Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zalige vervolgden De bergrede

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zalige vervolgden De bergrede

6 minuten leestijd

Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen (Mattheüs 5:10)

Het mag vreemd schijnen, dat jezus van de vreedzamen overstapt op de vervolgden. Toch staat dit met elkaar in verband. Hoe vreedzaam de burgers van het Koninkrijk van God ook zijn en hoe ernstig zij begeren vrede te houden met alle mensen, nochtans hebben de goddelozen de christenen dikwijls ten bloede toe vervolgd. Vervolging is eenvoudig de botsing tussen twee onverzoenbare waardesystemen. De goddeloze wereld staat afkerig tegenover de God, Die de gelovigen dienen en verwerpt de Christus, Die zij volgen.

Om der gerechtigheid wil

De wereld is vol van vervolgden. Er zijn vervolgden om hun politieke inzichten. Er zijn vervolgden om hun godsdienstige principes. Wij kennen ze van nabij, de asielzoekers, die in West-Europa veiligheid zoeken,

jezus spreekt echter over vervolgden 'om der gerechtigheid wil'. Vanwege de gerechtigheid worden de burgers van het Koninkrijk van God vervolgd. In de kanttekening van de Statenvertaling wordt gezegd: „Om de rechtvaardige zaak van Christus en Zijn leer". Dit is in overeenstemming met wat jezus zegt in het volgende vers, waar Hij spreekt over gesmaad worden 'om Mijnentwil'.

De nadruk valt in jezus' zaligspreking op het begrip gerechtigheid. De vervolgden, die worden zalig gesproken, worden vervolgd om een rechtvaardige zaak. Het gaat om een zaak, die recht is, namelijk de rechtvaardige en rechte zaak van het Koninkrijk van God. Het gaat niet om spot of vervolging vanwege vreemde en eigenaardige levensgewoonten of revolutionaire idealen, maar vanwege ons dienen van God en volgen van Christus. De apostel Petrus wijst daar ook nadrukkelijk op en zegt: Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of een dief, of kwaaddoener, of als een, die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schame zich niet, maar verheerlijke God in dezen dele" (1 Petrus 4:15, 16).

Deze woorden van Petrus zijn ook voor ons bedoeld.

Wij kunnen allerlei ellende over onszelf brengen en door ons verkeerde optreden of door het doen van verkeerde dingen door mensen bespot en gehaat worden, maar dat is niet hetzelfde als vervolgd worden om der gerechtigheid wil.

Al te gemakkelijk wordt dan dikwijls gezegd, dat de smaad die wij dragen moeten uit vijandschap tegen God en Christus voortkomt. Nee, het moet zijn om de rechtvaardige zaak van Christus, dat wij vervolgd worden.

Wat is gerechtigheid?

De gerechtigheid in de bergrede is de gerechtigheid van het Koninkrijk van God. Het gaat daarin om twee zaken: de nieuwe levenswandel en het geloof in Christus. Het gaat ten eerste om het doen en najagen van hetgeen recht is. In het licht van de bergrede is dit het houden van Gods geboden, het opkomen voor de naam en de zaak des Heeren en het niet meedoen met de uitgietingen van de ongerechtigheid van de goddelozen.

Het gaat ten tweede om de gerechtigheid, die door het geloof in Christus verkregen wordt. In het licht van de bergrede is dit het afzien van de eigen gerechtigheid en door het geloof zijn heil zoeken in de gehoorzaamheid en genoegdoening van de Heere jezus Christus. Vanwege deze twee zaken kent de christen twee vijanden.

Eerste vijand: de goddeloze wereld

De goddeloosheid vervolgt hen omdat zij God en Zijn geboden eren. Het niet meedoen met de uitspattingen van de ongelovigen is de goddelozen een doorn in het oog. De oprechte vroomheid van de christen veroordeelt de wereld. Het anders zijn van de christen is hun een ergernis. De wereld stoot zich daaraan, het bederft hun plezier en stelt hun boosheid in het licht van Gods heiligheid. Wanneer allen hetzelfde doen, valt het kwaad niet op. Maar wanneer temidden van al de boosheid en onreinheid een kleine groep mensen anders is en anders doet, wordt daardoor de goddeloosheid van de wereld veroordeeld.

Dit vreemdelingschap van de christenen is de oorzaak geweest waarom de wereld de eerste christenen zo heeft gehaat en vervolgd. In de profane en zedelijk ontaarde wereld stonden de christenen apart als mensen, die een ander vaderland zochten. Zij waren in de wereld en niet van de wereld. Niet dat zij uit de wereld wegvluchtten, zoals het latere kloosterleven, maar zij toonden in hun levenswijze dat zij God en Christus toebehoorden.

Tweede vijand: de godsdienstige wereld

De tweede vijand is de godsdienstige wereld. Niet alleen de ongerechtigheid, maar ook de eigen gerechtigheid vervolgt de burgers van het Koninkrijk van God. Vanwege het feit

dat de waar gelovigen hun zaligheid alleen in Christus zoeken en hun eigengerechtigheden een wegwerpelijk kleed noemen, komen de burgers van het Koninkrijk van God ook in botsing met de eigengerechtigde wereld, die in zijn eigen werken roemt. In de kruisiging van Christus zien wij vooral de haat van de godsdienstige wereld naar voren treden.

De jood, die zijn heil in de eigengerechtigheid zocht, kon de genadeprediking van Jezus niet verdragen.

De eerste christenen hebben vooral ook veel te lijden gehad van de joden. Het judaïsme heeft zich fel tegen het christendom gekeerd. Toen duidelijk werd, dat de christenen niet in hun werken, maar in de genade van God en de verzoening van Christus roemden, hebben de eigengerechtige joden de christenen bespot en gehaat. En zo is het nog. De eigengerechtige godsdienst stoot zich aan de leer van vrije genade en vervolgt hen die alleen in Christus roemen.

Van twee zijden komt altijd de vijandschap. Van de zijde van de ongerechtigheid en van de zijde van de eigengerechtigheid.

Onlosmakelijk verbonden

Jezus leert ons hier, dat burger zijn van Gods Koninkrijk en vervolgd worden bij elkaar hoort. Wanneer je een burger van het Koninkrijk Gods bent, zal dit met je gebeuren, zegt Jezus. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer.

Wij hebben een verkeerd begrip van Christus en het christendom wanneer wij denken, dat zij door de wereld worden geprezen en geëerd, jezus werd door Zijn tijdgenoten niet geëerd en geprezen. Zij namen stenen op om Hem te stenigen. Zij haatten Hem en hebben Hem tenslotte gekruisigd. De eerste christenen werden door hun tijdgenoten vervolgd en geacht als allerlei uitschraapsel.

Er is iets mis met de door ons beleden Christus en het christendom wanneer de wereld hen roemt en prijst. Wanneer onze ideeën over Christus en het christen-zijn de wereld zo aanspreken, moeten wij ons afvragen of wij hen de ware

Christus en het ware christen-zijn wel voorhouden.

De ware christen

Wat een test voor ons christen-zijn is deze laatste zaligspreking! Hoe onderzoekend is het woord van jezus: Wee u, wanneer alle mensen wel van u spreken" (Lukas 6:26). De ware christen is gelijk zijn Meester. „Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft" (johannes 15:18). De wereld haatte jezus en heeft Hem tenslotte uitgeworpen. Hoe meer wij het beeld van Jezus vertonen, hoe meer dit ook op ons van toepassing zal zijn.

De ware christen is niet de man of de vrouw, die bij iedereen zo populair en gevierd is. Zij hebben Christus niet geprezen en zij zullen de man of de vrouw niet prijzen die op Hem gelijkt. Wanneer de christen zijn christen-zijn beleeft en uitleeft in de wereld, zal hij of zij door de goddeloze en vrome wereld bespot en vervolgd worden. Wij moeten niets doen, dat spot, smaad en vervolging opwekt, maar door slechts te zijn als Christus wordt vervolging onontkoombaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 november 1996

Daniel | 32 Pagina's

Zalige vervolgden De bergrede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 november 1996

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken