Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Noach (2)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Noach (2)

6 minuten leestijd

BIJBELSE FIGUREN

De zondvloed

Op een dag was de ark klaar. De gelovige Noach, zijn acht zielen alsmede de dieren gaan op Gods bevel in de ark. De Heere Zelf doet de deur van de ark dicht. Daarmee werd de genadetijd afgesneden. Als God sluit kan niemand openen. Dan komt de regen! Veertig dagen en veertig nachten ruist de regen neer. Een geweldige verandering in heel de natuur, deed uit de diepten van de aarde en uit de hemel van boven, het water komen met niet te weerhouden kracht. Hoe blijkt hier de macht van God. Hij stelt de natuur haar wetten, maar kan naar Zijn welbehagen die voor een tijd loslaten. Snel steeg de vloed. Hoger en hoger. Zó hoog, dat boven de hoogste berg nog 7'/2 meter water stond. Zó voltrekt de Heere Zijn rechtvaardig vonnis. Op het woord van Zijn lippen wordt al wat leeft in de golven bedolven. Vreselijke tonelen zullen zich hebben afgespeeld. Doodsangst en wanhoop, toen bleek dat er geen redden meer aan was. De Schrift is echter in de beschrijving van de verdelging sober. Het past ons hierin de Schrift te volgen. Wat overblijft is de indruk van uiterste verlatenheid. Op de uitgestrekte watervlakte drijft de ark. Slechts acht mensen behouden. Dezelfde wateren die over de goddelozen het oordeel van de dood brengt, dragen de ark die behoud betekent voor Noach en de zijnen. En het was of het geruis van het water het Schriftwoord vertolkte: , , De bezoldiging der zonde is de dood.”

Uit de ark

Na 150 dagen gingen, door de wind Gods, de wateren zakken. De ark landt op het gebergte Ararat (in Armenië). Door het uitlaten van raaf en duif wordt duidelijk, dat de aarde weer bewoonbaar is. Op Gods bevel verlaten de mensen en dieren de ark. Gaat Noach nu direct een tent of vaste woning bouwen? Neen... het eerste wat hij doet is een altaar voor de Heere bouwen. Het eerste altaar dat in de Bijbel wordt vermeld. Op dat altaar offert hij van de daarvoor gereserveerde reine dieren. Hij vertolkt daarin zijn dankbaarheid maar ook zijn schuld. , , En dezelfde God, Die de roede der verdelging had uitgestrekt, breidt bij het rieken van die liefelijke reuk zijn genadevleugel over de ontledigde aarde uit." En de Heere nam dit offer aan. En God zegende Noach en Hij maakte met hem een Verbond. In dit , , natuurverbond" beloofde de Heere, dat een dergelijke zondvloed niet meer over de aarde zou komen. Voortaan zullen de seizoenen elkaar regelmatig afwisselen. Als teken van dit met Noach, zijn geslacht en alle schepselen gesloten verdrag, wees God de regenboog aan. Een teken van Gods trouw en genade. Noach mag op een gereinigde aarde opnieuw beginnen. Omdat de zondvloed niet het eindgericht is, gaat het leven verder. Eerst de wederkomst van Christus zal aan de gedaante van deze wereld een einde maken, (zie 2 Petrus 2 : 5 en 3 : 6 en 7). Zo begon een hernieuwde geschiedenis van het menselijk geslacht, dat zich verspreiden zal over de gehele aarde.

Als wij verder het levensverhaal van Noach lezen, blijkt, dat hij landbouwer werd. Hij legde zich speciaal toe op het kweken van wijnstokken en de bereiding van wijn uit het sap van de druiven. Onbekend met de benevelende werking van de wijn, dronk hij er teveel van en werd dronken. Onwetend ontblootte hij zich in de tent. Cham spotte er mee, maar de beide andere zonen bedekten de schande van hun vader. Cham wordt door Noach vervloekt, Sem en Jafeth worden gezegend. In Cham openbaarde zich een verdorven geest. Een geest die later in het nageslacht van zijn zoon Kanaan naar voren zal komen. Later moest Israël de Kanaanieten uitroeien, omdat ze goddeloos handelden in sexuele uitspattingen in de Baal-en Astartedienst. Na het ontwaken uit zijn roes, mocht Noach iets zien van de toekomst. Er licht iets op van de messiaanse belofte. Met name Sem wordt gezegend door zijn vader, een aanduiding, dat de Messias uit die zoon zou voortkomen.

Toen de zondvloed kwam was Noach 600 jaar oud. Na de zondvloed heeft hij nog 350 jaar geleefd. Hij stierf dus toen hij 950 jaar was.

Verdere Schriftgegevens

Meerdere malen wordt Noach in de HeiligeP Schrift genoemd, zowel in het Oude-als Nieuwe Testament. In Ezechiël 14 : 14 en 20 wordt l op zijn rechtvaardigheid gewezen. In Hebreen ^ 11:7 wordt hij geroemd als een geloofsheld. k In Jesaja 54 : 9 is te lezen: , Want dat zal Mij zijn als de wateren Noachs toen Ik zwoer, dat s de wateren Noachs niet meer over de aarde n zouden gaan". Deze belofte, dat er geen zond­ w vloed meer zal zijn, dient als punt van vergelijking voor de hernieuwing van Gods gunst aan het in ballingschap weggevoerde Juda, want, zo gaat Jesaja 54 : 9 verder: , alzo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal”.

In Mattheüs 24 : 37—39 en Lucas 17 : 26, 27 wijst de Heere Jezus heen naar de dagen van Noach en gebruikt Hij de zondvloed als voorbeeld van het laatste oordeel. Het oordeel van de ondergang van de eerste wereld is voorafschaduwing van het finale oordeel, dat over de ganse wereld zal gaan in de dag van Christus' wederkomst. , , Gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen" (Matth. 24 : 37). Wat toen het water deed, zal dan het vuur doen (2 Petr. 3 : 5—7).

Ook in de brieven van Petrus wordt over i Noach gesproken. In 2 Petrus 2 : 5 wordt verwezen naar de zondvloed en de redding van Noach en de zijnen en in 1 Petrus 3 : 20, 21, wordt de zondvloed voorgesteld als tegenbeeld van de Doop. , , Evenals dezelfde wateren des vloeds die de goddelozen verdelgden, tegelijk ook de ark droegen en mitsdien ter redding waren, zo is de doop het teken der behoudenis van de kerke Gods, scheiding makend tussen Gods volk en de wereld " (Sillevis-Smit: , Heilige Geschiedenis" bladz. 37).

Zoals bij Henoch het geval was, waren ook omtrent Noach bij de latere Joden allerlei legendarische verhalen in omloop. Ze missen elke historische waarde.

De ark van Noach is de eeuwen door onderwerp van onderzoek geweest. Verschillende expedities zijn naar het gebergte van Ararat ondernomen op zoek naar de ark. Mensen die van zulke expedities deel uit maakten, hebben beweerd de ark van Noach te hebben gezien. Ook heeft men het verhaal over de ark van Noach tot legende verklaard. Tot een mj^he, niet zonder zin, maar niet echt gebeurd. Dit ondanks het feit, dat bij vele volken de heriniering voortleeft aan een geweldige waterloed die er eens is geweest. Ook zijn er ionderden „zondvloedverhalen" in omloop. Vie zich verder wil verdiepen in deze materie, ean terecht in het interessante boek van dr. W. . Ouweneel: , , De ark in de branding". Verchenen in 1977, werden er de toen bekende ieuwste wetenschappelijke gegevens in verwerkt.

B.

H.H.

Dit artikel werd u aangeboden door: https://www.hertog.nl

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 november 1995

Gereformeerd Weekblad | 16 Pagina's

Noach (2)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 november 1995

Gereformeerd Weekblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken