Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wij stellen de voorzitter voor...

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Wij stellen de voorzitter voor...

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het bestuur van de Jeugdbond heeft een aantal kommissies benoemd die onder verantwoordelijkheid van het bestuur een bepaalde taak uitvoeren. Het werk van deze kommissies die uit een aantal vrijwilligers bestaan, wordt gekoördineerd door een jeugdwerkadviseur. In deze rubriek laten we voorzitters van kommissies aan het woord die iets over hel werk van hun kommissie venellen. Als eerste is aan de beun de heer C. Brouwer, voorzitter van de kommissie Kadervorming (Kavo).

Meneer Brouwer, kunt u iets over uzelf vertellen?

Ik ben geboren en getogen in een klein, landelijk gelegen, fries dorpje aan het woelige IJsselmeer.

Na dc opleiding aan de l'.A. „Dc Driestar" gevolgd tc hebben, mocht ik gaan werken in het onderwijs. F.crst zes jaar als schoolmeester, zoals dat toen nog genoemd werd, en daarna als hoofd/direkteur van een basisschool in Ncerlands grootste havenstad. Momenteel mag ik mijn werk verrichten als direkteur van ccn recent gestarte basisschool in een verstedelijkte plattelandsgemeente in het oosten van het land.

Ik heb in het jeugdwerk in de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan. Herst ben ik leider geweest van een aantal - 16 verenigingen, wat echt een inspannend gebeuren was! Tenslotte ben ik voorzitter geweest van twee +16 verenigingen.

Ook in het distriktswevk cn in Wet landelijke werk heb ik het ccn en ander gedaan: eerst als lid/voorzitter van een distriktsbestuur. toen als afgevaardigde naar hel sekticbcstuur cn vervolgens enige jaren als bondsbestu urslid. Toen werd ik gevraag om zitting te nemen in de kommissie Kadervorming, waarvan mij in de loop van de lijd het voorzitterschap werd toebedeeld. Jc begrijpt het al: ik kan moeilijk nee zeggen!

Wat houdt het werk van de voorzitter van zo 'n kommissie in?

Het werk als voorzitter vraagt uiteraard een goede voorbereiding van de vergaderingen, zodat alle geagendeerde punten ordelijk behandeld kunnen worden. Binnen dc vergadering moet elk kommissiclid zijn/ haar gedachten en/of voorstellen kunnen uitspreken. Daartoe moet jc als voorzitter aktivcren zodat niet altijd dezelfde aan het woord is cn anderen ook hun inbreng kunnen leveren.

Verder dien je als voorzitter op de hoogte te zijn van alle aktiviteiten die er verricht worden, maar gezien de zeer vele aktiviteiten is het erg moeilijk om alles tot in detail bij te houden.

Ook bij uitvoerende werkzaamheden, die onderling worden verdeeld, ben je als voorzitter betrokken, bijvoorbeeld dooreen inleiding te houden bij dc kursus „Vertellen".

Wat doel de kommissie Kavo'?

Het doel van de kommissie Kavo is in strikte zin vorming van het kader van hel jeugdwerk. Dil krijgt gestalte door middel van kursussen. konfcrenties en kongressen.

Dc kommissie bestaat uil zes vrijwilligers en vier jeugdwerkadviseurs. Binnen de kommissie is een verdeling aan te brengen voor wat betreft hel werk voor de 12. - 12 en - t-I6 verenigingen.

Het beleid wordt, op voorstel van de jeugdwerkadviseurs, binnen dc gehele kommissie besproken, zodat elk lid medeverantwoordelijk is. Na eventuele aanvullingen en veranderingen wordt het plan vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan het scktiebestuur cn het bondsbestuur. Het uitvoerende werk. dat voortvloeit uit de jaarplanning wordt verdeeld over een aantal subkommissies, die jaarlijks opnieuw worden ingesteld. Veel van dc werkzaamheden worden verricht in samenwerking met een jeugdwerkadviseur. Bijgaand schema laat ccn onderverdeling zien in de sub-kommissies met dc daarbij behorende „resultaten" van de verrichte werkzaamheden. Velen zullen daar herkenbare aktiviteiten aantreffen.

Zijn er (eigen)aardigheden of voorvallen in het kommissiewerk geweest die de moeite van het vermelden waard zijn? Niet specifiek, want je mag niet ..uit de kommissie klappen" cn de kans is dan aanwezig dat jc toch weer gaat praten over die. door werkdruk, zwaarbelaste jeugdwerkadviseurs, die het nooit kunnen nalaten om elkaar dc schuld te geven als geplande concept-voorstellen niet op tijd klaar zijn!

Aardig, maar ook fijn is het om te kunnen melden dat cr een heel goede onderlinge verstandhouding is binnen dc kommissie.

Wat is uw motivatie om dil werk te doen?

Hel is ccn voorrecht om in deze lijd bezig tc mogen zijn om vanuit hel heilig Woord van God. leidinggevenden cn leden van dc verschillende verenigingen, iets aan le kunnen reiken dat gebruikt kan worden op de verenigingsavonden en andere bijeenkomsten, zoals dat bijvoorbeeld op het jongeren kongres gebeurd is. Het is een dure cn noodzakelijke plicht om elkaar cr altijd weer op te wijzen wat de Heere in Zijn Woord, in alle tijden, ons te zeggen heeft.

Daarnaast is het ook belangrijk om dc belijdenisgeschriften te bestuderen. We hoeven ons niet terug tc trekken in een isolement, maar het is juist in deze woelige tijd zo nodig dat wc vanuit het Woord van God cn dc belijdenis van dc kerk een antwoord proberen le vinden op de vele vragen die op ons al komen.

Het is een zegen dat de Heere ons dit werk nog Iaat doen. ondanks onze zonden. Ja, waarom doe je dit werk... De Hecrc kan het zegenen lol eer van Zijn Naam. lot uitbreiding van Zijn koninkrijk, ook onder jongeren.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 februari 1990

Daniel | 32 Pagina's

Wij stellen de voorzitter voor...

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 februari 1990

Daniel | 32 Pagina's