Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Je portemonnee of je Bijbel . . . ?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Je portemonnee of je Bijbel . . . ?

Over besmetting van materialisme

7 minuten leestijd

Om maar met de deur in huis te vallen: 't gaal in dit artikel niet - in de eerste plaats - over onze kerken van goud, of over de 'Japanse middenklasser' van je vader of over de 'degelijke' - maar dure! - garderobe van je moeder. Ook niet over 'onze' (? ) reformatorische gezinsbeurs 'Wegwijs', 't Gaat niet over een ander, maar - vooral - over jou en mij. Over ons al of niet gebonden zijn aan geld en goed. Dat is voor de een zijn stereo-toren, voor een ander kleding. En een derde z'n 'bezetenheid' om zoveel mogelijk geld te verdienen. Voor.... Ja. waarvoor eigenlijk? 't Gaat over je 'schat' en je 'hart'. Of anders gezegd: over de vraag wat belangrijker is in je leven: je portemonnee of je Bijbel....

Materialisme

Als jc ccn woordenboek openslaat, vind je onder andere de volgende omschrijving bij het woord 'materialisme': uitsluitend letten op stoffelijke belangen.

Vrij vertaald kun je zeggen dat hier aangegeven wordt dat het te maken heeft met allerlei zaken van de wereld. Ofwel: geen andere dingen voor ogen hebben dan geld en goed. Leven voor het hier-en-nu. Puur egoïsme.

Een blik rondom je leven het volgende op: welvaart in optima l'orma! Velen leven slechts op basis van prestige, status en luxe. Hun levensopvatting wordt begrensd door hun eigen opvattingen. Zij beheersen niet 'het slof', maar worden er door beheerst. Zij handelen niet alleen materialistisch, maar kunnen zelfs niet anders meer denken. Kritiekloos wordt deelgenomen aan dc welvaartmaatschappij. De invloed van reklamc op het geheel is groter dan dat we vermoeden.

De keerzijde van onze welvarende konsumptiemaatschappij wordt veelal gemakkelijk - of gemakshalve - vergeten: duizenden verkeersdoden, werkloosheid, vergiftiging van het milieu en veel welvaartsziekten. Onze welvaart heeft geleid tot een zekere laksheid. Zo is een proces van ontworteling in gang gezet.

Verslaving aan geld, bezit, relaties. mode, sport, muziek en reizen is een van de gevolgen.

In gereformeerd gewaad?

Is materialisme uitsluitend een zaak van de ons omringende wereld? Of heeft het virus van het materialisme onze gereformeerde gezindte ook aangetast? En voor gereformeerde gezindte mag je lezen: jou en mij. Hebben wij ons - zonder kritiek - laten meesleuren met het heidense denken over geld en goed?

In hoeverre zijn wij matig en

sober? Zeggen we dal we hel zijn. ol' zijn wc hel ook echt? Het is een vraag over onze verhouding ten aanzien van leer' cn "leven'. Uiteindelijk de vraag over onze verhouding mei God

Onze levenstuin

Zo op hel eerste gezicht ziel ons levenstuintje cr nog redelijk uil. Wc hebben ccn herken bare levensstijl. We houden rekening met de oproep van Paulus: „Wordt deze wereld niet gelijkvormig". De gevaren van house kennen we.

Bezwaren tegen televisiegebruik kunnen we opsommen. En we gaan zondags, zoals verwacht wordt, trouw tweemaal naar de kerk. Een deel van ons geld geven we aan - veel - goede instellingen. Bij akties worden prachtige bedragen opgehaald. En de zending doet nooit vergeefs een beroep op onze portemonnee. We hebben aandacht voor het milieu. We....

Natuurlijk kan er hier en daar wel wat geschoffeld worden in ons levenstuintje. Maar op het eerste gezicht valt alles nog wel mee. Zeggen we...

Iemand zei eens: „Christenen schoffelen wel, maar spitten te weinig. En daarom woekeren er ondergronds de wortels van het onkruid voort "

Ook de wortels van het onkruid van materialisme?

Aards goed

Durf jij te spitten in je eigen leven? Wie dit doet, sluit zeker op het 'onkruid' van verlangen naar geld en goed. En dan merk jc dat de gebondenheid aan 'aards goed' groter is dan datje verwacht....

Wie kent niet dc drang naar bezit en rijkdom? Iedereen van jullie krijgt zakgeld. Voor de meesten is het eerder tc weinig dan le veel.

In je leeftijdsgroep wil je meetellen. Dat heeft konsekwenties voor de keuze van jc kleding. Je schoenen. Liefst van een bepaald merk.... Kleding en schoeisel geven een zekere status.

Natuurlijk hoefje er niet onverzorgd bij ie lopen. Maar als we alleen voor ons uiterlijk leven, zijn we niet minder materialistisch dan anderen. En leven we naar het schema van de wereld.

Wie op z'n eigen kamer(tje) een overzicht maakt van alle niet-noodzakelijke luxe artikelen, krijgt een aardig lijstje. En met welk doel zoek jij op vrijdagavond en/of zaterdag een betaald baantje? Of ccn krantenwijk? of..!..

Natuurlijk is hel prettig als je wat 'reserves' hebt. Het leven is duur, en je kunt niet altijd teren op het geld van jc ouders. Maar wanneer heb jc genoeg?

Afkopen

Ik las onlangs: „In onze reformatorische gezindte geven wij veel geld aan diverse goede instellingen. Maar is dit veelal niet een afkopen van onze verantwoordelijkheden? Een moderne vorm van aflaathandel? "

We geven in het algemeen gemakkelijker een gift aan de zending dan dal we de Heere vragen of Hij ons wil gebruiken op zendingsvelden.

Materialisme en kiezen

Het geld voor de kollektcn in de kerk, catechisatie cn op de vereniging ontvang je waarschijnlijk van je ouders. De vraag stellen ofje cr wel eens over nagedacht hebt om zelf een deel 'bij te dragen', kan belachelijk overkomen.

Kiezen om je zaterdag te besteden met een betaald baantje of je in te zetten voor vrijwilligerswerk zal voor velen niet moeilijk zijn....

Bij de keus van een studie kun je je laten leiden door de vraag naar toekomstige werkgelegenheid. Dat is verstandig. Maar in hoeverre speelt het 'tc verwachten salaris' een rol? Zijn wij vrij van materialistische

vragen als 'wat verdien ik cr mee? ' of 'hoe word ik cr beter van? '.

Rijkdom verachten?

Moet je als christen geld en goed verachten? Zeker niet! Rijkdom kan een /.cgen zijn. De Bijbel geeft ons een voorbeeld in Abraham. En Job. Bij beiden was rijkdom geen 'stain-de-weg' in hun verhouding met de Heere! Zij gingen als goede rentmeesters om met hun bezit. En in de eerste christengemeente zie je hoe de rijken tot zegen waren voor de armen.

Maar de Bijbel leert ons ook de 'andere kant' van rijkdom. Lot liet zich leiden door materialistische motieven. Ananias en Saffira hadden een verkeerde gezindheid met hun 'geldbelegging': status en prestige! De dichter van Psalm 119 belijdt: „Hoe kleeft mijn ziel aan 't stol". Op een andere plaats lezen we dat 'geldgierigheid een wortel is van alle kwaad'. Je zou ook kunnen zeggen dat het materialisme een wortel is van alle kwaad. En was de wortel van Adam en Eva uiteindelijk ook niet materialistisch? Zij wilden 'meer' zijn clan God.

Begeren is de grondslag van materialisme. Hebben, hebben....

Jezus waarschuwt in verschillende gelijkenissen tegen een materialistische levenswijze. Denk aan de rijke dwaas, die zijn schuren vol had. Dat was zijn schat. En alleen daarbij was zijn hart: daar leefde hij voor.

In de gelijkenis van de Koninklijke Bruiloft (Mattheüs 25) lees je dat de nodigingen worden afgewezen. Een afwijzen met materialistische motieven. De een had zijn ossen, de ander zijn vrouw.

De gemeente van Laodicca is ons tot waarschuwing. Zij was een welvarende gemeente: rijk en verrijkt. In de eerste plaats geestelijk. Maar zeker ook in materieel opzicht. En daardoor: onuitstaanbaar, trots, zelfgenoegzaam en gearriveerd.

De uitspraak van Jezus dat hel eenvoudiger is dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk der hemelen beërft, is veelzeggend.

De zegen van de Heere maakt rijk

Rijkdom op zich mag je niet verachten. Daar mag je de zegen van de Heere in zien en ervaren. Maar dan zal je denken en handelen op materieel gebied zo zijn. dat Gods zegen er over gevraagd kan worden. Dan ligt je bestaanszekerheid niet in het materiële, maar in de zegen van God.

Leven uit de Bron!

Heb je jezelf herkend in wat je hebt gelezen? Waar is jouw hart? Waar is jouw schat? Wat is belangrijker in jouw leven: e portemonnee of je Bijbel? In I Johannes 2:15 lees je: Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, dc liefde des Vaders is niet in hem". Het gaat hier over de wereld waar dc duivel en de zonde koning is.

In vers 17 lees je waaruit die liefde voor de wereld bestaat: materialisme. Over de begeerlijkheid van het vlees, van de ogen cn over de grootsheid van het leven. Materialisme is dus ccn hinderpaal op de weg naar Jezus.

Je kunt niet God dienen cn de mammon van het materialisme. Zeker niet 'in gereformeerd gewaad'. Materialistisch leven is uiteindelijk geen leven. En het houdt je geestelijk dood. Het verduistert je zicht op de eeuwige dingen. Dan leef je buiten de Bron Jezus Christus. En leven buiten deze Bron mag geen leven heten!

Durf tegen de stroom van materialisme in te roeien. Daniël en zijn vrienden waren omringd door geld en goed. Zij wisten dit. En daarom had het gebed zo'n grote plaats in hun leven. Durf jij een biddende Daniël te zi jn? Dan ken je een wakend leven.

Tegen ondankbaarheid, jaloersheid. trots en bitterheid. Dan vraag je om een ander leven. Om Christus te volgen. En dan mag je genieten van aards geld en goed. maar mag je het meest 'genieten' van Gods grootste Gave in Zijn Zoon.

Het materialisme zegt: ik heb veel. Wie in Christus is mag door genade zeggen: ik heb alles!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1994

Daniel | 32 Pagina's

Je portemonnee of je Bijbel . . . ?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1994

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken