Bekijk het origineel

Teekenen der tijden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Teekenen der tijden

6 minuten leestijd

De Vereenigde Volkeren zullen het geheim van de atoombom verkrijgen, "werd uit Amerika geseind. Zoo was tusschen Attlee en Truman overeengekomen. Maar o, ondoorgrondelijk menschenhart... zij zouden dat geheim verkrijgen, als zij in staat bleken te zijn een oorlog te voorkomen... En aangezien dat nooit het geval zal zijn, blijft de atoombom het speciale bezit van Anglo-Amerika. Rusland maakt, zich geen illusies meer. Het heeft DE atoombomexpert van Frankrijk per vliegtuig ingehaald. Zoo snel mogelijk zal nu het Russische procédé vervolmaakt worden en dit alles-vernielend oorlogswerktuig het woord van de Sovjets een harden klank geven.
*
Zoo is het pad van de menschheid. Vernieling en ellendigheid is in zijn wegen, en het pad des vredes hebben zij niet gekend. „God en den naaste hatend." De onmetelijke kracht, die de Heere in het heelal verborgen heeft, bij hare ontdekking, gebruikend tot dood en verderf;
*
De onmetelijke atoom-energie! Eén kilo steenkool wordt omgezet in 10 kilowattuur electrische energie. Maar bij atoomsplitsing levert 1 kilo uranium 25.000.000.000 kilowattuur electrische energie. Theoretisch is het mogelijk atoom-energie te gebruiken voor werken des vredes. In plaats dat alle atomen van het uranium zoo goed als tegelijk splitsen (bij den atoombom), kan men de splitsing geleidelijker doen verloopen. Men kan theoretisch de atoomenergie aan banden leggen. Zooals het vallende water, wanneer het toomeloos voortbruischt, alles vernielt wat in den weg staat, maar getemd; turbines drijft en kracht opwekt voor gansche provincies, zoo kunnen ook de zware knallen van het gesplitste uranium, getemd en geleid, treinen voortdrijven, schepen bewegen en het electrisch gloeilampje in onze huiskamer doen branden. Zoo zal ook deze uitvinding niet alleen een revolutie veroorzaken op krijgskundig, maar ook op maatschappelijk gebied. Zij zal de klok der beschaving vooruit en... achteruit zetten. Zij zal wellicht de klok der beschaving met groot geraas, voor altijd doen tuimelen. Ja, mijn ziel, gij moogt wel beven, was er Koning Jezus niet.
*
In het midden van ons werelddeel krioelt een vaaebondeerende menschenmassa. Sudeten-Duitschers komen als een lawine van het zuiden, Poolsche Duitschers van het Oosten. Dicht dringen zij opeen. Geen land, geen woning, geen brood. Geen medicijnen voor de zieken. De verwoester wordt verwoest. De honger woedt. De pestilentie verteert. De winter van '45—'46 zal voor Duitschland de Hollandsche winter '44—'45 zijn. Alles kapot. Kerken, huizen, straten, steden, dorpen. De maatschappij kapot, de staat, het gezinsleven. Is het laatste niet grondig vernield door de Nazi's? Zeide Karl Barth niet, dat in Duitschland „Zending" moest gedreven worden? Vanwege de geweldige destructie der „Christelijke religie"?
*
Dit Duitschland nu is een gretige voedingsbodem voor alle omverwerpende krachten. Dit Duitschland spreekt nu al weer, al heeft het dan geen officieele mond, over den komenden derden oorlog. Zal het dan al geen leiding geven, het zal toch gewicht in de schaal leggen, als bondgenoot. Men gelooft niet aan de, „bekeering" van dit volk. Dit volk is een hardnekkig volk. Het heeft zich een vreeselijken naam verworven bij allen, die onder de tyrannie van dit volk gezucht hebben. Zijn niet zelfs de besten van dit volk besmet met dien geest, die "het in de wereld der volkeren stinkende gemaakt heeft? Zooals recente uitlatingen van Ds. Nierüöller en het incident Faulhaber-Amerikaansche bezettingsautoriteiten, bewezen hebben.
*
Daar is geen eenheid van optreden tegenover deze massa Duitsche vechtmenschen. Daarom zal het Duitsche probleem in de toekomst opnieuw de politieke hemel verduisteren. Frankrijk wil Duitschland versnipperen, om het zoo te treffen in de zenuw van zijn kracht. Daartegenover staat het drijven van andere grootmachten, om aan Duitschland een Centraal Bestuur te geven. Deze oneenigheden tusschen de overwinnaars verlammen een gemeenschappelijk optreden tegen Duitschland.
*
Ondertusschen wordt het land door Ruslands wegslepen van 25% van zijn industrie, tot een industrieele nul gemaakt. Maar hoeveel Duitsche fabrieken zullen nu als represaille verrijzen in Spanje? In Argentinië? In Zwitserland ook, zegt Amerika. Duitschland is een heksenketel en de drank, die daar gebrouwen wordt, zal niet gezond zijn. Maar in dit alles wordt Gods Woord bewaarheid. Zij hebben Mij verlaten, spreekt de Heere, wat vrede zouden zij hebben?
*
Hoe de tragedie „Nederlandsch-Indië" ons volk beroert, blijkt op straat, in trein en tram, in gezinsen vereenigingsleven. Op 20 October jl. is den Minister-President een petitionnement aangeboden, waarin verzocht werd, „dat alles in het werk wordt gesteld om een sfeer van wederzijdsch begrip te scheppen, waardoor voorkomen wordt, dat Nederlandsch en Indonesisch bloed gaat vloeien in den strijd van volk tegen volk". Tot de onderteekenaars van dit Petitionnement behoorden ook Prof. Kraemer, * een bekende figuur uit de Ned. Hérv. Kerk, en Prof. Bavinck uit de Geref. Kerken.
*
De Hoofdbesturen der Samenwerkende Zendingscorporaties te Oegstqeest hebben op hun vergadering van 25 October 1945 uitgesproken, „dat zij, gehoorzamende aan het gebod Gods, op grond van gerechtigheid en naastenliefde, voor hun deel ondubbelzinnig en onbekrompen hebben op te komen voor een algeheele liquidatie van de koloniale verhouding en voor een royale honoreering van het Koninklijk woord van 7 Dec. 1942, dat Indonesië een gelijkwaardig en gelijkberechtigd deelgenootschap in een vrijwillig aanvaard Rijksverband toezegde".
*
Aan de andere zijde hebben Luitenant-Generaal Bajetto, oud-Legercommandant Boerstra, enkele functionarissen van het Nationaal Jongeren Verbond, oud-volksraadsleden en andere voormalige hooge Indische functionarissen een manifest uitgevaardigd, waarin zij verklaren: „onvoorwaardelijk juichen wij het toe, als zij (de regeering) afziet van onderhandelen". En: „dat de regeering zich ter zake heeft te onthouden van uitspraken of beloften". De onderteekenaars van dit manifest hebben de stellige overtuiging, dat het grootste gedeelte van de inheemsche bevolking loyaal is. Soekarno c.s. moeten als rebellen gezien en behandeld worden, zoo meenen zij.
*
Zelfs in het Engelsche Parlement is deining om Indië. Eén vrager verzocht zelfs (N.B.) te verhinderen, dat Van Mook door de Ned. Regeering gedesavoueerd werd. Als waren wij vazal van Engeland! Ook werd er gesproken van Neerlands Tyrannen, i.c. de Amsterdamsche Bankiers! Het is alsof de dagen van Coen terugkeeren. Toen ook: zal het Jacatra of Batavia zijn. Toen ook: de Engelschen, in een niet-geheel-ongelijke positie als nu! Maar wie spreekt nu het machtige woord, dat Coen hanteerde: Zoo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Houdt de Heere diepe wegen
Met ons in dit tijdsgewricht,
Is de nood ten top gestegen?
Laat ons 't oog op Jezus slaan,
Onze zaak Hem toevertrouwen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 24 november 1945

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

Teekenen der tijden

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 24 november 1945

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken