Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vol verwachting leven

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vol verwachting leven

8 minuten leestijd

, .Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst. Dat niemand u verachte. Titus 2 : 13—15

leven uit de hoop

Zaligmakende genade van God is er verschenen aan alle mensen. En die genade geeft les, hoorden we een vorige keer. Ze onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Genade spreekt vrij van schuld en straf. Maar genade heelt tevens het door de zonde gebroken leven. Rechtvaardiging èn heiliging horen zo wezenlijk bij elkaar.

Genade, heilbrengend bij God vandaan verschenen, schept tevens een levende hoop in het hart. Verwachtende de zalige hoop. Met 'de hoop' wordt hier bedoeld 'het gehoopte goed', dat wat gehoopt wordt. De inhoud van de hoop. En de inhoud van de hoop is in de bijbel: de volkomen zaligheid, de volkomen verlossing van de kinderen Gods. De verlossing uit het lichaam der zonde dat hier. nog wordt meegedragen, de overgang uit de nu-wereld in Gods eeuwige heerlijkheid.

Die hoop wordt 'zalig' genoemd. Omdat er dan volmaakte zaligheid zal worden ontvangen met God Drieënig. Zaligheid die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en wat in niet één mensenhart is opgeklommen. Zalige hoop. Het is wat een psalmist noemt 'het heerlijk erf dat soms zo onze ziel kan vervoeren'. Het 'blijde vooruitzicht' dat hier temidden van veel druk en moeite ons hart 'streelt'. Om eens ontwaakt God in gerechtigheid te aanschouwen.

Verwachtende de zalige hoop èn de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus. Opnieuw treffen we het woord 'verschijning' aan. Eerst in de genade van God verschenen, heilbrengend aan alle mensen. Maar weldra zal de Heiland Zelf verschijnen. De ene en dc andere verschijning liggen op één lijn. Verschenen in het vlees, in nederigheid, in verborgenheid zal Hij straks verschijnen in heerlijkheid en volle glorie. Let maar op hoe de apostel het zegt: verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus. In die namen alleen al straalt ons de glorie van Christus tegen.

Toen de mens in het paradijs van zijn God afviel, moest de heerlijkheid Gods Zich terugtrekken in de hemel. In de Kerstnacht omscheen voor een ogenblik de heerlijkheid Gods herders in de velden van Efratha. Maar bij de tweede komst zal de glans van de heerlijkheid Gods de vernieuwde hemel en aarde geheel en al vervullen. De verhoogde Zaligmaker zal dan Zijn koninkrijk volmaken. Zijn duurgekochte gemeente mag dan in die heerlijkheid Gods ingaan. Hun zalige hoop zal alsdan in vervulling gaan. Onbeschrijfelijk zal die heerlijkheid wezen. Omdat het immers zal zijn: de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus. Onze grote God.

Wat zal die goddelijke heerlijkheid en majesteit van Christus op die dag stralen. Niemand zou op die dag voor Hem kunnen bestaan, ware het niet dat Hij hier ook heet: onze Zaligmaker. Wie zullen er op die dag voor Hem kunnen bestaan? Die hier deze Christus door een oprecht geloof zijn ingelijfd en die Hem hier in heiliging des levens hebben leren verwachten. Want zij in wier leven Gods genade heilbrengend en zaligmakend is verschenen en die door die genade zijn onderwezen om in nieuwigheid des levens te wandelen, die kennen een levende verwachting. Deze verwachting: Hij komt die onze ziel liefheeft. Onze zalige hoop wordt vervuld. Zijn verschijning die we hier zo innig lief kregen, zal straks tevoorschijn komen. Wat een dag zal dat zijn! Die dag wordt verwacht. Beter: Hij wordt verwacht. Let wel: verwacht! Niet afgewacht, passief en gelaten of onverschillig. Nee, daar trilt door het leven dat genade kent een spanning, een uitziend verlangen. Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal, dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal, welk een vreugde zal het wezen, als mijn oog Hem schouwen mag, en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blijde dag! Welk een uitzicht, Bruidsgemeente, eeuwig Hem ten eigendom, Maranatha blijve ons wachtwoord, Amen, ja, Heer' Jezus, kom!

Deze nu-wereld gaat voorbij. Alles wijst er op om ons heen. Maar dat betreuren we niet. Het geeft eerder reden tot verscherping van de verwachting. Want Hij komt. Hij die eerst kwam om te zoeken en zalig te maken wie verloren was, komt straks om te oordelen levenden en doden.

Kennen we deze levende hoop? En leven we er dan ook uit? We zijn toch niet met de dwaze maagden ingesluimerd? Er is toch wel voldoende olie in de kruik? Midden in het lijden van deze tegenwoordige tijd is dat de enige troost: deze verwachting. Midden in het stikdonker van deze wereld geeft dat moed: Hij komt. Deze hoop doet het leed verzachten. Wij verwachten niet de grote klap waarmee aan alles een einde komt, maar wij verwachten onze grote God en Zaligmaker Jezus Christus. We verwachten niet 'iets', maar 'Iemand'. Leven uit het geloof is daarom geen doelloos, veeleer een doelgericht leven.

zichzelf gegeven

De verwachte Zaligmaker, 'heeft Zichzelf voor ons gegeven opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid...' De grote heerlijkheid waarmee Christus weldra zal verschijnen is niet los te maken van Zijn diepe vernedering en zelfovergave voor de Zijnen. Zichzelf voor ons overgegeven. Niet maar iets van Zichzelf, maar Zichzelf. Zijn offer was nodig 'opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid'. Verlossen betekent vrijkopen. Van nature onder de macht en in de greep van de zonde, de ongerechtigheid heeft Christus door Zichzelf over te geven voor loskoping gezorgd. Er is een dure prijs betaald: Zichzelf. Ook daarin ligt een aansporing tot heilig leven. Christus deed dit alles om Zichzelf een eigen volk te reinigen, ijverig in goede werken. Een eigen volk ofwel een eigendoms-volk. Zo werd Israël steeds aangeduid, Gods eigen volk dat Hij bezat temidden van andere volken, Zijn privé-bezit om zo te zeggen. Zo'n volk had Hij er slechts één. Deze terminologie aangaande het volk Gods wordt net als steeds in het Nieuwe Testament van toepassing verklaard op de gemeente van het Nieuwe Verbond. Christus gaf Zichzelf om Zich een eigen volk te reinigen.

Twee woorden horen we de apostel gebruiken: verlossen. Daarvan ligt de grondslag in Christus' zelfovergave tot in de dood. En: reinigen. Dat geschiedt door de kracht van Christus' bloed en Geest. In de Heidelberger beluisteren we de weerklank van onze tekstwoorden, Waarom noemt ge Hem 'Onze Heere'? Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met Zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt heeft (Z13). Christus is Heere van Zijn volk. En Zijn volk behoort Hem toe. Geheel en al. Christus heeft haar Zichzelf ten eigendom gemaakt door haar te kopen. Wat u gekocht en waarvoor u betaald hebt, dat mag uw eigendom heten. U bent van Mij, zo claimt Christus de Zijnen, Mijn volk, Mijn eigen volk. Niemand anders hoort u meer toe, aan niemand anders meer mag u uw hart geven. Zo dient dit volk zich dan

ook in de wereld te openbaren, als verlost en rein.

„...ijverig in goede werken..." Let u op dat woord: ijverig. Toegewijd, gedreven door edele hartstocht. Let wel: een ijver die opkomt en voortvloeit uit het gekocht zijn, uit de geloofswetenschap door en voor Christus gereinigd te zijn. Elke andere ijver is er een 'zonder verstand'. Niettemin: ijverig in goede werken. Het is de lust van het herboren hart om voor haar Koning te leven. Het is de begeerte van de Bruid om haar Bruidegom te behagen. Er is een bereidheid om alles te geven, alles te doen voor Hem, haar Heere en Koning. Christus gaf Zichzelf over, zij voor wie Hij dat deed zal Hem daarin navolgen. Ook hier. zien we weer, als steeds in het Nieuwe Testament, hoe de vermaning tot goede werken gebaseerd is op het volbrachte werk van Christus. We doen niet zomaar te hooi en te gras iets, maar het nieuwe leven wil vrucht dragen. Leven ontvangen hebben wil zeggen: Hem willen behagen die ons vrijkocht. En de drangreden is klemmend genoeg: Hij gaf Zichzelf om ons vrij te kopen. Zouden wij dan in een dood geloof kunnen menen God te behagen. Is er die ijver, dat vuur? Het hoort bij het leven van de hoop. Leven in heiliging en reiniging, vol goede werken, hierin wordt de Vader verheerlijkt, waar wij vrucht dragen.

'Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst.' Zie daar de lastbrief die Titus krijgt overhandigd voor zijn arbeid op Kreta. Onomwonden dient de verschijning van Christus gepredikt te worden. Met als direkte konsekwentie een heilig leven. Spreek DIT. Paulus bedoelt: daar komt het op aan. Dit spreken dient tevens een vermanen te zijn. Geen vrijblijvend spreken en preken, maar klemmend en appellerend. Bestraf met alle ernst. Duidelijk is dat Paulus beoogt aan Titus' spreken gezag toe te dichten. Hij mag met gezag de heilsboodschap doen horen met alle konsekwenties daaraan verbonden. God wil niet half gediend worden maar geheel. Dat niemand u verachte. „Dat zou kunnen geschieden wanneer Titus zelf aarzelend, onzeker en zonder gezag zou optreden. Paulus spoort hem daarom aan alle valse bescheidenheid te laten varen en zich een krachtig getuige van de ware leerte betonen. Dat zal de rechte eerbied wekken voor zijn persoon en arbeid" (Ridderbos).

C.a.d.IJ.

J. M.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 oktober 1987

Gereformeerd Weekblad | 12 Pagina's

Vol verwachting leven

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 oktober 1987

Gereformeerd Weekblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken