Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Psalm 2 - De Psalm van Vorst Messias

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Psalm 2 - De Psalm van Vorst Messias

Oud-Testamentische Psalmen door Nieuw-Testamentische ogen (2)

9 minuten leestijd

LezemPsalm 2

Oud-Testamentische Psalmen door Nieuw-Testamentische ogen (2)

Bijna elke Psalm in de eerste bundel (Psalm 1-41) heeft een opschrift. Bij Psalm 1 en 2 ontbreekt dit echter. We zullen Psalm 1 moeten zien als een inleiding op de psalmenbundel. In Psalm 1 wordt gezongen van de heerlijkheid van Gods Wet. In Psalm 2 van de heerlijkheid van Vorst Messias. Je zou mogen zeggen dat de Wet en het Koningschap van de beloofde Messias de twee zuilen waren waar het hele volksbestaan van Israël op rustte. Wat de dichter betreft, kunnen we op grond van Handelingen 4:25 met zekerheid zeggen dat Davids hand in dit lied is.

De boze plannen van duivel en mensen tegen de Heere en Zijn Gezalfde (vers 1-3)

Schokkend en ontroerend tegelijk zijn de woorden van de eerste drie verzen. We zien schepselen de wapens opnemen tegen God. De heidenen woeden als een onstuimige zee. En deze bruisende woede is als een olievlek. Niet alleen de heidenen woeden, ook de volken bedenken ijdelheid en de koningen der aarde stellen zich op. Kortom heel de wereld is in beweging tegen God.

En dit woeden tegen God en Christus is niet een voorbijgaand woeden maar een diep ingewortelde haat. Slim en sluw wordt er onderling beraadslaagd tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde met als doel om de banden te verscheuren en de touwen van hen te werpen. De volken willen vrijheid. Een vrijheid los van God, los van Zijn Wet, los van Zijn Christus. Wat is dit een dwaas en zondig streven. En toch... Satan deed het (Jesaja 14:12-15). Adam deed het (Genesis 3:5, 6). Dit was de eerste zonde van de mens: ich losrukken van God. Als God willen zijn. Zijn absolute koningschap, Zijn regel verwerpen. De mens deed het op de heuvel Golgotha (Handelingen 4:25-28). Weg met deze Jezus! Aan het kruis met Hem! Wij hebben geen koning dan de keizer! Tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde... dat is de werkelijkheid van ons verloren bestaan.

Nog houden de boze beraadslagingen niet op. De antichrist satan gaat tot op vandaag door om de souvereine Christus te loochenen, de zinnen van de mensen te bederven, een ander Evangelie te laten prediken (2 Korinthe 11:3-4, 1 3-15). Een Evangelie waar de wil van de mens op de troon zit: ls de mens niet wil, staat de genade stil. Samenvattend zien we dat deze eerste verzen ons de mens tekenen als een pure anarchist. Vol van woede en verzet beraadslagen wij (ja, ook wij) tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde. Ons hart organiseert onophoudelijk tegen God de Koning van de schepping. Tegen God de Vorst en Gebieder, Wiens regering over alles gaat. Tegen God en de zaligheid in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon.

En waarom? Met dat woordje begint deze Psalm. Waarom al die woede? Doet de Heere het dan zo verkeerd? Is het juk van Christus dan zwaar? Is de dienst van satan zo lonend? Waarom...? Over die vraag kun je lang nadenken.

Gods spotten met de waan der dwaze volken (vers 4-6)

Dan komt het antwoord van de Heere op de opstand. Die in de hemel woont, letterlijk: die in de hemel zit, zal lachen. De hoge God is niet gealarmeerd door het tumult van de volken. Hij zit in de hemel, hoog boven het laag en nietig aards gewemel. Hij ziet al dat gewoel, al die drukte, al die blinde waan... en Hij lacht. De stille hoogheid van God, de alles omvattende majesteit van God wordt hier met een enkel woord beschreven. Zo groot en hoog is Hij verheven boven het beraadslagen beneden, dat Hij niet eens oprijst van Zijn troon om ten strijde te gaan tegen de razende mensheid. Hij lacht! Je begrijpt dat hier menselijk van God gesproken wordt. In hemelse rust staat de Heere God boven al de dolzinnige bewegingen van de mensen. Een glimlach is Zijn antwoord. De raadslagen zijn zo nietig en gering in Zijn ogen dat Hij lacht. En dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn. Let op het woordje dan. Op Gods eigen tijd! Als God niet direct de goddelozen straft, moeten we bedenken dat Hij Zijn tijd van lachen heeft (Calvijn).

Dan... wanneer het de geschikte tijd is, zal Hij tot hen spreken. De Heere hoeft Zijn hand niet op te heffen, hoeft niet te slaan. De adem van Zijn lippen is genoeg. Hij hoeft alleen maar te spreken. En Hij spreekt niet van verzachtende omstandigheden. Hij spreekt niet om een compromis te zoeken. Ook niet in hoor en wederhoor. Hij spreekt in Zijn toorn. Zijn gramschap zal branden. Hij zal hen verschrikken. Hoor hoe Gods Woord uitgaat. Hoor wat de Heere zegt: Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, de berg Mijner heiligheid.

Wat de volken proberen tegen te houden is al lang geschied. Jezus Christus is reeds Koning der koningen en Heere der heren. Alle dingen Zijn van de Vader in Zijn handen gegeven. Hij is gezalfd, denk aan het oude gebruik in Israël bij het aanstellen van profeten, priesters en koningen. God Zelf heeft Zijn Zoon gezalfd, verkoren en aangesteld tot eeuwig Koning over Sion. En Deze van God gezalfde Koning, de Messias Vorst, zal heersen! (Filippenzen 2:9-11). Gods Gezalfde is aangesteld en zal niet worden teleurgesteld. Over

Sion zal Hij heersen. Over Zijn uitverkoren gemeente heerst Christus in het bijzonder. ja, Deze Koning zal Zijn onderdanen hebben. Ook al woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid. Ook al beraadslagen zij tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde. Die in de hemel woont, zal erom lachen, want de Zoon is Gezalfd! De Messias is Vorst! jezus is Koning! Hij is Koning bij goddelijk besluit. Niets zal Zijn koningschap kunnen tegenhouden. Gods wil zal geschieden. En het welbehagen zal door Zijn hand ongehinderd doorgaan. Wat een vastheid. Hoe veilig is Sion onder de regering van Deze Koning.

De Vorst Messias Zelf laat Gode besluit horen (vers 7-9)

Deze Psalm heeft ons al doen kijken naar de boze plannen van de goddelozen. We hoorden hun razen en brullen. We hebben ook de troon Gods gezien en Zijn oneindige kracht, wijsheid en onveranderlijke raad. Nu komt Christus, de Gezalfde, de eeuwige Koning Zelf naar voren en zegt: Ik zal van het besluit verhalen... Ik zal spreken van het voornemen en besluit van Mijn Vader. De Heere heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. Heden, dat is geen menselijk heden maar een goddelijk heden. Het ziet op de eeuwigheid als een altijd durende dag, als een eeuwig heden. Heden heb Ik (God de Vader) U (God de Zoon) gegenereerd. Daar gaat een verwekkende kracht uit van God op Zijn Zoon. Wij noemen dat de eeuwige generatie. Bij de eeuwige Vader ligt de oorsprong van de eeuwige Zoon. Hij was zonder beginsel der dagen en zonder einde des levens. Hij is God uit God. Van hetzelfde Wezen als de Vader. Van dezelfde eeuwigheid als de Vader (zie geloofsbelijdenis van Athanasius). Stilzwijgend aanbidden wij dit geheim. Christus, de Vorst Messias verhaalt van het besluit: Ik ben de enige, wettige Zoon Gods, de Gezalfde, de Gunsteling van de Vader.

In de oudheid hadden grote koningen de gewoonte dat zij hun bijzondere gunstelingen alles gaven waar zij om vroegen. Nu heeft Christus, de Gunsteling van het hemelhof ook mogen eisen. Eis van Mij, en Ik zal U geven... vraag van Mij, U hebt het slechts voor het zeggen. Wat U ook vraagt, U zult het hebben. En Vorst Messias krijgt de heidenen tot Zijn erfdeel, en de einden der aarde tot Zijn bezitting. Hij zal heersen van zee tot zee. Over het rond van de aarde zal Zijn Koninkrijk zijn. Uit alle geslacht en taal en volk en natie (Openbaring 5:9) zal Hij Zijn onderdanen hebben. Maar allen die voor Hem niet willen buigen, zal Hij verpletteren. Want een ijzeren scepter krijgt Vorst Messias in Zijn handen. De oproerige volken zullen onder de macht van deze scepter verbrijzeld worden als pottenbakkersvaten. Wie niet buigen wil, zal gebroken worden.

Wees wijs, luister nu het nog kan (vers 10-12)

Weer verandert de toon in deze Psalm. Niet minder dan een goddelijk vermaan, zeg maar gerust ultimatum wordt de volken voorgehouden. Nu dan, handelt verstandiglijk, wordt wijs. Laat u tuchtigen, laat de bestraffing zijn doel bereiken. Het is altijd wijs om te luisteren en te willen leren. In het bijzonder als de Heere spreekt, want Zijn Woord is tot ons nut en zaligheid.

Houd op met strijden tegen de Heere en Zijn Gezalfde. Wapens neer! Capituleer en buig als een verlorene aan Zijn voeten. Bedenk, zo zegt dit Woord, hoe verstandig het is om de Heere te gehoorzamen en hoe dwaas, ontzettend dwaas het is Hem ongehoorzaam te zijn. Dient toch de Heere met vreze, met verheuging, met beving. Vrees zonder verheuging is een kwelling. Vreugde zonder heilige beving is vermetelheid. Kus de Zoon! Bedoeld zal zijn de voetkus als teken van onderwerping. Toen Samuël Saul tot koning had gezalfd, kuste hij hem als een teken van zijn onderworpenheid aan Israëls gezalfde koning (1 Samuël 10:1). Kus de Zoon, buig voor Hem, doe boete, onderwerp je aan Hem opdat Hij niet toorne en je op de weg vergaat. Let vooral op die klemmende aansporing om voor Vorst Messias te buigen. O, Gods toorn hoeft niet zevenmaal heter gestookt te worden. Als Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden, dan zijn wij verteerd.

Vreselijk zal het zijn om te komen met de wapens van de opstand in de hand. Neem daarom acht op de schrik des Heeren. Daartegenover zijn zij gezegend die op Hem betrouwen. Hoe gelukkig zijn ze die bij deze geduchte God hun toevlucht zoeken. Die in hun schuld en schaamte de Zoon kussen.

Nooit zal Hij zulke boetelingen verdelgen.'Schuld vergevend ziet Hij neer op arme zondaren aan Zijn voeten. In Hem, Vorst Messias zijn ze zalig. Meer nog... gelukzalig, ja, zelfs meer dan dat. Ze zijn welgelukzalig allen die op Hem betrouwen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 februari 1997

Daniel | 32 Pagina's

Psalm 2 - De Psalm van Vorst Messias

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 februari 1997

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken