Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Europese verkiezingen; een noodzakelijk kwaad?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Europese verkiezingen; een noodzakelijk kwaad?

7 minuten leestijd

Als hekkesluiter in dit verkiezingsjaar zullen op D.V. 9 juni de Europese verkiezingen gehouden worden. Je wordt opnieuw uitgenodigd om je stem uit te brengen. Ik hoop datje aan deze uitnodiging gehoor zult geven. Een mening zonder stern blijft immers altijd ongehoord.

Weinig interesse

De interesse voor Europa staat op een laag pitje. Lag de belangstelling voor de Europese verkiezingen in 1984 nog boven de 50 procent, bij de laatste verkiezingen in 1989 was dat nog minder dan 50 procent. Ir. L. van der Waal, dc lijsttrekker van de gezamenlijke lijst van SGP/GPV/RPF, zei onlangs nog dat je de waarde van het Europese Parlement niet afmoet lezen van de belangstelling die de mensen ervoor tonen, en dc waarde die de Europeaan eraan hecht. Ook al merkt de gemiddelde burger niet veel van het Europees Parlement, toch zijn er in de loop van de tijd meer regels gekomen die rechtstreeks op de burger van toepassing zijn.

De totstandkoming van de EU

Toen in 1956 de Europese Economische Gemeenschap (EEG) werd opgericht, ging het dc zes deelnemende staten vooral om ekonomische samenwerking. Het was de bedoeling om een gemeenschappelijke markt te vormen om zo de welvaart in West-Europa te vergroten. Doordat de EEG steeds meer beleidsterreinen naar zich toe trok. veranderde dc EEG in de Europese Gemeenschap (EG). Door de uitbreiding van het EEG-verdrag kreeg de EG ook bevoegdheden op het gebied van het sociale beleid en het milieubeleid. Er werden zelfs afspraken gemaakt over de realisering van de zogenaamde Interne Markt waardoor bijvoorbeeld grenskontroles op het verkeer van personen, kapitaal, goederen en diensten vervallen zouden. Om Duitsland, na het uiteenvallen van het voormalige Oostblok, te laten 'verankeren' in de EG, werd door de lidstaten gekozen voor een versnelde eenwording. Het Verdrag van Maastricht werd per 1 november 1993 van kracht. Vanaf dat moment heet dc EG eigenlijk Europese Unie (EU). Je moet dc EU zien als een soort overkoepelend orgaan.

Hoe wordt de EU bestuurd?

De meeste mensen weten werkelijk niet hoe nu de EU bestuurd wordt. Je loopt, als het over Europa gaat, tegen allerlei termen en begrippen aan, waarbij het lang niet altijd duidelijk is wat er mee bedoeld wordt. Ik zal proberen daar duidelijkheid in te scheppen.

Het dagelijks bestuur van de EU is in handen van de Europese Commissie. Deze Commissie, gevestigd in Brussel, is samengesteld uit 17 commissarissen uit verschillende lidstaten. Het is de enige instelling binnen de EU die het recht heeft om voorstellen te doen voor Europese maatregelen. Deze voorstellen worden besproken door de Raad van Ministers. Afhankelijk van het onderwerp waarover wordt vergaderd, zitten er andere ministers rond de tafel. Zo overleggen de ministers van Verkeer over het Europese netwerk van hoge snelheidstreinen en zullen de ministers van Landbouw vergaderen over het mestbeleid of over de melkquota's. Deze Raad van Ministers neemt levens beslissingen over de voorstellen van de Commissie. Voordat dat gebeurt kan hel Europees Parlement (EP) deze beslissingen beïnvloeden. Het EP is de vertegenwoordiging van 342 miljoen burgers van de EU. Er zijn 518 leden, waaronder 25 Nederlanders. Na de Euro-verkiezingen worden dit 567 leden en 31 Nederlanders. Hierdoor neemt overigens de kans toe dat de SGP/GPV/RPF-fraktie met een persoon of misschien zelfs twee personen uitgebreid zal worden. De leden zitten niet per lidstaat bij elkaar, maar zijn verdeeld over politieke frakties. Zo hebben bijvoorbeeld de Europese christen-democraten zich verenigd in een fraktie, de EVP. Met het Verdrag van Maastricht

heeft het EP meer bevoegdheden gekregen. Zo heeft het EP de mogelijkheid om bij een deel van de Europese wetgeving, beslissingen van de Raad tegen te houden. Je moet dan denken aan regels op het gebied van de Interne Markt, onderwijs, kuituur en gezondheidszorg. Daarnaast is ook het aantal terreinen waarop het EP wijzigingen in voorstellen aan kan brengen uitgebreid. Dit zijn onder andere regels op hel gebied van vervoer, ontwikkelingssamenwerking, milieu en het sociale beleid. Ook heeft het EP het recht gekregen om de samenstelling van dc Commissie goed of af te keuren.

Zonder toestemming van het EP kan de Commissie niet aan de slag. Je begrijpt dat de invloed van het EP behoorlijk is toegenomen.

Fundamentele bezwaren

SGP/GPV/RPF hebben er bij de behandeling van het Verdrag van Maastricht in zowel het Nederlandse als het Europese Parlement geen twijfel over laten bestaan dat zij fundamentele bezwaren legen dit Verdrag hebben. Het Verdrag bevat namelijk tal van voornemens die zullen leiden tot een verdere federalisering van Europa. Dc lidstaten raken door de uitvoering van hel Verdrag steeds meer ondergeschikt aan de beslissingen van 'Brussel' of aan de stemmingsuitslagen van hel EP. Hierdoor zal de nationale souvereiniteit van de verschillende lidstaten steeds meer in de verdrukking raken. De ontwikkeling in de richting van een federaal Europa wordt daarom door de SGP, GPV en RPF sterk afgewezen. Daar komt nog bij dat deze ontwikkeling gericht is op macht cn materialisme. Het gaat dan om het bouwen van een Europese ekonomische en politieke supermogendheid, die i.s opgewassen tegen de VS en Japan.

Als je lel op dc geestelijke krachten die het proces van eenwording voortstuwen, dan kun je daar niet optimistisch over zijn. Bovendien bedreigt het streven naar federalisme de prioriteiten van christelijke politiek; het behoud van christelijke waarden en normen, het bevorderen van recht cn gerechtigheid in de samenleving, het beheer van de schepping en onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onze naasten in bijvoorbeeld de Derde Wereld. Maar er is meer. Ons land is ontstaan in de geestelijke strijd om de vrijheid, de vrijheid 0111 God te dienen naar Zijn Woord en daarnaar tc leven. Het Huis van Oranje speelde daarin een unieke rol. Nederland is een natie waarop de Reformatie, meer dan welk ander land in West-Europa, haar stempel heeft gedrukt.

Wanneer Nederland zou opgaan in een groot politiek en overwegend rooms-katholiek Europa zal veel van ons erfgoed verloren gaan, alsmede de genoemde nationale souvereiniteit.

Samenwerking

Maar Nederland is geen eiland. Wc hebben onze eigen plaats in de wereld, in Europa. De gang van zaken in Nederland kun je niet zo maar loskoppelen van wat er in andere landen gebeurt. Sinds 1957 kan Nederland niel meer om Europa heen. Nadal eerst dc landbouwers en de vissers met de EG werden gekonfronteerd, komen steeds meer burgers met de gevolgen van de Europese eenwording in aanraking. Onze politieke bestuurders raken bij dc Europese regelgeving betrokken. Alleen al daarom zullen we ons niet afzijdig kunnen houden van de besluitvorming op Europees niveau. Als we ons aan het werk in 'Europa' zouden onttrekken, dan plaatsen we ons voor een deel buiten de politieke werkelijkheid. En. wat veel belangrijker is, we zouden onszelf de gelegenheid ontnemen om ons eigen geluid tc laten horen en te waarschuwen tegen de gevaren die aan een verenigd Europa kleven. Deelname aan de verkiezingen voor het EP en aan het werk in hel EP betekenl zeker niet dat je je dan ook aansluit bij de daar heersende opvattingen. Daarom zullen we als gereformeerde gezindte, ook in Europees verband, moeten bijdragen aan een Bijbels genormeerde politiek. Daarbij zijn wc zeer terughoudend met hei uit handen geven van taken en bevoegdheden van dc Nederlandse staal. Nederland dient een zelfstandig koninkrijk ie blijven in de EU. In plaats van verdieping, het streven naar federalisme, pleiten SGP. GPV en RPF voor verbreding, de uitbreiding van de EU met meerdere lidstaten.

Samenvattend zou je kunnen stellen dat SGP. GPV en RPF een ander 'Europa' nastreven. Het gaat niet om een Europese federatie, maar om een Europese samenwerking die gericht is op grensoverschrijdende problemen die een gemeenschappelijke aanpak noodzakelijk maken. Daarmee kan een klein land als Nederland in internationale samenwerking ook voor andere staten van positieve betekenis zijn.

Verantwoordelijkheid

Voor de drie samenwerkende christelijke partijen SGP, GPV en RPF is de Bijbel richtinggevend voor dc polilick. ook voor dc Europese politiek. De Bijbel roept op tot het dragen van verantwoordelijkheid. iedereen, overheden en burgers, zijn onderworpen aan Christus Die gezegd heeft: ., Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde". Daarmee is ook de internationale politiek onder Zijn heerschappij geplaatst. De overheden. als Gods dienaressen, ontlenen hun gezag niet aan dc wil van het volk, maar aan de wil van God. Ook voor de moderne samenlevingsverbanden geldt dat alleen in de weg van gehoorzaamheid aan Gods Woord een land gezegend zal zijn. „Welgelukzalig is het volk wiens God de Heere is", ledereen heeft de roeping om te werken aan een samenleving waarin de Naam van God wordl erkend. Juist vanuit deze visie willen SGP. GPV en RPF mede verantwoordelijkheid dragen in de Europese politiek. Wij rekenen op jouw steun en stem op D.V. 9 juni!

Martien van der Zwan (jeugdwerkadviseur SGP-jongeren)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 mei 1994

Daniel | 35 Pagina's

Europese verkiezingen; een noodzakelijk kwaad?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 mei 1994

Daniel | 35 Pagina's

PDF Bekijken