Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bevrijd door de kracht van het  geloof

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bevrijd door de kracht van het geloof

Tweede bondsdaglezing

12 minuten leestijd

Meerdere keren zat ik in de pastorale zorg achter slot en grendel. In de isololeercel van een psychiatrisch ziekenhuis en in de gesprekscel van één van onze meest zwaar bewaakte gevangenissen. Plaatsen die diepe indruk maken door hun beslotenheid. Wat zijn de gevolgen van de zonde toch groot. Maar weet je wat me op die enge plaatsen zo bijzonder getroffen heeft? Dat het Woord van onze God niet is gebonden. Dat blijkt ook uit de geschiedenis van Paulus en Silas in Filippi.

Bevrijdende kracht

Wat een bevrijdende kracht zien we als het hart van de purperverkoopster Lydia geopend wordt. Nee, dat heeft ze niet zelf geopend. Dat heeft ook Paulus niet gedaan, maar dat heeft de Heere gedaan. De Heere, Die onze harten kent en nieren proeft, Die weet wat er in mijn en in jouw hart gevonden wordt.

Welker hart de Heere heeft geopend dat zij acht nam op het Woord dat van de apostel Paulus gesproken werd. Door de sleutelen van het hemelrijk is ze bevrijd uit de gevangenis van haar wettische dienstbaarheid.

De macht van de leugen

Maar hoe blijkt dat als het hemelrijk harten opent, het hellerijk niet achter blijft. Achter de bevrijdende waarheid van het Evangelie openbaart zich de macht van de leugen. De satan zoekt op alle mogelijke manieren de waarheid van God te ontkrachten. Zelfs op manieren en met woorden waardoor we er bijna geen erg in hebben dat er een leugen in schuil gaat. Want het is toch wel prachtig wat die vrouw uitroept, die Paulus en Silas van dag tot dag achtervolgt: Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen.

Echter met alle waarheid die er in doorklinkt, is het een duivelse opzet om Paulus, Silas, Timotheüs en Lukas af te trekken van de Allerhoogste en te binden aan de duivel.

Altijd zoekt de duivel in te spelen op ons hoogmoedig bestaan. Altijd weer zoekt hij ons op te zetten tegen de Heere onze God. Dat was zijn tactiek al in het paradijs: met een waarheid beginnen en met een leugen te eindigen. Denk erom dat die oude duivel veel ervaring opgedaan heeft hoor! Om, indien het hem mogelijk ware, zelfs de uitverkorenen te verleiden.

De goede strijd

Maar waar het ongeloof voor de leugen valt, gaat het geloof in de tegenaanval. En daarom mocht Paulus in zijn levenstestament schrijven: Ik heb het geloof behouden. Daarin mocht hij staande blijven. Daarin heeft hij de vorst der duisternis sterke wederstand geboden. Waarom? Omdat de Heere Jezus ook voor Paulus gebeden heeft. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude.

Maar dat gaat niet zonder strijd. Daarom zegt Paulus niet: "Ik heb de strijd goed gestreden." Integendeel, hij zegt: Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden, ik heb de loop geëindigd, en voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid,

welke de Heere, de rechtvaardige Rechter mij geven zal in die dag en niet alleen mij maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad. Ben jij daar ook bij? Dan zal ook jou de strijd niet bespaard blijven. Dan weet ook de satan waar jij woont. Maar wat een genade als je mag weten in de kracht van de Heere te mogen staan en te mogen strijden. Alles wat uit en van de Heere is, wordt in deze wereld bestreden. Ken je dat? De strijd in je studie, op je werk, in je omgeving, met je medemensen, in je vriendenkring, in je familie, misschien wel in je verkering? Zo kan er zelfs strijd zijn als het gaat om de waarheid in je eigen gemeente. Want de duivel zoekt alles wat heel is, kapot te krijgen. En alles wat mooi is, probeert hij lelijk te maken. En wat vrij is, moet in de boeien. Ja, alles wat leeft, zoekt hij in de dood te krijgen.

De waarheid achter slot en grendel

Begrijp je dat daarom ook de waarheid achter slot en grendel moet? Er is niets meer bedreigend voor het rijk van de vorst der duisternis dan de waarheid. Vandaar dat hij de leugen zo aantrekkelijk mogelijk presenteert. In de maatschappij, in de politiek, in de cultuur, en wel in het bijzonder ook in de literatuur. Heel ingrijpend is het dat Maarten 't Hart nu zo ver gaat dat hij zegt: " Dat Woord van God is een gruwelijk boek; en dat moet Nederland weten, en dat moet ook de jeugd van Nederland weten." Of een andere uitspraak: "Wie God verlaat heeft niets te vrezen. Want ik heb God verlaten zonder dat mij ook maar iets overkomen is en zonder ik ook maar enigszins door God gestraft ben."

Maar... God laat Zich niet bespotten, al gaat de satan nog zo te keer, en al zoekt hij ook jouw hart af te trekken van de Heere en van Zijn dienst en van Zijn gemeente. Alles even flitsend en verblindend en gericht op genot, bezit en bevrediging van het hart dat nooit te bevredigen valt met wat van hier is. En hoe kom je eruit? Hoe word je eruit verlost? Alleen door de kracht van het geloof, gewerkt door Gods Woord en door Gods Geest in de weg van het gebed. Die Mij aanroept in de nood, vindt Mijn gunst oneindig groot.

Vele slagen

Zie, daar keert Paulus zich om naar de achter hem roepende vrouw. Hoor hem die pitonische oude slangengeest toeroepen: Ik gebied u in de Naam van Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging van haar uit te diezelve ure. Wat een bevrijding. Wat een opening in de gevangenis. In de Naam van Hem, Die heerlijk is.

Echter dit alles blijft niet zonder gevolgen. Want de werkgevers van die waarzeggende vrouw zien dat de hoop van hun gewin weg is. Lege kassa. En na de arrestatie van Paulus en Silas wordt het leugenverhaal vervolgd en opnieuw komt de satan in verweer en voedt hij het ongeloof door te zeggen: Deze mannen verkondigen ons zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen. En wat hoor ik dan op de achtergrond? Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad; hetzelve zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. En dan gaat het er hard aan toe hoor! Want de klappen die op de Heere Jezus gevallen zijn, vallen ook op deze broeders. En die slagen zijn niet mis. Paulus is door de Joden gegeseld, veertig slagen min één. Maar door de vijand in Filippi worden ze niet geteld. Vele, vele slagen. En als zij hen vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen in zekere bewaring geven zou.

Op de goede keus volgt strijd

Daar zitten ze. In de binnenste kerker. Verzekerd met de voeten in de stok. Einde verhaal. Is er nog verwachting? Is er nu nog een voortgang in het werk van Gods Koninkrijk? Zijn er nu nog vruchten te verwachten? Denk erom dat het een beproeving geweest is voor de apostel. Hij schrijft later aan de gemeente van Thessalonica: Ook was ons smaadheid aangedaan, gelijk gij weet, te Filippi.

En nog lijdt de kerk smaadheid, ook in onze samenleving, ook in deze wereld. De liefhebbers van God en van Zijn Woord worden 'achterlijken' genoemd. Zelfs 'christenhonden'. Ja, soms op één hoop geveegd met de Taliban. En misschien lijd jij ook wel onder de smaad van mensen. Zelfs van mensen van wie je het eigenlijk niet zou verwachten. Want er zijn ook onder de jongeren die ondragelijk worden getreiterd. Door de omgeving, en dan soms zo onbegrepen en zo eenzaam. Strijd van buiten, strijd van binnen. Lieve jongeren. Op de waarachtige keuze van je hart, op de waarachtige bekering tot God, volgt de strijd, volgt het lijden en de verdrukking. Maar ga er niet in de eerste plaats mee naar mensen; al is het goed om in moeilijke omstandigheden hulp

te zoeken. Maar vlucht in de eerste plaats tot de Heere en zeg tot Hem met David: "Doe mij recht, o mijn God, en twist Gij mijn twistzaak. En bevrijd me van het ongoedertieren volk en van de mens des bedrogs."

Troost voor gevangenen

Weet dat de Heere het voor de verdrukte opneemt. Hij doet de ellendige recht. En Hij bevrijdt de gevangene. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena, Zijn hulpe ter verlossing tonen, Hij slaat hun zielen ga. Als hun geweld en list bestrijden al gaat het nog zo hoog, maar hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in Zijn oog. Zie dat maar bij Paulus en Silas. In het geloof hebben zij kracht ontvangen om de smaadheid, de geseling, de gevangenschap te dragen. En ook hierin mogen zij ervaren: Mijn genade is u genoeg en Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. In de wereld zult gij wel verdrukking hebben, maar heb goede moed; Ik heb de wereld overwonnen.

Het geloof in Hem overwint de wereld; ook die wereld waarin jij de strijd hebt; waarin jij je tranen stort en je gebeden opzendt en je bijbeltje aan je hart drukt en koestert. Al is het soms in de waarneming van je jonge hart 'achter slot en grendel'. Dan kun je met de Heere zelfs in de binnenste kerker zijn.

Gearresteerd door God

Kijk, daar zitten ze met de voeten in de stok. Een blok aan het been. Kapot geslagen; bloedend, in een stikdonder, vunzig, koud hol, temidden van dieven, oplichters, moordenaars, spionnen, verraders; de criminaliteit van Filippi. Zo worden ook Paulus en Silas met de misdadigers gerekend. Als boeven temidden van de boeven.

Is dat nou overgebleven van het Kom over en help ons? Nee, Paulus en Silas kunnen zich boven die gevangenen niet verheffen. Want wat ze niet uitgeleefd hebben in de zonden hebben ze ongetwijfeld ook ingeleefd. En daarom is het een wonder dat ze in die gevangenis niet zitten om hetgeen ze misdreven hebben.

Jongelui; dat we niet in de gevangenis zitten, is Gods weerhoudende genade. En als God je bekeert, dan krijg je kennis aan je misdaden, 'k wil mijn misdaan die u tergen, niet verbergen, daar Gij alles ziet en weet. O, wat een smart, wat een droefheid, als je dan door de wet gearresteerd, onder het recht van God gebracht wordt; en je voelt je in de nood van je ziel hulpeloos en radeloos. Zo Gij Heere, in het recht zou treden, en gadeslaan mijn ongerechtigheden, ach wie kan voor U bestaan? Om dan, als een veroordeelde, aan het einde van de wet, in het toevluchtnemen tot de Heere Jezus Christus te vernemen: "Je zonden zijn vergeven." Om het dan uitte zingen met de man van Psalm 130: Maar neen, daar is vergeving, altijd bij U geweest. Ook voor mij. Ook voor jou. Al waren je zonden als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn, maar Ik zal ze maken wit als de sneeuw en wit als de wol.

Omtrent middernacht. In het stikdonkere van de nacht. De nacht waarin de hel juicht. Paulus en Silas zullen misschien van binnen wel gezegd hebben: "Wat moet Lydia nu wel denken? Wat moet nu die jonge kerk in Filippi denken van de omstandigheden. Is dit nu het resultaat van onze inspanningen? Is dit nu Gods bedoeling met ons leven? Is dat nou

liefde Gods? " Of ken je die binnenpraters niet? Maar zie; daar midden in de nacht komt de Heere over. Als het niet meer kan, dan blijkt het te kunnen. Hij kan, en wil, en zal in nood, zelfs bij het naad'ren van de dood, volkomen uitkomstgeven.

DoorZijn striemen genezing geworden

En daar komt Hij, Die in nacht gekomen is op de aarde. Die in de duisternis aan het kruis geworsteld heeft. Die aan de vloekstok op Kalvarië genageld was door Zijn handen en Zijn voeten.

Waarom? Om gevangenen vrijheid te zenden. Daarom heeft Hij uitgeroepen: "Het is volbracht." Zaligzijtge als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om Mijnentwil. Verblijd u en verheugd u, want uw loon is groot in de hemelen. Alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Door Zijn striemen, is ons genezing geworden. Bevrijd door de kracht van het geloof.

En bij de bevrijding horen bevrijdingsliederen. Baden zij en zongen Gode lofzangen. Ja, ze zingen in God verblijd, aan Hem gewijd, van 's Heeren wegen. Geen klaagzangen. O nee, Gode lofzangen.

O, je zult toch zo door de Heere in de nacht wakker gemaakt worden. De Heere neemt al die omstandigheden weg, en waar de Heere overkomt daar is de vrijheid. Door het geloof mogen ze omhelsd worden door de Heere Jezus Christus. En dan zegt Paulus in Romeinen 5: Roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukking, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop en de hoop zal niet beschaamd worden omdat de liefde Gods in ons hart uitgestort is door de Heilige Geest.

Zoek bevrijding

Lieve jonge vrienden, zoek bevrijd te worden, eer het te laat is! Het kan nog. Als er zo één door God uit de gevangenis gehaald is, ik zeg het met de apostel na vanmiddag: "Mij, de grootste der zondaren, mij is barmhartigheid geschied." Zou het dan voor jou niet kunnen? Haast je om je levenswil, vlucht tot de Heere met de nood van je hart en zeg het met die Macedonische man: "Kom over Heere, en help mij."

O, de nacht zonder God is zo donker, en de eeuwigheid duurt zo lang en soms lijkt het dat de verlossing uit je gevangenis een onmogelijkheid is. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God, want Hij is een God van wonderen. Roep naar de hemel. Bid met Paulus en Silas: "Bevrijd me uit de gevangenis om Uw Naam Die heerlijk is. Bij de Heere zijn uitkomsten zelfs tegen de dood. Om Hem, Die gevangen geweest is. De Gezalfde Gevangene. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening van de gevangenis. Daarom maakt Hij in het hart van Zijn kinderen de klacht tot een jubel, zelfs in nacht: Want ik zal Zijn lof, zelfs in de nacht, zingen daar ik Hem verwacht, en wat mijn hart moog treffen, tot de God mijns levens heffen.

En de gevangenen hoorden naar hen. Amen.

Kapelle-Biezelinge, ds. J. J. Tanis

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 juni 2002

Daniel | 30 Pagina's

Bevrijd door de kracht van het  geloof

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 juni 2002

Daniel | 30 Pagina's

PDF Bekijken