Bekijk het origineel

Dat de broederlijke liefde blijve

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Dat de broederlijke liefde blijve

9 minuten leestijd

BIJBELSTUDIE

„Dat de broederlijke liefde blijve...” (Hebreeën 13 : 1)

Het slothoofdstuk van onze brief kenmerkt zich door een aantal praktische vermaningen, 'die we ook elders in het Nieuwe Testament 'veelvuldig tegenkomen. De Hebreeën worden , ^us niet alleen opgeroepen tot volharding in |iet geloof, maar evenzeer tot een godvruchtig , leven. Het één is onlosmakelijk verbonden inet het ander. Met het oprechte geloof in 'Christus is de praktijk der godzaligheid op het 'allernauwst verbonden. , , Het is onmogelijk", zegt onze Catechismus, , , dat wie Christus door een waarachtig geloof is ingeplant, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid" (Zondag 24). Zo wordt de boom aan de vrucht gekend.

Vermaning tot liefde

Het hoofdstuk zet in met een vermaning tot , waarachtige onderUnge hef de: , Dat de broeerlijke liefde blijve..."! Een vermaan, dat het hele Nieuwe Testament doortrekt. Reeds Christus scherpte 't Zijn discipelen in: , Hieraan zullen allen bekennen, dat gij Mijn disci-'pelen zijt, zo gij hef de hebt onder elkander" !(Joh. 13 : 35, zie ook Joh. 15 : 12). De apostelen, vol als ze zijn van de Geest van Christus, binden dit vervolgens de nieuwtestamentische gemeenten krachtig op het hart. , , Hebt elkanüer hartelijk lief met broederlijke liefde, met ^er de één de ander voorgaande", zo schrijft aulus aan de Romeinen (12 : 10). En tot de 'hessalonicenzen zegt hij: , Van de broederlije liefde nu hebt gij niet van node, dat ik u ichrijve, want gijzelf zijt van God geleerd om : lkander lief te hebben" (1 Thess. 4 : 9). En lok Petrus laat zich niet onbetuigd, als hij de erstrooide gelovigen in Klein-Azië toeroept: Hebbende dan uw zielen gereinigd in de geloorzaamheid der waarheid door de Geest, tot ngeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkanfler vurig hef uit een rein hart" (1 Petr. 1 : 22).

Duidelijk is: aar Christus het hart vervult, vaar Zijn hef de ons binnenste doortrekt, daar legint het vuur van de wederliefde te branden. Liefde tot God. Liefde tot Christus. Liefde tot de Geest. Liefde tot Zijn Woord, Zijn weg. Zijn werk. Maar dan ook: efde tot allen, die een even dierbaar geloof met ons verkregen hebben. Johannes, de apostel der liefde schrijft: , Een ieder, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een ieder, die hefheeft Degene, Die geboren heeft, die heeft óók lief degene, die uit Hem geboren is" (1 Joh. 5 : 1).

Gods hefde gaat voorop. Hij is in alles de Eerste. Hij heeft hef van eeuwigheid. Zijn hefde is een vrije liefde. Een zoekende hefde. Een Zich ontfermende liefde. Uit enkel liefde gaf Hij Zijn Zoon. Uit enkel hefde kwam Christus naar de aarde. Eén geloofsbhk op Hem doet ons belijden: oe heeft Hij de broeders hefgehad uit een rein hart. Zie Hem bukken in de kribbe. Zie Hem gaan door het beloofde land. Zie Hem worstelen in Gethsémané. Zie hoe Hij verbroken en verbrijzeld wordt aan het vloekhout der schande. , , 0 liefde, die om zondaars te bevrijden/ zo zwaar moest lijden". Die liefde mag uw hart wel doen breken. U in ootmoed en verwondering doen neerknielen aan Zijn voeten en in uw hart ontsteken de vlam van de waarachtige wederliefde. Tot God, maar dan ook tot de naaste. Johannes schrijft: , Gehefden, indien God ons alzo heeft liefgehad, zo zijn wij schuldig elkander lief te hebben" (1 Joh. 4 : 11). Het één is onlosmakelijk verbonden met het ander. Waar waarachtige hefde is tot de Oudste Broeder, daar zal ook liefde zijn tot al de andere leden van het huisgezin. En daarom: , Dat de broederlijke hefde blijve”!

Verootmoediging

We raken hiermee overigens wel aan een zaak, die niet anders dan tot diepe verootmoediging kan stemmen. De vraag dient gesteld, 'hoe staat het ervoor in de gemeente, die naar Gods Naam is genoemd, als we dit peillood van de broederliefde aanleggen? Is er helaas niet ontzaglijk veel wat strijdt met dit heilig vermaan van Godswege? Wat een twist her en der. Wat een , , krijgen en vechterijen" (Jak. 4 : 1). Wat een zoeken van eigen eer, eigen voordeel en eigen naam. Ambtsdragers, die elkaar in de haren zitten. Kerkeraden, die uit elkaar dreigen te spatten. Gemeenten, die stuk gaan aan de onderhnge polarisatie. Groepsbelangen en partijbelangen, die koste, wat het kost moeten worden gerealiseerd. Desnoods tegen alle recht en orde in. Gemeenteleden, die elkaar onder geen voorwaarde willen vergeven. Elkaar niet groeten. Doen alsof ze lucht voor elkaar zijn. Wat een onheilig vuur. Wat zijn we druk met de splinter in het oog van de ander, terwijl we voorbijgaan aan de balk in ons eigen oog.

En de oorzaak? Hoogmoed! Eigengerechtigheid! Het ongebroken eigen , , ik"! De kern is: we zitten niet aan de voeten van de oudste Broeder! Hoezeer we misschien ook met de mond in Hem roemen, we leven toch niet waarlijk uit Zijn Hef de. Eén ding is zeker: waar Zijn liefde niet is, daar is alleen maar de haat. De zelfzucht. De eigenliefde. Zelfs na ontvangen genade. Hoe nodig daarom, dat we ondergedompeld worden in Zijn Hef de. Eens en steeds weer. Dat we gedoopt worden met Zijn Geest, Die de Hefde van Christus indraagt in ons binnenste. Bidt u daarom? Bent u daarom verlegen? Voor uzelf? Maar ook voor gezin, gemeente en kerk? Zijn liefde is een reddende liefde. Een genezende hefde. Een samenbindende liefde. Waar Zijn hefde komt, daar gaat in vervuUing: , , Ai ziet, hoe goed, hoe heflijk is 't dat zonen/ van 't zelfde huis als broeders samenwonen/ daar 't hefdevuur niet wordt gedoofd”!

Dekt de Hefde dan ahes toe? Geenszins. Waarachtige liefde weet zich gebonden aan God, Zijn Woord, Zijn geboden. Begeert te wandelen in Gods weg. Te spreken naar Zijn wil. Is de Hefde Gods uitgestort in onze harten, dan staan we onvoorwaardelijk aan Gods kant. Dat betekent ook, dat we midden in de strijd worden gezet. Dat we vanwege de Hefde niet kunnen zwijgen. Niet kunnen toegeven. Desalniettemin hebben we onszelf er voortdurend op te beproeven of we gedreven worden door heilig, of door onheilig vuur.

Een blijvende opdracht

„Dat de broederlijke Hefde blijve... "! Blijve. Ook aan dit laatste woord dienen we niet achteloos voorbij te gaan. De liefde is immers als een vuur, dat kan opvlammen, maar ook kan flakkeren en doven. In de voorafgaande hoofdstukken heeft onze brief er melding van gemaakt, hoe het vuur van de liefde onder de Hebreeën krachtig brandde. Er mocht getuigd worden van de , , arbeid der Hefde", die ze aan Gods Naam bewezen en van de dienende liefde, die er was jegens al de , , heiligen" (6 : 10). Er was sprake van een bloeiende gemeenschap met God in Christus, maar ook van waarachtijl" ge gemeenschap der heiligen (vgl. ook 10 P 33-34).

Maar we zagen ook: dat eens zo bloeiendil^ geloof was gaan kwijnen. Er was sprake vai!^ verachtering in de genade. Van geloofsinzin^ king in plaats van geloofsblóei. Er was nie meer het volle leven uit Christus. Echter, waai'^ het leven uit Christus kwijnt, gaat alles mis Daar verflauwt het geloof, daar zinkt de hooi in en daar kwijnt ook de liefde. Met de kwi} nende stand van het geloof is er dus het grot(> gevaar van de teloorgang van de Hefde. Ei daarom: , , Dat de broederlijke Hefde bUj'^ ve..."! Niet slechts eventjes, maar bij di voortduur. Niet aHeen als ik ook broederHefdfj terugontvang, maar ook, als ze schijnt af tf stuiten op een muur van verzet en onverschil| Hgheid. Niet alleen als de ander mij weldoet maar ook als hij of zij mij kwaad berokkent.

Dat de broederlijke Hefde blijve...! Moge lijk raakt onze brief daarmee ook aan ee wonde plek in uw leven. Misschien is het in u\( hart dor en koud, terwijl het voorheen bloeid door de Hefde. Hoe komt dat? Wat is er tus sengekomen? Misschien, dat u verwijtem wijst naar deze of gene in uw naaste omge ving, of naar toestanden in de gemeente, cl naar kwade bejegening, die u van huisgenotei des geloofs hebt ontvangen? Bent u daar klaai mee? Nee toch! Zeker, al die dingen kunnei|< meespelen en invloed hebben, maar is d( hoofdoorzaak niet allereerst, dat we zélf va de Bron verwijderd zijn geraakt! De verhoogde Christus schrijft aan de gemeente van E f e-ze: , Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste Hefde hebt verlaten" (Openb. 2 : 4). Daar lig de oorsprong van aUe malaise. In het persoonll lijk leven. Maar ook in het leven van gemeente en kerk. Het oordeel begint bij het huis Góds

Terug naar de Bron

Wat is er dan nodig? Christus zegt: , Gedenk, waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer w en doe de eerste werken en zo niet. Ik zar haastig tot u komen en zal uw kandelaar varF zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert'p (Openb. 2:5). Ook Gods kinderen moeten da gelijks terug naar de Bron. De olie van d( Geest is voor hen onontbeerlijk. Opdat het vlees stérve. Het hoogmoedige, eigenzinnige vlees, dat voor zoveel twist, tweedracht er duisternis zorgt. Maar ook, dat Christus ir hen leve. Christus, Wiens liefde en ijve brandt. Wiens liefde een liefde tot het einde is fJoh. 13 : 1). Een bestendige liefde. Een eeuwige liefde. Een liefde, waarvan de Bruid uit het Hooglied zingt: Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des HEEREN. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, e rivieren zouden ze niet verdrinken" (Hoogied 8 : 6—7).

O, waar deze vlammen uw hart verwarmen, , daar zal de broeder-en zusterliefde bloeien. et als vrucht: een krachtig getuigenis naar buiten. Werfkracht. Aantrekkingskracht. Want: , , Waar hef de woont, gebiedt de HEER' iin zegen/ daar woont Hij Zelf, daar wordt ijn heil verkregen en 't leven tot in eeuwigheid". U voelt: welk een heilzaam vermaan öok voor 1995: , , Dat de broederlijke liefde blijve”!

M.

L.W.Ch.R.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 januari 1995

Gereformeerd Weekblad | 24 Pagina's

Dat de broederlijke liefde blijve

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 januari 1995

Gereformeerd Weekblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken