveel mogelijk te voorkomen."

Het antwoord op de vraag of dc gever ook verantwoordelijk is voor dc besteding van zijn gift is nu duidelijk. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je iedere giftvrager vol wantrouwen na moet gaan pluizen.

Overigens, hoe is het met onze eigen uitgaven. Of, zoals de heer J. van der Graaf van dc Gereformeerde Bond enige tijd geleden in een artikel over helpen in het Reformatorisch Dagblad schreef:

„Hoe zit het met elke cent van onze gulden hier in onze weg we rp - m a a t sc h a p pij. m c t een overdosis aan produkten die we voor een leefbaar bestaan niet nodig hebben? "

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 maart 1988

Daniel | 32 Pagina's

Is het jou een zorg wat ze met je geld doen?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 maart 1988

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken