Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een Schuilplaats in gevaren

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een Schuilplaats in gevaren

Eerste bondsdaglezing

12 minuten leestijd

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. (Psalm 91:1)

Het gaat in Psalm 91 over de veiligheid van hen die op de Heere vertrouwen. De psalmdichter zegt hoe veilig zij zijn: .... die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. God zal hen redden van de strik des vogelvangers. Van de zeer verderfelijke pestilentiën. God zal hen dekken met Zijn vlerken. Hij behoeft niet te vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pestilentie die in dc donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest. De gehele Psalm is er vol van. Het hoofdthema keert steeds terug. ..Die in de schuilplaats des AJlerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen." „Die", dat wil zeggen allen, die God tot een Schuilplaats hebben. Die allen en die alleen hebben een veilige woning.

Een veilig thuis

Wat is dat een zegen: een veilig thuis waar je warmte, geborgenheid, begrip en iiefde ontmoet.

Wat ben je rijk wanneer je zo'n veilig thuis hebt. Jonge mensen, waardeer het toch wanneer jc een vader en moeder hebt, die van je houden, die naast je staan in vreugde en verdriet, die je 1 m geborgenheid en veiligheid bieden. Zo velen moeten dit missen. Juist in onze tijd ontbreekt het zo aan een 'veilig thuis'.

Ik herinner me een voorval uit Dordrecht. Een jongeman, verslaafd aan de heroïne belt aan bij de pastorie en vraagt: „Help me, ik wil er van af. Ik ga er aan kapot." Een paar dagen is hij opgenomen geweest in ons gezin, voor hij naar een afkickcentrum ging. En na die paar dagen zei hij: „Als ik dit gekend had. een veilig gezinsleven, dan was ik nooit tot de heroïne gevlucht. Ik was niet gewenst! Ik had er nooit moeten zijn!" Wie zijn vader was wist hij niet. Zijn moeder vond het alleen maar lastig een kind te hebben. Een blok aan haar been. Grootmoeder had hem grootgebracht. Zo zijn er duizenden. Dc tol van onze moderne samenleving waar huwelijk en gezinsleven worden opgeofferd aan de egoïstische lusten van dc mens.

Geen veilig thuis meer

Dit moeten we zeggen na de zondeval van de mens. God schiep ons in een veilig thuis, namelijk het paradijs. Wat was alles goed! De mens kende God en had zijn hoogste blijdschap in God.

De godvrezende, blinde dichter John Milton schreef er een ontroerend boek over in dichtvorm, genaamd 'The Paradise lost'. En wat deed ons het Paradijs verliezen? De zonde! Het geloven van de leugen, dat er buiten God geluk is. Het zelf willen beslissen over goed cn kwaad werd onze val.

Rechtvaardig heeft God de mens toen buiten het Paradijs gesloten. God heeft de deur van deze woning gesloten. We lezen in Gen. 3:24: En Hij dreef de mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren de weg van de boom des levens."

Voor Adams val, voordat de zonde in de wereld kwam, was alles vrede en rust. Maar sinds de zonde in de wereld is gekomen, is de wereld een huilende wildernis geworden. Kaïn slaat Abel dood. Lamech, de goddeloze gaat er prat op een man doodgeslagen tc hebben vanwege een wond en een jongeling vanwege een buil. In het zweet des aanschijns wordt het brood gegeten: met smart worden kinderen gebaard.

Het leven bestaat uit zeventig jaren of zo wij sterk zijn

tachtig jaren en het uitnemendste van die is moeite en verdriet.

Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Aller leven eindigt in het graf. We hebben het veilige thuis verloren!

En wat een gevaren omringen de mens!

We lezen het in Psalm 91.

De uit het Paradijs verdreven mens is als een vogeltje waarop de vogelvanger loert. Hij is als een dier, dat door de jager wordt belaagd. Hij wordt bedreigd door vijanden, die een diepe kuil voor hem gegraven hebben. Hij wordt verschrikt door de boosheden van de nacht en door de pijlen, die des daags vliegen. Hij vreest voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt en voor het verderf, dat op de middag verwoest. Er is de dreiging van de adder, de leeuw en de draak. Het leven is door dc zonde vol gevaren!

De dreiging van oorlog, van ziekten, van ongevallen, van satans verzoekingen, van de verlokkingen van de wereld en aan het einde: de dood. Wanneer ergens ziekte of oorlog uitbreekt: wat schrik slaat ons om het hart. Welke angst neemt dan bezit van ons.

Het is waar wat iemand zei: „Een groot gedeelte van ons leven brengen we door met treuren over het kwaad dat ons in het verleden ov 'kwam en het andere deel brengen we door met vrees voor het kwaad, dat in de toekomst over ons kan komen." We zijn arme, bevreesde schepselen, omringd door angsten en gevaren.

Het grootste gevaar

En toch.... hoe ernstig al die gevaren zijn. zij zijn niets vergeleken met het grootste gevaar. De grootste dreiging is de toorn van God over de zonde, het onverzoend sterven en het eeuwig verliezen van onze ziel.

Wat is erger dan voor eeuwig verloren gaan! Voor eeuwig verbannen van Gods tegenwoordigheid. Voor eeuwig in de hel!

Temidden van al deze dreigingen spreekt de dichter van Psalm 91 van een veilige schuilplaats. Bij God. ja God Zelf is een veilige schuilplaats. Hoe is dit mogelijk? Van God kan een schuldig mens toch niets goeds verwachten?

Wij hebben Zijn geboden overtreden. Wij doen wat God haat en waarvan Hij gezegd heeft het te zullen straffen.

Nee, van God is geen goed te wachten.

Het is voor ons maar het veiligst om zo ver mogelijk van God vandaan te blijven.... Zo dachten Adam en Eva na hun zonde over God en zo denken wij dikwijls over God. Angst en vrees vervulde hun hart. Zij verborgen zich tussen het geboomte van dc hof.

Maar o wonder van ontferming! God openbaarde Zich aan Adam en Eva als een Schuilplaats. Hij maakte Zich bekend als de God, bij Wie vergeving is. Guido de Brés zegt in de Nederlandse Geloofsbelijdenis, dat God Adam en Eva zocht toen zij al bevende voor Hem vloden en beloofde Zijn Zoon te zenden, die zou worden uit een vrouw om dc kop van de slang te vermorzelen en hen weer gelukzalig le maken.

Een veilige Schuilplaats

In Jezus Christus is een Schuilplaats voor dc angstige, schuldige mens. die Gods

geboden heeft overtreden en de eeuwige dood zich heeft waardig gemaakt.

Dat is de boodschap van het Evangelie. Een Evangelie, dat God al in het Paradijs heeft geopenbaard, daarna door de patriarchen en profeten heeft laten verkondigen cn ten laatste door Zijn eniggeboren Zoon heeft vervuld.

Hij werd Borg en Middelaar om de plaats van overtreders en vloekwaardigen in le nemen.

Jesaja zegt van Hem: „Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen is ons genezing geworden."

De vloek van de wet. die door ons is overtreden, is op Hem gevallen. De dreiging: „Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven", is in Hem vervuld.

In het offer, het bloed en de persoon van Jezus is een veilige Schuilplaats voor hen. die anders dc eeuwige dood zouden moeten sterven. God buiten Christus is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij Wie niemand wonen kan. Maar God in Christus is een Schuilplaats, een Toevluchtsoord voor doodslagers en overtreders.

In Christus is een schuilplaats. nabije

Je behoeft cr niet voor in de hemel op te klimmen of in dc afgrond af te dalen. In de prediking van hel Evangelie komt de schuilplaats ons nabij. Christus wordt ons daarin voorgesteld als een gewillige, volkomen cn gepaste Zaligmaker. In Christus is een open schuilplaats.

De toegang tot deze schuilplaats staat open. Hier staan geen cherubim. zoals bij de toegang tot het paradijs om de weg naar de boom des levens te bewaren. Hier staan de gezanten Gods. die je bidden van Christus' wege, alsof God door hen bade: „Laat u met God verzoenen!"

Gevaar en nood brengen tot de Schuilplaats

Zie toch je gevaar! Leef cr niet over heen. Je verkeert in gevaar van de eeuwige dood. Je bent onderworpen aan Gods toorn over de zonde.

Maar.... zie ook de Schuilplaats. Zie de geslagen en tot vloek geworden Jezus en geloof wal de apostel zegt: Waarom Hij ook voikomenlijk kan zalig maken al degenen, die door Hem tot God gaan" (Hebr. 7:24). Het zijn deze twee dingen, die een zondaar tot Christus brengen. Een gevoelde en beleefde nood en het zien van de veiligheid en geborgenheid in Christus.

De Heilige Geest wekt in de bekering een besef van het gevaar waarin wij verkeren. Dan gevoelen wij wat het is om onbekeerd te zijn en Jezus niet te kennen. Wat een nood wordt er dan in ons hart geboren. Dan roepen we: „Wat zullen wij doen. mannen broeders!"

Maar de Heilige Geest toont ons ook de veilige schuilplaats. Hij spreekt door het Evangelie van Jezus" verzoenend lijden en sterven en laat ons de lieflijke nodiging van Jezus horen: „Komt herwaarts tot Mij. allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven."

Toen de bekende predikant Toplady op reis was. werd hij overvallen door een verschrikkelijk noodweer. De lucht werd doorkliefd door donderslagen. In zijn nood zocht hij naar een schuilplaats en vond die in een spleet van een overhangende rots. Staande in die spleet zag hij het verschrikkelijk noodweer aan hem voorbijtrekken. Het inspireerde hem tot het dichten van het lied 'Rock of Ages cleft for me'.

Een gekruisigde en gespleten Jezus is de veiligheid van zondaren, die anders dc eeuwige dood zouden moeten sterven. Wat een veiligheid is er in Jezus' bloed en wonden. Het is zo waar wat ds. Bonar tijdens een prairiebrand van de Indianen leerde. Zodra dc brand hun dorp bedreigde, staken zij het gras in de omgeving van hun dorp in brand, „want", zeiden zij: „het vuur komt niet waar het al geweest is". Er was door het vuur dan niets meer te halen rondom het dorp. Op Golgotha is het vuur van Gods toorn reeds geweest. Ieder, die daar schuilt zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zij, die tot Christus komen, behoeven niet bevreesd te zijn voor Gods toorn vanwege hun zonden. Gods toorn en de vloek van de wet zullen de zondaar, die bij Jezus schuilt niet treffen, want op Golgotha is Gods toorn tegen de zonde door Jezus gedragen, doordragen en weggedragen.

„Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn" (Rom. 8:1).

Christus is ook een beproefde schuilplaats.

Duizenden hebben met hun zonden en vloek, met hun levensnood en stervenspijn bij deze Jezus geschuild en.... hebben bevonden, dat Jezus een veilige Schuilplaats is. De zondaar, die in die Schuilplaats is gezeten, zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.

Geen kwaad zal hem wedervaren, want als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn!

Geen plaag zal zijn tent naderen, want God zal

zorgen dat alle dingen medewerken ten goede.

Hij zal getroost zijn in leven en sterven. En al ging hij ook door het dal van de schaduw des doods, hij behoeft niet te vrezen want de Heere is met hem.

Twee rustgevende armen beschermen die mens in leven en sterven: de schuilplaats des Allerhoogsten en de schaduw des Almachtigen. Het is met die mens als met het hert van Ceasar.

In de parken van Rome was een hert, dat in de grootste veiligheid kon ronddwalen, omdat het een band om de hals droeg waarop geschreven was: „Raak niet aan. ik behoor aan Ceasar".

Evenzo zijn allen veilig, die bij God in Christus schuilen. Veilig zelfs onder leeuwen, beren, slangen, vuur, water en stormen, want alle schepselen kennen cn eerbiedigen de schaduw des Almachtigen.

In leven en in sterven

Zie, dit is het geluk cn de veiligheid van hen, die bij Christus schuilen. „Die in de Schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in dc schaduw des Almachtigen".

Maar hoe kom ik nu in die Schuilplaats? Allereerst zou ik willen zeggen: zoek toch overtuigd tc worden van je gevaar.

Zie toch hoe gevaarlijk het is buiten deze Schuilplaats tc leven en te sterven.

Ik denk. dat ieder van ons uit zijn kinderjaren herinnert hoe bevreesd je was om op een winteravond dc donkere achterkamer binnen te gaan. Het leek zo'n groot en donker gat. Als de tussendeur naar de kamer openbleef, het licht van de kamer de donkere ruimte verlichtte en je de stemmen van vader en moeder kon horen, ja dan durfde je de donkere kamer wel in le gaan, maar anders niet.

Maar als nu je stervensuur komt en je het donkere achterhuis van de dood moet binnengaan en de tussendeur naar dc tijd achter je in het slot zal vallen, wat zul je dan een Schuilplaats nodig hebben en een stem, die spreekt: „Vreest niet, want Ik ben met u. Ik ben uw Toevlucht cn uw Burg. de God op Wie u vertrouwd hebt."

Laat dit werkelijkheid voor je worden. Laat deze nood je tot Christus brengen. Hoe verschrikkelijk zal de eeuwigheid zijn voor hen, die in dc hel moeten bedenken slechts één voetstap van de veilige Schuilplaats verwijderd te zijn geweest. Zo dichtbij Christus gebracht te zijn door onze opvoeding, door de prediking van het Evangelie en dan nog eeuwig om te komen.

Hoe droevig te sterven als de onboetvaardige moordenaar met een Zaligmaker aan zijn zijde. Een Zaligmaker die bereid is te redden en te behouden.

Waar zul je schuilen in de gevaren van leven en sterven? Buiten Jezus is geen schuilplaats. Welke schuilkelders van vroomheid of godsdienst wij ons ook bouwen. Zij zullen ons geen veiligheid bieden in de stormen van leven en sterven. Zie de Schuilplaats Gods staat open!

De rots is geslagen, de Zaligmaker is gekruisigd, de toorn Gods heeft op Golgotha gewoed. Hier is veiligheid en geborgenheid. Hier ben je welkom met al je schuld en zonden. Hier wil God je ontmoeten. „Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 juni 1991

Daniel | 32 Pagina's

Een Schuilplaats in gevaren

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 juni 1991

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken