Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

INHOUDSOPGAVE VAN HET „GEREFORMEERD 61e JAARGANG 1960 WEEKBLAD”

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

INHOUDSOPGAVE VAN HET „GEREFORMEERD 61e JAARGANG 1960 WEEKBLAD”

15 minuten leestijd

blz.

Meditaties door Ds. S. van Dorp

Vrijmachtig welbehagen en Oud en Nieuw (2) Lukas 2:14c 1 idem 3 9 Vanwaar? Waarheen? Hoe? Lukas 2 : 20 . . 17 idem 2 25 idem 3 33 De liefde Gods geopenbaard, 1 Joh. 4:9. . 41 idem 2 . . . 49 idem 3 57 Lijdensspreuken over „Het schone huis van de opperste wijsheid", Spreuken 9:1. . 65 idem over , , De welvoorziene tafel van de opperste wijsheid", Spreuken 9:2. . . 73 idem over , , De dringende nodigingen van de opperste wijsheid", Spreuken 9 : 3—6 . . 81 Mij dorst, Joh. 19 : 28 (laatste woorden) . . 89 idem 2 97 Het is volbracht, Joh. 19:30 (m.) . . . . 105 idem 2 113 De levende Verlosser en Zijn verheerlijking, Matth. 28:6 (m.) 121 idem 2 129 idem 3 137 Wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus, 1 Petrus 1 : 3 en 4 145 idem 2 153 idem 3 161 Christus' hemelvaart en de toegang tol*de genade van God 169 De uitstorting van de Heilige Geest en de toeleiding tot de gemeente v. God, Rom. 5:2 177 Het staan in de genade Gods en het roemen in de hoop 185 Zion en de Zionieten, Jesaja 14 : 32 . . . . 193 idem 2 201 idem 3 209 Onze heiligmaking, 2 Corinthe 7:1. . . . 217 idem 2 225 idem 3 233 De onberouwelijke keuze, Ruth. 1 : 16 (laatste gedeelte) 241 idem 2 249 idem 3 257 De rust, die overblijft, Hebr. 4:9. . . . 265 idem 2 273 idem 3 281 Het voortplanten van de naam van Koning Jezus, Psalm 72 : 17 289 idem 2 297 idem 3 305 Van zonde en van genade, Jesaja 53 : 6 . . 313 idem 2 321 idem 3 329 Die onze Hope is, 1 Tim. 1 : lb 337 idem 2 345 idem 3 353 Een Godverheerlijkende belijdenis, Psalm 119:144a 361 idem 2 369 Een Adventsnaam, Jeremia 23 : 6b . . . . 377 idem 2 385 idem 3 393 Kerstfeest, Lukas 2 : 7a 401 De jaarwisseling, Rom. 2:4 417

Meditaties door Ds. A. Vroegindewcij

Paasfeest, Johannes 11:25a 123 Het is de Heere, Johannes 21 : 7a . . . . 130 idem 2 138 Hemelvaart, Johannes 16 : 7a 171 Pinksteren, Handelingen 2:4a 179

Het boek Daniël, door Ds. A. Vroegindeweij

Mattheüs 24:15 242 1 : 1—3. Het oordeel voltrokken . . . . 251 1 : 3—7. De aanval op de jeugd . . . . 258 1 : 8—13. Beproefde trouw . . . . 267 1 : 14—21. Gezegende trouw 274 2:1. Dromen 290 blz. 2 : 2—3. Uitleg gevraagd 298 2 : 4—7. Verlegenheid ' 306 2:8—12. Doodvonnis 314 2 : 13-18. Uitstel 322 2 : 19—23. Verhoring en dankbaarheid . . 346 2 : 24—28. De Heere God aangeprezen . . 355 2 : 29—36. De droom 362 2 : 37—44a. Uitleg 379 2 : 44—45. De steen en het beeld 395 2:46—49. Daniël verhoogd 418

Diverse artikelen door Ds. A. Vroegindeweij

Geen leertucht geoefend 4 Onbevoegd... maar wat nu? 59 Gehoorzaamheid en trouw gevraagd . . . 108 Koningin Juliana is jarig 139 Honderd jaar geleden stierf Mr. I. Da Costa 141 Gedenkdagen 147 Een overgang 155 Zorg om de zondag 187 Prinses Wilhelmina tachtig jaar 266 Nood der Herv Geref. minderheden . . . . 301 Naar de Bondsdag 317 Vuur 330 idem 2 338 Kerkhervorming 342 Ds. S. van Dorp tachtig jaar 394 Ons Kerstnummer 414 Oud en nieuw 422

Diverse artikelen door Ds. L. Vroegindeweij

De onbewuste wedergeboorte (1) . . 3 idem 2 11 Berouw en vergeving 19 Ongeloof en gebed 27 Een schaap buiten de kerk 34 V/at is het ware? 43 idem 2 50 Ik wil zekerheid 58 idem 2 67 V/at betekenen die namen? 74 Over het aanbod van genade en verkiezing 83 Voor de onbekeerden niets? 90 Dit volk zal alleen wonen 98 Bedroefd en geschokt 106 Is God de Vader van alle mensen? . . . . 115 Het kleine getal 124 idem 2 131 Die zware dominees toch 140 idem 2 147 Anti-kritiek . . . . 154 idem 2 162 Historisch geloof en belijdenis doen . . . . 172 De waarde van het historisch geloof . . . 180 idem 2 187 De overblijfselen van het lijden van Christus 194 Vruchten van het kruis? . 202 De steenrots, die volgde 211 Door het geloof 219 Geestelijk leven 226 Vakantie 234 idem 2 243 Het redelijk geloof 252 Voorgestelde verbeteringen 259 Het leven 268 Een caricatuur? 275 Lammetjes 282 Onze plaats 291 Woord en Geest 299 Tegen de Geestdrijvers 307 Tegen de woorddrijvers 315 De Heilige Geest opgesloten in het Woord? 323 De zondag 331 De valse kerk 339 Misverstanden 347 Volgorde of systeem . . . 355 Boetvaardigheid bij Calvijn 363 Een tweevoudige boetvaardigheid . . . . 370 Diep genoeg? 379 Boetvaardigheid bij Calvijn en de Nadere Reformatie 386 blz. Volle tafels 395 De zondaren 405 Volle tafels (2) 412 Een klein kuddeke 419

Artikelen door Ds. W. L. Tukker

Het niet uitgegevene 83 Onder vissers op zee 261 idem 2 269 Hij zal staan en weiden, Micha 5:3. . . 403

Diverse artikelen

De Herders (1), H. F. Kohlbrugge . . . . 2 idem 2 11 De nieuwe vertaling, v. d. K 43 idem 2 51 De synode vergaderde, van Galen . . . . 60 idem 2 68 idem 3 75 Kerkeraad schrijft aan synode inzake prof. Smits 93 Classis Doorn schrijft brief inzake prof. dr. P. Smits 101 De synode vergaderde, van Galen . . . . 221 idem 2 229 idem 3 235 De synode vergaderde, van Galen . . . . 372 idem 2 381 idem 3 389 idem 4 397 Loflied oo het Kerstfeest, J. v. d. Haar . . 404 Het nieuwe, R. B 408 Gewijzigde situatie in de zending, J. d. L. . . 411 Uit een dominees-dagboek, Pastor . . . . 411

Kleine Kroniek

...en wij vliegen daarheen 4 Niet alleen kort van dagen, maar ook zat van onrust 4 Ook de wereld was vol onrust 4 Ook de kerk was in 1959 vol onrust . . . 5 Het jaar onzes Heeren 1960 12 Gods kerk een strijdende kerk 12 Het beginsel van de reformatie loochenen . . 13 Predikantenconferentie van de Geref. Bond 20 Verplichte aftreding van ambtsdragers . . . 20 De gezangenkwestie 21 Kerkelijke eenheid 28 Men wil de weg v.d. scheiding niet betreden 28 De terugkeer tot zijn predikantsambt . . . 29 Prof. Smits voor de raad v. kerk en theologie 36 De stand van het geestelijk leven in de Geref. Kerken 36 Tot kerkelijk noodgebied verklaard . . . . 37 De vraag naar het gezag van de overheid . 44 Art. 36 van de Ned. Geloofsbelijdenis . . . 44 Het oplevende anti-semitisme in ons buurland 45 Roeping en belofte, ons zijn in de Herv. Kerk 52 Onze taak en plaats in de Herv. Kerk . . . 52 Roeping en belofte 53 Opzicht tegen prof. Smits was vernietigd . . 60 Bevoegdheidskwestie prof. Smits dreigt op een dood spoor te lopen 60 Hoe een enkel woordje van groot belang kan zijn 61 De avonddiensten in gesprek 68 Komen er niet te veel predikanten . . . . 69 Wat er nu gebeuren moet in de zaak-prof. Smits 76 In Amerika groeien orthodoxe schoolclubs snel 76 Hoe noodzakelijk een tweede kerkgebouw moest komen 84 Een gedeeltelijke revisie van de gezangenbundel ter sprake 85 Alleen zij tot ambtsdragers die Avondmaalgangers zijn . . . . 85 Wat de taak van de ouderling is 92 Om de gemeente te vergaderen 92 De levende verkondiging van het Woord . . 93 De ambten voor de vrouw open te stellen . . 100

blz. Het zal in de Zweedse Lutherse kerk hard tegen hard gaan 100 Ook hier een belijdenisfront groeien . . . . 101 Of wij protestanten de reformatie wel trouw gebleven zijn 108 Bent u wel goed hervormd? 109 Zijn wij wel goed hervormd? 109 Hoe vindt u dat er gepreekt moet worden? . 116 Preek zegt vele jongeren niets 116 De mens zoekt God niet, maar God zoekt de mens 117 Kan Israël nog in bijzondere zin Gods volk genoemd worden? 124 Niet goed de schuld van Israël in de Christusverwerping te vergoelijken 124 Het grootste deel der Joden helemaal niet meer godsdienstig is 125 Derde secretaris voor de generale synode . 132 Wat de naam IJzendoorn te lezen gaf . . . 132 Een predikant die mooi kan preken . . . . 133 De betekenis en plaats van Israël in de heilshistorie 140 De Heere onze God voert ook zijn eeuwig voornemen ten aanzien van Israël uit . 140 Dat niet allen Israël zijn, die uit Israël zijn , 141 De zaak prof. dr. P. Smits 148 Zonde en verzoening, maar van vervreemding en bevrijding 148 De Islam zendingsobject of partner in gesprek? 149 De Jaarvergadering van de Geref. Bond . . 156 Strijden voor de waarheid 156 Om de eenheid van de kerk 157 Dat er op deze wijze in de Herv. Kerk gepreekt werd 157 Welk een gevaarlijk ding de televisie is . . 164 Weinig geloofsblijheid en hemelsgezindheid . 164 Probleem van blank en zwart in Z.-Afrika 165 Dat ons christendom te innerlijk gericht was 172 Opdracht van de Koning der kerk wel vervullen? • • • , De boodschap van 't evangelie niet in de 172 eerste plaats sociale hervorming bedoelt . 173 Schreeuwend tekort van herv. geref. leerkrachten 180 De mammoetwet van minister Cals . . . . 180 De vrijheid van het onderwijs 181 De rechte leer omtrent de Heilige Geest . . 188 Aan het werk van de H. Geest wordt tekort gedaan in de kerken 188 Waarom die Pinkstergroepen zo groeien? . 189 Dat de Geref. Bond zo aan invloed wint . . 196 Een zekere groei in de kerk naar de belijdenis 196 Dat er teveel herv. geref. predikanten kwamen 197 Rome en de reformatie stoelen op dezelfde wortel des geloofs 204 Werpt ons immers allemaal op de grote zondaarshoop 204 Protestantse getuigenisavond 205 Het getuigenis van Guido de Brés . . . . 205 Of ik nog geloof had voor de toekomst der kerk? 212 De tucht ontbreekt 212 Gebrek aan tucht een kerk niet valse kerk . 213 Raad voor mutaties in te stellen 220 Komende roomse oecumenische concilie . . 221 Van de christelijke zede 221 Groot tekort aan herv. geref. onderwijzers . 228 Een hoofd het nog niet zo moeilijk heeft . 229 Een echt christelijk onderwijzer te zoeken . 229 Toenemende verwereldlijking 236 Van de bijbelverhalen sprookjes maken . . 236 De mensen rechten geeft op het kerkelijk erf, maar alleen God 237 De roeping van de christen t.o. de wereld . 244 De oecumenische beweging aan de orde . . 245 Over het gebedsleven 252 De eenheid van de kerk op aarde . . . . 252 Een groot-geref. congres gehouden . . . . 276 De Internationale Raad van Chr. kerken . . 276 Centraal comité v.d. Wereldraad van kerken 277 Ver. van hervormden en gereformeerden . . 277 Wie er tot de Herv. Kerk gerekend moeten worden 284 De cijfers over hervormd Amsterdam . . . 284 Oecumenisch gezind moeten zijn 285 Belijden . 292 Te veel of te weinig 293 In elk geval te weinig 293 Predikanten horen bestraffen 300 blz. De jaarvergadering van de vereniging voor vrijzinnig hervormden 300 Voldoende mutatie in het predikantencorps . 308 Volkomen in strijd met het geref. kerkrecht . 308 De gemeente door zijn kerkeraad een predikant beroept in vrijheid 309 De wijze waarop de zondag zou moeten worden gevierd 316 De sabbat onder Israël en de chr. zondag niet geheel gelijk kunnen stellen 316 De synode van Dordt ter sprake gekomen . 317 Predikanten en gemeenten menigmaal in nood 324 Grote verontrusting over de prediking in de Geref. Kerken 324 Of er ook onder onze herv. geref. predikanten niet zijn die dit ter harte moeten nemen 325 De nood van verschillendede predikanten en gemeenten 332 De nood van sommige gemeenten blootleggen 332 Dat er talrijke predikanten met veel zegen arbeiden 333 Reizen, trekken en vergaderen 340 Meer bezig met politieke vraagstukken dan met de fundamenten der kerk 340 In wereldwijd of continentaal verband . . 341 Tot een eenheidsrapport aangaande de verkiezing te komen 348 Mogen Roomsen gebruik maken van een kerk der reformatie 349 De geref. gezindte in ons vaderland . . . 356 Kerkelijk gereformeerden en de middenorthodoxie 356 Allerlei Pinkstergroepen en gebedsgenezers . 357 Het zoeken van een valse eenheid grote invloed 364 Hereniging van Rome met de reform, kerken 365 De zaak van prof. dr. P. Smits 372 Om te zwijgen, daar de zaak in behandeling is 372 Het christendom van prof. Smits is geen christendom meer 373 Niet meer van richtingen willen weten . . . 380 Doch ook wonderlijke professoren . . . . 380 De integratie Wereldraad—Zendingsraad . 388 De huwelijksinzegening v. gescheiden mensen 389 Die de band met Rome heeft verbroken . . 396 De band met Rome weer aangeknoopt . . 396 Van de geref. lijn gaan verwijderen . . . . 397 Een sprookje of de werkelijkheid van het Kerstfeest beleven 408 Wat dunkt u van de Christus? 408 Om de rechte verkondiging van het evangelie 409 Om een rijke Christus voor een arme zondaar 410 Het is geschied 420 Van kleine dingen en toch groot . . . . 420 De eenheid van de kerk 421

Het kerkvenster uitziend op de wereld

Nood in Korea 13 Bezwaar tegen r.k. president 29 China . 29 Waarom tegen integratie Zendingsraad . . 29 De kerkelijke strijd in Korea 85 Communisme en Christendom 117 De draak en de gevangenissen 117 De Gideons 117 Vijandschap tegen het Evangelie . . . . 117 De kracht van de bijbel 117 Woorden en daden 117 Chr. literatuur voor niet-blanken in Afrika 117 Rusland en de Bijbel 117

Persschouw

Verontrusting over romaniserende tendenzen 13 Bezwaren tegen oecumenische kerkdiensten . 20 Trouwen met... een dode? 37 Geen leertucht... wat nu? 77 De bijbel alleen maar een menselijk boek? . 109 Nog eens: de zaak-Smits 164 Was David wreed? .188 Van Genève of van Koningsbergen naar Rome? ' 204 Orthodoxe invloed in Israël 237 Philippus Melanchthon 277 Echt parochiestelsel 373

Ingezonden

H.G.O. fonds 5 Herv. (Geref.) buitencentrum en conferentieoord te Ermelo 6 blz. Protestants Nederland 21 Dank u wel 21 Klare taal van Calvijn 44 Pastorie-bouw te Herkingen 69 Nieuwe vertaling 148 Alweer een oproep 156 Gebed om eenheid 165 Aan de schoolbesturen en personelen . . . 189 Gerechtigheid en vrede 196 Verantwoording ingekomen gelden H.G.O. . 215 C.S.F.R 238 H.G.O. fonds 284 Hulp voor Kerkenveld 284 Voor de eerstejaars in Utrecht 294 Verantwoording giften Kerkenveld . . . . 309 Belangrijk H.G.O. fonds 309 H.G.O. fonds 309 H.G.O. fonds 325 Verantwoording giften Kerkenveld . . . . 325 Prot. Nederland vraagt een ton 342 3e verantwoording giften Kerkenveld . . . 342 H.G.O. fonds 358 4e verantwoording giften Kerkenveld . . . 365 Voor Jan in militaire dienst 382 Kerstfeest evangelisatie-arbeid 389 Actie Help Gauw — Jeugd Bouw . . . . 390 Herv. Geref. Evangelisatie te Kerkenveld . 398 Verantwoording H.G.O. fonds 398 Voor de a.s. kerstvakantie 398

Gedichten

Jaarwisseling 3 Bij de jaarwisseling 12 Mijn kruis 18 Aanvechting 26 Gebed 67 Biduur voor^het gewas 82 Kribbe, kruis en kroon 92 Lofzegging 100 De Leeuw uit Juda s stam 100 Goede Vrijdag 125 Bevrijd 155 Alle goet van Godt 163 Bezinning 171 Uyt Psalm 36 : 6 188 Wachter, wat is er van de nacht? . . . . 199 Leven met God 212 Op het schippersglas te Deventer . . . . 220 Voorzienigheid 228 Glorie 250 Psalm 293 V/ij leven zonder wezen 354 De kerkklok op zondag 402 Kerstlied 402 Davids vlucht 407 Kinder-moort 410 Kerknieuws:7, 14, 22, 30, 38, 46, 53, 61, 70, 77, 86. 93, 101, 110, 118, 126, 133, 142, 150, 156, 165, 174, 181, 189, 197, 200, 205, 213, 222, 230, 238, 246, 254, 262, 270, 278, 285, 294, 301, 310, 317, 326, 334, 342, 350, 358, 366, 373, 382, 390, 398, 415, 422. Gratis lezersfonds:8, 15, 23, 29, 37, 46, 52, 63, 79, 95, 103, 111, 136, 152, 156, 164, 175, 179, 198, 208, 215, 224, 231, 237, 246, 256, 271, 311, 320, 327, 352, 359, 399, 415, 424. Correspondentie:6, 29. 44, 52, 61, 69, 92, 100, 140, 149, 163, 245, 262, 284, 293, 349, 373, 413. Boekbespreking:6. 14, 21, 31, 38, 55, 63, 71, 77, 87, 95, 103, 111, 119, 135, 151, 167, 191, 198, 207, 215, 224, 240, 247, 255, 279, 287, 295, 319, 336, 343, 351, 374, 399, 415, 423. Advertenties:8 15, 23, 31, 39, 47, 55, 63, 71, 79, 87, 95, 103, 111, 119, 127, 136 143, 152, 159, 167, 175, 183, 191, 208, 216, 224, 231, 247, 256, 264, 271, 280, 288, 295, 304, 311, 320, 327, 336, 343, 352, 360, 368, 375, 383, 391, 399, 416, 424. Mededelingen administratie:8, 15, 46, 47, 94, 215, 224, 424. De uitgever:5, 8, 47, 79, 119, 152, 191, 233, 245, 247, 287, 320, 391, 422. Van de redactie:126.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 december 1960

Gereformeerd Weekblad | 24 Pagina's

INHOUDSOPGAVE VAN HET „GEREFORMEERD 61e JAARGANG 1960 WEEKBLAD”

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 december 1960

Gereformeerd Weekblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken