Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DE UITSTORTING DES GEESTES

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

DE UITSTORTING DES GEESTES

5 minuten leestijd

1

Handelingen 2 vers 16—18. Maar dit is het, wat is door den profeet Joël: gesproken

En het zal zijn in de laatste dagen (zegt God): Ik zal uitstorten van Mijnen Geest op alle vleesch; en uwe zonen en dochter en zullen profeteeren, en uwe jongelingen zullen gezichten zien, en uwe ouden zullen droomen droomen; . En ook op Mijne dienstknechten en op Mijne dienstmaagden zal Ik in die dagen van Mijnen Geest uitstorten en zij zullen profeteeren.

Het Pinksterfeest is weer aangebroken. Pinksteren, vijftigste dag beduidt het woord. Het herinnert er ons aan, dat het vijftig dagen na Paschen is. Toen de Heere Christus was opgestaan uit de dooden bleef Hij nog veertig dagen op aarde, en voer op naar den hemel, is gezeten aan dee rechterhand Gods. Maar Hij heeft woord gehouden naar Zijne belofte: Ik zal den Vader bidden en die zal u een anderen Trooster zenden, die bij u blijven zal in eeuwigheid. Ik zend de belofte des Vaders op u.

Dit eerste christelijke Pinksterfeest valt dus samen met het Joodsche Pinksterfeest van dat jaar. Israël herdacht dan blijde • hoe de Heere den oogst had doen rijpen en de fijne meelbloem werd den Heere gebracht. Tevens werd herdacht de wetgeving op den Sinai, nadat zij de tyrannie van Farao waren ontvloden, door de groo-, te reddende daden Gods.

Pinksterfeest, de uitstorting van den Heiligen Geest! Het feest van de vereeniging van hemel en aarde; het feest der verloving Gods met de ontzondigde menschheid, het feest van de geboorte der Nieuw-Testamentische Kerk, het feest van den oogst van het door Christus uitgestrooide en fhet Zijn bloed besproeide zaad.

Wat zouden de andere feesten zijn van de Christelijke Kerk zonder dit kroonfeest! Boden van weldaden, die wij niet konden deelachtig worden. Herauten, die ons tot de bruiloft nooden, zonder toegang te vinden. Verstaat gij dit? De uitstorting des Geestes is de vervulling van het aangebrachte Evangelie door Christus, onzen Heere. Zie maar naar de discipelen, zoolang de Geest niet was uitgestort konden zij den rijkdom van hetgeen in Christus was geschonken, niet verstaan noch inleven.

Het moge zijn, dat met Paschen de Heere Jezus op hen had geblazen en gezegd: ontvangt den Heiligen Geest, toch was het nog geen Pinksteren. Het was ambtelijke bediening van den Geest. En als zij met hemelvaart vol zijn van bediening des Geestes keeren zij weder naar Jeruzalem lovende en dankende God en... waren ten allen tijde in den Tempel volhardende in het bidden en smeeken! Wonderlijk, zooveel genade, zooveel bediening van den Geest en toch... volhardende en smeekende .om de uitstorting van den Geest. Neem dit ter harte ook voor uw eigen leven.

Zal het Pinksteren worden, zoo hebben wij reeds een rijke bediening der genade leeren kennen, is Christus verheerlijkt. De Geest kan alleen rusten in den Christus, die plaats kreeg in het hart. Daar strijkt de duive neder om nu Christus te verheerlijken. Maar ik loop reeds vooruit op onzen text. Pinksteren, het sluitstuk der Christelijke feesten, die de andere heerlijk maakt, en toepast in den rijkdom en de diepte die erin is geschonken.

Wie iets van Pinksteren wil verstaan, zal moeten leeren het onderscheid in de bediening van den Geest onder oud-en nieuw verbond niet alleen, maar ook in de betrekking waarin de Geest zich stelt tot de Kerk. De Geest ontdekte alle eeuwen door den zondaar tot kennis der gerechtigheid, leidde op tot den Middelaar en nog veel meer, maar was niet uitgestort. Pinksteren is een heilsfeit, dat eeuwige gelding heeft, maar niet vóór Pinksteren, tien dagen na de hemelvaart, is geschied. Helaas, dat van alle christelijke feesten, Pinksteren het minst wordt verstaan en beleefd in Gods gêmeente. Maar laat ik liever de Pinksterbedeeling toelichten, met u bemediteeren, dan treedt de armoede van 't genadeleven, in de

Kerk onzer dagen, vanzelf aan het licht.

Het Pinksterfeest, de uitstorting des Geestes, maakt de heerlijkheden van Christus, het middelaarswerk, persoonlijk. Draagt in hetgeen de Vader heeft aan Zijnen Zoon, leidt ons in in de verborgen diepten van het Vaderlijke Gods van het Vader-zijn Gods voor Zijne kinderen, want die Pinkstergeest is de Geest der aanneming, door welken wij roepen: Abba, Vader!

De Geest van Pinksteren verheerlijkt den Vader en den Zoon in het verbond, in het midden der Kerk, ja, in de harten van Zijne gunstgenooten, die verzoend door den dood des Zoons, gerechtvaardigd in de opstanding van Jezus, met Hem gezet in den hemel, nu rusten aan het Vaderharte Gods. Zie, dan is het Pinksteren in toepassing voor ons hart. Anders treden wij niet binnen in het binnenste heiligdom Gods.

Het Pinksterfeest zendt ons den Schenker, die uit den hof Gods den druiventros van Christus' verdiensten uitdrukt, de liefde des Vaders en den vrede Gods als balsem doet afdruppen in onze zielen.

Mogen wij zóó Pinksterfeest vieren heden! Mogen wij zóó onze Pinksteroverdenking schrijven en lezen, dan wordt God verheerlijkt, God drieëenig, te prijzen in der eeuwigheid. Wij roepen in herinnering, de teekenen, die zijn geopenbaard (zie onze preek over Hand. 2 : 1—4) tongen van vuur, - het geluid als van een geweldig gedreven wind... en zij werden allen vervuld met den Geest.

De teekenen zijn tijdelijk als illustraties van de eigenlijke uitstorting des Geestes. Die uitgestorte Geest blijft in het midden der Kerk wonen, zooals tevoren niet het geval is geweest. Anders toch vernietigt men Pinksteren, snijdt zich tevens den weg af om de bedeeling van het Oude Verbond te verstaan.

Het gansch eenige van Pinksteren moet worden vastgehouden, het is een heilsfeit. Laat daarom, mijn lezer, ons gebed opgaan door den Geest, om te mogen verstaan waarin nu eigenlijk het wonder van de uitstorting des Geestes bestond»

Dit artikel werd u aangeboden door: https://www.hertog.nl

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 juni 1946

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

DE UITSTORTING DES GEESTES

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 juni 1946

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken