Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Worden alle hoorders bevolen in Christus te gelovenl

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Worden alle hoorders bevolen in Christus te gelovenl

9 minuten leestijd

In Maart van dit jaar, in de artikelen over Ds G. Mees heb ik ook geschreven, dat het Evangelie aan alle mensen gepredikt moet worden en dat God aan allen de zaligheid aanbiedt, oprecht en welgemeend. Nu is er onder onze lezers één, die graag in oude boeken snuffelt en die o.a. thuis is in de „Handelingen van de Synode te Dordrecht 1618/19". Afgezien nu van de predikanten onder onze lezers, die vanzelfsprekend in de dingen van die beroemde synode volkomen thuis zijn, verwacht ik onder de andere lezers toch niet zoveel deskundigen in deze zaak. Nou, eerlijk gezegd, ik kan mij niet herinneren dit dikke boek ooit te hebben gezien. En daarom ben ik onze lezer nog eens dankbaar, want nu ik het in huis heb, kan ik niet anders zeggen, dan dat het nuttig is tot onderwijzing. En daarom, als soms iemand het in huis heeft en niet vaak gebruikt, hij zou er mij een grote dienst mee doen, want mijn exemplaar is maar geleend. Doch ter zake.

Kijk, schreef onze lezer reeds enige tijd geleden, u zegt nu wel, dat de Gereformeerde schrijvers het in de regel met u eens zijn, doch dat is voor mij nog een vraag. En dan duikt hij onder in de schatkamers van bovengenoemde handelingen om mij de meningen over te reiken van die groep Godgeleerden en van die groep en nog eens een groep. Nu wil ik met genoegen op enkele van die meningen der leden van de Synode van Dordrecht ingaan. Doch dan zullen we eerst de zaken afhandelen. Kijk, dat moet onze lezer goed bedenken, dat al die meningen zeer interessant zijn, maar dat aan de andere kant al die Godgeleerden zich hebben verenigd in de ene mening van de Dordtse Leerregels. Als ik het goed begrijp is het zo gegaan. De verschillende groepen binnenlandse en buitenlandse afgevaardigden hebben schriftelijk hun opvattingen uiteengezet over de vijf Artikelen van de Remonstranten. In die uiteenzettingen kan men van alles vinden. Maar Bogerman, de voorzitter der Synode, heeft de vijf Artikelen tegen de Remonstranten ontworpen, in samenwerking met anderen en de mening der verschillende groepen daarover, kan men in de „Handelingen" niet vinden. Het enige wat men daar van weet, is dat deze artikelen, die in onze Kerkboeken staan, artikel voor artikel door allen zijn ondertekend. Wat er dan ook in hun adviezen mag staan, over de inhoud van de vijf Artikelen tegen de Remonstranten zijn ze het allen eens. Als we dat in het oog houden kan onze lezer alle vragen, die hij mij stelt, gemakkelijk zelf oplossen. Hij heeft ze n.1. samengevat in deze zinnen:

Wilt u aan de hand van Schrift en Dordse Oordelen mij deze vragen eens toelichten.

1. Worden alle hoorders bevolen in

Christus te geloven? 2. Wordt de genade allen aangeboden? 3. Nodigt God allen, of degenen die zich bekeren?

Wanneer de vraagsteller het goedvindt, dat we „bevolen" vervangen door „geroepen", dan ligt het antwoord in de Dordtse Leerregels zo maar te wachten. Daar staat in Hoofdstuk I artikel 3: „En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze blijde boodschap, tot wie Hij wil, en wanneer Hij wil; door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus den Gekruisigde." Mij dunkt dat is duidelijk. Niet tot alle volken op alle tijden komt de prediking. Maar als zij komt, komt zij als een zeer blijde boodschap. Dus zij komt als een evangelie. Die verkondigers roepen niet sommige mensen, maar alle hoorders tot bekering en het geloof in Christus. Bekering staat voorop. Alle hoorders worden geroepen tot terugkeer. Dat is een geweldig evangelie, want in het Paradijs is de mens verbannen! Vergeet dat niet. Maar als nu iemand wil opmerken, dat er bij de mens toch eerst plaats voor Christus moet zijn. dan ben ik het daar weer hartelijk mee eens. Doch wanneer wij de zaak samenvatten in één woord, dan zeggen we, wat de Heere Jezus sprak: „Predikt het evangelie aan alle mensen." Het 4de artikel vervolgt dan: „Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods". Dus het evangelie roept allen tot bekering en geloof. Alle hoorders worden geroepen in Christus te geloven in de weg van bekering. Zij worden allereerst geroepen om te geloven, dat deze Christus er is, en dat al Gods liefde in Hem is gegeven. Maar als het nu eens een mens is, die voor het eerst van Jezus Christus hoort? Dan zul je hem eerst moeten vertellen van de schepping en de val van Adam. Maar hoe je ook begint, je komt toch altijd hier uit, dat je zeggen moet: Mensen, zoeken jullie het hier, zoeken jullie het daar, het is er niet. De zaligheid is alleen in Christus, en die Christus wordt u allen aangeboden. Hiermee ben ik aan de tweede vraag toe. De Schrift zegt: Predikt het evangelie aan alle mensen of creaturen". Is dat een aanbieding? Ja, zeggen de Dordtse Leerregels. Luister slechts naar Hoofdstuk III en IV artikel 9:

Dat er velen door de bediening des Evangelies geroepen zijnde, niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het Evangelie, noch in Christus door het Evangelie aangeboden zijnde, noch in God, die door het Evangelie roept, en zelfs ook, dien Hij roept onderscheidene gaven meedeelt, maar in degenen die geroepen worden." Volkomen duidelijk staat er in dit artikel te lezen, dat Christus aan verkorenen en niet-verkorenen door het evangelie aangeboden wordt. Ik zou zeggen dat daar geen speld tussen te krijgen is en dat we niet de minste reden hebben om af te wijken van wat al de afgevaardigden ter Dordtse Synode, die ieder op hun eigen wijs theologiseerden, hebben ondertekend.

Nu blijft de derde vraag nog over: Nodigt God allen, of degenen, die zich bekeerden? " Calvijn tekende aan bij Ez. 18 : 21: Door hun vergeving te beloven, nodigt God alle overtreders der wet tot zich." Uit de Dordtse Leerregels hebben we al opgeschreven, dat de mensen geroepen worden. Roepen is toch een soort nodigen, of niet? En dan zegt Hoofdst. III en IV art. 8:

Doch zovelen er door het Evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen, want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in Zijn Woord, wat hem aangenaam is; namelijk dat de geroepenen tot Hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot Hem komen, en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven". Dus roept en nodigt God allen tot bekering. En bekering is weer de weg tot Christus. Om het laatste gaat het. Nodigt God nu de bekeerden of nodigt Hij allen tot be

kering? Toch het laatste zeker. En dus tot Christus in de weg van bekering.

Ja maar, nu nog eens al de uitspraken van Geldersen en Embdenaren en Nassauers op de Dordtse Synode? Die uitspraken moet men allereerst zien in dit licht, dat zij het allen met de Dordtse Leerregels eens zijn. Maar dan moet ge ten tweede op de situatie zien, waarin zij staan en spreken. Dat kan telkens zo verschillend wezen, omdat de vijand tegen wien men zich wendt, telkens van standplaats verandert. Ik kan niet al die uitspraken één voor een bespreken. Waar ik wel zin in krijg is een behandeling van

de Dordtse Leerregels van woord tot woord. Maar voor ditmaal een uitspraak van de Geldersen. Zij schrijven:

„Derhalven hierover geschied het, dat wij niet alle mensen zonder onderscheid bevelen, dat ze in Christus zullen geloven. Hoewel wij nochtans dit gestadiglijk hen indrukken, dat zij tot het eeuwige leven niet kunnen ingaan noch ook van de zonden, de toorn Gods en de verdoemenis verlost worden anders dan door Christus."

Dit lijkt wel te strijden met ons antwoord op de eerste vraag, maar ik ben het er toch van harte mee eens. Tot de eigengerechtige Farizeër of tot de spottende Tollenaar zeggen wij niet: geloof maar in Christus. Dat zij verre. Maar wij roepen wel alle hoorders tot Christus in de weg van bekering. Wij prediken niet de bekering, want de bekering kan niet zalig maken. Wij prediken aan alle hoorders Christus in de weg van bekering.

Laat ik nog iets uit de Geldersen overschrijven. Het zijn de laatste woorden van hun betoog over artikel II der Remonstranten: „Overzulks zo blijkt, dat er kwalijk gezegd wordt dat de genade van het Evangelie algemeen zij, d.i. dat de weldaden, die, door de dood van Christus verkregen zijn, allen en een iegelijk, aan dewelke de Predikatie gedaan wordt, aangeboden worden." Diezelfde Geldersen hebben ondertekend, dat Christus door het Evangelie aan iedere hoorder aangeboden is. Maar dat wil niet zeggen zonder de voorwaarde van bekering. En daar wijzen zij telkens weer op in hun bestrijding van de stellingen der Remonstranten.

Wat nu betreft mijn opmerking, dat de Gereformeerden in de regel het algemene aanbod der genade gehandhaafd hebben, men kan deze stelling bij Prof. H. Bavinck in zijn Dogmatiek vinden in het Hoofdstuk van Roeping en Wedergeboorte. Hij kende de gereformeerde theologen goed. En het zal nu duidelijk zijn, dat de hele Synode van Dordrecht het met 't algemene aanbod der genade eens was. Doch niet zonder bekering. Wij zeggen te weinig, als we alleen het geloof als voorwaarde noemen. De Leerregels zetten de bekering voorop. Van de Heere Jezus staat ook de uitspraak opgetekend: Ik ben gekomen om de zondaars tot bekering te roepen." Terecht zeggen ook de Geldersen, om deze vrienden van onze lezer maar telkens naar voren te brengen, dat de prediking van de bekering een stuk van het Evangelie is. Zij merken op: Want de wet beveelt de boetvaardigheid (bekering) niet." Laten wij nu maar geen enkele voorwaarde tussen ons en Christus inschuiven. Want als iemand er nu op zou blijven pleiten, dat er toch eerst bekering moet zijn en dan Christus, dan zou ik hem hieraan herinneren, dat Christus verhoogd is om bekering te geven. Hand. 5 : 31. Alles is in Christus, lezers. En die Christus, in wie alles is, wordt ieder aangeboden, die het evangelie recht gepredikt wordt. Daar zijn ook geen voorwaarden. Doch een mens, die niet schuldig is geworden, niet de slechte dingen heeft verlaten, niet het Godsgemis heeft gevoeld, zal geen Christus willen hebben. Hij denkt misschien de hemel te willen, doch de Christus der Schriten, wil hij niet. Daarom zeg ik nog eens: ot die Christus worden we allen geroepen in een weg van bekering en geloven. Hij wordt aangeboden en God nodigt onbekeerden tot bekering in Christus.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 juni 1953

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

Worden alle hoorders bevolen in Christus te gelovenl

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 juni 1953

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken