Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een kijkje achter de schermen van ‘Daniël’

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een kijkje achter de schermen van ‘Daniël’

13 minuten leestijd

„Hé'Daniël' is er weer! Gauw even kijken waar ze het nu weer over hebben." „Is 'Daniël' vandaag niet gekomen? Jammer, ik was juist zo benieuwd naarhet verslag van de Haamstede-konferentie." „Goed artikel zeg, daar heb je tenminste wat aan voor het gewone leven." „Nou zeg, hadden ze geen andere foto voor de omslag? " „ 'k Krijg een boekenbon van de tienerklub!" „Heb je Jan gezien? Hij staat levensgroot in 'Daniël en hij baalt er wel van." „Ze moeten toch eens wat minder moeilijk doen, die artikelen zijn zowat niet te lezen." „Mam, 'k sta in de 'Daniël'. 'k Heb antwoord van de klubjuf! Leuk, hè? "

Zomaar wat uitroepen en opmerkingen over 'Daniël', ons blad dal in de meeste gezinnen gewoon ccn begrip is; waar ook naar uitgekeken wordt, 't Is altijd weer fijn als hij bij dc post is. Meestal kijkl moeder hem onder het koffiedrinken gauw even door. De anderen grijpen ernaar als ze uil school of van hun werk komen. 'Daniël' is een blad voor het hele gezin!

„Hoe krijgen ze hem iedere veertien dagen weer vol!", wordt er nog wel eens gezegd. Om daar antwoord op te geven, nemen we in dit interview met de eindredakteur, de heer J. Leune, een kijkje achter de schermen van 'Daniël'. Mochten er nog vragen overblijven, waar niel aan gedacht is, aar/.el dan niet, maar bel zelf naar de heer Leune om nog beter geïnformeerd te worden.

Ontstaan en doelstelling

Hoe lang bestaal 'Daniël' al? Het eerste nummer verscheen op 21 juni 1946. Het kwam uit op initiatief van ds. A. Verhagen, die vanaf de oprichting in 1931 voorzitter was van het Landelijk Verband van Jongelingsverenigingen, later de Jeugdbond. Hij had altijd al een eigen blad gewild voor de verenigingen. Door de krisisjaren en de oorlog was er steeds niets van gekomen.

In het begin van 1946 schreef hij de brochure 'De Jeugd in Nood'. Dat leidde lol een opleving in het verenigingsleven. Er kwam toen ook ruimte voor een eigen blad. Het kreeg de naam 'Danicl'. naar de profeet die aan het hof van Nebukadnezar zijn eigen God openlijk bleef dienen.

Ds. Verhagen werd hoofdredakteur. In een 'Ter kennisname' schreef hij: „Zoo is dan nu de lang gekoesterde wens verwezenlijkt. ( ) Hier is het eerste nummer van ons blad, getiteld 'Daniël'. Het doel van dit blad is onze jonge mensc te tonen, dat wij hen dienen willen. om voorlichting te geven in die zaken, die zij. /.owel voor hun geesteli jk - als tijdelijk leven zo onmisbaar van noode hebben."

Het blad vond al snel ingang in

de gezinnen, vooral omdat veel aandacht werd besteed aan onze militairen in Indië. Dc verwikkelingen in ons kerkelijk leven in 1950 en 1953 gaven voor 'Daniël' wel zorgen, maar het blad is blijven verschijnen. En nu zijn we aan de 47e jaargang bc/.ig.

Is er veel verschil russen 'Daniël' van vroeger en nu?

Hel doel is nog hetzelfde: we streven er naar vanuit dezelfde geestelijke houding jongeren toe te rusten. De vormgeving is natuurlijk wel aangepast. De eerste 25 jaar werd er nauwelijks een foto geplaatst; nu besteden we daar veel aandacht aan. De eerste jaargangen bevatten vooral vervolgartikelen over bijbelse, vaderlandse en kerkgeschiedenis, zending en literatuur. Ze waren echt bestemd voor de jongens van de jongelingsverenigingen cn konden gebruikt worden voor het maken van inleidingen. De rubriek voor de militairen heb ik al genoemd. Verder werden verslagen van landelijke, ringen jaarvergaderingen opgenomen. ook van de meisjesverenigingen, toen die in 1947 hun Landeli jk Verband oprichtten. Verslagen van grote vergaderingen nemen we nog steeds op en onze artikelen worden veel gevraagd voor het maken van inleidingen. Wat dat betreft is er dus niet veel veranderd.

Voor wie is 'Daniël' tegenwoordig bedoeld?

Evenals vroeger voor de jongeren van onze gemeenten. Wc willen wel een blad voor het hele gezin zijn. Wc proberen daarom diverse leeftijdsgroepen te bereiken. Voor de kinderen en de tieners van 12 tot 16 jaar lukt dat aardig. De "Daniël'-klubkrant voor jongens en meisjes tot 12 jaar slaat goed aan. Ook de - 16 artikelen hebben de belangstelling van de tieners. Voor onze doelgroep van 16 tot 20 jaar ligt het wat moeilijker. Het is niet gemakkelijk om over de onderwerpen die we voor hen in de hoofdartikelen behandelen kort en krachtig, gefundeerd, diepgravend en ook nog eenvoudig te schri jven, zodat jongeren in deze leeftijdsgroep zc lézen. We weten dat de artikelen ouderen soms meer aanspreken dan de jongeren voor wie ze bedoeld zijn. Dat is voortdurend een punt van bespreking. We houden regelmatig enquêtes op verenigingen en catechisaties om te weten hoe zij over 'Daniël" denken. We proberen met hun wensen ook rekening te houden.

Wat is de doelstelling 'Daniël' ?

Persoonlijke toerusting van jongeren cn stimuleren van het jeugdwerk.

Wat de persoonlijke toerusting betreft, die houdt nog hetzelfde in als ds. Verhagen in het eerste nummer schreef. We willen vanuit Gods Woord jongeren helpen en richting geven op hun weg naar dc volwassenheid, zowel voor hun persoonlijk leven als voor hun visie op de maatschappij. We willen hen door en met Gods Woord wapenen om staande tc kunnen blijven in een wereld die zich steeds meer van God afkeert. Daarbij weten we ons afhankelijk van Gods zegen.

We besteden in 'Daniël' ook veel aandacht aan bijeenkomsten die voor onze jongeren gehouden worden. Dat wekt belangstelling voor het jeugdwerk en geeft herkenning voor degenen die er geweest zijn. Wc bereiken ook met het aankondigen van vergaderingen heel veel jongelui. Zo geeft 'Daniël' in z'n geheel ccn stimulans aan het jeugdwerk.

Het toerusten van jongeren is ook de doelstelling van het jeugdwerk zelf. In het verleden is daar nog wel eens kritisch naar gekeken. Heb je daar bij 'Daniël' nu ook nog mee te maken?

Jeugdwerk is kostbaar en iets dat kostbaar is, daar moet je voorzichtig mee omgaan. We staan met het jeugdwerk in het midden van onze gemeenten. Het is onze zorg om die plaats tc behouden. We willen niet polariseren, maar wel richting geven. Wat in dit opzicht voor het jeugdwerk geldt, is ook richtlijn voor het beleid van dc redaktie.

Redaktie

Vertel eens iets over de redaktie?

De redaktie van 'Daniël' is ccn kommissie, die werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van dc Jeugdbond. Ze bestaat uit een hoofdredakteur, eindredakteur, redaktiesekretaris en nog acht andere redakiicleden. Er zijn ouderen en jongeren bij. Elk redakticlid heeft ccn min of meer specifieke laak. Dc redaktievergaderingen. zeven of acht per jaar. zijn heel gezellig, maar ook intensief. We vergaderen altijd 's avonds in het Bondscentrum in Woerden. De namen van de redakticledcn staan voorin 'Daniël' vermeld.

Bij het zoeken naar nieuwe redaktieleden wordt gekeken naar jonge mensen die bekend zijn met het jeugdwerk, midden in hun gemeente slaan, de wereld van dc jongeren kennen en in staal zijn zelfstandig een artikel le schrijven. Dat valt in hel begin niet mee, maar ze doen vanzelf wel ervaring op. Sinds twee jaar is ds. P. Mulder hoofdredakteur.

Wat doen de overige redaktieleden?

De sekretaris stelt de agenda van de vergaderingen op en stuurt de uitnodigingen, hij schrijft de notulen, voert de korrespondentie en beheert het archief. Dc overige leden wonen dc vergaderingen bij, brengen ideeën in. vragen scribenten, schri jven zelf artikelen, houden interviews en recenseren boeken.

En wat doe jij als eindredakteur?

Ik verzamel dc artikelen. Dan ga ik ze eersl rustig bekijken op stijl en de schrijftrant, die boeiend moet zi jn. en ook op de lengte. Een artikel mag eigenlijk niet langer dan de

opgegeven lengte zijn en van inkorten word! het bijna altijd beter, 't Is alleen niet zo leuk voor de scribent. De lezers merken er niets van; zi j weten niet wat hij nog meer had willen schrijven.

Daarnaast moet hel ook op de inhoud nagelezen worden. Daarover heb ik overleg met de hoofdredakteur die van mij een kopie gekregen heeft. Bij inhoudelijke opmerkingen nemen we kontakl op met de scribent.

Lay-out

Hoe verzorg je de lay-out?

Als ik met een nieuwe 'Daniël' begin, heb ik een leeg boekje op het formaat van 'Daniël'. Ik geef daarin op elk blad voor de drukker aan welk artikel er geplaatst moet worden cn waaide foto's moeten komen. Ik moet dus precies uitrekenen hoeveel ruimte een artikel vraagt. Ik kan dan ook zien hoeveel ruimte overblijft voor bijvoorbeeld een extra foto of laatste mededeling.

Ik doe ongeveer een week over een nummer. Hoewel ik tussendoor ook wel met ander werk bezig ben, zoals het samenstellen van mivoschetsen. Naar gelang de inhoud zoek ik er een gedicht bij dat me zelf ook aanspreekt. 'Daniël' houdt me een week lang echt bezig. Ik vergroei dan een beetje met het nieuwe nummer.

Waar wordt 'Daniël' gedrukt? Vanaf het begin bij drukkerij

Gebroeders De Waal in Middelharnis. Alleen na de watersnood van 1953, die ook Middelharnis trof, is hij een paar keer hij een ander gedrukt. Ik heb een uitstekende relatie met de drukker. Dat moet ook wel want hij moet m'n primitieve schetsjes, soms nauwelijks leesbare korrekties en eventuele toelichting per fax en telefoon goed kunnen begrijpen. Ik krijg namelijk geen drukproef.

Ik heb met het gereedmaken van de kopij een hele ontwikkeling meegemaakt. De laatste jaren gaal alles met komputer cn tekstverwerker, zowel bij ons als in de drukkerij. De meeste scribenten leveren hun kopij al op diskettes aan.

Het is natuurlijk best boeiend om die ontwikkeling, die nog steeds doorgaat, mee te maken.

Hoe kom je aan foto's bij de artikelen?

We hebben acht fotohobbyisten, die foto's voor ons maken. Na een oproep in 'Daniël', ongeveer zeven jaar geleden, hebben zich daarvoor verschillende mensen aangemeld. Twee keer per jaar komen we hier bij elkaar. We bekijken dan waarover de komende tijd geschreven zal worden en spreken af wie voor welk artikel voor bijpassende foto's zal zorgen. En dat werkt heel aardig. Toen ik pas met 'Daniël' begon, had ik nooit veel foto's. Ik moest ze lenen (kopen) van het ANP of RD; ik gebruikte daarom verschillende keren dezelfde foto. We hebben dankzij onze fotografen nu veel meer variatie. Hun namen vermelden we niet, omdat de mensen op de foto's liever niet bekend willen worden. Nu weet behalve hun naaste omgeving niemand waar ze vandaan komen.

Planning

Je hebt het nu al verschillende keren gehad over de artikelen, die hier bij jou op het bureau in Woerden binnenkomen, maar hóe komen die er? Dat gaat toch zeker niet vanzelf?

Daar wordt op de redaktievcrgadering een planning voor gemaakt. Een jaargang heeft 24 nummers en drie keer per jaar maken we een planning voor acht 'Daniëls'.

Eerst worden de vaste rubrieken ingevuld. Eenmaal per maand een meditatie, waarvoor al de dominees gevraagd worden, en eenmaal per maand een bijbelstudie die een jaar of nog langer door dezelfde predikant wordt verzorgd. Dan Halt(e), Bijbelrooster, Bij dc tijd.

Tienerklub, 'Daniël'-klubkrant, Pagina's voor haar en Bondsnieuws. Al deze rubrieken hebben een vast aantal pagina's, die verzorgd worden door vaste medewerkers, allen vrijwilligers.

Na de ingevulde bladzijden voor de vaste rubrieken komen dan de hoofdartikelen, interviews, verslagen van bondsdagen en vergaderingen en de - 16 pagina's.

Op een daarvoor bestemde vergadering brengen dc redaktieleden ideeën mee voor nieuwe artikelen. Daarbij moet rekening gehouden worden met verschillende onderwerpen. We besteden afwisselend aandacht aan bijbelse onderwerpen (soms in een Special), theologie. kerk-en vaderlandse geschiedenis, ethiek, persoonlijke levensvragen, ontwikkelingen in de maatschappij, politiek. onderwijs, zending cn evangelisatie. Op deze redaktievergadering wordt dan besproken welke ideeën wel cn welke (nog) niet gebruikt zullen worden. Dan wordt een van de redaktieleden aangewezen om de verzamelde ideeën, rekening houdend met dc diversiteit in dc onderwerpen, te groeperen in een konceptplanning voor acht 'Daniëls'. Deze konceptplanning wordt toegestuurd aan alle redaktieleden. die bekijken of zc het eens zijn met de gemaakte opstelling. Ze kunnen dan ook vast nadenken over scribenten. Die worden op de volgende vergadering ingevuld. Vaak wordt nog een reservescribent voor een bepaald artikel genoemd omdal niet ieder tijd heeft om te schrijven. Het vraagt soms

veel voorbereiding en er staat geen vergoeding tegenover. 'Daniël' is ccn vrijwilligersblad! Als we een scribent gevonden hebben, wordt meteen afgesproken welk redaktielid hem of haar zal vragen. Dat moet dan zo snel mogelijk gebeuren, met opgave van de lengte, omschrijving van dc inhoud en de datum wanneer het klaar moet zijn. Als alles volgens de planning verloopt, komt een artikel twee weken voordat de kopij gereed moet zijn op mi jn bureau terecht.

Wel hanteren we de planning met enige soepelheid om op aktuele zaken in te kunnen spelen. Ik hoef me cr door onze gedetailleerde cn vroegtijdige planning geen zorgen over te maken of 'Daniël' wel vol komt. Er is eerder te veel dan te weinig kopij.

De planning wordt ter goedkeuring toegestuurd aan het bestuur van de Jeugdbond en ter kennisname aan het Deputaatschap ter behartiging van dc belangen van de landelijk georganiseerde bonden en verenigingen.

Komt er wel eens kommentaar op geplaatste artikelen?

Natuurlijk krijgen we een enkele keer een kritische brief. Met serieuze kritiek gaan wc ook serieus om. Wc houden echter wel vast aan het redaktionele beleid zoals dat in het begin is aangeduid. We krijgen ook brieven van lezers die vragen over iets te schrijven. Daar zijn we erg blij mee.

Abonneebestand

Hoeveel abonnees zijn er?

Het aantal abonnees heeft jarenlang op ongeveer 5000 gestaan. Na 1977 zette zich een flinke groei in, zodat we na enkele jaren op 10.000 kwamen. Dc laatste tijd is er een konstante groei van 100 lot 150 abonnees per jaar. Het totale aantal is nu bijna 11.000. Daar zijn ouderen bij. die 'Daniël' vanaf dc verschijning in 1946 gelezen hebben!

Doen er veel kinderen mee met de 'Daniël' - klubkrant?

Dat zijn cr momenteel 1100. Er zijn dertien jufs voor het nakijken van de inzendingen en het beantwoorden van de brieven. Mijn vrouw koördineert dit werk. Zij verzorgt tegenwoordig ook de kopij voor de klubkrant.

Aan de ticnerklub doen er 400 mee. Daar werken vijf jufs voor, met als koördinatrice mevrouw Cobie Deelen. We zijn blij met al deze vrijwilligsters, die zich zo voor het jeugdwerk inzetten! Zij onderhouden de band met onze jonge lezers.

We waarderen ook de belangeloze medewerking van alle scribenten! Mede omdat 'Daniël' een vrijwilligers blad is, kunnen we de abonnementsprijs laag houden.

Zijn er ook inkomsten uit advertenties?

Weinig, 't Hoort niet bij de opzet van ons blad advertenties te plaatsen. We werven ze ook niet. Als ze worden aangeboden, kijken we of cr ruimte is en of ze passen bij het karakter van ons blad.

Heeft 'Daniël' z'n abonnees alleen in de Gereformeerde Gemeenten?

Uit reakties blijkt, dat hij ook veel buiten onze kring gelezen wordt. We merken wel eens dat men in andere kerken vindt, dat we het als een voorrecht moeten beschouwen dit eigen jongerenblad te hebben.

Zou je als eindredakteur een afsluitende opmerking willen maken?

Ja! Ik werk sinds 1976 als jeugdwerkadviseur bij dc Jeugdbond en ik heb me bijna ook al die jaren met 'Daniël' beziggehouden. Ik doe dit werk graag en met veel arbeidsvreugde. Ik ben dankbaar dat ik dit werk nog mag doen. Ik voel het wel als een verantwoordelijke taak, gezien dc plaats die 'Daniël' in onze gemeenten inneemt.

'Daniël' is een blad met een boodschap. We wijzen altijd op het Woord van God. Als je dan mag merken, dat het jongeren werkelijk tot steun is in hun persoonlijk leven, stemt dat tot dankbaarheid.

Johan, hartelijk dank voor het kijkje achter de schermen, dat je onze lezers hebt willen geven. We wisten het al, maar hebben tijdens ons gesprek weer duidelijk gemerkt dat je elke 'Daniël' met liefde voor verschijning gereed maakt!

Delft J. Verloop-Hasselaar

Geldermalsen Z. Crum-Nieuwland

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1994

Daniel | 32 Pagina's

Een kijkje achter de schermen van ‘Daniël’

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1994

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken