Bekijk het origineel

Opstandingsleven

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Opstandingsleven

5 minuten leestijd

In een persoonlijk gesprek vroeg iemand mij naar de betekenis van Pasen voor het persoonlijk leven. Op de kerkelijke feestdagen, zo zei hij, worstel ik telkens met de vraag, wat die heilsfeiten nu persoonlijk voor mij betekenen, wat ik er aan heb. En zo kwam hij ook nu tot de vraag naar de betekenis van het Paasfeest.

We willen beginnen met op te merken, dat de heilsfeiten van grote betekenis zijn. En wat daar gebeurd is in de stal van Bethlehem toen Gods Zoon mens werd, en wat er gebeurd is in de hof van Jozef van Arimathea, toen de Heere Jezus opstond uit de doden zijn feiten, heilsfeiten, die onmisbaar zijn ten aanzien van de weg der zaligheid. Ons geloof rust niet op de een of andere idee, maar op feiten, die hebben plaatsgevonden. We hebben er in het vorige nummer van ons blad reeds de nadruk op gelegd van hoe grote betekenis het is, dat de Heere Jezus werkelijk is opgestaan van de doden.

Die heilsfeiten zijn derhalve objectieve gebeurtenissen. Vandaar ook dat we bij de geboorte van de Heere Jezus lezen: En het geschiedde En ook bij de opstanding van de Heere Jezus lezen we weer hetzelfde: En het geschiedde Wat daar beschreven staat in het evangelie is werkelijk geschied.

Maar de vrucht van hetgeen geschied is, de vrucht van de heilsfeiten, moet persoonlijk ons deel worden, door het werk van de Heilige Geest. En wanneer dan gevraagd wordt naar de betekenis van Pasen voor het persoonlijk leven, dan willen we beginnen met daar de nadruk op te leggen, dat we de Heilige Geest nodig hebben om ons het heil van Pasen te doen verstaan. En we denken hierbij aan de vraag uit de Catechismus: Wat nut ons de opstanding van Christus? Het antwoord zegt het immers zo mooi: Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid, die Hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.

Ja, dat is allereerst de betekenis van Pasen. De dood is overwonnen. Op Goede Vrijdag hebben we gezien hoe de dood verdiend is vanwege de zonde. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft Hij ze gestraft aan zijn eigen lieve Zoon. Daarom moest Hij de dood in. Maar in deze weg heeft Hij juist de dood overwonnen. Hij heeft immers de zonde verzoend en de schuld betaald en daarom heeft de dood geen recht meer. Daarom staat de Heere Jezus ook uit de doden op. Alles is volbracht, alle zonde is verzoend en alle schuld is betaald, voor allen, die deel hebben aan Hem en aan de gerechtigheid, die Hij verworven heeft. Maar die gerechtigheid moet nu ons deel worden. En nu komt het werk van de Heilige Geest weer naar voren. We hebben alleen deel aan die gerechtigheid door het geloof. En het geloof wordt gewerkt door de Heilige Geest. Het Paasfeest roept als 't ware om het Pinksterfeest. De heilsfeiten zijn niet van elkaar te scheiden. Ze horen bij elkaar. Wanneer echter de Heilige Geest ons de gerechtigheid van Christus deelachtig maakt, dan verstaan we iets van het grote wonder van Pasen, dat de dood overwonnen is.

En dan komt daar het tweede bij: Door zijn kracht worden we opgewekt tot een nieuw leven. De geestelijke dood, waarin we verzonken lagen, wordt ook overwonnen. Van nature zijn we onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, dood in de zonden en de misdaden. Maar door de kracht van Christus worden we opgewekt tot een nieuw leven. Het is de Heere, die door zijn Heilige Geest de levenskracht van Christus ons schenkt, waardoor we leren wandelen in de wegen des Heeren, onderhoudende al zijn geboden. We zullen verstaan, dat we hiertoe met Christus verbonden moeten wezen door een levende band des geloofs, opdat zijn kracht in onze zwakheid volbracht kan worden.

Maar dan mogen we ons ook onuitsprekelijk laten vertroosten door het heilsfeit van Pasen. Toen de Heere Jezus in het graf gelegd werd, lag Hij daar als Borg voor zijn schuldige volk. Dat was de plaats waar zijn volk thuishoorde. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Maar wie in de Heere Jezus mag geloven, in de Opgestane, die mag weten, dat ook hij niet in het graf zal blijven, die mag weten, dat hij daar eigenlijk met Christus opstond uit de doden. Het graf zal hem niet kunnen houden, want de opstanding van Christus is het zekere pand van onze zalige opstanding. En daarom mogen we wel eens over dood en graf heenzien, als ons oog gericht is op die Opgestane, die gezegd heeft: Ik leef en gij zult leven.

Maar nu gevoelen we ook hoe sterk ons geloof is. wanneer het rust op feiten, op hetgeen geschied is. We geloven niet in een idee, maar we geloven in een werkelijkheid. Dan zullen we ook uit het Paasfeest persoonlijk rijke vruchten ontvangen, wanneer we door de Heilige Geest hebben leren zien en belijden: De Heere is waarlijk opgestaan en Hij is, in het geloof, ook van mij gezien.

De persoonlijke toepassing des heils, de persoonlijke ervaring van hetgeen de levende Christus door zijn Heilige Geest ons schenkt, hebben we nodig, opdat we waarlijk het opstandingsleven ook kennen.

Daarom is het goed, dat we telkens weer vragen naar de betekenis van de heilsfeiten ook voor ons persoonlijk leven, opdat we niet alleen over het opstandingsleven horen spreken, maar het ook mogen kennen. Dan zullen we een rijke vrucht ontvangen hebben van het Paasfeest. Hoe anders zou het er in de kerk van Nedeland uitzien, wanneer dit opstandingsleven meer gekend en beoefend werd. Hoe anders zou het dikwijls wezen in ons eigen leven, wanneer die vrucht van de opstanding in ons eigen hart meer beleefd werd. Dat we dan ook maar veel worstelen met de vraag: Hoe krijg ik persoonlijk deel aan dit opstandingsleven?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 24 april 1954

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

Opstandingsleven

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 24 april 1954

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken