Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Aan de vooravond van 1992

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Aan de vooravond van 1992

8 minuten leestijd

Op vrijdagavond 11 oktober hadden we in één van de kamers van de SGP-Tweede Kamerfraktie in Den Haag een gesprek met ir. /.. van der Waal. Hij is lid van het Europese Parlement en vertegenwoordigt daar voor ons land de SGP/GPV/RPE. Hij was die week in Straatsburg geweest en juist teruggekeerd in Nederland. Vandaar onze eerste vraag:

Meneer Van der Waai u bent deze week in Straatsburg geweest. Kunt u ook venellen wat u zo'n week in Straatsburg doet'.'

Het belangrijkste is de deelname aan de debatten. De weken voorafgaande aan de Straatsburg-week heb ik die samen met mijn medewerkers voorbereid. Vanuit de uitgangspunten van dc drie christelijke partijen die ik vertegenwoordig, lever ik een bijdrage aan die debatten. Deze week waren er twee onderwerpen die ons bijzonder aangingen.

Het eerste betrof dc biotechnologie. Door het voortgaand wetenschappelijk onderzoek wordt steeds meer mogelijk. Maar niet alles wat kan, mag. De Bijbel stelt normen. Wij hebben ons daarom kritisch opgesteld tegenover genetische manipulatie met proefdieren en

met erfelijk materiaal. Het andere onderwerp betrof de wijze waarop de Europese verkiezingen gehouden worden. Die is in de twaalf' landen van de EG verschillend. Het EP wil dat cr één procedure komt voor alle landen. Op (wee punten hebben wij onze bijdrage toegespitst: een land moet de mogelijkheid houden om niet op zondag verkiezingen Ie houden en cr mag geen kiesdrempel komen. Daardoor zouden kleine partijen als de onze uitgeschakeld worden.

Naast de debatten heb ik in Straatsburg ook nog veel kontakten met andere parlementariërs en met de pers; verder zijn cr vaak nog vergaderingen tussendoor. Ik kan mijn tijd altijd wel goed invullen.

De kleine christelijke partijen die u vertegenwoordigt, staan negatief tegenover verdere Europese éénwording. Is het niet moeilijk om vanuit die overtuiging uw werk te doen? Wij zijn inderdaad bang dat door verdere Europese éénwording het eigen karakter van Nederland zal vervagen. De Nederlandse geschiedenis is voor een belangrijk deel gestempeld door de Reformatie. Dat is in onze samenleving nog steeds merkbaar, denk maar aan de plaats van dc zondag, het christelijk onderwijs, de mogelijkheden om op velerlei gebied christelijke organisaties te hebben, cn op velerlei gebied zijn er de christelijke partijen.

Ik ben niet blind voor het feit dal er van binnenuit ook slijtage optreedt, maar één grool Europa zal dat alleen maar versnellen.

Overigens is dc zelfstandigheid van Nederland voor mij niet het laatste woord. Het laatste woord is Gods Woord: wij willen een politiek voeren, genormeerd aan Gods Woord en daarvoor zie ik in een verenigd Europa niet veel mogelijkheden, in ieder geval minder als in Nederland.

Toch bent u Euro-parlementariër?

Dat de EG er is. hebben wij als gegeven te aanvaarden.

De EG krijgt ook steeds meer macht. En dan kom je voor de vraag le staan: hoe ga je om met de verantwoordelijkheid die jc als christen hebt. De ontwikkelingen in de EG gaan in een richting die wij niet willen. Dan komt altijd de vraag: waar waren wij toen dat proces zich afspeelde? Waren wij erbij cn hebben wij vanuit onze eigen achtergrond onze stem laten horen? 01' hebben wij afgehaakt en het geheel aan anderen overgelaten? Het is een spanningsveld tussen ideaal en werkelijkheid waarmee je in je werk steeds in aanraking komt.

Kunt II ook aangeven wat u konkreet bereikt hebt in uw werk?

Jawel, ik denk dan aan een positieve uitspraak van het EP over de betekenis van het huwelijk cn het gezin. Verder was er onlangs een mensenrechten-rapport aan de orde. Wij hebben daarop een aantal amendementen (wijzigingen) ingediend, die ook zijn aangenomen. Het ging daarbij om godsdienstvrijheid in landen waar

christenen vervolgd worden, om het lot van de Joodse gemeenschap in Syrië, om een uitspraak over de positieve ontwikkelingen in Zuid-Afrika. In het al genoemde voorstel voor een verkiezingsprocedure voor het EF stond aanvankelijk dat dc verkiezingen op één dag zouden plaatsvinden. Dat zou dan waarschijnlijk de zondag zijn. Wij hebben dc diskussie aangezwengeld om landen daarin meer vrijheid te laten, cn daar is inderdaad toe besloten. En meer praktisch: ik ben lid van de Kommissie Vervoer van het EP en heb op het gebied van de binnenvaart een aantal rapporten geschreven. Op zich zijn het geen grote dingen, maar ik sta zeker niet met lege handen.

Meneer Van der Waal, het jaar 1992 staat volop in de belangstelling. Nog een paar weken en. als de Heere het geeft, is het 1992. Kant u ook zeggen wat '1992' betekent? Als ik het eenvoudig voorstel, dan zullen eind 1992 de ekonomische grenzen in dc EG wegvallen. Grenskontroles zullen vervallen. Personen-cn vrachtverkeer kunnen ongehinderd de grenzen passeren. Elk produkt dat in de EG gemaakt wordt, kan ongehinderd in alle lidstaten verkocht worden.Iedere persoon kan in ccn andere lidstaat werk zoeken. Om dat te bereiken zijn bijna 300 maatregelen nodig. Een groot gedeelte daarvan is al uitgevoerd. Op 31 december 1992 moeten alle besluiten van kracht zijn.

Zijn er door '1992' ingrijpende wijzigingen te verwachten voor de Nederlandse samenleving? '1992' is vooral een ekonomisch gebeuren. Dat heeft zijn positieve gevolgen: lagere prijzen, meer werkgelegenheid. Het bedrijfsleven heeft dan ook het meest direkt met de gevolgen van '1992' te maken. De 'gewone' burger zal daar echter ook mee te maken krijgen, zij het minder direkt. Open grenzen betekenen meer konkurrentie. Er zal meer van werknemers gevraagd worden, cn mogelijk zal de druk om op zondag te werken groter worden. Daarnaast zal de samenleving als geheel opener worden. Men zal steeds vaker kijken naar de situatie in andere landen en zich daarnaar richten. Wc zien dat bijvoorbeeld bij de deelname van vrouwen aan het (betaalde) arbeidsproces. Het eigen karakter van de verschillende landen zal steeds meer vervagen.

Heeft '1992' nog een speciale betekenis voor jongeren? In het kader van 1992 worden voor jongeren uitwisselingsprogramma's opgesteld, waardoor zij gemakkelijker in het buitenland kunnen studeren; dat geldt niet alleen voor universitaire studies maar ook voor bijvoorbeeld het beroepsonderwijs. En jongeren zullen, meer nog dan ouderen, te maken krijgen met een 'open' samenleving.

In hoeverre heeft de Europese éénwording gevolgen voor het kerkelijke leven?

Ik kan niet direkt gevolgen zien voor het 1'unktioneren van de plaatselijke gemeenten. Wanneer het gaat om de invloed van de kerk in de samenleving, dan zijn die gevolgen er wel. Als in europees verband over dc kerk gesproken wordt, dan is dat de Rooms-Katholiekc kerk. Verschillende kopstukken in het EP zijn roomskatholiek. De Rooms-Katho-Iieke kerk is internationaal georganiseerd en heeft een centraal gezag. Zij kan daardoor meer invloed uitoefenen dan de protestantse kerken, die vooral nationaal georganiseerd zijn.

Zouden de protestantse kerken zich wat meer in Brussel moeten presenteren?

Dat is ccn interessante vraag. De kerk heeft toch ook de taak om dc overheid en de samenleving te wijzen op het heilzame van Gods geboden? Die opdracht is niet gebonden aan de grenzen van een nationale staat. Zo speelde onlangs in het EP een verslag over euthanasie cn van verschillende kardinalen hebben wij toen verontrustende

reakties gehad. Protestantse kerken hebben mij in ieder geval niet weten te bereiken. Zeker wanneer het gaat om zo'n belangrijk onderwerp, dan zouden de protestantste kerken hun boodschap moeten laten horen. Ik ga dan niet voorbij aan de geweldige inspanning die de nederlandse Pro-Life organisaties hebben geleverd richting het Europese Parlement. Maar deze organisaties kunnen de kerk zclt' niet vervangen.

De omwikkelingen in Oost-Europa staan sterk in de belangstelling. Wat kan de EG betekenen voor de oosteuropese landen?

Er is in Europa nu sprake van een totaal nieuwe situatie. In het licht daarvan zou de EG haar oude doelstellingen moeten herzien. Wanneer de EG verder gaat op de weg naar meer politieke samenwerking. wordt zij een dichtgetimmerde konstruktie. waar de andere europese staten buiten blijven. De klooi' lussen Oost-en West-Europa die met de val van het kommunisme in politieke zin is verdwenen, zou zo wat betreft de welvaart extra groot worden.

Moeten de oosteuropese lid worden van de EG?

Het is voor de oosteuropese staten zeer belangrijk dal zij dat perspektief houden. Op korte termijn is een lidmaatschap evenwel niet haalbaar. Eerst zijn er grote ekonomischc en politieke veranderingen nodig. De EG dient daarbij wel tc helpen. Financiële steun cn bovenal open grenzen voor oosteuropese produktcn zin nodig. Ook op politiek gebied is hulp nodig. Zo hebben de SGP. het GPV en de RPF kontakten met oosteuropese partijen om daar politiek vormingswerk te doen.

Meneer Van der Waal. als laatste vraag willen wij van u weten hoe u de toekomst van Europa ziet. Er is veel veranderd in Oost-en in West-Europa. Zijn het veranderingen ten goede?

We mogen geweldig blij zijn met de ontwikkelingen in Oost-Europa. Diktatuur en verdrukking zijn daar verdwenen. Mensen die tientallen jaren in de verdrukking hebben geleefd - ik denk met name aan de christenen - kunnen weer vrij leven. Dat is geweldig! De militaire dreiging vanuit het oosten met zijn vele kernwapens is duidelijk afgenomen. Ook een reden om dankbaar te zijn. Er wordt gebouwd aan ccn nieuw europees huis. Grote vraag daarbij is wel wat de grondslagen van dat huis zullen zijn. Is dat enkel demokratie en welvaart, meer konsumptie, of zal er op een dieper, geestelijk fundament gebouwd worden? In West-Europa zien wij een samenleving die in welvaart steeds rijker en in geestelijk opzicht steeds armer wordt. Moeten wij dat naar Oost-Europa exporteren? Ondanks alle positieve ontwikkelingen zetten wij toch ook vraagtekens achter de koers die Europa vaart. Wat dat betreft hebben wij als christenen, ook als jongeren, de taak om te getuigen dat er meer is dan alleen aardse voorspoed: dc vreze des Heeren. die maakt rijk!

Meneer Van der Waal. hartelijk dank dat u ondanks uw drukke werkzaamheden tijd hebt willen vrijmaken voor dit interview. Wij wensen u Gods zegen op uw werk.

Gerl Willemscn

Jan Verboom

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 november 1991

Daniel | 33 Pagina's

Aan de vooravond van 1992

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 november 1991

Daniel | 33 Pagina's

PDF Bekijken