Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

INHOUDSOPGAVE VAN HET „GEREFORMEERD WEEKBLAD” 66e JAARGANG 1965

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

INHOUDSOPGAVE VAN HET „GEREFORMEERD WEEKBLAD” 66e JAARGANG 1965

11 minuten leestijd

Meditaties door Ds. W. L. Tukker

Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, Galaten 4 : 4 en 5 Dank verschuldigd, 2 Thess. 2:13 en 14 . . Jezus' jongelingsjaren, Lucas 2:50—52 . . De kennis der ellende, Zondag 2 De roeping der twaalven, Marcus 3:13—19 De gelijkenis van het visnet,

Matth. 13:47-50 Hij wist zelf niet hoe, Marcus 4 : 26—29 . . De man met de dorre hand. Marcus 3:1—6 Aan wie de schuld, Zondag 3 Wind en water, Marcus 4 : 35—41 . . . . De verheerlijking, Lucas 9 : 28—36 . . . . Gezegend is Hij, gezegend is het Koninkrijk,

Marcus 11 : 9 en 10 . . . . ' . . . . In onschuld gewassen, Matth. 27:24 . . . Christus door zwijgen onteerd. Joh. 12 : 42, 43 Jezus of Barabbas, Marcus 15:6—15 . . . Kinderen tot heerlijkheid geleid, Hebr. 2 : 10 De engelen in het graf, Joh. 20:12 . . . . De eerste Paasgetuigen, Matth. 28 : 2 en 4 . Jezus' derde verschijning, Joh. 21:3c . . . De laatste vijand, 1 Corinthe 15 : 26 . . . . Het geloof in de Vader, Zondag 9 . . . . Jezus' laatste verschijning, Matth. 28:16—18 God vaart op met gejuich, Psalm 47 : 6 . . . Geluid als van de wind, Hand. 2:2 . . . Apostolische opdracht, Lucas 24:47 . . . Het vuurteken van de Geest, Hand. 2:3. . Herstel van de dienst onder Nehemia,

Nehemia 12:43-45 Goedertierenheid en recht. Psalm 57:8—12 . Gods heiligen. Psalm 34 : 9b en 10 . . . . De naam onder de hemel gegeven. Zondag 11 Als de olie van Arons hoofd, Zondag 12 . . De Zoon en de zonen, Zondag 13 . . . . De blijdschap der engelen, Lucas 15:7 . . De ziel van Gods tortelduif, Psalm 74:19 . Als hij nog verre was, Lucas 15:20b . . . Als hij 't huis genaakte, Lucas 15 : 25—32 . Uit de rots gehouwen, Jesaja 51:1. . . . In het nooit ontdekte spoor, Jesaja 51:15, 16 Naar dezelfde regel wandelen, Fil. 3:15—17 Tweeërlei wandel - tweeërlei einde,

Fü. 3:18-21 Staat in den Heere, Fil. 4:1 Euodia en Syntyche Bescheidenheid. Fil. 4:5—7 De persoon van de Heilige Geest, Zondag 20 Bedenk wat goed is, Fil. 4 : 8 en 9 . . . . Reformatorisch kerkgeloof, Zondag 21 . . . In stille noden. Fil. 4 : 10-14 Een rekening bij God, Fil. 4:15—19 . . . Alle heiligen. Fil. 4:20-23 Sieraad voor as, Jesaja 54 : 11 Klim op een hoge berg, Jesaja 40:9 . . . . De sterkere en zijn loon, Jesaja 40:10 . . . De stal en het veld, Lucas 2 : 7b en 8a . .

Artikelen door Ds. L. Vroegindeweij

Klachten Armen, die het zelf niet kunnen God is getrouw Belofte en roeping Bedrog in de godsdienst Met ons is het niets Toch een Remonstrants gevoelen De praktijk van de Doopbediening . . . . Brieven en briefkaarten Rust alleen in Christus De grond van het vertrouwen De tijdgelovige Voorzichtig met Gods zegen in doop en welvaart Jezus weende De onzekerheid des geloofs Slechts één vraag Een middel tegen vlakke prediking . . . . Paasfeest — Zondag — Kerstfeest . . . .

1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 122 129 137 145 153 161 169 177 185 193 201 209 217 225 233 241 249 257 265 273 281 289 297 305 313 314 321 329 337 345 353 361 369 377 385 393 Waarheid en leugen Die dominees toch Alles zoals God het ordineert Alleen een woordenstrijd? Veel geesteswerk, dat niet zaligt Kenmerken Waar het op aankomt Een pijnloze geboorte Niet te gemakkelijk oordelen! De kinderdoop is naar de Schrift Mag men fotograferen? Het leerstuk van reformatie en nadere reformatie Nadere toelichting De doop voor de doden Enkele opmerkingen over het kerkelijk leven in ons land in de 17e eeuw Geen enkele rechte prediker meer? . . . . Het ambt der vrouw in het Nieuwe Testament Twee keer de persoon Kleingoed Nederdaling ter helle Dopen zo maar een kerkelijke formaliteit (1) idem 2 Toegaan met volle verzekerdheid des geloofs Calvijn als mens (1) idem 2 Het directe geloof De zekerheid des geloofs voorgesteld uit Comrie Vrije genade of vrije wil De godsdienst van het streven of van het sterven Onze afkomst: bouwsteen der toekomst (1) . idem 2 idem 3 Ds. Petrus Nahuys en de Engelenzang . . . Artikelen door Ds. A. Vroegindeweij Oud en nieuw Prinses Margriet verloofd Onze koningin is jarig Der waarheid getuigenis geven! idem (slot) Bevrijding Prof. Dr. J. Severijn 50 jaar dienaar des Woords . . . . ' Hemelvaart Zendingsroeping Eerlijk gesprek gewenst Bezwaren tegen de leiding der kerk . . . Officieren nodig Gehoorzaamheid der waarheid (1) . . . . idem 2 Zij brachten het Kerstevangelie

Artikelen door Ds. J. v. d. Haar

2 10 19 26 35 42 51 59 66 74 83 91 98 107 114 123 130 138 Kleine aanvulling (terug tot de oude paden) Oplossing en (nieuwe) opgaaf Wie schreef de Schriftuerlycke Leytsterre'? Is dat werkelijk het Evangelie (1) . . . . idem 2 Enkele uitspraken van Thomas Shepard . . Dr. Thomas Taylor Verschuivingen in de Geref. Bondsprediking Terug tot de bronnen Gevaarlijke verschuivingen Geesteswerk en levenshouding Een „noodlottige vergissing"? Is Graaflands critiek op Ursinus en Lodensteyn billijk? Een bastaardzoon der Reformatie? . . . . Verstarring? De kroongetuigen In gesprek met heengegane leidslieden . . . In de lijn van dr. Kohlbrugge? Het boekenlijstje van Ds. Th. v. d. Groe . . Kerstfeest, feest van vernedering en verhoging

blz. blz.

146 Diverse artikelen

146 154 162 170 178 186 195 203 Katehisima werd belijdenisgeschrift van kerk in Kenya (H. in t Veld) 134 De gezegende onder de vrouwen (G. H. van Kooten) 403 Blijdschap al den volke (H. G. A.) . . . . 407 Uit een domineesdagboek (Pastor) . . . . 411

210 Kleine kroniek

218 226 234 242 250 259 266 274 282 290 298 306 315 322 330 338 346 354 362 371 378 386 394 408 5 94 142 141 149 150 171 173 181 189 197 205 348 357 405 12 45 77 228 237 253 277 285 293 301 307 316 324 332 341 364 373 381 395 406 Uit het nest gevallen — Nog eens: buitengewone wijkgemeenten — Kerkvervolging . 4 Een nieuw jaar — Oude problemen — Het ambt 13 Begrijpt u er nog iets van? — Voorwerpelijk onderwerpelijk 20 Buitengewone wijkgemeenten — Verantwoordelijkheid aanvaarden? — Jong gereformeerd terug naar de oude paden . . . . 28 Op de goede weg? — Welke weg gaat men op? — Niets nieuws onder de zon . . . 37 Een tijdperk afgesloten — Grote verwarring — Zijn er geen normen meer? 44 Hervormd-Gereformeerd — Zitten vrijzinnigen er tussen — Een vrijzinnig oordeel . 52 Prof. dr. H. Jonker trekt van leer — Het kan ook anders — Verschuivingen in de Chr. Gereformeerde Kerken 61 Bijbelvertalingen — Amersfoort aanvaardt de vrijzinnigheid — De vrijzinnigheid is verheugd 69 Geen evangelie meer — Koerswijziging in de Geref. Kerken — Brood voor het hart . . 76 De nieuwe psalmberijming — De nieuwe Bijbelvertaling — Buitengewone wijkgemeenten 85 Verschuivingen in de Chr. Geref. kerken — Beleving is noodzakelijk — Schuldbelijdenis en genadeverkondiging 93 Waarachtig geestelijk leven nodig — Heeft elke tijd zijn eigen prediking nodig? . . 100 Oecumene — Helden — Calvijn en het toneel 108 Dc zwarte kousen van Calvijn — Goedkoop en ontstellend — Een dikke duim . . . 117 De Statenvertaling — Revisie van de Statenvertaling — Prof. Waterink en ds. R. Kaptein 124 Hervormden en remonstranten — Geen buitengewone wijkgemeente — Praat-daadgewaad 132 Kardinaal Alfrink en de oecumene — Een oecumenische belijdenis 141 10 mei 1940 oorlog! — 1940—1945 bezetting! 5 mei 1945 bevrijding! — En nu in 1965 148 Nieuw modernisme — Voorwerpelijk-onderwerpelijk - — De fundamenten des geloofs 157 Formele beslissing — Waarheid en eenheid — Eenheid in de waarheid 164 Kerkelijke begrafenis — Begrafenisgebruiken Klok luiden 172 Niets nieuws onder de zon — Wat doen we met de leertucht? — Begrafenisgebruiken 181 Elkaar aanvaarden — Dr. W. Aalders kan vrijzinnige prediking niet aanvaarden — Geref. Bond in de Geref. Kerken . . . 188 R.K. kerk past zich aan — Schotten verdedigen zondagsrust — Over eenheid en waarheid 196 Zorg om dc zondag — Open en eerlijk gesprek gevraagd — Antwoord aan dr. P. J. Barnouw 204 Een verloving — Twist met een broedervolk — De geestelijke verzorging van ons leger 212 Biedt de weg van de scheiding een oplossing? — Droevige verdeeldheid — De commissies van opzicht verdwijnen 220 Een alarmkreet — De belijdenis handhaven < — De zondag in het geding 228 Verschuivingen — Duidelijk spreken gewenst — Een bende van Korach 284 Goede verschuivingen — Elkaar herkennen — Te korte kerkdiensten 292

De Gereformeerde Kerken en Assen — Assen op de helling — Verschuivingen in de R.K. kerk De christelijk gereformeerden en de Geref. Kerken — De pauselijke encycliek Mysterium fidei — Israël en het sabbatjaar . . Christelijk gereformeerden en gereformeerden — Rome en de godsdienstvrijheid . . . Waarheen gaan we? — Het gezag van de belijdenisgeschriften — Een hervormd gereformeerde stem Prof. dr. G. C. Berkouwer jubileerde — Genuanceerd spreken — De oecumene . . Gesprekken over Rome-Reformatie — Twee roomse dichters — Een pauselijke kerk — Dankbaar voor de reformatie Een raamwet — Waar het om gaat — Blijvende verschilpunten Vernieuwing der prediking — Het vaste element in het geestelijk leven — De praktijk der godzaligheid De paus van Rome — Een nieuw beeld van de paus — Het pausschap afgewezen . Op de goede weg met de tuchtoefening — Het wondere ambt — Moeiten met het ambt Worsteling om de waarheid — In de lijn van Kuyper — Streekgemeenten De „achttien" treden tijdelijk terug — Geref. Bond in Geref. Kerken? — Verwijdering tussen hervormde en gereformeerde synode Het concilie te Rome afgesloten — Niet veranderd —' Een regering voor Israël . . . Kerstfeest 1965 — Ook de Dordtse kerkordening? — De Dordtse kerkorde en de verplaatsing van predikanten

Onder dc streep

300 308 316 324 332 340 Droevige dingen — Is er een andere weg? Scheurmakerij De gereformeerden onderdrukt — Vrede in de kerk van Oudewater — Gescheiden avondmaalsviering Het gaat om de reine verkondiging van Gods Woord — In Schoonhoven ontstond grote strijd — Een buitengewone wijkgemeente gesticht Centralisatie in de kerk — De tijd voor de reformatie — Na de reformatie . . . . Het beheer der kerkelijke goederen na 1816 - — Koninklijke inmenging in strijd met de grondwet — De beslissing van 1869 . .

Ingezonden

348 356 365 372 380 388 398 H.G.J.B. onderdak H.G.O.-fonds Dabar boekenaktie Verantwoording H.G.O.-fonds Aan alle jongeren die belangstelling hebben voor het evangelisatiewerk Verantwoording H.G.O.-fonds over april '65 Civitas Studiosorum Reformatorum . . . . H.G.J.B. „onderdak" Geref. Kerken en de psalmberijming van ds. Hasper Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato H.G.O.-fonds Gereformeerd studentenleven in Leiden . . H.G.O.-fonds

Pcrsschouw

409 Niet meer ik — Avonddiensten ..... blz.

Gedichten

236 244 252 Bezinning Waakt en bidt Geen plaats Kerstlied 260 268 Kerknieuws:6, 13, 21, 29. 37. 46. 53. 62. 69, 86, 93, 101, 109, 117. 126. 135, 142. 151. 1 165, 174, 182, 189, 198, 205, 213, 221, 230, i 246, 254, 262, 269, 278, 286. 294, 302, 309, 2 326, 334, 342, 350, 358, 366, 374, 382, 387. : 412. 276 68 Boekbespreking:7. 14. 38. 46. 70, 78. 86. 94. 1 135. 143. 151. 159. 167. 175. 191. 199, 215. 2 238, 247, 263, 271, 279, 287, 367. 374, 383, 3 398, 413. 100 133 133 133 Gratis lezersfonds:7. 14. 22, 30, 38, 47, 61, 70, 86. 94. 110, 119. 158. 173, 190, 199, 215, 2 231, 238. 247, 255, 271, 287, 303, 319. 327, 3 342, 367. 374, 382, 397. 413. 181 182 Mededelingen administratie:14, 215, 255. 223 Van dc redaktie:245, 412. 244 255 Van de uitgever:3, 14, 47, 78. 119, 151, 183. 2 247. 279, 327, 351. 390. 261 269 366 20 Advertenties:7, 14. 23, 30, 39, 47, 54. 62, 71, 87, 95. 102. 111. 120. 127, 136. 143. 152. 1 167. 175, 183, 191, 199, 206, 215, 223, 232. 2 247, 255. 263. 271. 279, 288, 295, 303, 311, 3 327, 335, 343. 351, 359, 367, 375, 383, 391, 3 413. 261 269 366 20 Advertenties:7, 14. 23, 30, 39, 47, 54. 62, 71, 87, 95. 102. 111. 120. 127, 136. 143. 152. 1 167. 175, 183, 191, 199, 206, 215, 223, 232. 2 247, 255. 263. 271. 279, 288, 295, 303, 311, 3 327, 335, 343. 351, 359, 367, 375, 383, 391, 3 413.

Dit artikel werd u aangeboden door: https://www.hertog.nl

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 25 december 1965

Gereformeerd Weekblad | 18 Pagina's

INHOUDSOPGAVE VAN HET „GEREFORMEERD WEEKBLAD” 66e JAARGANG 1965

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 25 december 1965

Gereformeerd Weekblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken