Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het teken van zijn toekomst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het teken van zijn toekomst

6 minuten leestijd

„Wederkomst en Toekomst" was het onderwerp dat ons de vorige keer bezig hield. Hij Die eenmaal kwam als een hulpeloos Kind om te redden en zalig te maken, Hij komt straks terug als Koning en Rechter om te oordelen. Wannéér dat zal zijn weten wij niet. „Van die dag en die ure weet niemand", heeft Hij Zelf gezegd. Zijn discipelen hebben Hem gevraagd: „Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal het teken zijn van Uw toekomst en van de voleinding der wereld? " Op die vraag hebben ze toch antwoord gekregen. De Heere Jezus Zelf heeft verschillende gebeurtenissen genoemd die aan Zijn wederkomst zullen voorafgaan. En ook de apostelen noemen in hun brieven „de tekenen der tijden" die de toekomst van Christus aankondigen.

Waarschuwing en bemoediging

Het spreekt bijna vanzelf dat die tekenen er zijn. Grote gebeurtenissen, zeggen wij weieens, werpen hun schaduwen vooruit. En niet alléén grote gebeurtenissen! Rimpels in ons gezicht en haren die grijs worden verraden de komst van de oude dag. Wanneer de wolken zich opstapelen en de atmosfeer drukkend is weten wij: er is onweer op komst. Zo kan ook de toekomst van Christus ons niet onverwachts overvallen. De Heere heeft het ook zo gewild dat er tekenen zouden zijn die op die komst wijzen. De goddelozen worden erop voorbereid opdat het gericht hen niet onverhoeds zou overvallen. En de rechtvaardigen eveneens opdat zij zouden uitzien naar de volle openbaring van Zijn heerlijkheid. De tekenen der tijden zijn dus enerzijds tot waarschuwing, anderzijds tot bemoediging.

De profetische rede

Welke tekenen er aan de wederkomst van Christus vooraf zullen gaan, daarover heeft Hij Zelf uitvoerig gesproken in Zijn zogenaamde profetische rede. We vinden die in Mattheüs 24, in Markus 13, en in Lukas 21. In grote lijnen lijken deze hoofdstukken op elkaar, en toch vertonen zé weer onderlinge verschillen. Iedere evangelist heeft blijkbaar zijn eigen accenten gelegd in de uitspraken van de Heere Jezus.

De zogenaamde profetische rede van Christus heeft Hij uitgesproken in verband met de aankondiging van de verwoesting van Jeruzalem. De discipelen kunnen het blijkbaar maar moeilijk verwerken dat de stad en de tempel aan de vernietiging zullen worden prijsgegeven. En uit hun vraag blijkt dat ze de verwoesting van Jeruzalem en het einde aller dingen nauw op elkaar betrekken. Wat de tijd betreft hebben ze zich daarin vergist. In zoverre hebben ze echter gelijk gehad dat Jeruzalems ondergang een nieuw tijdperk zou inluiden, het „laatste der dagen". De Heere Jezus heeft hen dan ook nieteens gecorrigeerd, maar over de verwoesting van Jeruzalem heen meteen gewezen naar Zijn wederkomst.

In dit onderwijs sluit de Heere Jezus eigenlijk rechtstreeks aan bij de profeten van het Oude Testament. Vele malen hebben zij gesproken over „de dag des Heeren". Daaronder verstonden zij het einde van de oude bedéling, en voor hun besef vloeiden de eerste en de tweede komst van de Messias ineen. „De dag des Heeren" zou heil en vrede brengen voor Israël, en schrik en verwoesting voor alle vijanden van God en Zijn volk.

Verschillende fasen

De discipelen hebben, zoals uit hun vraag blijkt, een spoedige wederkomst van Christus verwacht. Maar uit het antwoord van Christus wordt wel duidelijk dat die komst minder dichtbij was dan zij wel meenden. Hij schildert dan de verschillende perioden die achtereenvolgens aan die komst zullen voorafgaan.

In de eerste plaats heeft Hij erop gewezen dat er valse profeten zullen komen onder Zijn Naam en zeggen: „Ziet, hier is de Christus". Bovendien zullen er oorlogen, hongersnoden, aardbevingen zijn, maar „al die dingen zijn maar beginselen der smarten". Met andere woorden: elke oorlog is nog geen teken van Zijn wederkomst. Wan-

neer we deze tekenen zien hoeven we nog niet direkt het einde te verwachten.

Na het beginsel der smarten volgt dan een tweede fase. Een periode van vervolging en verdrukking. „Alsdan zullen zij u overleveren en zullen u doden en gij zult door allen gehaat worden om Mijns Naams wil". Er zal verder een vermenigvuldiging zijn van de ongerechtigheid en een verkilling van de liefde. In deze periode hebben de gelovigen het wel bijzonder zwaar te verduren. In dit kader staat ook de prediking van het Evangelie. Het Evangelie des Koninkrijks moet eerst aan alle volken worden verkondigd, en dan zal het einde komen.

In de derde periode komt het eindoordeel dichterbij. Er is dan sprake van de gruwel der verwoesting, en van tijden van benauwdheid zoals er niet geweest zijn van het begin der mensheid af.

De laatste fase is die van de wederkomst zelf die met grote tekenen in het heelal gepaard zal gaan. De zon en de maan zullen verduisterd worden en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen, enz. (Matth. 24 : 29 — 31).

Niet van elkaar scheiden

Tot nog toe spraken we van „fasen' of „perioden", want ontegenzeggelijk zit er in de opéénvolging van de gebeurtenissen een zekere volgorde van tijd. Elk van de vier „fasen" zal door iets bijzonders worden gekenmerkt, wat echter niet wil zeggen dat deze vier fasen op zichzelf staande tijden zijn, die strikt gescheiden kunnen worden. Oorlogen en hongersnoden zijn er altijd geweest en zullen er blijven tot het einde toe. En de prediking van het Evangelie blijft uiteraard niet beperkt tot de tweede periode. Het zijn dan ook geen gebeurtenissen die op zichzelf staan en niets met elkaar te maken hebben. Ze hebben alle hetzelfde motief: hristus komt. En het Evangelie van Hem Die gekomen is en Die komen zal moet gepredikt worden over de gehele wereld. Dat is het middel om geloof te werken, maar ook het middel om het ongeloof te ontmaskeren. Die prediking verdeelt de mensheid in twee groepen: eze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. (Luk. 2 : 34).

Let op de vijgeboom!

Het zal voor ons zaak zijn, niet zoals de sekten, uit de tekenen der tijden de dag van de wederkomst te bepalen, maar op die tekenen te letten teneinde waakzaam te zijn. De Heere Jezus Zelf heeft in dit verband gewezen op de vijgeboom: wanneer zijn tak teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Zo ook, als we de tekenen van Zijn komst waarnemen, weten we dat die komst nabij is. En daaraan heeft Hij de waarschuwing

verbonden: Waakt!

Dit artikel werd u aangeboden door: https://www.hertog.nl

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 december 1982

Gereformeerd Weekblad | 12 Pagina's

Het teken van zijn toekomst

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 december 1982

Gereformeerd Weekblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken