Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vreugde en verdriet

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vreugde en verdriet

9 minuten leestijd

Aan het begin van een nieuw jaar kunnen we bezet zijn met vele vragen. Hoe zal het in 1993 gaan? Er zijn vele zorgen op politiek, ekonomische en maatschappelijk terrein. Hoe zal het gaan mèt en in onze gemeenten? Hoe zal het gaan in ons gezin? Ja, hoe zal het gaan met jou en met mij? Zullen we gezond blijven of zal ziekte ons deel zijn? We weten het allemaal niet. De toekomst is voor ons verborgen. Toch... een paar zaken weten we wel. Wie neten, dat als we gespaard blijven, dit alleen te danken zal zijn aan Gods lankmoedigheid en goedertierenheid. Of weet jij dat zelfs nog niet? Hé neten ook dat dagen van vreugde en verdriet elkaar zullen afwisselen.

Alles heeft een bestemde tijd

De wijze Prediker heeft diep over deze zaken nagedacht cn hij is daarbij geleid door de Heilige Geest. In het derde hoofdstuk van zijn boek schrijft hij: ..Alles heeft een bestemde tijd. en alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd". Hij wil hiermee zeggen, dat in alles wat op deze aarde gebeurt de Heere Zijn hand heeft. Niets gaat er buiten Zijn raad en voornemen om. Geloven we dat? Laten wc niet te gauw instemmend knikken. Geloven wij dat God alles regeert? Ménen wij wat we uit volle borst zingen: ..Geen ding geschiedt er ooit gewisser, dan 't hoog bevel van "s HLEREN mond". We aanvaarden dat eerder als wc geen zorgen hebben en alles voor de wind gaat. Maar als je met een handicap door het leven moet of als buiten jc schuld de studie moet worden afgebroken of als je hartewens naar een levensgezcl(lin) maar niet in vervulling gaat? Alles heeft een bestemde tijd. een door God bepaalde tijd en alle voornemen heeft zijn tijd.

Deze algemene uitdrukking gaat de Prediker in de volgende verzen nader uitwerken. We lezen 28 keer:

„Er is een tijd..." Er is ook sprake van vreugde en verdriet: „Er is een tijd om te wenen en een tijd om te lachen".

Vreugde en verdriet

Deze beide zaken zullen we dus in het nieuwe jaar ondervinden. Waarom eigenlijk zullen er dagen zijn van verdriet? Dal komt door de zonde! Sinds de zonde in deze wereld gekomen is. is er verdriet. In het paradijs was er enkel vreugde! Vreugde in God en elkaar. Maar de zonde heeft alle harmonie en ware vreugde verwoest. Nu is er de echte vreugde niet meer. Nu zijn er de doornen en distel en die groeien op de akker van deze wereld, maar

ook in ons hart I), iai hccli mei God. maai hebben \NIJ VOOI gezorgd Verdriet heeft : dus met de gevolgen van do zonde te maken ..Watcn ci geen zonden, zo waren cr geen wonden . wordt wel gezegd.

locli is er m het leven van dc ccn meet veidiict dan in het leven van een .inde I « /tin vele jongeren die eigenlijk nog nooit echt verdriet in hun leven hebben meegemaakt, terwijl anderen in dit opzicht al veel ervaren hebben. Misschien haal jij enigszins onverschillig of niet-bcgrijpend jc schouders op als er geschreven wordt over vreugde cn verdriet. Alles gaat in je leven op rolletjes. Je bent gezond, kunt goed studeren of hebt een leuke baan. je hebt ccn lieve vricnd(in). Wat moet je nog meer? Je geniet van het leven. De boodschap dat cr ook ccn tijd van verdriet is vanwege de zonde, raakt je nauwelijks. Jc voelt je ccn gelukkig mens!

Maar bén je het ook echt? Ben je echt tevreden? In dat woord zit 'vrede' verborgen. En hoe lang duurt jc tevredenheid? Er zijn ook anderen. Jongeren die zich niet gelukkig voelen, die ccn stil verdriet of een verborgen kruis met zich meedragen. Waar komt dat zich ongelukkig voelen vandaan? Wat is de oorzaak van je stille verdriet? Gaat het anders in je leven dan jc hebt verwacht en gehoopt? Ben je teleurgesteld in jc medemens? Ben je misschien ook boos op God? Komt het wellicht omdat je de vreugde teveel in de tijd zoekt cn te weinig bij God? Ja maar. er is toch ook een tij tl om te lachen. Lachen en vreugde is toch niet verboden! Nee zeker niet. anders had de Prediker niet geschreven: „Er is ccn tijd om te wenen cn een tijd om tc lachen".

Bedoeling van de tijd

Maar wat bedoelt de Heilige Geest, door Wie dc Prediker dit woord heeft opgeschreven hiermee? Lees dan eens de kanttekening bij de tekst: Alles heeft een bestemde tijd". Onze Statenvertalers schrijven bij deze tekst onder andere: Git deze veranderlijkheid blijkt klaarlijk dat men in dit wankelbare leven de ware gelukzaligheid niet zoeken moet". Wc hebben nodig niet te veel op te gaan in onze aardse vreugden en verdriet, maar tc vragen of dc Heere dc dagen van vreugde of verdriet wil gebruiken om ons aan Gods voeten tc brengen. De Heere heeft met dc voor-cn tegenspoed ccn doel. Dat zien wij niet altijd. Daarom zijn wij vaak boos op God en vinden dat Hij het verkeerd in ons leven doet. Daarom gaan wc in dagen van voorspoed aan do Heere voorbij en brengt het ons niet tot bekering (Rom. 2:4). Buiten en zonder tic Heere is nooit ware vreugde tc vinden. Dan blijft er verdriet en teleurstelling over. en de vreugde die we maken, is slechts voor een korte tijd cn kan het hart niet vervullen. Plezier maak je. ware vreugde krijg jc. Daarom moeten wij dit leven met zijn dagen van vreugde cn verdriet op dc juiste wijze gebruiken, om dc ware vreugde in God tc zoeken cn tc vinden. Daartoe geeft God ons nog tijd!

Misschien krijgen wc weer een heel jaar tijd om ons tot God te bekeren. Maar dat is niet zeker. Het kan zijn dat de genadetijd korter dan ccn jaar duurt, want bij alle onzekerheden van dit leven weten we dat cr mensen zullen sterven en graven zullen worden gedolven. Dat er dagen van verdriet zullen zijn. Zul jij sterven? Zal voor jou de tijd ophouden? En dan? Heb je dan een goed

gebruik gemaakl van dc door God bepaalde dagen van vreugde en verdriet? Leg deze vragen aan het begin van een nieuwjaar niet naast je neer! Het gaat immers om het behoud van je kostbare ziel.

Ware droefheid en vreugde

En is een tijd van wenen en een tijd van lachen. Maar nodig is dat er een tijd van wenen komt in je leven. Niet om de gevolgen van de zonden, maar omdat je bij de oorzaak van het verdriet bepaald wordt. Verdriet om wat je God hebt aangedaan en wie je bent voor God. Die niet je ondergang maar je behoud op het oog heelt. Dan wordt het verdriet anders van karakter. Je gaat dan niet langer met je verdriet van God af, maar juist naar Hem toe. Ware droefheid is een droefheid naar God. die een onberouwelijke bekering tot gevolg heeft. Dan krijgt God niet meer de schuld. Dan verlies je de harde gedachten over dc Heere. maar ga je Zijn geduld en lankmoedigheid bewonderen. Bij ware droefheid hoort vernedering, ootmoed, schaamte en berouw. Maar deze droefheid brengt ook blijdschap, ware vreugde met zich mee. ..Die tranen zaaien, zullen met gejuich maaien". De Heere Jezus sprak: ..Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden". Wanneer wordt de ware blijdschap ervaren? Als de Heere gezien en ervaren mag worden. Als Hij genade bewijst aan zo'n schuldig mens als ik ben. Als Zijn liefde het hart vervult. Als Zijn stem gehoord mag worden: „Zie. hier ben Ik. zie hier ben Ik". Welk een gelukkige tijd van lachen is dat. Het is een heilig lachen. Dan is er de lach van verwondering en aanbidding. Zou je niet uitzien naar zulk een tijd in 1993? Hen tijd dat je zeggen mag tegen je ouders of tegen jc vriend(in): „Hoort wat mij God deed ondervinden. wat Hij gedaan heeft aan mijn geest, 'k Sloeg heilbegerig 'i oog naar boven: ik riep de HHI-R ootmoedig aan: ik mocht met mond en hart Hem loven. Hem Die alleen mij bij kon slaan". Hier heb je de ware vreugde.

Ze komt op uit het gemis, het wenen naar God en ze richt zich op God.

Dat is de bedoeling van de tijd die wij ontvangen. Ze heet genadetijd. Zul je vragen of je de tijd zó besteden mag? Bedenk dat je deze bestemde, dus van God bepaalde tijd. niet vrijblijvend kunt gebruiken of misbruiken. Na de tijd om geboren tc worden, komt er een tijd om te sterven. Dan is de tijd voorbij! Wc lezen ervan in de Openbaring aan Johannes.

Geen tijd meer

Dc oude apostel op Patmos ziet een sterke engel van de hemel komen die eerst zweert bij Dien. Die op de troon zit. dat is dus God Zelf, en dan met een geweldige stem roept dat er geen tijd meer zal zijn. Waarom roept hij de Heere tot getuige? Dal onderstreept de boodschap. Wat bedoelt hij ermee?

Wel, Gods dienaren moeten spreken van zonde en genade, verlorenheid en redding, maar er zijn er zovelen die deze boodschap niet geloven. Hr zijn spotters in de wereld, in de kerk. ja zelfs in het hart die zeggen: „Wat zien wc ervan. Alles blijft hetzelfde.

Maar je geen zorgen. Je bent jong. flink en sterk. Gcniel van je leven en pluk de dag". Maar de engel zegt: Pas op. van uitstel komt geen afstel. Cr komt een tijd dat de tijd zal ophouden. Dan is het eeuwigheid. Dan valt alles weg dat met deze tijd. met deze bedeling le maken heeft. Dan houden de jaarseizoenen op. dan zijn er geen scholen meer nodig, dan zijn er geen huwelijken meer. Maar dan houdt ook de voorspoed van de goddeloze op. Als Christus komt. slaat alles slil. Dan is ook de genadetijd voorbij. Dan is er niet meer de stem van het Woord, dan wordt er niet meer gepreekt, dan worden we niet meer genodigd tot de zaligheid, dan wordt de deur der genade gesloten!

Dat i.s nu nog niel het geval. Nu wisselen dagen van vreugde en verdriet elkaar nog af. Nu is er nog een tijd om te wenen en een tijd om tc lachen. Het is mijn hartelijke wens en bede dat er in 1993 in jullie leven een tijd zal zijn. waarin je wenen zal vanwege een droefheid en heimwee naar je Schepper. Die tevens de God van je doop is. maar ook een tijd waarin de lach van het ware geloof gevonden wordt: „Deze ellendige riep en de Hi.r.Rr hoorde: en Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden".

Hardinxve1d-Giessendam

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 januari 1993

Daniel | 32 Pagina's

Vreugde en verdriet

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 januari 1993

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken