Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het beheer der kerkelijke goederen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het beheer der kerkelijke goederen

4 minuten leestijd

Het hoofdbestuur van den Bond van Nederlandsche predikanten heeft een geschrift samengesteld van over de honderd bladzijden, waarin de kwestie van het beheer der kerkelijke goederen wordt aangesneden. De predikantenbond heeft n.1. met de Vereeniging van kerkvoogdijen enkele samensprekingen gehouden, om de kwestie hoe de verhouding van het bestuur der kerk t.o.v. het beheer der kerkelijke goederen moet zijn te regelen. Deze samensprekingen hebben geen ander resultaat gehad, dan dat de predikantenbond op eigen initiatief aan de Synode van 1938 een Ontwerp reglement op het Beheer heeft voorgelegd, dat echter door de Synode met algemeene stemmen is verworpen.
Zooals we weten zullen, is deze kwestie niet pas ontstaan. Tot 1866 heeft de regeering het toezicht uitgeoefend op het beheer der kerkelijke goederen. In dat jaar heeft de regeering echter een Koninklijk Besluit uitgevaardigd, waardoor zij het toezicht op het beheer der kerkelijke goederen losliet. Toen ontstond er een toestand, dat elke gemeente het recht had om op eigen wijze het beheer der kerkelijke goederen te regelen. Wel kwam er in 1870 een Algemeen College van toezicht op het beheer der kerkelijke goederen, maar de gemeenten waren vrij om zich onder toezicht van dit College te plaatsen of niet. Zoodoende zijn er tot op dezen dag gemeenten met Beheer onder toezicht en gemeenten met Vrij Beheer.
In art. 65 van het Algemeen Reglement der Ned. Herv. Kerk was echter ondertusschen een bepaling opgenomen, dat men voor het beheer op de kerkelijke goederen nadere bepalingen zou ontwerpen. Die nadere bepalingen moeten er nog komen. Want wel heeft de Synode herhaalde malen geprobeerd om een Reglement op het beheer der kerkelijke goederen vast te stellen, maar geregeld is dit mislukt. Bovendien komt hier de vraag naar voren of de Synode eigenlijk wel bevoegd is om een reglement op het beheer te maken. De kerkvoogdijen hebben zich in overgroote meerderheid steeds op het standpunt gesteld, dat de gemeenten vrij waren het beheeren der kerkelijke goederen naar eigen inzicht te regelen, en dat de Synode geen enkele rechtsgrond kon aanvoeren om een dergelijke regeling te ontwerpen. Dit heeft al tot verschillende geschillen aanleiding gegeven. Het verzet van de protesteerende kerkvoogdijen tegen den Raad van Beheer en tegen het reglement op de predikantstraktementen vindt hier haar grond. Toen het ontwerp van den predikantenbond dan ook het vorige jaar in de vergadering van de Synode werd behandeld, bracht de rapporteur Prof. Haitjema dit punt naar voren. Hij vreesde bij aanneming van een reglement op het Beheer een groot aantal processen voor den burgerlijken rechter, daar de kerkvoogdijen zich niet zouden willen onderwerpen aan een reglement door de Synode vastgesteld. Door den predikantenbond wordt wel gezegd, dat de burgerlijke rechter in het proces Ouddorp over deze kwestie uitspraak heeft gedaan en de bevoegdheid van de Synode heeft erkend, maar Prof. Haitjema bestreed dit. In het arrest van het Haagsche gerechtshof lezen we: dat het duidelijk is, dat door het vorderen van bijdragen van de gemeente voor een kas ten behoeve van predikantstractementen, of voor welk ander kerkelijk belang ook, niet geraakt wordt aan het Beheersrecht der gemeenten over hare fondsen en goederen. In dit arrest wordt dus duidelijk toegegeven, dat de gemeenten een beheersrecht hebben, waardoor de Synode deze zaak dan ook niet kan regelen door een reglement op het Beheer vast te stellen.
Deze kwestie is van principieel belang. Want het gaat er hierom of de gemeenten zelfstandig hun zaken mogen regelen, of dat de Synode aan de gemeenten dwingende bepalingen mag opleggen. Wij moeten de zelfstandigheid van de gemeenten blijven voorstaan. Iedere aanslag op de zelfstandigheid der gemeenten moet ons in het geweer roepen. Daarom verheugt het ons, dat de Synode met algemeene stemmen dit reglement, dat door den predikantenbond ontworpen was, heeft verworpen.
verigens is de lezing van de brochure van den predikantenbond zeer interessant voor hen, die in deze zaken belang stellen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 juni 1939

Gereformeerd Weekblad | 12 Pagina's

Het beheer der kerkelijke goederen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 juni 1939

Gereformeerd Weekblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken