Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

„Belangrijkste gevaar van „1992”: streven naar meer welvaart en konsumptie als hoogste goed”

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Belangrijkste gevaar van „1992”: streven naar meer welvaart en konsumptie als hoogste goed”

10 minuten leestijd

Op donderdag 15 juni worden in de landen van de Europese Gemeenschap voor de derde keer rechtstreekse verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. In 1984 behaalde de gekombineerde lijst van SGP, GPV en RPF een zetel die ingenomen werd door de SGP-er ir. L. van der Waal uit Ridderkerk. Voor de verkiezingen op 15 juni is hij opnieuw tot lijsttrekker aangewezen. In dit vraaggesprek kun je met hem kennismaken.

interview met ir. L. van der Waal, lid van het EP voor SGP/GPV/RPF

Is het EP-werk nou 'n hele baan of doet u dit naast iets anders? U vergadert immers maar één week per maand.... Voor iemand, die niet aangesloten is bij 'n politieke fraktie en als eenling onafhankelijk werkt (zoals in mijn geval), is het werk veel meer dan 'n dagtaak. Naast die week in Straatsburg zijn er kommissievergaderingen in Brussel, overleg met organisaties in Nederland, kontakten met onze ministeries en onze geestverwante Eerste en Tweede Kamerfraktics enzovoort.

Uw werk brengt veel reizen met zich mee: Straatsburg. Brussel,

Den Haag. Voelt u zich eens 'n nomade? nooit

De reistijd valt wel mee. Rotterdam - Brussel is ongeveer 150 km. en we zitten ook dicht bij Den Haag. De kommissievergaderingen in Brussel zijn verspreid over twee weken en duren twee, hooguit drie dagen. Per maand ben ik niet meer dan acht a tien dagen van huis.

Wat houden die twee testerende weken „Rotterdam" is? In Rotterdam wordt het werk van Straatsburg en Brussel

voorbereid. Dat houdt in: bestudering van verslagen en dokumentcn; het opstellen van amendementen: het voorbereiden van de speeches voor de debatten. En vooral de onderlinge diskussies om te komen tot het eigen politieke standpunt ten aanzien van de diverse voorstellen.

Invloed

U bent één van de 518 EP'ers. Onwillekeurig rijst de vraag of u nog enige invloed hebt?

Die is het grootst in de kommissievergaderingen. Dc omvang van zo'n kommissie varieert van 20 tot 45 personen. Dat maakt grondige beraadslaging mogelijk, voordat een rapport wordt vastgesteld. In het voltallige parlement is het moeilijker om nog veranderingen te bereiken. Maar ook daar hebben wc wel eens suksesjes gehad met amendementen.

Dan blijft de moeilijk meetbare invloed, die uitgaat van je bijdrage aan de debatten. Jc merkt, dat je kollega's je leren kennen in jc opvattingen en dat betekent toch. dat je stem gehoord wordt.

Hebt u overwogen aansluiting te zoeken bij anderen om meer invloed te krijgen?

Organisatorisch en administratief zou dat een verbetering zijn. Maar ons eigen principiële cn politieke geluid zou minder duidelijk te herkennen zijn. Zeker in de huidige samenstelling van het EP.

Bent u echt 'n eenling of vindt u toch nog wel aardig wat geestverwanten op diverse terreinen?

Binnen de groep Engelse konservatieven en Christen-Dcmokraten (vooral uit de zuidelijke landen) vind ik aansluiting op een aantal gevoelige terreinen, zoals „huwelijk en gezin", „beschermwaardigheid van het leven" en dergelijke. Wat betreft opvattingen over de zelfstandigheid van dc lidstaten herken ik ons standpunt het meest in een aantal Engelse en Deense afgevaardigden.

Hoe werkt het EP? Bijna alle debatten in het F.P gaan over onderwerpen, die zijn voorbesproken in de kommissies. Binnen die kommissies wordt dan een rapport opgesteld door een zogenaamde rapporteur, die hierop de goedkeuring van de kommissie moet krijgen. Als dat lukt, volgt het debat in het parlement. De rapporteur van het verslag leidt het debat in. Het parlement stemt over het hele rapport en over de afzonderlijke artikelen (in verband met amendementen).

Voordeel?

De EG: wat heeft Nederland er aan? Is 't nuttig? Zinvol? Ekonomisch is het voor Nederland erg belangrijk in verband met onze open ekonomie. Dat wil niet zeggen, dat er geen kritiek mogelijk is op het gevoerde beleid. De vissers bijvoorbeeld. zijn veel te lang in de waan gelaten, dat ze konden blijven uitbreiden. Voor de boeren geldt iets dergelijks: hoe meer produktie, hoe liever. Het gevolg is, dat er nu pijnlijke maatregelen genomen moeten worden. En wat dacht je van het rumoer rond de schone auto? Ook 'n goed voorbeeld hoe Europese regels steeds meer en verder doordringen in het nationale beleid.

Maar - aansluitend op uw laatste voorbeeld - beperkt de invloed van de EG zich dan niet tot de ekonomie alleen? Nee. In dc loop der jaren is de EG zich ook met nietekonomische sektoren gaan bemoeien. We denken dan aan het mediabeleid en de gelijke behandeling van man en vrouw.

Hoe kan dat? Immers, het EGverdrag is voornamelijk „ekonomisch " van aard... Er zijn verschillende redenen. Om te beginnen, is de scheiding tussen ekonomisch

en niet-ekonomisch niet altijd even duidelijk. Wanneer een zaak een ekonomisch aspekt heeft, dan worden de andere «spekten er gemakkelijk bijgetrokken Maar het belangrijkste is de druk van allerlei politieke groeperingen. die de invloed van de I C> uitgebreid willen zien. Daarvoor leggen ze het Verdrag zo ruim mogelijk int.

Hoe kijkt u daar tegenaan? Wij vinden dat verwerpelijk. Het is ook niet persé nodig vanwege dc ekonomische samenwerking. Het gaat er om. wat men wil en tot hoever men wil gaan. En dan blijkt helaas, dat de regeringen vati de meeste lidstaten de samenwerking best willen uitbreiden naar niet-ekonomische gebieden. Het EP vervult daarin 'n voortrekkersrol.

Krijgt de ekonomie niet te veel aandacht? Of beter: vraagt de ekonomie niet een te hoge prijs? Voor onze partij geldt, dat we willen samenwerken waar nodig, maar het ekonomisch voordeel geeft niet de doorslag. Elke verdere stap wordt afgewogen op basis van onze principiële en politieke uitgangspunten. In dat verband wensen we onze souvereiniteit en zelfstandigheid als natie niet prijs te geven. We willen ons niet laten degraderen tot 'n deelstaat van een groot Europa. Die prijs voor de ekonomie is ons inderdaad veel te hoog.

In hoeverre zou je de EG een roomskatholiek Europa moeten noemen of is daar weinig van te merken?

Feit is dat dc roomskatholieken duidelijk in de meerderheid zijn. Van roomskatholieke kant is de Europese eenwording altijd toegejuicht. Ooit beheerste Rome Europa. Nog steeds is dc Rooms-Katholieke kerk aangelegd op grootschalige staatkundige verbanden, waarin de R.K.-kerk kan overheersen. In het EP is daarvan weinig tc merken. Van roomskatholieke kollega's krijg je zelfs de meeste steun in de strijd voor het behoud van de christelijke waarden. Maar het optreden van de paus in het EP - waarbij hij zich dc opperste herder van de universele kerk van Christus op aarde noemde - is overduidelijk. De paus ziet zich ook als hoofd van alle

wereldlijke machten. Voor dit politieke Rome kunnen we beducht zijn. Maar laten we de gevaren van liberalisme en socialisme niet onderschatten.

Wat zijn de overwegingen om toch deel te nemen aan het EP, ondanks de diverse bezwaren? Van meetaf hebben we samenwerkingsvormen afgewezen, die tot eenwording zouden leiden. Dat bleek al uit de rede van ds. Zandt in 1957 bij de behandeling van het EEG-verdrag. Dat bleek ook uit de tegenstem van onze SG P-Twcedc Kamerleden in 1986, bij de wijziging van het EF.G-vcrdrag. Anderzijds: ons land is ekonomisch verstrengeld met de andere EEG-landen. Ook hebben we oog voor het feit, dat veel problemen - denk eens aan het milieu - grensoverschrijdend zijn cn daardoor alleen in een gezamenlijke aanpak zijn op te lossen. Nu de Verdragen er eenmaal zijn, willen we - op grond van de voor ons aanvaardbare onderdelen - deelnemen aan het werk in Europees verband. Bovendien: ons ervoor inzetten, dat de regels, die hieruit voortvloeien, beantwoorden aan de normen van Gods Woord. Tegelijk verzetten we ons tegen onwelgevallige zaken. Voor deze positie is er in het EP alle ruimte. Maar, toegegeven, weinig oor....

„1992”

Overal hoor je over „1992" of de „Interne Markt". Wal houdt dat ongeveer in?

Heel kort: de grenzen tussen de lidstaten verdwijnen. Zowel voor personen-als voor alle ekonomische verkeer. Er zou - als alles doorgaat - één grote Europese ruimte ontstaan.

Wat zijn de positieve ervan? kanten

Afschaffing van allerlei onnodige grenskontroles en - oponthoud. Meer ruimte voor bedrijven om samen te werken over de grenzen. Versterking van de konkurrcntiepositic op dc wereldmarkt en - hopelijk - extra groei van de werkgelegenheid.

Wat is de „dreiging" van die Interne Markt? Bijvoorbeeld het vrije personenverkeer. Denk aan dc drugshandel en de misdaadbestrijding. Zal het milde strafklimaat van Nederland allerlei vormen van misdaad aantrekken?

Of: de toenemende konkurrenlie. Komt de zondag als van God gegeven rustdag niet in het gedrang? Zeker, wanneer alles afgemeten wordt aan het ekonomisch nut.

Als belangrijkste gevaar zie ik het materialisme: het streven naar meer welvaart cn konsumptie als hoogste goed. Dat speelt een grote rol in het eenheidsstreven.

Wat is uw eindoordeel? En waarom vindt u dat? Wij vinden de invloed op onze wetgeving in verband met „1992" veel te ver gaan.

Maar daar staan ook positieve dingen tegenover. Hopelijk worden de bezwaarlijke kanten nog in gunstige zin veranderd. Dan zouden we het geheel matig positief willen beoordelen. Het grootste gevaar schuill in wal na „1992" mogelijk volgt. Blijft men bij samenwerking van nog altijd zelfstandige landen of gaat men verder naar politieke eenwording?

Hebt u een andere oplossing? Wij zouden een andere vorm van (ekonomische) samenwerking kiezen. Een lichtcrc struktuur. Minder bindende regels en voorschriften uit Brussel. Maar dat is nu geen realistische mogelijkheid. We zijn aan het huidige Verdrag gebonden. Opzeggen kan, maar het is nauwelijks denkbaar, dat dat gebeurt.

Jongeren

Zijn er raakvlakken met jongeren vanuit de EG? Wat heeft de EG jongeren te zeggen? Er zijn uitwisselingsprogramma's voor studenten en mogelijkheden om een

beroepsstage in een ander land te volgen. Het dool is om ze vertrouwd te maken met het leven in andere landen van Europa en ze zogenaamd Europees besef bij tc brengen. Aan dat laatste kleeft duidelijk de bedenkelijke gedachte van verbroedering en eenwording.

Hoe ziet u de toekomst? Krijgt de huidige jeugd steeds meer te maken met de EG? Ieder zal te maken krijgen met de gevolgen van de nauwe Europese samenwerking. Natuurlijk de een meer dan de ander. Talenkennis, informatietechnologie cn enige kennis van de andere EG-landen zal voor velen belangrijker worden. En het is belangrijk daarop voorbereid te zijn. Maar het belangrijkste vind ik een goede kennis van de taal en geschiedenis van ons eigen land. Zeker, wanneer wc met andere kuituren, tradities en religies in aanraking komen: dan is het zaak te weten welk rijk verleden ons land heeft. Ik denk dan aan wat God in onze geschiedenis gedaan heeft, aan onze strijd om geestelijke vrijheid en de zegen van de Reformatie. Ook onze bijzondere band met het Oranjehuis. Dat kent geen ander Europees land zoals wij. En dal mogen we niet prijs geven aan een grote Europese smeltkroes.

Slot

Hebt u nog iets, wat u als slot door zou willen geven? Onze grootste zorg moet zijn. dat de Europese eenwording plaats vindt in een tijd van materialisme, waarin steeds minder worden gerekend niet Gods geboden. Het gaat nog alleen om het leven „hier en nu". Dat geldt voor ons eigen land niet minder dan elders. Maar vanuit het verleden zijn wij in veel opzichten nog rijk gezegend. We vrezen, dat de afbraak van christelijke waarden in een groot Europa versneld zal doorgaan. Immers, afwegingen van ekonomie en materieel gewin zullen doorslaggevend zijn. Enerzijds is het belangrijk, dat ieder rekent met de

maatschappelijke veranderingen als gevolg van „1992". Anderzijds moet ieder vooral geestelijk weerbaar zijn in een tijd van ontkerstening cn verwereldlijking. En daarvoor is voor een ieder van ons nodig wat de apostel Paulus eens zei: Wiens ik ben. Welken ook ik dien" (Hand. 27:3).

Meneer Van der Waal. heel hartelijk dank voor dit interview, waarvoor u nog tijd vond, naast uw meer dan volle dagtaak! We wensen u Gods Zegen bij uw werk en in de komende verkiezingsronde.

Krimpen a/d Ussel/ Moerkapclle

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 26 May 1989

Daniel | 32 Pagina's

„Belangrijkste gevaar van „1992”: streven naar meer welvaart en konsumptie als hoogste goed”

Bekijk de hele uitgave van Friday 26 May 1989

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken